1. Home
  2. Bybel Onderwerpe
  3. Die Oorsprong Van Sondagviering In Die Vroeë Kerk

Die Oorsprong Van Sondagviering In Die Vroeë Kerk

DIE OORSPRONG VAN SONDAGVIERING IN DIE VROEë KERK

Wanneer jy aangaande die eerste dier in Openbaring 13 studeer, maak jy ‘n paar baie belangrike ontdekkings. Eerstens gebruik die Bybel baie sterk taal om elke mens op aarde teen sy liste te waarsku.

En dan waarsku Johannes dat ‘n magtige tweede dier die eerste een gaan ondersteun om sy merkteken op die mensdom af te dwing.

Openbaring 13:11,12 En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos ‘n lam en het gepraat soos ‘n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is.

Verse 13,14 Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle ‘n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het.

Verse 15,16 En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word;

Verse 17,18 sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ‘n mens; en sy getal is seshonderd ses en sestig.”

Drie engele vlieg met God se laaste waarskuwingsboodskap aan die mensdom. Kom ons hoor in watter ernstige lig beskou die Here die ontvangs van die merkteken van die dier:

Openbaring 14:9,10 En ‘n derde engel het hulle gevolg en met ‘n groot stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam.

Vers 11 “En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang.”

Nêrens in die hele Bybel kry ons so ‘n ernstige waarskuwing nie.
Kom ons lees aangaande die kenmerke van mense wat nie die merkteken van die dier gaan ontvang nie:

Openbaring 14:12 Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar.

In die laaste stryd op aarde gee ek my lojaliteit of aan die dier of aan die Here. Johannes beskryf die beloning van die oorwinnaars oor die dier en sy merkteken as volg:

Openbaring 15:1-3 En ek het ‘n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik: sewe engele met die sewe laaste plae, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig. En ek het gesien iets soos ‘n see van glas, gemeng met vuur. En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan, met siters van God. En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die Lam, en gesê: Groot en wonderlik is u werke, Here God, Almagtige; regverdig en waaragtig is u weë, o Koning van die heiliges!

In ons volgende lesing gaan ons die verband tussen Sondagviering en die merkteken van die dier versigtig bestudeer. Maar voordat ons dit doen moet ons eers navors waar Sondagviering vandaan kom.

Miljoene eerlike Christene wat die Here op Sondag aanbid, glo daar is iewers in die Bybel ‘n teks is wat dit regverdig.

Kom ons vra dus die Bybel self of hy so ‘n opdrag gee. Daar is net agt tekse in die hele Nuwe Testament wat van die eerste dag van die week praat, en ons gaan elkeen vinnig lees.

Daar word algemeen aanvaar dat Matteus sy evangelie ‘n paar jaar voor die 70 n.C. verwoesting van Jerusalem geskryf het.

Matteus 28:1 Laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk.

Sê dit in hierdie teks dat die heiligheid van die Sabbat na Sondag oorgedra is? Nee. Luister wat sê Jesus.

Matteus 5:17 Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.”

Die evangelie van Markus is tussen 55 en 70 n.C. geskryf. Die skrywer het sy inligting van Petrus gekry.

Markus 16:1,2 En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus, en Salome speserye gekoop om Hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf.

Sê my, toe die vroue met die speserye en salf die Sondagmôre hier aangekom het, het hulle geweet dat Jesus opgestaan het?

Vers 9 En nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het Hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie Hy sewe duiwels uitgedryf het.

Kom ons hoor wat Dr. Lukas, ‘n reisgenoot van Paulus in 63 n.C. vir ons oor die eerste dag van die week skryf:

Lukas 23:54 56 En dit was die dag van voorbereiding, en die Sabbat wou aanbreek. En die vroue wat saam met Hom van Galilea gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê was. Daarop het hulle teruggegaan en die speserye en salf berei en op die Sabbat gerus volgens die gebod.

Die Sabbat was vir Jesus se volgelinge so heilig dat hulle nie die graf binnegegaan en Sy liggaam gebalsem het nie. Sy kruisiging het nie die heiligheid van die Sabbat na Sondag oorgeplaas nie.

Lukas 24:1 En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was.”

Hoe is die eerste dag van Jesus se opstanding deurgebring? Die vroue het kom werk.

Die Nuwe vertaling praat van Vrydag, Sabbat en Sondag. In Jesus se tyd het die dae numeriese name gehad; een tot sewe.

Die Sabbat van die Here lê tussen Vrydag die 6de dag en Sondag die eerste dag van die week.

Matteus 5:18 Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.

Ons volgende getuienis oor die eerste dag van die week kom van Johannes. Hy was ‘n bejaarde man van in die negentig toe hy sy evangelie geskryf het.

Johannes 20:1 Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf.

En nou lees ons vers 19 waar dit sê dat die dissipels daardie Sondagnag in die bovertrek vergader het. Ons wil weet of hulle die opstanding gevier het.

Johannes 20:19 En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die dissipels vergader het uit vrees vir die Jode, gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê: Vrede vir julle.

Waarom was hulle bymekaar? Uit vrees vir die Jode. Het hulle geglo dat Jesus opgestaan het? Nee. Hy moes hulle oortuig.

Volgens die Bybel se tydsberekening begin ‘n dag met sonsondergang. Met ander woorde daardie Sondagaand was die dissipels al so ‘n end in die tweede dag van die week.

Matteus 5:19 Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele.

Wanneer mens al die Sabbatbyeenkomste optel waarvan die boek Handelinge praat, kom jy by 84 uit. Daar is net een teks wat die eerste dag van die week noem. Kom ons lees dit:

Handelinge 20:7 En op die eerste dag van die week, toe die dissipels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek OMDAT hy die volgende dag sou vertrek, en hy het sy rede gerek tot middernag toe.

Waarom het Paulus daardie Saterdagaand tot middernag toe gepreek? Hy het ‘n ander afspraak daardie Sondag gehad.

Die plek waar Paulus so lank gepreek het, volgens Handelinge 20:6, se naam was Troas. Dit was vir my baie belangrik om hierdie geskiedkundige plek te besoek.

42. Kom ons lees vers 6:

Maar na die dae van die ongesuurde brode het ons van Filippi uitgeseil en binne vyf dae by hulle in Troas gekom, waar ons sewe dae deurgebring het.

Levitikus 32:23 sê die Sabbat begin met sonsondergang en hy eindig weer met sonsondergang.

Al wat Handelinge 20:7 wil sê is dat Paulus Saterdagaand ‘n nagmaalsdiens gehou het omdat hy die volgende dag wou vetrek.

Die New English Bible sê “On Saturday night, in our assembly for the breaking of bread, Paul, who was to leave the next day, addressed them and went on speaking until midnight.”

‘n Vreeslike ding het daardie Saterdagaand gebeur. ‘n Jongman met die naam Eutichus het in die venster gesit en aan die slaap geraak. Die jongman het van die derde verdieping afgeval en toe hulle hom ondersoek, het hulle gevind hy is dood. Paulus het vir hom gebid en hy het lewendig geword. Ook so met ons jeug.

Terwyl ek na die see by Troas kyk, dink ek aan die ontsettende ywer wat Paulus gehad het. Hy het daardie nag weer begin preek en eers met dagbreek sy rede afgesluit.

Conybeare en Howson, sê in hulle boek, “Life and Epistles of the Apostle Paul”, bld 520. “Dit was die aand wat volg op die Joodse sabbat.”

Pleks dat hierdie teks sê dat Paulus die Sondag heilig gehou het, sê dit dat hy die Sondag as werksdag gebruik het en 36 kilometers op hierdie pad vanaf Troas tot in Assus gestap het.

U mag dalk sê: “Ja, maar hulle het brood gebreek, met ander woorde Nagmaal gevier.” Kom ons hoor of Handelinge 2:46 broodbreek of Nagmaal ‘n dag heilig maak:

“En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet.”

Broodbreek of Nagmaal was nie tot sekere dae beperk nie.

Kom ons lees in Handelinge 18:4 waar dit sê dat Paulus elke Sabbat die sinagoge besoek het:

En hy het elke Sabbat in die sinagoge gespreek en Jode sowel as Grieke oortuig. Vers 11 sê vir ons hoe lank hy daar gewerk het. “En hy het daar gebly ‘n jaar en ses maande lank en die woord van God onder hulle geleer.”

Dit gee vir ons ‘n totaal van 78 Sabbatte. Kom ons lees van die een teks wat van die eerste dag van die week praat.

1 Korintiërs 16:1,2. Wat die insameling vir die heiliges betref, moet julle ook so doen soos ek vir die gemeentes van Galasië gereël het. Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self opsy sit en opspaar namate sy voorspoed is, sodat die insamelinge nie eers plaasvind as ek kom nie.

Praat dit hier van ‘n kollekte wat Sondae in die gemeente opgeneem moet word. Nee.

Die Nuwe vertaling sê: “Elke Sondag moet elkeen van julle na sy vermoë TUIS iets opsy sit en dit opspaar, sodat die geldinsameling nie eers plaasvind as ek kom nie.

Paulus was besig om vir die behoeftiges in Jerusalem te kollekteer. En omdat die Sabbat te heilig is om jou begroting op daardie dag uit te werk, het Paulus vir die Korintiërs gesê om dit op ‘n Sondag te doen.

“Die Bybel met Verklarende Aantekeninge” sê die volgende: “Hier is geen verwysing na die erediens nie, maar ‘n voorskrif wat elkeen persoonlik moet nakom, by voorkeur op Sondag.”

Kom ons vra vir Paulus net twee kort vragies. Eerstens,”Is die tien gebooie nog geldig? Het geloof en genade nie miskien die wet ongeldig gemaak nie?” “Nooit nie!” sê hy.

Romeine 3:31 Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie! Inteendeel, ons bevestig die wet.

Tweedens wil ons vir Paulus vra of hy vir sowel Jode as heidene op die Sabbat gepreek het. Kom ons hoor:

Handelinge 13:42,44 En toe die Jode uit die sinagoge gaan, het die heidene versoek dat daardie woorde op die volgende Sabbat tot hulle gespreek sou word…En die volgende Sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor.

Ons sê vir Paulus baie dankie vir hierdie inligting. Maar ons wil net honderd persent seker maak of dit sy gewoonte was om elke Sabbat kerk toe te gegaan het.

Handelinge 17:2 Soos dit Paulus se gewoonte was, het hy daarheen gegaan en op drie sabbatdae na mekaar uit die Skrif met die Jode geredeneer.

“Straatjies van Nasaret, het hier Iemand met die naam van Jesus gestap? En sê vir ons, was dit Sy gewoonte om op die Sabbat na die huis van aanbidding te gaan?” Ja, baie beslis.

Lukas 4:16 Toe kom hy in Nasaret waar Hy opgevoed was; en soos Hy gewoond was, gaan Hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te leer.

DIE ONSTAAN VAN SONDAGONDERHOUDING

Daar is hoegenaamd geen bevel in die Bybel dat Christene na Jesus se kruisiging die eerste dag van die week moes heilig nie. Maar waarom vier miljoene welmenende Christene hierdie dag?

Byna ‘n duisend jaar voordat die Antichris, die pousdom, die klein horinkie die Sabbat na Sondag verander het, het die profeet Daniël dit voorspel. Dis ongelooflik.

Daniël 7:25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende ‘n tyd, tye en die helfte van ‘n tyd.

DIE AANLOOP TOT SONDAGVIERING

Maar dinge gebeur nie sommer oornag nie. Daar is gewoonlik ‘n tydperk van inkubasie, van voorbereiding. Chambers se Ensiklopedie sê die volgende oor die onderwerp “Sabbat” “Die eerste wet, geestelike of burgerlik wat die viering van die dag (Sondag) as ‘n Sabbat gelas het, is ongetwyfeld die edik van Konstantyn in die jaar 321 n.C.”

Ons wil weet waar Konstantyn aan die Sondag gekom het. Wat baie interessant is, is die feit dat die heidene hierdie dag aan die songod gewy het. Later het sommige Christene ook op hierdie dag begin aanbid. Hoe het dit gebeur?

Samuele Bacchiocchi skryf in sy boek “From Sabbath to Sunday”: “Asgevolg van anti Joodse gevoelens wat met verloop van tyd opgebou het, het die Christene in Rome hulle self van alle Joodse gebruike begin distansieer. Ongelukkig het hulle ook opgehou om openlik die Sabbat te vier en begin om Sondae byeen te kom.”

Bacchiocchi wys in sy boek dat die teologie van die opstanding as rede en regverdiging vir die viering van Sondag eers in die sesde eeu ontstaan het.

Kom ons lees ‘n teks waar Paulus ‘n vroeë afwyking van Gods gebooie voorspel het:

2 Thessalonisense 2:3,4 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

Vers 7 “Want die verborgenheid van die ongeregtigheid IS AL AAN DIE WERK, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is.”
Kan hierdie stelling van Paulus histories bewys word? Baie beslis.

Justin Martyr (100 165) was die heel eerste kerkvader wat van Sondagbyeenkomste praat. Hy word gevolg deur Irenaeus (175 195); Tertullianus (215 220); Ignatius en Origenus (185 254), en sommer baie ander.

In teenstelling met Christene van Rome en Alexandrië wat Sondag begin vier het, sê die bronne vir ons dat daar baie ander Christene was wat volgehou het om die Sabbat te hou.

By Pella in Jordanië was ‘n Joodse Christen kolonie wat tot 400 jaar n.C. die Sabbat getrou gehou het. Hulle staan later as die Nasareners bekend. Dis die mense wat net voor die verwoesting van Jerusalem op Jesus se bevel gevlug het.

Matteus 24:20 Bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie.

Jesus se opdrag is nie net van toepassing op die letterlike Jerusalem wat in 70 n.C. verwoes is nie. Hy praat ook met jou en my in hierdie laat uur voordat die wêreld verwoes gaan word.

Kom ons luister na Augustus Neander in sy boek “The History of the Christian Religion and Church” bld. 186.

“Die feesdag Sondag, soos alle ander feesdae, was altyd bloot ‘n menslike instelling. Dit was verre van die apostels se voornemens om in hierdie saak ‘n goddelike bevel uit te reik, en verre van die vroeë apostoliese kerk om die wette van die Sabbat na Sondag oor te plaas.”

Maar iets dramaties sou 300 jaar later gebeur.

Deur die proklamasie van die eerste Sondagwet in 321 het Konstantyn, wat self ‘n sonaanbidder was, begin om die Romeinse ryk in ‘n eenheid saam te snoer. Hy slaag finaal daarin toe hy in 323 kamma tot bekering gekom het.

SONDAG SNOER DIE WERELD SAAM

“Sondag word so genoem want in die ou dae was die dag toegewys aan die aanbidding van die Son.” Webster se woordeboek.

Dis baie belangrik om daarop te let, soos ek vroeër gesê het, dat die proklamasie van die viering van die eerste Sondagwet die antieke wêreld saamgesnoer het. Dit gaan herhaal word.

Binnekort wanneer die see en land diere van Openbaring 13 Sondagheiliging deur nasionale wetgewing gaan afdwing, gaan dit weereens die wêreld verenig.

Kort nadat Konstantyn sy eerste Sondagwet in 321 n.C. geproklameer het, het die nuwe staatskerk ook ‘n Sondagwet afgekondig. Dit is by Laodicea gedoen. Kom ek lees vir u ‘n gedeeltelike verslag van hierdie raad:

“In daardie jaar het die sinode van Laodicea onder meer die volgende wet uitgevaardig. Christene sal nie verJoods en niks doen op Saterdag (die sabbat) nie, maar moet werk op daardie dag; maar die Here se dag (Sondag) moet hulle spesiaal eer, en omdat hulle Christene is, moet hulle indien moontlik geen werk op daardie dag doen nie. As dit egter ontdek word dat hulle verJoods (die Bybelse sabbat hou) sal hulle afgesny word van Christus.” “A History of the Councils of the Church”, C. J. Hefele, vol. 2, bl. 316.

In die jaar 538 nC., so ongeveer twee eeue na die Konsilie van Laodicea het die kerk weer ‘n Sondagwet afgekondig. Dit was op die Konsilie van Orleans in Frankryk. Hierdie keer was dit baie strenger. Konstantyn se 321 n.C. Sondagwet het boere onder sekere omstandighede toegelaat om op Sondae te werk.
89. Maar op die Konsilie van Orleans word almal verbied om enige landery of wingerd te bewerk. En as hulle nie gehoor gee nie, sou hulle deur die biskop vervolg word.

Ongeveer 600 n.C. het die kerk ‘n valse dokument laat sirkuleer, genaamd “Die Brief van God” Ek haal net ‘n paar grepies uit hierdie valse legalistiese dokument aan:

“Ek die Here vervloek Sondagontheiligers…As ‘n vrou op Sondag groente uit haar tuin haal sal Ek gevleuelde slange stuur om hulle borste te slaan en verwoes.”

Maar die vreeslikste manifestasie van wraak teen Sabbathouers het in die jaar 1054 in die Hagia Sofiakerk in Istanbul plaasgevind. ‘n Pouslike afvaardiging het om 9 uur Sabbatoggend 16 Julie die kerk ingestap en ‘n dokument afgelewer

Terwyl ek na een van die manjifieke koepels in die Hagia Sofia opkyk het ek aan die miljoene Christene van die Grieks Ortodokse kerk gedink wat daardie dag ge ekskomunikeer en hel toe gestuur is. Hoekom? Omdat hulle o.a. die sabbat eerbiedig het.

Die boek Openbaring sê vir ons hierdie optrede gaan binnekort herhaal word.

POUSLIKE UITSPRAKE

As daar een iets is wat die duiwel met al sy diaboliese argwaan haat, dan is dit mense wat die mooi instelling van die Sabbat van die Bybel heilig hou. Waarom?

Omdat die Sabbat die simbool van God se skeppings- en verlossingsmag is. En dis ook die teken tussen God en Sy volk.

Op die Raad van Trent 1563 het die Katolieke kerk die standpunt ingeneem dat dit vir hulle veiliger is om tradisie te volg as wat dit is om die Woord van God te volg. En op grond van hierdie besluit, hou hulle steeds daarmee vol om die onbybelse Sondag te vier.

Father T. Enright skryf in die American Sentinel, 1 Junie 1893, bl. 173. “Die Bybel verklaar, Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Die Katolieke kerk sê: Nee. Deur my goddelike mag verban ek die Sabbatdag en beveel ek julle om die eerste dag van die week te heilig. En kyk, die hele beskaafde wêreld buig neer in eerbiedige gehoorsaamheid aan die bevel van die heilige Katolieke Kerk.”

Hoe antwoord ek en jy op hierdie aantuiging van die Antichis?
Gaan ons God se rusdag vier of gaan ons die Antichris se rusdag vier?

PROTESTANTSE UITSPRAKE

Kom ons luister na ‘n paar gereformeerde uitsprake oor die sabbat. Ds. J. S. Marais. Die Volksblad, 14 Oktober, 1963. Ons het reeds die wet oortree deur die eerste dag van die week die sabbat te maak in plaas van die sewende.”

Dr. Jac J. Muller: “Tog hou hierdie sekte Sondag pleks van Saterdag SONDER DAT DAAR êRENS IN DIE BYBEL ‘N DIREKTE BEVEL DAAR IS.” Sektes in Suid-Afrika, bl. 21.
Dr. R. W. Dale (Congregational kerk) skryf: “Dit is heeltemaal duidelik dat hoe streng of vroom ons ookal Sondag hou, ons nie besig is om die Sabbat te hou nie….Die Sabbat is gevestig op ‘n bepaalde goddelike bevel. Ons kan geen dergelike bevel aanhaal vir die verpligting om Sondag te hou nie….Daar is nie ‘n enkele sin in die Nuwe Testament wat aandui dat ons ons blootstel aan enige straf deur die sogenaamde heiligheid van die Sondag te skend nie.” “The Ten Commandments”, bl. 100,101.

Dr. F. Hiscox, skrywer van die Baptiste Handleiding: “Daar was en is ‘n gebod om die Sabbat heilig te hou, maar daardie Sabbatdag was nie Sondag nie. Dit sal egter met ‘n mate van voldoening gesê word dat die Sabbat oorgeplaas is van die sewende na die eerste dag van die week….Waar kan die bewys van so ‘n oorplasing gevind word? Nie in die Nuwe Testament nie, beslis nie.” In ‘n referaat gelees voor ‘n New Yorkse Predikantsvergadering wat op 13 November 1893 gehou is.

“Die onderhouding van Sondag deur die Protestante is die lof wat hulle tenspyte van hulle self aan die gesag van die (Roomse Katolieke) kerk bewys.” So sê Monsignor Segur in sy boek “Plain Talks About Protestantism of Today”, bl. 213.

Paragraaf 2188 van die Catechism of the Catholic Church. “In respecting religious liberty and the common good of all, Christians should seek recognition of Sundays and the Church’s holy days as legal holidays.”

Op bladsy 30 van die boek The Thunder of Justice lees ons hoe die sogenaamde Maria oor Sondag praat. “One evening our Lady appeared to a local farmer, Michael O’Donnel. She told him, “preserve Sunday for prayer.” Weet u wie hierdie “Lady” is?

Rome roep ons om die dag te heilig wat hy ingestel het. God roep ons om die dag te heilig wat Hy by die skepping geseën en geheilig het. Ek en jy is ‘n antwoord verskuldig.

Die Here soek mense in hierdie laat uur wat gewillig is om die koste van gehoorsaamheid aan Sy wet te bereken en dan gewillig sal wees om die prys te betaal.

Dis net wanneer die sondaar peinsend na die gekruisigde Heiland kyk, dat hy die moed en die entoesiasme kry om ‘n volkome oorgawe aan Hom te maak. Het ek en jy lank genoeg gekyk?

Hierdie ou sondaar wil homself weer opnuut en onvoorwaardelik aan Jesus toewy. Wil jy dit nie saam met my doen nie?

Was this article helpful?

Related Articles