1. Home
  2. Konings
  3. Josafat Se Lied Verslaan Die Vyand

Josafat Se Lied Verslaan Die Vyand

Een van die min goeie konings van Juda se naam is Jehosafat. Sy naam beteken “Die Here het geoordeel.
Kom saam met my na ‘n dorp met die naam van Tekoa in Israel. Die naam beteken “Blaas die basuin.”
Interessante mense het in Tekoa gewoon.
Toe Dawid sy seun Absalom na Gesur verban het (Betsaida)en hy hartseer na hom verlang het, het Joab die leërowerste dit agtergekom.
Hy het toe ‘n slim vrou van Tekoa gevra om met die koning oor die saak te praat. Sy het toe en Dawid het Absalom laat terugkom.
Hier is een sinnetjie in haar gesprek met Dawid wat my getref het:
2 Samuel 14:14 Ons sal almal sterf en soos water wees wat op die grond uitgegooi is en nie weer bymekaargemaak kan word nie. God wil geen lewe neem nie, Hy berei ‘n weg om die voortvlugtige nie te verstoot nie.

Die ander onbelangrike belangrike profeet wat hier gewoon het, se naam is Amos.

Hy het twee mooi dinge geskryf:

Amos 3:3 Sal twee met mekaar wandel tensy hulle eers afgespreek het?

Amos 3:7 Want die Here HERE doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie.

Op ‘n keer het hy na Betel gegaan om hulle oor hulle afgodery aan te spreek. Amasia die priester het toe vir Amos gesê hy moet in Juda profeteer en nie weer sy voete in Betel sit nie.

Amos 9:15 En Ek sal hulle plant in hul land, en hulle sal nie meer uitgeruk word uit hul land wat Ek hulle gegee het nie, sê die HERE jou God.

Hierdie profesie is gedeelte in die geskiedenis van Israel vervul, die groter vervulling wag vir ons met wederkoms van Jesus
DIE VYAND RUK OP

Op ‘n dag het die veiligheidsmagte vir die Josafat laat weet dat die vyand teen Israel opruk.

2 Kronieke 20:2 Josafat het berig gekry: “’n Groot menigte van oorkant die Dooie See, van Edom af, het teen u opgetrek. Hulle is al by Gaseson-Tamar, dit is En-Gedi.”

Wat is ‘n normale reaksie wanneer jy ‘n moontlike uitwissing in die gesig staar?

Verse 3,4 Josafat was bang en het by die Here hulp gesoek. Hy het ‘n vasdag in die hele Juda uitgeroep,
en die Judeërs het bymekaargekom om die hulp van die Here te vra. Uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here se hulp te vra.

Wat maak jy wanneer jy bang is? Soek die Here en roep ‘n vasdag uit.

Nadat Josafat ‘n lang gebed gebid het, het hy met die volgende woorde afgesluit:

Vers 12 Onse God, sal U nie teen hulle strafgerig oefen nie? Want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie; en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U.

Wie moet die oorlog veg? Hoekom? Kragteloos. Radeloos. Fokus op God.

Hoekom word ons benoud wanneer krisisse ons skielik oorval? Hulle gewoonlik groter as wat ons kan hanteer.

Ons voel soos Josafat “In ons is geen krag nie.”

Jy dink planne uit maar dit help nie juis nie.

Ons voel soos Josafat toe hy gesê het: “Ons weet nie wat om te doen nie.”

Miskien is jy op hierdie oomblik in dieselfde situasie. Jy weet nie regtig wat om te doen nie.

En wat bid hy na hierdie belydenis van kragteloosheid en van radeloosheid?

“Maar ons oë is op U”

Hoe het die Here Juda en die koning se vrese besweer?

Verse 13-15 En die hele Juda het voor die HERE gestaan, ook hulle kinders, hulle vroue en hulle seuns.
Toe kom die Gees van die HERE in die midde van die vergadering op Jahásiël…(Aanskou deur God)
en hy het gesê: Luister, almal wat uit Juda is en inwoners van Jerusalem en u, koning Jósafat! So sê die HERE aan julle: Wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God.

Hoe weet ons wanneer die stryd nie ons besigheid is maar God se besigheid?

Is dit net wanneer ons die Here dien of help Hy ons wanneer ons die moeilikheid op onsself gebring het?

Wat moes Josafat en die volk in hierdie krisisuur doen?

Vers 16 Trek môre af teen hulle: kyk, hulle kom op met die hoogte Hassis,(Bloeiselpas) en julle sal hulle aantref aan die kant van die dal voor die woestyn Jerúel.

DRONE

Ons het met die drone oor die gebied gevlieg en gewonder waar dit presies was. Hier moet mens met jou geestesoog kyk hoe Josafat en sy weermag op pad na ‘n konfrontasie afstuur.

Miskien het hulle gedink dat ‘n geveg, ‘n konflik onvermydelik gaan wees.

Luister wat sê die Leviet Jahásiël…(Aanskou deur God)

Vers 17 Julle hoef daarby nie te veg nie; staan gereed, bly staan en aanskou die redding van die HERE by julle, Juda en Jerusalem! Vrees nie en wees nie verskrik nie; trek môre teen hulle uit, en die HERE sal met julle wees.

Waar het ons ‘n soortgelyke opdrag van passiwiteit voorheen gehoor?

Eksodus 14:13,14 Maar Moses het aan die volk gesê: Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die HERE wat Hy vandag vir julle sal bewerk; want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie.
Die HERE sal vir julle stry, en julle moet stil wees.

DRONE

Die woorde van die Here wat eeue tevore by die Rooisee gespreek is, eggo hier tussen die klowe van Tekoa waar Josafat en sy weermag die vyand tegemoetgaan.

Hoe het Josafat en sy mense op hierdie goeie nuus gereageer?

Vers 18 Toe buig Jósafat hom met die aangesig na die aarde toe, en die hele Juda en die inwoners van Jerusalem het voor die aangesig van die HERE neergeval om die HERE te aanbid.

Wat is opvallende van hierdie gebaar?

Hulle sê voor die tyd dankie vir die oorwinning wat nog moet plaasvind. Die oorlog het nog nie begin nie, maar hulle het die belofte hulle eie gemaak.

Wat van ons? Die Here word vereer wanneer ons geloof openbaar en vir Hom dankie sê vir Sy beloofde oorwinnings.

Wie het op hierdie stadium met harmonie en toewyding begin sing?

Verse 19 En die Leviete uit die kinders van die Kehatiete en uit die kinders van die Koragiete het opgestaan om die HERE, die God van Israel, met ‘n baie groot stem te prys.

Hoe laat was dit toe hulle op die oorwinningspad begin loop het?
Vers 20 Daarop maak hulle die môre vroeg klaar en trek na die woestyn van Tekóa uit; en terwyl hulle uittrek, het Jósafat gaan staan en gesê: Luister na my, Juda en inwoners van Jerusalem! Glo in die HERE julle God, dan sal julle bevestig word; glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees.
Wat gebeur wanneer ons in die Here glo, wanneer ons ons vertroue op Hom plaas?

Ons word bevestig. Hoekom? Want ons is onbestendig. Ons moet Hom vertrou sodat ons standvastig kan wees.

Waarom moet ons in Sy profete glo? Sodat ons voorspoedig kan wees.

Het Hy vir ons ‘n laaste profeet gestuur? Het sy raad vir die hele spektrum van hoe ons moet leef? As dit nie vir haar raad was nie, was ek nie vandag hier nie.

DRONE

Die woorde van koning Josafat eggo nog steeds in hierdie klowe by Tekoa. Glo in die Here jou God en hy sal bevestig word; glo in Sy profete en jy sal voorspoedig wees.

Watter ongewone ding het koning Josafat op hierdie stadium gedoen?

Vers 21 En hy het met die volk beraadslaag en tot eer van die HERE sangers opgestel wat, in heilige sieraad, moes lofsing en by die uittrek op die voorpunt van die gewapendes moes sê: Loof die HERE, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!

Hier is iets baie interresant. Hy gesels met die volk oor ‘n plan wat hy in sy kop het:

“Mense ek wil hê die Jerusalem mannekoor moet heel voor gaan loop. Voor die gewapende soldate en dan moet hulle ‘n lied sing.

“Die liriek van die lied is die volgende: Loof die HERE, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!

Ek wonder of die Jerusalem se mannekoor nie bietjie senuweeagtig was op heel te stap en die sing nie. Maar sang verdryf ‘n mens se vrees.

Wat het gebeur toe daar pragtige melodie deur die klowe begin eggo?

Vers 22 En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die HERE ‘n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seïr wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is.

Ongelooflik! Net voor die geveg begin, trek die koor los en hulle sing uit volle bors. Waar in die wêreld het so iets gebeur?

DRONE

Terwyl die lied se woorde deur die klowe eggo, verslaan die Here die magtige militêre koalisie.

Vers 24 En toe Juda op die wagkop by die woestyn kom en hulle na die menigte kyk, lê hulle daar dood op die grond; en niemand het vrygeraak nie.

Die kinderliedjie sê: “Sing the clouds away, night will turn to day. If you sing and sing and sing you’ll sing the clouds away.

Vers 25 Daarop het Jósafat en sy manskappe gekom om die buit in te samel en hulle het by hulle ‘n menigte goed en klere en kosbare voorwerpe gekry, en het soveel vir hulle gebuit dat hulle dit nie kon wegdra nie; en hulle was drie dae lank besig om die buit in te samel, want dit was groot.

Dink jy hulle moet weer ‘n keer gaan bid? En waaroor sal hulle hiedie keer bid?

Vers 26 En op die vierde dag het hulle in die Lofdal byeengekom, want daar het hulle die HERE geloof; daarom het hulle dié plek Lofdal genoem tot vandag toe.

Eers het hulle gevra, nou het hulle dankie gesê. Het jy ‘n lofdal – ‘n plek waar jy die Here kan loof vir al Sy weldade?

Een van die dinge wat ‘n mens gesondmaak en jou ummienstelsel opbou, is dankbaarheid. Ons moet baie meer dankie sê as wat ons bid.

Hoe lank was die manne van die huis af weg? Vier dae.

Dink jy dis tyd om weer huistoe te gaan? Die vrou en kinders kan nie wag om al die geskenkte te sien wat jy gaan saambring nie.

Vers 27 Toe draai al die manne van Juda en Jerusalem om, met Jósafat aan hulle hoof, om met vreugde na Jerusalem terug te gaan; want die HERE het aan hulle vreugde verskaf oor hul vyande.

Wat van musiek?

Vers 28 En hulle het Jerusalem ingetrek met harpe en siters en trompette, na die huis van die HERE.

2Kr 20:29 En die skrik vir God was op al die koninkryke van die lande toe hulle hoor dat die HERE teen die vyande van Israel gestry het.

DAL VAN JOSAFAT

Joël 3:1,2 Want kyk, in dié dae en in dié tyd wanneer Ek die lot van Juda en Jerusalem verander,
sal Ek al die nasies versamel en hulle na die dal van Jósafat laat aftrek, om daar met hulle ‘n strafgerig te hou ter wille van my volk en my erfdeel Israel wat hulle onder die nasies verstrooi het, en my land wat hulle verdeel het.

Soos die Satan die heidennasies destyds beïnvloed het om Israel te verwoes, net so gaan hy dit weer ‘n keer met die eindtyd kinders van God probeer. GC 656
God gaan weer ‘n keer vir Sy volk intree. By die wederkoms gaan goddelose alliance vernietig word. ‘n Duisend jaar later sal hulle vir hulle bose dade vergeld word.

Openbaring 21:1-5 En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie.
Opn 21:2 En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier is.
Opn 21:3 En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God.
Opn 21:4 En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.
Opn 21:5 En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar.

Was this article helpful?

Related Articles