1. Home
  2. Bybelkarakters
  3. Jakob Deel 12 – Josef En Sy Broers
  1. Home
  2. Jakob
  3. Jakob Deel 12 – Josef En Sy Broers

Jakob Deel 12 – Josef En Sy Broers

JAKOB 12 – JOSEF EN SY BROERS

Die verhale van die Ou Testament het net een heerlike tema en dit is Jesus Christus, die Sondaarsvriend en Redder.

Genesis 37:1. “Jakob het in Kanaän gebly, die land waar sy voorvaders ook as vreemdelinge gebly het.

Ons kyk hier na die tydperk nadat Isak gesterf het. Nou was Jakob die erfgenaam van die seëninge en beloftes wat Abram en Isak afkomstig was.

Vers 2 Hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Josef was nog jonk, sewentien, toe hy kleinvee opgepas het saam met sy broers, die seuns van Bilha en Silpa, sy pa se vrouens. Josef het slegte stories oor sy broers by hulle pa aangedra.”

Genesis 5:1 Hier volg die geslagsregister van Adam.

Genesis 6:9 Dit is die geskiedenis van Noag

En nou kry ons die geskiedenis van Jakob en sy familie.

Wat ookal met sy familie gebeur, word as deel van sy lewe angeteken.

Josef was nog jonk, sewentien

Die gebeure vind 11 jaar Jakob se terugkeer van Haran plaas. Op hierdie stadium was hy 108 jaar oud.

Seuns van Bilha en Silpa, sy pa se vrouens

Hier sien ons dat Josef nader aan die seuns van Bilha en Silpa was. Hulle was min of meer dieselfde ouderdom as hy en nie so agressief nie soos Lea se kinders nie.

Dit mag wees dat Bilha wat Ragel se bediende was, na Josef omgesien het na sy ma se dood.

Josef het slegte stories oor sy broers by hulle pa aangedra.

Dis natuurlik wat hy persoonlik waargeneem het of wat hy tweedehands van gehoor het.

Het iemand al van jou stoutigheid vir jou ouers gaan vertel? Hoe het jy oor daardie kind gevoel?

Hier het ons die begin van ‘n bitterheid en ‘n haat wat hulle teen Josef begin opbou het.

Waarom was Jakob se kinders so stout? Waarom is jou kinders misken so stout? Kom ons hoor:

Jakob se sonde en die gebeurtenisse wat daarop gevolg het, het verseker ‘n invloed ten kwade gehad. Dit het slegte vrugte in sy seuns voortgebring.

Toe hulle volwassenheid bereik, het hulle ernstige probleme gehad. Die gevolge van veewywery is in die huis ervaar. Hierdie vreeslike euwel laat selfs die bronne van liefde opdroog en verswak die teerste liefdesbande.

Die jaloesie van die verskillende moeders het die gesinsbande vergal, die kinders was ongehoorsaam, ongeduldig en het onder mekaar baklei. Die pa se lewe is deur bekommernis en hartseer versuur.

Gelukkig was daar een kind wat ‘n ander karakter gehad het – die oudste seun van Ragel.

Josef se skoonheid het die skoonheid van sy binneste weerspieël. Sy reinheid, fluksheid en opgeruimdheid het van sy
Sedelike integriteit en doelgerigheid getuig

Hy het sy pa se instruksies uitgevoer en dit was vir hom aangenaam om God te gehoorsaam. Die karaketeienskappe wat hom later in Egipte onderskei het; sagmoedigheid, getrouheid en betroubaarheid, was van jongs in sy lewe gesien. Sy moeder se vroeë dood het daartoe gelei dat hy sy pa se liefde gesoek het.

Jakob was baie erg oor hierdie kind van sy ouderdom. Hy “het Josef meer liefgehad as al sy seuns.”

Josef het hoë ideale nagestreef. Sy sensitiwieteit het in opstand oor sy broers sy bose dade gekom. Hy het gehoop sy verslag oor hulle gedrag sou Jakob beïnvloed om hulle gedrag aan bande te lê, sodat die familie nie onteer word soos in die geval van die slagting van die mense van Sigem nie.

Vers 3 En Israel het Josef meer liefgehad as al sy seuns; want hy was vir hom ’n seun van die ouderdom; en hy het vir hom ’n lang rok met moue gemaak.

Jakob het vreugde in sy verhouding met Josef ervaar. Hy was so anders mooi as sy broers.

Het jy ‘n spesiale band met een van jou kinders?

In wat sy huislike situasie het Jakob grootgeword? Wie was sy ma se witbroodjie? En sy pa se witbroodjie?

lang rok met moue

Jakob se voortrekkery van Josef het ‘n klimaks met die maak van die lang rok bereik. Hoe het die rok gelyk?

Kom saam na Beni Hassan in Egipte. Hier is ‘n skildery van 37 Semiete wat in Egipte kom kos koop het.

Dit was kleurvolle klere. Maar hulle was kort met kortmoue. Jy kon nie met hierdie lang rok werk nie en dis net die edeles wat dit gedra het.

Die Hebreuse grammatika dui daarop dat Jakob gewoond was om vir Josef hierdie spoggerige klere gemaak het.

Hierdie daad van Jakob het ‘n weersin by die ouer broers ontlok wat Jakob nie verwag het nie.

Vers 4 Toe sy broers sien dat hulle pa vir Josef liewer het as vir enige van hulle, het hulle ’n afkeer van Josef gekry en het hulle niks goeds oor hom gesê nie.

Jakob moes sy gevoelens nie met ‘n kleed tentoongestel het. Liewe ouers julle kan nie help om ‘n ekstra gevoeletjie vir een van die kinders te ontwikkel nie.

Steek dit asb weg.

Verse 5-7 Op ’n keer het Josef gedroom en dit vir sy broers vertel. Daarna was hulle afkeer van hom nog groter. 6Hy het vir hulle gesê: “Luister na die droom wat ek gehad het. Ons was op die land besig om gerwe te bind en skielik gaan staan my gerf regop en julle gerwe gaan staan daar rondom en hulle buig voor myne.”

Kan jy die reaksie van die broers sien. Wat gaan hulle vir hom sê?

Vers 8 Toe sê sy broers vir hom: “Jy verbeel jou jy sal oor ons koning word. Dink jy dalk jy sal oor ons regeer?” Oor sy drome en sy praatjies het hulle ’n nog groter afkeer van hom gekry.

As die vertelling van die drome sulke onaangename gevolge het, moes Josef ‘n besluit neem. Of hy hou dit vir homself of hy deel dit met hulle.

Wie was die Bron van die drome soos ons later sal sien?

Vers 9 Hy het ook nog ’n ander droom gehad en hy het dit vir sy broers vertel. Hy het gesê: “Ek het weer gedroom. Die son en die maan en elf sterre het voor my kom buig.”

Ewe onskuldig voel Josef ‘n sterk drang om dit met sy broers te deel.

Wat was verskillend van hierdie droom?

Die eerste droom het heerskappy oor sy broers geimpliseer. Hierdie een het die hele gesin geraak.

Verse 10,11 Toe hy dit vir sy pa en sy broers vertel, het sy pa hom berispe en vir hom gesê: “Wat vir ’n soort droom is dit wat jy gehad het? Verbeel jy jou ek en jou ma en jou broers moet voor jou kom buig?” 11Sy broers was afgunstig op hom, en sy pa het aan die droom bly dink.

Iets baie besonders het gebeur terwyl Josef sy droom vertel het. Sy gesig het met die Gees van Inspirasie begin straal. Hulle kon nie anders as om hom te admirer nie.

Maar dit het hulle nie van hulle haat vir hom laat afsien of hulle sondige lewe laat beëindig nie.

Dieselfde gees wat Kain gedryf het, het hulle gedryf.

JOSEF WORD AS SLAAF VERKOOP

Verse 12 Josef se broers het hulle pa se kleinvee gaan oppas in Sigem.

Wanneer mens op ‘n kaart van die land kyk, sien jy Sigem, moderne Nablus, is 97 kilometers van Hebron. Dotan lê nog ‘n 26 kilometers verder.

Jakob se seuns het jaarliks met hulle vee na ander weiding getrek. Ons sien dit vandag nog.

Die seisoen was somer en die begin van herfs. Die droë seisoen het in April begin en in Oktober geëindig (vers 24 die put was droog)

Die rede waarom hulle met die vee na Sigem toe getrek het, was omdat hulle eiendom daar besit het.

‘n Pa bly maar besorgd oor sy kinders en toe gee hy aan Josef die volgende opdrag:

Vers 13 Toe sê Israel vir Josef: “Kyk, jou broers pas die kleinvee op in Sigem. Ek wil jou na hulle toe stuur.”
Josef het geantwoord: “Goed, Pa!”

Jakob was bekommerd oor sy kinders wat hy kon gedink het diemense sou hulle op sy kinders wreek asgevolg van hulle vroeëre slagting onder die Sigemiete.

Dink jy Jakob was bewus van die broers se haat teenoor Josef?
En toe hulle vir hom oor Josef se dood lieg?

Het jy al agtergekom hoe meesterlik mense hulle motiewe kan verskuil?

Vers 14 Toe sê Israel vir hom: “Gaan kyk of alles nog reg is by jou broers en met die kleinvee en kom vertel my alles.” Israel het hom van die laagte by Hebron af gestuur na Sigem toe.

Met opgeruimdheid groet hy sy pa en stap weg. Nie een van hulle het die vaagste benul gehad van dit wat sou gebeur nie.

Het jy al jou huis met een verwagting verlaat en toe…

Wat het gebeur toe hy by Sigem aankom?

Vers 15 Hy het daar in die veld rondgesoek, en toe kom ’n man by hom en dié vra vir hom: “Wat soek jy?”

Vers 16 Josef antwoord hom: “Ek soek my broers. Kan jy my dalk sê waar hulle die kleinvee oppas?”

Vers 17 Toe sê die man: “Hulle het van hier af versit. Ek het gehoor hulle sê hulle wil na Dotan toe gaan.” Josef is toe agter sy broers aan en hy het hulle by Dotan gekry.
Dotan was op die groot karavaanroete van die noorde op pad na Egipte geleë. Die groot vlakte was een van die beste veevoer gebiede in Kanaän.

Josef het alreeds amper ‘n 100 kilometers gestap en gesoek. Hy het sy plig gedoen en kon net sowel omdraai en huistoe gaan.

Maar die pligsgetroue Josef besluit het stap maar nog ‘n 26 kilometers om na sy broers te gaan soek.

En hy was baie lief vir sy broers al was hulle so snaaks met hom. Hy onderdruk sy moegheid en stap met groot verwagting om goeie nuus en kos aan na sy broers te bring.

Hy wou nie hê sy pa moes bekommerd oor sy seuns wees nie

Was Josef ‘n tipe van Jesus? Het Jesus sy Vadershuis verlaat om vir ons evangeliekos te bring?

Elke keer wanneer ek Tel Dotan besoek, dink ek aan die tragiese verhaal wat hier afgespeel het.

Verse 18,19 Hulle het hom al van ver af gesien en voor hy by hulle gekom het, het hulle ooreengekom om hom dood te maak. Hulle het naamlik vir mekaar gesê: “Kyk, daar kom die ou dromer aan.

Pleks van emosies van dankbaarheid, wel daar emosies van haat en bitterheid in hulle op.

Moord begin by haat. Haat jy iemand? Mag die Here ons bewaar dat ons haat nie tot moord oorgaan nie.

Vers 20 Kom ons maak hom dood en gooi hom in ’n put. Ons kan sê ’n roofdier het hom opgevreet. Dan sal ons sien wat word van sy drome.”

Vir mense wat die al die manlikes van ‘n stad om die lewe gebring het, het die dood van een mens nie as ‘n vreeslike sonde gesien is nie.

Haat in hulle harte het tot so ‘n vlak gestyg dat hulle gereed was om hulle bloed broer te vermoor.

Hulle was ver van die huis met sy invloed van beheersing. They were far from home and its restraining influences.

Die “put” waarin hulle sy liggaam wou gooi, was ‘n algemene verskynsel in die Midde-Ooste.

En die storie wat hulle vir hulle pa sou vertel van ‘n wilde dier wat Josef verskeur het, pas by situasie van die tweede eeu voor Christus.

Sou die Here verhoed dat die onskuldige Josef in ‘n put beland?

Sou Hy toelaat dat ‘n daad van welwillenheid om ‘n omtrede van haat vergeld word?

Het jy vir beskerming gebid en toe oorval ‘n ramp jou?

Het jy mense in jou huis geneem net om later te ontdek dat die man met jou vrou weggeloop het?

Hoeveel mense het nie al rylopers opgelaai net om later met ‘n rewolwer gedreig is en hulle voertuig verloor het nie?

DIE BOODSKAP VAN DIE BYBEL

Terwyl ek die put by Tel Dotan besoek het, het ek diep gedink.
Die antieke Bybelverhale vertel vir ons hoe God met die trouma van die lewe omgaan.

Die vloek wat die vyand oor ons bring, kan die Here in ‘n seen verander.

Uiteindelik het dit wat met Josef by Dotan gebeur het, tot die redding, nie net van sy broers en pa gelei nie. Die antieke wêreld het deur Josef ‘n sewe jaarlange droogte oorleef.

Binnekort gaan rampe en sonde hulle self uitwoed. Binnekort gaan ons op ‘n nuutgemaakte aarde sonder pyn en dood leef.

Is jy ontsteld?

Johannes 14:1-3 LAAT julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.
2 In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei.
3 En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.

Is jy sat van verdriet? Het jy kroniese pyn, fisies en psigies? Sou jy graag in ‘n ewige, gelukkige, dood en pynvrye omgewing wou bly?

Openbaring 21:3-6 En ek het ’n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God.
4 En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.
5 En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar.
6 En Hy het vir my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde. Aan die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet.

Was this article helpful?

Related Articles