1. Home
  2. Bybelkarakters
  3. Jakob Deel 22 – Josef Maak Homself Bekend
  1. Home
  2. Jakob
  3. Jakob Deel 22 – Josef Maak Homself Bekend

Jakob Deel 22 – Josef Maak Homself Bekend

22. JAKOB – JOSEF MAAK HOMSELF BEKEND
Voor ons by die klimaks van die bekendmaking van Josef aan sy broers, herhaal ons net die vorige lesing se slot.
Verse 33,34 Hou my daarom dan nou hier as Meneer se slaaf in die plek van die seun, maar laat hý saam met sy broers teruggaan. 34Hoe kan ek sonder die seun by my pa aankom? Ek sal dit nie kan verdra om te sien dat so ’n smart hom tref nie.”

Juda se selfopoffering is voorwaar prysenswaardig. Om vrywillig ‘n slaaf in die plek van ‘n broer te word wat deur sy pa voorgetrek word, ten einde sy pa hartverskeurende pyn te spaar, kannie nie oorbeklemtoon word nie.

Juda se grootmoedige, onselfsugtige daad is nog nooit oortref nie en selde geëewenaar.

Wat ‘n waardige voorsaad van die Beloofde Saad, Jesus die Messias. En wat ‘n waardige voorbeeld word aan die uitverkore volk van God gegee – Judah.

Kan jy jouself indink in watter emosionele toestand Josef op hierdie oomblik verkeer het? Hy kon nie langer die verandering in sy broers betwyfel nie. En veral in Juda wat lankgelede met welsprekenheid die verkoop van Josef as slaaf aangemoedig het nie.

Josef se briljante strategie was geslaagd. Hy was finaal van hulle hulle mooi houding oortuig en tevrede dat hulle bekering opreg en eg was. Die groot en dramatiese oomblik het aangebreek. Josef was gereed om homself aan sy broers vir wie hy so lief was, te openbaar.

Genesis 45:1 Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle almal beveel om van hom af weg te gaan, en daar was van dié wat hom gedien het, nie een by hom toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie.

Juda se pleidooi het Josef aangegryp. Dit het die teerste liefde vir ‘n bejaarde ou vader gehad; die mees toegewyde broederliefde; en getrouheid jeens die enigste oorblywende seun van Ragel.

Hy het oortuigende bewys gelewer dat daar ‘n hartsvernadering in al die broers plaasgevind het. Toe Josef dit finaal besef kon hy homself nie meer in bedwang gehou het nie.
Hy wou alleen by sy broers wees wanneer hy homself aan hulle gaan openbaar en kon nie meer sy trane bedwing nie. Hy vra sy personeel om die vertrek te verlaat.

Verse 2 Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars en die mense in die farao se paleis dit gehoor het.

Die damwal wat die opgehoop emosies van seer en verlange vir 22 jaar teruggehou het, breek ewe skielik in die paleis. Die tranemassa spoel en rol met die geluid van hartstogtelike, hartverskeurende branders oor die elf broers hier voor hom.

Dis asof daar geen einde aan die tranefontein in sig is nie. Die kabbellende geluid van rollende stome trane kan van baie ver gehoor word.

Luister na die snikkende woorde wat met trane uiting vind:

Vers 3 Toe sê Josef vir sy broers: “Ek is Josef. Leef Pa werklik nog?” Sy broers kon hom nie antwoord nie, hulle was te bang vir hom.

Die effek van sy woorde kan makliker met jou verbeelding as met woorde beskryf word. Tot nou toe was Josef as Safenat-Paneag bekend wat deur ‘n tolk gepraat het.

En nou ewe skielik praat hierdie verhewe koninklike regeerder in hulle eie taal. Die stem en die voorkoms van die bekende naam vul hulle met verbasing en vrees.

Kan jy hulle gesingsuitdrukking sien? “Leef Pa werklik nog?”

Miskien was Josef daardie oomblik gedwing om die vraag te vra toe hy die verbasing op hulle gesigte sien. Hy praat nou nie meer van “julle pa wat sou oud is” nie, maar as sy eie geliefde vader.

Hy wou baie graag alles van sy pa hoor.

Vers 3 “Hulle was te bang vir hom.”

Wat nou gebeur was net te veel vir die broers om te hanteer. Hulle was sprakeloos bang. Nie net oor hulle broer se magsposisie nie maar hoe hulle hom in die verlede behandel het.

Tot dusver was hulle nog net van goddelike vergelding bewus, maar nie van menslike vergelding nie.
Maar hier staan hulle nou voor iemand wat hulle skandelik verontreg het en hulle verwag onmiddellike vergelding van hulle dade by Dotan. Geen wonder dat hulle psigies ineengestort het nie.

Vers 4 Maar hy het vir hulle gesê: “Kom na my toe!” en toe hulle nader kom, sê hy: “Ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop, en ek is Egipte toe gebring.

Vers 5 Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uit gestuur om lewens te red.

Moenie bang wees nie.

Die feit dat hulle broer die magtige Heerser van Egipte was, het hulle instinkmatig in hulle dop laat kruip.

Liefdevol verseker hy hulle dat hy nie op weerwraak uit is nie. Hy kan nie voorkom om nie na hulle vorige optrede te verwys nie, maar dit word in ‘n gees van liefde en vergifnis gedoen.

Wat ‘n pragtige uitbeelding van Jesus se hantering van ons sondes!

God het my voor julle uit gestuur.

Josef so grootheid word hier geopenbaar. Op ‘n eienaardige wyse het hy God se hand as die geliefde seun, die in die slaafperiode, toe die tronk en uiteindelike as heerser van Egipte.

Hy kon sy broers gestraf het maar hy gee hulle eerder liefdevolle simpatie en vergifnis. Dis hoe Jesus met jou en my werk. Hoe tree ons teenoor die mense wat ons verkoop het op?

Vers 6 Dit is nou maar die tweede jaar van hongersnood in die land. Daar lê nog vyf jaar voor waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie.

Vers 7 God het my voor julle uit gestuur om vir julle ’n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou en sodat baie aan die dood sal ontkom.

Josef herhaal die gedagte dat God hom vir ‘n bepaalde doel Egipte toe gestuur het. Hy moes die mense wat die uitverkore volk sou word van hongersnood kom red.
Vers 8 Dis nie júlle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die farao se raadgewer en as bevelhebber oor sy huis en as regeerder oor die hele Egipte.

Josef verwys na die gesag waarmee God hom bedeel het. In die eerste plek word hy farao se raadgewer.

Bevelhebber

Die tweede titel is reeds deur farao met Josef se aanstelling gegee. Hy het aan die hoof van die koninklike huishouding gestaan.

Regeerder oor die hele Egipte.

Die derde titel was reeds aan sy broers bekend. Luister wat vertel hulle vir hulle pa:

Genesis 42:30 Die man in bevel van daardie land het ons bars aangespreek en ons vir spioene gehou

Vers 9 Gaan dadelik na Pa toe en sê vir hom: ‘So sê Pa se seun Josef: God het my aangestel as regeerder oor die hele Egipte. Kom na my toe. Moenie talm nie,

Vers 10 kom bly in die Gosenstreek. Dan is Pa naby my: Pa en Pa se seuns en kleinseuns, die kleinvee en grootvee en alles wat Pa besit.

Waar in die Nuwe Testament lees ons ook van wonings wat vir ons voorberei is?

Vers 11 Ek sal vir Pa daar onderhou, want daar lê nog vyf jaar hongersnood voor. So sal Pa nie verarm nie: Pa en Pa se familie en almal by Pa.’

Verse 12 Julle sien self, en my broer Benjamin sien dit ook: dis ek wat met julle praat.

Josef het nou reeds vir etlike muniete gepraat maar hulle was nog te oorweldig om te glo dat dit regtig waar.

“Manne kan julle sien dis ek? Kyk mooi.”

Eers toe Josef homself duideliker in die rol van ‘n liefdevolle broer en nie ‘n regter wat aanstoot geneem, kon hulle begin glo.

Deur sy soene, omhelsing en volkome vergifnis, iets wat woorde nie kan verduidelik nie, het hulle by die plek gekom waar hulle met Josef kon gesels het.

Vers 13 Julle moet vir Pa vertel van al my mag hier in Egipte en van alles wat julle gesien het. Maak gou en bring vir Pa hierheen.”

Vers 14 Toe omhels Josef sy broer Benjamin en hy huil; ook Benjamin het op sy broer se skouer gestaan en huil.
Kan jy die prentjie sien? Hulle moes ‘n skrobering en tronstraf gekry het, en nou word hulle omhels en gesoen deur die een wat hulle gekruisig het. Word die evangelie hier uitgebeeld?
Vers 15 Josef het al sy broers gesoen en daar by hulle gestaan en huil. Eers daarna het sy broers met hom begin praat.
Kan jy die prentjie sien? Hulle moes ‘n skrobering en tronstraf gekry het, en nou word hulle omhels en gesoen deur die een wat hulle gekruisig het.
Word die evangelie hier uitgebeeld?
As ons God se vergifnis vir sondaars soos ons mooi raaksien, sal ons ook, net soos die broers, met Jesus ons hemelse Josef wil praat.
Vers 16 Die mense het dit in die farao se paleis gehoor en gesê: “Josef se broers het gekom.” Die farao en sy amptenare het dit goedgevind,
Josef het volmag gehad om sy familie na Egipte te nooi, maar hy bespreek dit eers met die farao.

Niemand kon dan vir Josef die vinger wys en sê dat hy mag vir eie voordeel gebruik het nie. Sy nege jaar administratiewe vermoë het die farao en staatsamptenare se goedkeuring weggedra.

Hierdie gebeurtenis het vir farao die geleentheid gegee om sy dankbaarheid teenoor Josef te bewys.

Vers 17 en hy het vir Josef gesê: “Sê vir jou broers: So moet julle nou optree: saal julle rydiere op en gaan na Kanaän toe.
Vers 18 Kry julle vader en julle gesinne en kom hier na my toe. Ek sal julle die beste deel van Egipte gee en julle sal die room van die land geniet.
Vers 19 Jy moet hulle beveel: So moet julle optree: vat vir julle uit Egipte waens saam vir julle kinders en vrouens en laat julle vader op ’n wa ry en kom hierheen.
Voor die koms van die Hieksos was perde en waens onbekend in Egipte. Net nog ‘n bewys dat die Bybel ‘n betroubare gids is.

Dit was dus ‘n baie groot ding gewees om hierdie prosessie van die nuutste vervoermiddel in Egipte te sien.

Vers 20 Moenie sleg voel oor wat julle nie kan saambring nie, want julle sal hier die beste kry van wat Egipte het.”
Is dit nie gaaf van die farao nie. Josef sê hulle moet alles saambring, die farao dis nie nodig nie, hy sal in al hulle behoeftes voorsien.

Hierdie aanbod is ‘n erkenning vir die werk van Josef gemaak.

Vers 21 Die seuns van Israel het toe so gemaak. Josef het waens vir hulle saamgegee soos die farao beveel het. Josef het ook vir hulle padkos saamgegee.
Kyk. Hierdie broers het in styl na hulle pa teruggereis. Het Josef nog iets gedoen om sy arm broers se status te verhoog?
Vers 22 Hy het vir elkeen nuwe klere gegee, maar vir Benjamin het hy vyf stelle nuwe klere en nog drie en ’n half kilogram silwer gegee.
Die klere wat hulle ontvang het, was uitsonderlik en iets wat jy net vir spesiale geleenthede gedra het. Kyk die manne het baie spoggerig gelyk. Is daar ‘n ander Josef wat vir ons spesiale ander klere wil gee?

Vers 23 Vir sy pa het hy tien donkies gestuur waarop die beste ware van Egipte gelaai was en tien donkiemerries waarop die beste koring en graan en kos gelaai was. Dit moes dien as padkos vir sy pa.
Wa se padkos stuur ons hemelse Josef vir ons vir die pad na Hom toe
Vers 24 Daarop het hy sy broers weggestuur, en hulle het vertrek; en hy het aan hulle gesê: Moenie vir mekaar kwaad word op die pad nie.
“My broers julle moet ook nie met mekaar baklei nie. Ruben. Hou op om jou broers te verwyt. Moenie dat lelike woorde hierdie mooi gebeurtenis in iets leliks verander nie.”
Ek wonder wat hulle vir Josef gesê het. Ons het ook die goeie nuus dat ons op pad hemel toe is. Moenie dat jou verhouding met jou mense jou uit die hemel gaan hou nie.
Verse 25 Hulle is toe uit Egipte weg en het in Kanaän by hulle pa Jakob aangekom.
Vers 26 Hulle het vir hom gesê: “Josef leef nog. Hy regeer oor die hele Egipte.” Jakob was stomgeslaan. Hy het hulle nie geglo nie.
Toe die seuns 22 jaar gelede vir hom vertel het dat Josef dood is, het hy hulle geglo. En nou…

Vers 27 Maar toe hulle hom al die woorde van Josef te kenne gee wat hy met hulle gespreek het, en hy die waens sien wat Josef gestuur het om hom te vervoer, het die gees van Jakob, hulle vader, lewendig geword
Wat is dit wat ons moeë gees weer lewendig kan maak?
Vers 28 En hulle pa Israel het gesê: “Ek verlang niks meer nie. My seun Josef leef, en ek wil hom net sien voor ek sterf.”
Die verander van die naam van Jakob na Israel is van groot belang. In gees het Jakob na die statuur van ‘n “Prins” van God verrys.

Die besef dat sy verlore seun nog lewe en dat hy hom gaan sien, het hom nuwe energie gegee. Het Jesus, jou Josef miskien vir jou doodgegaan? Ek wil net sê hy leef.

Was this article helpful?

Related Articles