Bet-el

BET-EL  PERSONIFIKASIE

My naam is Bet-el en ek wil net vir jou baie dankie sê dat jy belangstel om na my verhaal te luister.

Dis hoe ek vandag lyk. Argeoloë het my geïdentifiseer en jy kan my gerus fisies kom besoek.

Argeoloë het die plek geïdentifiseer waar Jakob met ‘n klip onder sy kop geslaap het.

Mens sien ook die ruïnes van Jereboam se afgodstempel wat hier gebou is. Wanneer jy na die afmetings kyk, merk jy dit is presies die van die tabernakel wat by Silo gestaan net.

Dan sien mens ook heelwat van die grafte waarin die goddelose priesters begrawe is wat by die heidense altaar diens gedoen het.

Die eikeboom wat jy hier sien, herinner aan Debora, Rebekka sien diensmaagd wat hier begrawe is.

Dis ook in hierdie omgewing dat ‘n ander Debora gewoon het, die enigste vroue Rigter.

ABRAHAM

My geskiedenis met Bybelkarakters gaan baie ver terug. Abraham was hier in my omgewing en hy het op twee geleenthede altare hier gebou.

Génesis 12:8  Van daar af het Abram verder getrek na die bergwêreld toe, oos van Bet-El, waar hy tent opgeslaan het met Bet-El aan die westekant en Ai aan die oostekant. Daar het hy ‘n altaar vir die Here gebou en die Naam van die Here aangeroep.

Weens die droogte wat ons destyds hier gehad het, het hy het hiervandaan na Egipte getrek. Met sy terugkoms was hy weer by my.

Génesis 13:3  Hy het van plek tot plek uit die Suidland getrek na Bet-El toe, na die plek waar sy tente aan die begin gestaan het, tussen Bet-El en Ai.

13:4  die plek waar hy vroeër ‘n altaar gebou het. Daar het Abram die Naam van die Here aangeroep.

Dit was vir my ‘n baie groot eer om hierdie godsman op my grond te kon gehad het.

MY VORIGE NAAM

Ek was nie altyd Bet-El genoem nie. Ek was ‘n Kaänanitiese stad en my vorige naam was Lus.

Na Jakob se besoek aan my is my naam na Bet-El verander.

Siestog ek het hom so jammer gekry toe hy die aand hier in die veld by my kom slaap het. Hy het so ‘n familiegemors aangevang dat hy amper nie meer kans vir die lewe gesien het nie.

Ek het kort kort sy snikke gehoor.

Maar die God van Jakob verwoes nie Sy aanbidders nie. Hy gebruik die gevolge van hulle sonde en verander die vloeke in seëninge.

Hy het gedroom van die ‘n leër wat van die hemel tot by die aarde gestrek het. Engele het op en af daarop beweeg. Die droom het hom getroos want God het vir Hom daarin gewys dat Sy leër van verlossing altyd langs die moedelose sondaar opgerig word. Met daardie leer wat eintlik Jesus voorstel, kan Hy na God se vergifnis en verlossing opklim.

Luister wat Jakob die volgende oggend gesê het:

Génesis 28:16  Jakob het wakker geskrik en gesê: “Die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie.”

Gén 28:17  Jakob het bang geword en gesê: “Hoe skrikwekkend is hierdie plek! Dit is niks anders nie as die huis van God; dit is die poort van die hemel.”

Gén 28:18  Die volgende môre het Jakob opgestaan en hy het die klip wat sy kopkussing was, gevat en dit regop gesit. Toe giet hy olie op die bopunt daarvan uit.

Gén 28:19  Hy het die plek Bet-El genoem. Die stad was voorheen bekend as Lus.

NATANIëL

Jerusalem is nie ver van my af nie en ek hoor van wat daar gebeur. Johannes die geliefde dissiepel het die volgende geskryf:

Joh 1:49  (1:50) Natánael antwoord en sê vir Hom: Rabbi, U is die Seun van God, U is die Koning van Israel!

Joh 1:50  (1:51) Jesus antwoord en sê vir hom: Glo jy omdat Ek vir jou gesê het: Ek het jou onder die vyeboom gesien? Jy sal groter dinge sien as dit.

Joh 1:51  (1:52) En Hy sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopend sien en die engele van God opklim en neerdaal op die Seun van die mens.

JAKOB SE TWEEDE BESOEK

Dit was vir my ‘n groot oomblik toe Jakob na 20 jaar se verblyf in Haran weer hier by my aangekom het. Hierdie keer was hy nie ‘n alleen vlugteling nie. Orals op my omgewing het baie skape en kamele gewy.

Met sy vier vrouens en die se klomp kinders was daar vrolike klanke hier by my.

Génesis 35:1  God het vir Jakob gesê: “Maak jou klaar en gaan na Bet-El toe en bly daar. Bou vir My daar ‘n altaar. Ek is die God wat daar aan jou verskyn het toe jy vir jou broer Esau gevlug het.”

Gén 35:2  Toe sê Jakob vir sy hele huis en vir almal by hom: “Haal uit al die afgodsbeelde wat by julle is. Reinig julle en trek ander klere aan.

Gén 35:3  Ons moet klaarmaak en Bet-El toe gaan. Daar moet ek ‘n altaar gaan bou vir die God wat my gebed verhoor het toe ek in die moeilikheid was en wat by my was waar ek ook al gegaan het.”

Gén 35:4  Hulle het toe al die afgodsbeelde in hulle besit vir Jakob gegee en ook hulle oorringe. Hy het dit onder die groot boom by Sigem begrawe.

Gén 35:5  Toe Jakob-hulle wegtrek, het God die mense van die stede in daardie omgewing so bang gemaak vir Jakob en sy seuns dat hulle nie agtervolg is nie.

Gén 35:6  Jakob en al die mense by hom het by Lus aangekom. Dit is die Lus wat in Kanaän geleë is, nou bekend as Bet-El.

Gén 35:7  Hy het daar ‘n altaar gebou en die plek El-Bet-El genoem, want God het daar aan hom verskyn toe hy vir sy broer gevlug het.

Gén 35:8  Debora, die vrou aan wie Rebekka as kind gedrink het, het daar gesterf en hulle het haar begrawe onder die groot boom naby Bet-El, en hulle het dit Huilboom genoem.

Gén 35:9  Nadat Jakob uit Paddan-Aram terug was, het God weer aan hom verskyn en hom geseën.

Gén 35:10  God het vir hom gesê: “Jy is Jakob, maar jy sal nie langer Jakob genoem word nie. Jou naam sal Israel wees.” God het hom toe Israel genoem.

Gén 35:11  God het verder vir hom gesê: “Ek is God die Almagtige. Wees vrugbaar en word ‘n groot nasie. Baie nasies sal van jou afstam. Jy sal die voorvader wees van konings.

Gén 35:12  Hierdie land wat Ek aan Abraham en aan Isak gegee het, sal Ek aan jou gee en ná jou gee Ek dit aan jou nageslag.”

Gén 35:13  Toe het God van Jakob af weggegaan, en op die plek waar God met hom gepraat het,

Gén 35:14  het Jakob ‘n klip regop gesit, presies op die plek waar die Here met hom gepraat het. Hy het ‘n drankoffer daarop uitgegiet en ook olie.

Gén 35:15  Hy het die plek waar God met hom gepraat het, Bet-El genoem.

Dit was vir my ‘n besondere oomblik toe die Here weer ‘n keer hier besoek het. Vir ‘n tweede keer het die Here vir hom vertel dat sy nuwe naam Israel is. Dit het alles hier by my gebeur.

JOSUA SE VEROWERING VAN BET-EL

Op ‘n dag het die Israeliete onder leiding van Josua die land binnegeval. Kom ons hoor wat toe gebeur het:

Jos 8:12  Josua het omtrent vyf duisend man geneem en hulle ‘n verskuilde posisie laat inneem tussen Bet-El en Ai, wes van die stad.

Jos 8:17  Daar het geen man in Ai of Bet-El agtergebly wat nie uit is agter Israel aan nie. Hulle het die stad net so oop gelos en het Israel agternagesit.

Ek het agterna gedink dit was ‘n verkeerde ding dat my manskappe saam met Ai teen Josua en sy manskappe gaan veg.

Dit was nie lank hierna nie of hulle het my ook kom aanval. Dit was ‘n baie hartseer oomblik in my geskiedenis.

Jos 12:9  Die konings van die volgende stede is verslaan: Jerigo, Ai naby Bet-El.

Toe Josua die land onder die Israelitiese stamme verdeel het, het my op die grens van Efraim geplaas.

Jos 16:1  Aan die nakomelinge van Josef is deur loting ‘n gebied toegeken wat strek van die Jordaan af regoor Jerigo, oos van die Jerigofonteine. Die grens loop van Jerigo af oor die woestyn op na Bet-El se berge toe.

Mens kan maar sê dat ek ‘n nuwe adres gekry het.

Maar omdat ek so naby aan die grens geleë was, het ek later moelikheid opgetel.

Kon ek vertel jou van die eerste ramp wat my getref het:

Rig 1:22  Die Josefstam het na Bet-El toe opgeruk en die Here was by hulle.

Dis nou Efraim en die halwe stam van Manassa.

Luister hoe hulle dit reggekry het om my verower:

Rig 1:23  Hulle het verkenners na Bet-El toe gestuur. Bet-El was vroeër bekend as Lus.

Rig 1:24  Die verkenners het ‘n man uit die stad sien kom en vir hom gevra: “Wys ons tog hoe om in die stad te kom. Ons sal jou goed behandel.”

Rig 1:25  Hy het vir hulle gewys hoe om in die stad te kom. Die Josefstam het toe die stad verower en sy mense doodgemaak maar hierdie man en sy hele familie gespaar.

Dit was vreeslik om sonder mense te sien.

Rig 1:26  Hy is toe na die Hetiete toe en daar het hy vir hom ‘n stad gebou en dit Lus genoem. Dit is nou nog die stad se naam.

Die man het so sleg gevoel dat hy my verraai het dat hy ‘n ander stad gaan bou en hom toe Luz genoem. Verder weet ons niks van hom nie.

GIBEA INSIDENT

Tydens die oorlog van die Israeliete teen die wrede mense van Gibea wat ‘n arm byvrou verkrag het, het ek ‘n baie belangrike rol gespeel.

Dis hier by my waar hulle die Here se vra gevra en offers gebring het.

Rigters 20:1  Toe het al die kinders van Israel uitgetrek, en die vergadering het soos een man, van Dan tot Berséba, saam met die land Gílead, byeengekom by die HERE in Mispa;

Wad was hulle volgende beweging nadat hulle hier by Mispa bymekaar gekom het?

Rig 20:18  En hulle het klaargemaak en opgetrek na Bet-el en God geraadpleeg; en die kinders van Israel het gesê: Wie van ons moet eerste optrek om te veg teen die kinders van Benjamin? Toe sê die HERE: Juda eerste.

Dit was vir my ‘n groot oomblik toe hierdie mense by my aangekom het. Ek onthou nog daardie gebede.

Rig 20:26  Daarop trek al die kinders van Israel, ja, die hele volk weg, en hulle het na Bet-el gekom; en hulle het geween en daar gebly voor die aangesig van die HERE en dié dag gevas tot die aand toe en brandoffers en dankoffers voor die aangesig van die HERE gebring.

Rig 20:27  En die kinders van Israel het die HERE geraadpleeg—want die verbondsark van God was in dié dae daar,

Hierdie was seker die hoogtepunt in my hele geskiedenis. Om te dink die heilige ark met die tien gebooie, die versoendesel, die sjekinaglorie, twee gerubs op die versoendeksel was by my. Dis ondenkbaar.

Maar hierdie besoek was nie die laaste nie. Luister na nog ‘n geleentheid:

Rig 21:2  Die volk het by Bet-El gekom. Daar het hulle tot die aand toe in die teenwoordigheid van God gesit. Hulle het lank daar gesit en hard gehuil.

Rig 21:3  Toe vra hulle: “Waarom het dit in Israel gebeur, Here God van Israel, dat een van die stamme van Israel vandag makeer?”

Rig 21:4  Die volgende môre het die volk vroeg opgestaan en net daar ‘n altaar gebou en brandoffers en maaltydoffers geoffer.

Toe die rook van die altaar in die bloulug opstyg, was my hart so bly. Hier is ‘n lam geoffer om na die ander Lam te verwys. Die Lam van God wat eendag vir die hele mensdom se sondes sou kom sterf.

Nadat die Filistyne Silo verwoes het, het ek Bet-El een van die plekke geword vanwaar Samuel die volk onderrig het.

Kan jy jou voorstel hoe ek moes gevoel het toe ek periodiek die geliefde Samuel in my gehuisves het.

1Sa 7:16  Hy het van tyd tot tyd rondgegaan, by Bet-El…hofsake verhoor.

ELIA EN ELISA SE BESOEK AAN BETEL

Ek het die voorreg gehad om Elia en Elisa op ‘n keer hier by my te verwelkom.

2Kn 2:1  Die tyd het gekom dat die Here vir Elia in ‘n stormwind in die hemel sou opneem. Elia en Elisa het uit Gilgal vertrek,

2Kn 2:2  en Elia het vir Elisa gesê: “Bly hier, want die Here stuur my na Bet-El toe.” Elisa se antwoord was: “So seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie.” Hulle is toe na Bet-El toe.

2Kn 2:3  Die profete wat in Bet-El was, het na Elisa toe gegaan en hom gevra: “Weet jy dat die Here vandag jou leermeester van jou af gaan wegvat?” Hy het geantwoord: “Ja, ek weet. Moenie daaroor praat nie.”

Ek was so trots dat die Here vir die profete wat in my gewoon het, dit geopenbaar het dat Elia lewendig hemel toe sou gaan.

Ek het agterna die hele verhaal van Elia se hemelvaart gehoor.

Wil jy raai waarheen Elisa net daarna vertrek het?

2Kn 2:23  Elisa is daarvandaan op na Bet-El toe. Terwyl hy op pad was daarnatoe, het ‘n klomp klein seuntjies uit die stad gekom en hom gespot: “Hoër op, kaalkop! Hoër op, kaalkop!”

2Kn 2:24  Hy het omgedraai, hulle aangekyk en hulle vervloek in die Naam van die Here. Twee bere het uit die bos gekom en twee en veertig van die kinders verskeur.

Dit klink miskien baie wreed. Maar dit moes gebeur het want die ander onbeskofte kinders

het ‘n baie groot geskrik en Elisa het van hierdie dag nie meer moeilikheid onrespekvolle kinders gehad nie.

Elisa kon vir die volgende 50 jaar met gemak en veiligheid deur my poorte beweeg.

En as jy ‘n jongmens is sonder respek vir ouer mense of predikante of onderwysers of leiers, wil ek net vir jou sê, jy speel met vuur. Eintlik dobbel jy met jou lewe en jou verlossing.

Sou daar ander konings wees wat die kalwers hier by my kom aanbid het?

2Kn 10:29  Jehu het nie afgesien van die sondes wat Jerobeam seun van Nebat vir Israel laat doen het nie: die goue kalwers wat in Bet-El en in Dan was, is nog vereer.

Totdat my mense deur Nebukadnesar vervoer is, het ons konings die afgode hier by my kom aanbid. As hulle tog maar besef het watter gevolge hierdie sonde sou hê.

AMOS VAN TEKOA SE BESOEK

Amo 7:9  En die hoogtes van Isak sal verwoes word, en die heiligdomme van Israel sal puinhope wees, en teen die huis van Jeróbeam sal Ek met die swaard optree.

Amo 7:10  Toe het Amásia, die priester van Bet-el, Jeróbeam, koning van Israel, laat weet: Amos het ‘n sameswering gesmee teen u midde-in die huis van Israel; die land sal dit onder al sy woorde nie kan uithou nie.

Amo 7:11  Want so het Amos gesê: Jeróbeam sal deur die swaard sterwe, en Israel sal sekerlik uit sy land in ballingskap gaan.

Amo 7:12  Toe sê Amásia vir Amos: Gaan weg, siener, vlug na die land Juda en eet daar brood en profeteer daar!

Amo 7:13  Maar in Bet-el mag jy verder nie meer profeteer nie, want dit is ‘n koninklike heiligdom en ‘n tempel van die ryk.

Amo 7:14  Toe het Amos geantwoord en aan Amásia gesê: Ek was geen profeet en ook geen profete-seun nie; maar ek was ‘n veewagter en kweker van wildevyebome.

Amo 7:15  Maar die HERE het my agter die kleinvee weggeneem, en die HERE het aan my gesê: Gaan heen, profeteer teen my volk Israel.

Amo 7:16  Hoor dan nou die woord van die HERE! Jy sê: Jy mag nie teen Israel profeteer nie, en jy mag geen woorde laat druppel teen die huis van Isak nie.

Amo 7:17  Daarom, so sê die HERE: Jou vrou sal in die stad hoereer, en jou seuns sowel as jou dogters sal deur die swaard val, en jou grond met die meetsnoer verdeel word, en jy self sal in ‘n onrein land sterwe, en Israel sekerlik in ballingskap uit sy land gaan.

Ek sien nog hoe Amos met trane in sy oë hier by my wegstap. Het die volk maar geluister sou hulle nooit in ballingskap weggevoer word nie.

HELD MAAK SY VERSKYNING BY MY

Kom ons lees wat Josia die koning van Juda my van afgode gereinig het.

Ons gaan net vir ‘n oomblikkie terug na die dae van konng Jereboam wat hier regeer het:

1Kn 13:1  Toe kom daar ‘n man van God uit Juda deur die woord van die HERE in Bet-el aan, terwyl Jeróbeam op die altaar staan om offerrook te laat opgaan;

1Kn 13:2  en hy het uitgeroep teen die altaar deur die woord van die HERE en gesê: Altaar, altaar, so spreek die HERE: Kyk, ‘n seun sal gebore word vir die huis van Dawid met die naam van Josía, en hy sal op jou slag die priesters van die hoogtes wat op jou offerrook laat opgaan, en op jou sal mensbene verbrand word.

1Kn 13:3  En hy het dieselfde dag ‘n wonderteken aangekondig en gesê: Dit is die wonderteken dát die HERE gespreek het: Kyk, die altaar sal uitmekaarskeur en die as wat daarop is, afgegooi word.

Luister wat 282 jaar later in my gebeur het. Die profesie is vervul:

2Kn 23:4  Koning Josia het aan die hoëpriester Gilkija, aan die priesters net onder hom en aan die drumpelwagte opdrag gegee om uit die tempel van die Here al die goed te bring wat vir Baäl en Asjera en al die hemelliggame gemaak is. Hulle moes dit verbrand buite Jerusalem op die gelyktes langs die Kedron en die as na Bet-El toe vat.

Op ‘n dag het hulle met die as hier by my aangekom.

2Kn 23:15  Selfs die altaar in Bet-El, die hoogte wat deur Jerobeam seun van Nebat ingerig is toe hy vir Israel laat sondig het, selfs dié altaar en dié hoogte is deur Josia laat afbreek. Hy het die hoogte laat afbrand en fynslaan en die Asjera laat verbrand.

Ek was so bly dat hulle hierdie vieslike ou altaar verwoes het.

2Kn 23:16  Toe hy omdraai, sien Josia die grafte daar teen die berg. Hy het die bene uit die grafte laat uithaal en hulle op die altaar laat verbrand. So het hy die altaar laat ontwy in ooreenstemming met die woord van die Here wat destyds deur die man van God aangekondig is.

Hier optrede was een van die weersinswekkende om sy totale afsku teen hierdie wellustige godsdiensgebruike te toon.

2Kn 23:17  Daarna sê Josia: “Watter grafsteen sien ek daar?” en die mense van die stad sê vir hom: “Dit is die graf van die man van God wat uit Juda gekom en voorspel het presies wat u met die altaar van Bet-El gedoen het.”

2Kn 23:18  Toe sê hy: “Laat hom rus, moenie sy bene versteur nie.” Hulle het toe sy bene en die bene van die profeet wat uit Samaria gekom het, met rus gelaat.

2Kn 23:19  Josia het verder al die heiligdomme wat deur die konings van Israel op die hoogtes by die stede van Samaria gebou is om die Here uit te tart, laat opruim. Hy het met hulle gemaak soos hy in Bet-El gedoen het.

2Kn 23:20  Al die priesters wat daar op die hoogtes diens gedoen het, het hy op die altare laat slag en mensbene op die altare laat verbrand. Daarna is hy terug Jerusalem toe.

NEBUKDNESAR

Dit was ‘n baie hartseer dag toe Nebukadnesar Jerusalem in 586 kom verwoes het. Hy het my goddelose inwoners in ballingskap na Babilon weggeneem.

Hier uit my hedendaagse toestand, laat ek die volgende ernstige boodskap aan jou.

2Kr 20:20  Josafat-hulle is die volgende môre vroeg uit na die Tekoawoestyn toe. Terwyl die manne vertrek, het Josafat daar gestaan en hulle toegespreek: “Luister na my, Juda en inwoners van Jerusalem! Stel julle vertroue in die Here julle God, en julle sal vas staan. Stel julle vertroue in sy profete, en dit sal goed gaan met julle.”

Was this article helpful?

Related Articles