Nippur

NIPPUR

Hierdie klomp klippe en sand lyk seker vir jou baie eentonig. Jy wonder seker wat alles hier kon gebeur het?

Kom ons stap na die gebou daar heelbo. Toe Amerikaners hier kom opgrawings doen het, het hulle baie gerieflik hier kon werk.

Dis nie baie wat hier kom besoek nie, maar die inligting is so waardevol dat mense die geskiedenis op video kom opneem.

Ons kyk ver oor die vlakte en jy wonder of the sand nie van die geskiedenis tot hier by ons kan eggo nie.

My naam is Nippur. Jy sal baie inligting oor my in 40,000 kleitabletta kry as jy hulle begin lees.

Ek noem net ‘n paar van die belanrikstes.

Die mens is van klei gemaak. Waar in die Bybel lees mens daarvan?

Gén 2:7  Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens ‘n lewende wese geword het.

Job 33:6  Voor God is ek en jy gelyk, ook ék is maar net uit klei gevorm.

Op een van my kleitablette word daar na Inanna verwys wat na drie dae uit die dood opgewek is.

Sy is die Sumeriese godin van vrugbaarheid en voortplanting. Later word  sy die Akkadiese en Assiriese godin Isjtar. Die Feniciërs het haar Astarta genoem en die Grieke Afrodites.

Dit was ‘n verkeerde dinge dat sy opgewek is.

Van die tablette gee mediese raad en ‘n nader een vertel van ‘n boerekalender.

Die wetskode van Ur-Namu is hier toegepas.

NIMROD

Miskien moet ons na die heel eerste verwysing van my naam gaan soek:

én 10:8  Uit Kus het Nimrod gekom, die eerste maghebber op die aarde.

Gén 10:9  Hy was ‘n dapper jagter, ook in die oë van die Here. Daarom word daar gesê: “’n Dapper jagter in die oë van die Here, soos Nimrod.”

Gén 10:10  Nimrod se koninkryk het begin by Babel, Erek, Akkad en Kalne, almal in Sinar.

Gén 10:11  Van hier af het hy na Assirië toe gegaan en Nineve, Regobot-Ir en Kalag gebou,

Gén 10:12  asook Resen tussen Nineve en Kalag. Resen was ‘n groot stad.

Die naam van Nimrod leef voort tot vandag toe. Naby Babilon is  daar die ziggoerat van Birs-nimrod, die Bybelse naam van Kalag word tans ook Nimrud genoem.

NARAM-SIN

Een van die baie bekende karakters van vroeër met die naam van Naram-Sin het aan my gehelp bou. Hy was Nebukadnesar se groot held.

Ek wens ek kon die tyd terugdraai sodat jy kon sien watter ongelooflike bouer hy was.

Wanneer mens Naram-Sin se geskiedenis lees en alles wat hierdie man in sy leeftyd vermag het, kan jy verstaan waarom hy Nebukadnesar se rolmodel geword het.

DIE GROOT GEBEURTENIS VAN 597

Oor die jare het ek die bewegings van Babilon baie goed dopgehou. Voor hy op die toneel verskyn het, was ek die enigste aanbiddingsplek van formaat. Die baie gewilde god Enlil word al vir baie eeue hier aanbid.

By Babilon het ons die oorweldigende aanbidding van die gewilde Bel Marduk gesien. Op ‘n stadium het die gevoel of die aanbidding van Enlil hier by my gaan doodloop, maar dit het nie gebeur.

Die mense het nog steeds hierdie gestroom om Enlil te kom aanbid.

Voordat ek vertel watter impak Nebukadnesar se wêreldoorheersing op my gehad het, moet ek net iets noem oor sy top administrateur. Dis een van die Judese ballinge wat hy in 605 vanaf Jerusalem na Babilon laat kom het.

Daniël het nie soos ons baie gode aanbid nie. Hy was nie poloteïs nie. Hy het die God van sy voorvaders soos Abram van Ur aanbid.

Toe die koning ‘n droom van ‘n groot beeld op ‘n keer gehad het, kon sy raadgewers nie die droom uitgelê het nie. Hierdie Daniël kon dit egter regkry en Nebukadnesar het groot respek vir Daniël se God gekry.

Dit lyk amper of hy wil oorbeweeg na monoteïsme toe. Ek weet wat hy dan met die aanbidding van die gewilde Bel Marduk gaan maak nie.

Kom one lees sommige van sy uitlatings:

an 2:46  Toe het koning Nebukadnésar op sy aangesig geval en Daniël aanbid en bevel gegee om aan hom ‘n spysoffer en reukoffers te bring.

Dan 2:47  Die koning het Daniël geantwoord en gesê: Waarlik, julle God is die God van die gode en die Here van die konings en die Openbaarder van geheimenisse, daarom was jy in staat om hierdie geheim te openbaar.

Dan 2:48  Toe het die koning Daniël verhef en hom baie, groot geskenke gegee en hom aangestel as heerser oor die hele provinsie Babel en as hoofowerste oor al die wyse manne van.

Ek noem hierdie feite want ek gaan jou later ‘n baie interessante vraag vra.

DIE VUUROOND

Dan was daar ook die keer toe Nebukanesar ‘n baie groot goue beeld op die dal van Dura opgerig het. Die rede agter hierdie optrede was om die leiers en administrateurs van sy hele koninkryk te kry om hulle lojaliteit te kom bewys.

Die reeling was dat hulle moes neerbuig wanneer die groot orkes begin speel. Almal het hulle lojaliteit daardeur aan hom bewys. Behalwe drie van Daniël se vriende. Hulle het toe in die vuurwarm oond beland.

Pleks van niemand na ‘n minuut te sien nie, sien die koning vier figure in die oond. Hy het dadelik besef dis die God wat hulle dien. So eers was dit Daniël wat sy God se karakter aan die koning demonstreer het, en nou was dit hierdie drie jongmanne.

Luister wat het Nebukadnesar nou van die God van die ballinge gesê:

an 3:28  Daarop het Nebukadnésar gespreek en gesê: Geloofd sy die God van Sadrag, Mesag en Abednégo, wat sy engel gestuur en sy knegte verlos het wat hulle op Hom verlaat het en die bevel van die koning oortree het, en wat hulle liggame oorgegee het om geen ander god te dien of te aanbid nie, behalwe hulle God.

Dan 3:29  Daarom word deur my bevel gegee dat enige volk, nasie of taal wat oneerbiedig spreek oor die God van Sadrag, Mesag en Abednégo, stukkend gekap en van sy huis ‘n mishoop gemaak sal word, omdat daar geen ander god is wat so kan verlos nie.

Dan 3:30  Toe het die koning Sadrag, Mesag en Abednégo voorspoedig laat wees in die provinsie Babel.

BELEGGING VAN JERUSALEM IN 597

Iets baie interessants het tydens hierdie belegging gebeur. Nebukadnesar het Jerusalem en Juda van hulle room beroof. Maar die plek waarna hierdie 10,000 vakmanne geneem is van ontsettende groot belang.

Kan jy raai waarheen hulle geneem is?

Kom ons vra vir Esegiël om vir ons te antwoord:

Esg 1:1  In die dertigste jaar, in die vierde maand, op die vyfde van die maand, toe ek onder die ballinge by die Kebarrivier was, is die hemele geopen en het ek gesigte van God gesien.

Esg 1:2  Op die vyfde van die maand—dit was die vyfde jaar van die ballingskap van koning Jójagin—

Esg 1:3  het die woord van die HERE uitdruklik gekom tot Eségiël, die seun van Busi, die priester, in die land van die Chaldeërs, by die Kebarrivier; en die hand van die HERE was daar op hom.

AANKOMS VAN ESEGIëL

Ek moet net eers verduidelik dat die Kebarrivier deur my vloei. Vir een of ander rede het Nebuadnesar dit goed gedink om hierdie mense na my omgewing te stuur.

Die aankoms van hierdie goedopgeleide klomp mense wat hier my my sou kom woon ek nie in my wildste drome

ESEGIëlL

Ek moet julle net iets van hierdie belangrike man vertel wat hier in my omgewing rondgestap het.

Hy skryf dit was die 30ste jaar. Wat leer die Joodse kultuur oor hierdie jaar in ‘n man se lewe?

Dit was die jaar waarin Leviete in die tempel begin werk het. Dit was ook die jaar toe Johannes die Doper en Sy opvolger Jesus met hulle publieke bediening begin het.

En dis hoe Esegiël lank voor hulle koms ook die tradisie gehandhaaf het.

Dit was ook 30 jaar gelede dat die groot geestelike hervorming van koning Josia van Jerusalem begin het. As die hervorming volgehou was, sou die ballinskap nie gebeur het nie.

REDE VIR DIE BALLINGSKAP

Die grootste rede waarom die ballingskap plaasgevind het, is baie interresant. Israel was die enigste land  monoteïsties was. Hulle het net een God aanbid. Nie soos ons politiëste wat baie gode aanbid nie.

Ek moet sê dit is nogal ‘n goeie ding. Enlil is die hoofgod wat ons tans dien. Maar daar is nog ‘n horde ander gode. En die spul kan mekaar nie verdra nie.

Een van die ballinge se belangrike profete was ‘n man met die naam van Moses. Hy het so ‘n mooi beskrywing van hulle God gegee.

Luister wat hy in een van sy boeke geskryf het, die boek se naam is Deuteronomium:

Eksodus 34:5  En die HERE het neergedaal in die wolk en daar by hom gestaan. En Hy het die Naam van die HERE uitgeroep.

Eks 34:6  En toe die HERE by hom verbygaan, het Hy geroep: HERE, HERE, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou;

Eks 34:7  wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie; wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag.

Eks 34:8  Toe het Moses hom gou na die aarde toe gebuig en neergeval.

TRAGEDIE

Dis ‘n groot tragedie dat die volk van Israel so ‘n goeie God vir ons viselike gode verruil het. die beoefening van ons vrugbaarheidsgodsdiens het ons geestelik onvrugbaar gemaak.

VERKONDIGING

Uit ‘n ander bron het verneem dat een van die redes waarom Israel se God hulle in

ballingskap laat gaan het,  is omdat hulle die belangrikste van alle take nagelaat het.

En wat was daardie taak? Hulle ons aanbidders van ons slegte gode van hulle goeie God vertel. Hulle het nie.

En nou wonder ek wat hier by my gaan gebeur? Gaan die wat aan hulle goeie God getrou gebly het vir ons van daardie God vertel?

MOOI DINGE WA EZEGIëL GESKRYF HET

sg 11:19  En Ek sal hulle een hart gee, en ‘n nuwe gees in julle binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder en hulle ‘n hart van vlees gee,

Esg 11:20  sodat hulle in my insettinge kan wandel en my verordeninge kan hou en dit doen; en hulle sal vir my ‘n volk wees, en Ek sal vir hulle ‘n God wees.

Esg 18:31  Werp al julle oortredinge waardeur julle oortree het, van julle af weg en maak vir julle ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees; want waarom wil julle sterwe, o huis van Israel?

Esg 18:32  Want Ek het geen behae in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here HERE. Bekeer julle dan en lewe.

As julle saam met my oor hierdie verlatenheid kyk, wil ek net noem dat ek oor die eeue gesien het hoeveel mense hier begrawe is. En om dit dink dat daar hartseer in die God van die Hebreërs was, maak dit Hom ‘n God wat omgee en nie soos ons gode nie.

Esg 21:26  Na bo met wat nederig is! Na onder met wat hoog is!

Esegiël 47:12  En by die stroom sal aan altwee kante allerhande bome groei om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie; elke maand sal hulle nuwe vrugte dra; want die waters waar hulle aan staan—uit die heiligdom stroom hulle; en hulle vrugte sal wees om te eet en hulle blare om te genees.

Hierdie profesie van Esegiël was vir my aangrypend. Van ons digters het ook van ‘n toekomstige paradys gepraat. Kish kiri gub mag sikil.

Maar hierdie een was vir my meer troosvol.

Israel het nooit die voorwaardes nagekom nie, en die profesie het nie in vervulling gegaan nie.

Maar ‘n profeet wat later op die toneel verskyn het, het gesê dat geestelike Israel, dit sluit my en enigiemand anders in, hierdie paradys gaan bewoon.

pn 22:1  En hy het my getoon ‘n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam.

Opn 22:2  In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat twaalf maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies.

Opn 22:3  En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal Hom dien.

Opn 22:4  En hulle sal sy aangesig sien, en sy Naam sal op hulle voorhoofde wees.

Ek Nippur, sien uit na daardie dag wanneer ons nie die verlatenheid gaan sien wat ons nou sien nie.

‘n Dag wanneer ons die Skepper van aangesig tot aangesig gaan sie.

ARGEOLOGIE

Jy mag miskien vir my vra of daar enige argeologiese bewyse is vir die stellings wat ek gemaak het. Dis belangrik dat ‘n mens seker maak dat wat jy hoor, deur meer as net een bron bevestig word.

Hier waar jy tans net puin en verwoesting sien, het Esegiël ‘n boek geskryf. Daar was heelwat profesieë wat hy gemaak het.

Een daarvan was die verwoesting van Jerusalem deur Nebuknesar. Hier vanaf my het die boodskappe na Jerusalem gegaan. Hy het hulle op hulle sonde gewys en tot bekering geroep.

In Jerusalem self het die profeet by koning Sedekia gepleit om ‘n vassal van Babilon te word, maar hy het geweier.

Dit was in 586 dat Nebukadnesar die stad van rebellie vernietig het.

Hierdie is een bewys dat wat ek en Esegiël gesê het die waarheid was.

In daardie selfde jaar 586 die koning vir Sedekia en sy seuns by ‘n plek in Sirië laat kom en die volgende verskriklike iets het gebeur.

er 39:4  Toe koning Sedekia van Juda en al sy soldate sien wat gebeur, het hulle op die vlug geslaan en in die nag met ‘n pad deur die Koningstuin by die hek tussen die twee mure uitgegaan en met die pad na die Jordaanvallei toe probeer wegkom.

Jer 39:5  Maar die leër van die Galdeërs het hulle agtervolg en vir Sedekia in die Jerigovlakte ingehaal en gevang. Hulle het hom na Nebukadnesar toe in Ribla in Hamat gebring en daar het hy Sedekia se vonnis uitgespreek.

Jer 39:6  Die koning van Babel het die seuns van Sedekia voor sy oë doodgemaak in Ribla. Die koning van Babel het ook al die vername mense van Juda doodgemaak.

Jer 39:7  Hy het Sedekia se oë uitgesteek en hom met bronskettings geboei om hom na Babel toe te vat.

Twee profesieë is op hierdie dag vervul:

Jeremia 32:3  Koning Sedekia van Juda het vir Jeremia daar ingeperk en gevra: “Waarom sê jy die dinge as profeet? Jy sê: So sê die Here: Ek gee hierdie stad in die mag van die koning van Babel. Hy sal dit verower.

Jer 32:4  Koning Sedekia van Juda sal nie vrykom uit die mag van die Galdeërs nie. Hy sal beslis uitgelewer word aan die koning van Babel en persoonlik met hom praat en hom met sy eie oë sien.

Jer 32:5  Die koning van Babel sal vir Sedekia na Babel toe vat, en hy sal daar bly, sê die Here. Dit is my straf vir hom. As julle teen die Babiloniërs oorlog maak, sal julle die neerlaag ly.”

Hierdie profesie is vervul. Die volgende profesie van Esegiël is ook vervul:

Esg 12:13  Ek sal hom na Babel, na die land van die Chaldeërs bring; maar hy sal dit nie sien nie, en daar sal hy sterwe.

Twee profesieë is op dieselfde vervul.

TIRUS

Maar luister wat het Esegiël oor Tirus geprofeteer:

Esegiël 26:12  En hulle sal jou rykdom buitmaak en jou koopware roof en jou mure afbreek en jou kosbare huise omgooi; en hulle sal jou klippe en jou houte en jou puin in die water slinger.

Ek weet van baie mense wat by Tirus gaan kyk het of Esegiël se profesie vervul is.

Vandag kan jy die puin van antieke Tirus binne in die see sien.

Ek wil net vir jou noem dat dit wat die profete voorspel het, presies net so uitgekom het.

Ek nooi jou om hulle boodskappe van heil te neem en dit jou eie te maak.

Die volgende liriek van pyn sweef hier vanaf my na jou. Luister na die hartseer eggo.

Psa 137:1  By die riviere van Babel, daar het ons gesit, en ons trane het gevloei as ons aan Sion dink.

Psa 137:2  Aan die wilgerbome in daardie land het ons ons liere opgehang

Psa 137:3  toe dié wat vir ons gevange weggevoer het, ons gevra het om ‘n lied te sing, toe dié wat vir ons leed aangedoen het, van ons vrolikheid wou hê: “Sing vir ons ‘n lied oor Sion!”

Psa 137:4  Hoe kan ons die lied van die Here sing in ‘n vreemde land?

Was this article helpful?

Related Articles