1. Home
  2. Jesus
  3. Die Vleeswording Van Jesus
  4. Die Vleeswording Van Jesus (Deel 4) – Hef Op Julle Poorte

Die Vleeswording Van Jesus (Deel 4) – Hef Op Julle Poorte

VLEESWORDING – 4 HEF OP JULLE POORTE

Skriftuur: 1 Timoteus 3:16

Ons stap v weer ‘n keer na die grootste van alle reddingsmonumente – die van Jesus se vleeswording hier op ons planeet.

Die Godmens is ons enigste hoop op saligheid.

Sy vleeswording is die goue ketting wat ons aan Hom en die Vader verbind.

Luister na hierdie pragtige gedagte:

Die wonder-misterie van die vleeswording kan die penne van die briljanste breinkragte van nou tot by die wederkoms besig hou. Ongelukkig sal hulle nooit die volle werklikheid kan beskryf nie.

Wat gaan ons deur die ewigheid bestudeer?

Die tema van verlossing sal ons gedagtes en gesprekke deur die eeue prikkel. Die weerkaatsing van God se glorie sal vir ewig op Jesus se gesig gesien word.

Om te dink dat dit ons ‘n ewigheid gaan neem om hierdie pragtige dieptes te bestudeer.

Jesus het onmeetlik vêr afgedaal om ons te kom red.

En hier onder tussen ons het Hy saam met ons seergekry en saam met ons gehuil.

Het Hy waaragtiglik medelye met ons?

MEDELYDE MET ONS

Hoor hoe mooi stel Paulus dit vir ons:

Hebreërs 4:15 Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.

Vers 16 Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.

Omdat Jesus versoek is, weet Hy hoe om ons in versoeking by te staan. Kom ons maak van Sy genadige ondersteuning gebruik en pas dit ook op ander toe.
ONREGVERDIGE BEHANDELING

Is jy onregverdig behandel en valslik beskuldig?

Omdat Jesus mens kom word het, kon Hy hierdie soort pyn saam met ons deurmaak.

Die Donderdagnag is Jesus vier keer in Kajafas se paleis verhoor. Hy is elke keer onskuldig beskuldig.

Die Vrydagoggend is Jesus drie keer verhoor. Eers deur die Sanhedrin, toe deur Pilatus, daarna deur Herodus en laastens weer deur Pilatus. Elke keer is Hy onregverdig veroordeel.

Tydens elke onregverdige verhoor het Hy homself waardig gedra. En ek?

GOLGOTA

Nadat hulle Hom op die grond aan die kruis vasgespyker het, het hulle die kruis opgelig en in die gat laat val.

Jesus se grootste vernedering het op Golgota plaasgevind.

Hy is nakend.
Hy is skaam.
Hy wat in die hemel met lig omhul was, hang nakend in skande.

Die duisternis het van 12 tot 3 uur geduur. Jesus se lyding was ontsettend. God die Vader het Sy hand voor die son geplaas om Jesus se lyding te verberg.

Wat alles in daardie donker drie ure plaasgevind het, sal ons net eendag in die hemel uitvind.

Terwyl Jesus kreungeluide van die ontsettende pyn maak, het die Vader langs die kruis gestaan. Die godheid was in ‘n krisis gedompel.

Die verlatenskreet deurklief die kosmos: “Eloi eloi lama sabagtani.” Jesus se hart breek, Sy kop val op Sy bors. Hy’s dood.

Jesus het die straf van die goddeloses ervaar wat aan die einde van die duisend jaar in die poel van vuur gewerp gaan word. Die vir-ewig-verlore mens.

Toe God die Vader Sy volle toorn teen die sonde op Jesus uitstort en Sy kameraadskap van ‘n ewigheid onttrek, is Jesus se psige verwoes.

My sondelas en die Vader se verwerping het Sy hart gebreek en Hy sterf.

OPSTANDING

Die engele was met onbeskryflike blydskap vervul toe hulle hoor dat Jesus die Sondagoggend opgestaan het.

Die taak wat Hy kom doen het, is suksesvol afgehandel.

Hy het die volle prys vir die oortreding van die wet kom betaal en die pad hemel toe is vir die mensdom gebaan.

Die magtige Romeinse soldate kon Hom nie in die graf hou nie. Die magtige prins van duisternis kon Hom ook nie langer in die graf hou nie.

VERHEERLIKTE LIGGAAM

Engele was verheug om te sien dat Jesus ‘n verheerlikte onsterflike liggaam ontvang het. ‘n Liggaam soos die een waarmee Adam geskape is.

Die engele verneem dat Hy oor 40 dae hemel toe sou kom.

Wat ‘n vooruitsig. Hulle gaan weer hulle geliefde aanvoerder veilig by hulle hê.

Die donkie op die Olyfberg het my aan Jesus laat dink toe Hy met ‘n donkie Jerusalem binnegery het.

Met Sy Hemelvaart was Jesus weer op die Olyfberg. Sy volgelinge was weer by Hom. Sy werk was afgehandel en Hy was op pad hemel toe.

Aan die een kant is Jesus baie opgewonde. Sy menslike liggaam gaan oor ‘n paar uur met al Sy vroeëre glorie skitter. Vir 33 jaar het Hy hierdie sy van Sy wese onder die dekmantel van Sy menslike liggaam verberg. Hy moes anders sou Hy die mensdom verdelg het.

Aan die ander kant is Hy hartseer want Hy neem afskeid van Sy dissipels.

Kom ons neem saam met dissipels van Jesus afskeid:

DIE DISSIPELS NEEM AFSKEID

Matteus 28:18-20 En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

Stadig styg Jesus boontoe. Hy word kleiner en kleiner en kleiner. Alhoewel die dissipels nie die groot skaar engele sien wat afgekom het om Jesus te verwelkom nie, was daar ‘n magdom van hulle.

Terwyl die engele saam met hulle geliefde Aanvoerder deur die ruimtes na die Godstad beweeg, het twee van hulle teruggegaan om vir die dissipels te verseker dat Jesus weer gaan terugkom.

Handelinge 1:10,11 En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê: Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.

ENGELE VERWELKOM JESUS

Toe die engele wat Jesus vergesel naby die nuwe Jerusalem kom, begin hulle te sing soos hulle nog nooit vantevore gesing het nie.

Psalm 24:7 Hef op julle hoofde, o poorte, ja? verhef julle, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan!

Drie-en-dertig jaar gelede het Jesus die Erekoning die poorte van die hemel alleen verlaat. Nou is Hy op die punt om met groot opwinding die poorte binne te gaan.

Maar Hy is nie alleen nie. Met Sy opstanding het ‘n groot aantal mense uit die dood opgestaan. Hy bring die eerstelinge van ‘n menigte wat later ook nog gaan kom.

Die nuwe vertaling gee die lied van die opvarende engele soos volg:

Naby Jerusalem begin die opvarende engele te sing:

“Verbly julle, poorte, wees bly, eeue-oue deure, want die magtige Koning wil ingaan!” Vers 8.

Vers 8 Wie is tog die Erekoning?

Hulle vraag is nie uit onkunde nie. Hulle wil hoor hoe die opvarende engele vir Jesus gaan beskryf:

Verse 8,9 Die HERE, sterk en geweldig, die HERE geweldig in die stryd. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan!

In my geestesoog sien ek, en in my geestesoor hoor ek daardie magtige engele koor binne in die pragtige nuwe Jerusalem.

Hulle harmonieuse stemme ego deur die reuse sale. Op hulle gesigte is daar ‘n onbeskryflike, opgewonde blydskap. Hulle geliefde Aanvoerder is nou baie naby. Binne oomblikke gaan hulle hom sien.

Vir oulaas sing hulle weer die vraag:

Vers 10 Wie is dan tog die Erekoning?

Daar is ‘n pragtige crescendo op die laaste vier hoë note E-RE-KO-NING

Die HERE van die leërskare – Hy is die Erekoning! Sela.

DIE POORTE OPEN

Die poorte van die Godstad swaai wyd oop terwyl die engele skaar saam met Jesus en Sy eersteling gerwe deurgaan.

DIE HEMELSE SANG EN MUSIEK

Met onbeskryflike dankbaarheid en vreugde begin die twee groepe engele vir Jesus ‘n lied van verwelkoming te sing.

Melodieuse engelstemme smelt saam in ongehoorde, onbeskryflike koorsang. Die hemelse blaasorkes van miljoene trompette begelei die verruklike verwelkomingsaria van die engelekoor.

Nog nooit het die engeleskaar so gesing nie. Die hemelse klanke van sang en musiek sweef van galaksie tot galaksie.

Die lied van Jesus se veilige terugkoms word in die ganse kosmos gehoor.

ONTMOETING TUSSEN VADER EN SEUN

Dis ‘n onbegryplike aandoenlike oomblik toe Jesus tot voor die Vader stap. Hy wys na die wonde aan Sy kop, sy deurboorde sy, Sy geskonde voete. Hy lig Sy hande op en wys die spykermerke.

En dan wys Hy vir Sy Vader die eerstelingsgerf, die mense wat saam met Hom opgestaan het.

Hulle verteenwoordig die groot skare verlostes wat by die wederkoms hemel toe gaan kom.

Toe Jesus aan die kruis uitgeroep het: “Dit is volbring” is ‘n ooreenkoms tussen Hom en die Vader uitgevoer, nl. die redding van die mensdom.

Die Vader kondig aan dat die Satan verslaan is. Die ganse mensdom is in die mensheid van Jesus opgeneem. Daar is aan die eis van geregtigheid voldoen.

Luister na die pragtige beskrywing van hierdie heilige historiese oomblik:

“Met onuitspreeklike blydskap erken die owerhede en magte die opperheerskappy van die Vors van die lewe. Die engeleskaar val voor Hom neer terwyl die tempelhowe van die blye geroep weergalm: “Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof.” Openbaring 5:12.

Die oorwinningsliedere smelt saam met die musiek van engeleharpe totdat die ganse hemel met vreugde en lof gevul is. Liefde het oorwin. Die verlorenes is gered. Die hemele weerklink van die magtige geluid van stemme wat roep: “Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid!” Openbaring 5:13. KE 759

DIE WEDERKOMS

Dis nie meer lank nie dan sterf ons of ons sien vir Jesus op die wolke kom.

Dit gaan ‘n onbeskryflike oomblik wees wanneer God die Vader, God die Seun en al die heilige engele ons kom haal. Lukas 9:26.

Die goddelike lig wat hulle uitstraal sal die glans van die kosmos soos ‘n kersliggie laat lyk.

Die musiek wat die hemelse trompetspelers maak vloei saam met die stem van Jesus wat Sy kinders roep om op staan.

Dis die mooiste musiek en die pragtigste koorstemme wat nog ooit gehoor is. Melodieuse wederkomsklanke word luider en luider en luider en luider totdat die ganse heelal daarmee gevul word.

Ons word in ‘n oomblik, in ‘n oogwink in onsterflike wesens verander. Ons bewaarengel neem ons na die mense toe vir ons die liefste op aarde was.

Na ‘n reis van sewe dae deur die mooiste gedeelte van die kosmos, kom ons in die hemel aan.

Wat gaan ons alles in die hemel sien? Die paradys en die boom van die lewe. Die pragtigste diere. Die gaafste mense.

Ons gaan Jesus sien!

Daar gaan ‘n mens in die hemel wees. Jesus die God-mens. Hy gaan ons laat tuis voel want Hy is been van ons been, en vlees van ons vlees.

Christus het met ‘n geheiligde mensheid na die hemel opgevaar. Deur alle ewigheid sal Hy hierdie mensheid behou om ons daaraan te herinner dat Hy ons verlos het.

Deur die ewigheid gaan Jesus in ‘n menslike liggaam woon. Hy beperk Homself terwille van ons redding deur ‘n menslike liggaam te behou. Wat ‘n aangrypende gedagte!

EERS IN DIE HEMEL SAL ONS BESEF WAT JESUS ALLES MOES AGTERLAAT

Wanneer ons die glans van die Vader, die Seun en die Heilige Gees sien, sal ons besef wat Jesus alles agtergelaat het toe Hy ‘n mens kom word het.

1 Johannes 3:2 Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.

Ons gaan die mensheid, onsself in Jesus sien. Ons gaan tuisvoel want dit gaan die enigste iets waarmee ons bekend is.

Kom ek vertel jou wat vir my die grootste wonder gaan wees. Wanneer ek na die Godheid kyk, na die Drie-eenheid gaan ek ‘n vierde dimensie sien.

Ek gaan die mensheid in die Godheid van Jesus sien.

Wat ‘n gedagte. Die verhewe Godheid het die mensheid in Homself opgeneem. Ek, die onwaardige sondaar is vir ewig in die Godheid opgeneem.

Wat ‘n studie vir die ewigheid.

Ek wil eendag daar wees om te gaan dankie sê dat Jesus, die Tweede Persoon van die Godheid, mens kom word het. Dat Hy kom neerdaal het totdat Hy by my hartseer sondige vlak gekom het en my kom red het.

Ek wil vir Hom gaan dankie sê dat Hy afgekom het sodat ek kon opkom om Hom vir ewig vir Sy liefde te loof en te prys.

Was this article helpful?

Related Articles