1. Home
  2. Bybelkarakters
  3. Elia
  4. Elia Die Tisbiet (Deel 6) – Elia En Die Reën

Elia Die Tisbiet (Deel 6) – Elia En Die Reën

ELIA EN DIE Reën

Skriftuur: 1 Konings 18:42-46
42En Agab het opgetrek om te eet en te drink; maar Elía het op die top van die Karmel geklim en hom op die grond neergebuig en sy aangesig tussen sy knieë gesteek.
43Daarop sê hy vir sy dienaar: Klim tog op, kyk uit na die see. En hy het opgeklim en uitgekyk en geroep: Daar is niks nie. Toe sê hy: Gaan weer—sewe maal.
44En die sewende maal roep hy: Daar gaan ʼn wolkie soos ʼn man se hand op uit die see. Toe sê hy: Gaan op, sê vir Agab: Span in en trek af, dat die reën jou nie terughou nie.
45En in ʼn oogwink was die hemel swart van wolke en wind, en ʼn groot reën het gekom; en Agab het op die wa geklim en weggetrek na Jísreël;
46maar die hand van die HERE was oor Elía, sodat hy sy heupe omgord en voor Agab uit geloop het in die rigting na Jísreël.

In die vorige hoofstuk oor die lewe van Elia, het ons van sy mooi gebed gelees. Hy het gevra dat die Here sy gebed met vuur moet beantwoord. Gevolglik het daar ʼn geweldige vuur uit die hemele neergedaal. Dit het ʼn verblindende effek op die skare, ʼn verterende effek op die altaar met sy offer gehad, en selfs die klippe van die altaar is verbrand.

Kom ons tel net weer die draad op en lees daarvan:

1 Konings 18:37,38 “Antwoord my, Here, antwoord my tog dat hierdie volk kan besef dat U, Here, God is, en dat dit U is wat hulle harte weer tot U bekeer.” Toe kom daar vuur van die Here af en dit verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. Dit het selfs die water in die sloot opgelek.

DIE BETEKENIS VAN VUUR

Die eerste groot vuurverskynsel waarvan ons in die Bybel lees, het tydens die verlossing van Israel uit Egipte voorgekom:

Eksodus 13:21 Die Here het bedags met ʼn wolkkolom voor hulle uit gegaan om vir hulle die pad te wys en snags met ʼn vuurkolom om vir hulle lig te verskaf, sodat hulle dag en nag kon trek.

In die nag, wanneer dit koud en donker geword het, kon die volk boontoe kyk en die Here se teenwoordigheid in hierdie reuse vuurpilaar sien. Menige Israeliet het gebid: Dankie Here dat U dit lig maak wanneer dit donker word; dankie dat U dit warm maak wanneer dit koud word.”
Die ander geleentheid toe God Homself in vuur gemanifesteer het, was toe Hy sy heilige wet by Sinai aangekondig het.

Eksodus 19:18 Die hele Sinaiberg het begin rook toe die Here in vuur daarheen afkom; die rook het opgetrek soos die rook van ʼn oond. Die hele berg het ook geweldig geskud.

Eksodus 24:17 Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir die Israeliete gelyk soos ʼn gloeiende vuur op die berg.

GOD WORD MET ʼn VERTERENDE VUUR VERGELYK

Wanneer laas het jy ʼn brand sien woed? Toe ons in die Kaap gewoon het, het ons dikwels in die somer gesien hoe die vlamme die fynbos en proteas verteer. Dis voorwaar ʼn skouspel wanneer die Suidooster daardie vlamme oor die plantegroei jaag. Al wat agterbly is die swart as van verbranding.

Telkens wanneer ek na hierdie weghol-veldbrande gekyk het, het ek aan ʼn spesifieke teks gedink:

Hebreërs 12:28,29 Laat ons wat ʼn onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag, soos Hy dit wil, want ons God is ʼn verterende vuur.

VUUR EN DIE SIMBOLIESE VOORSTELLING VAN GOD

Dis baie interessant om aangaande die visioene van die profete te lees. Dikwels wanneer hulle ʼn visioen van die hemel gehad het, is God in die simboliek van vuur gesien.

Daniël 7:9,10 Terwyl ek kyk, is daar trone reggesit, en Hy wat ewig lewe, het op sy troon gaan sit. Sy klere was so wit soos sneeu, sy hare soos skoon wol. Sy troon was van vuurvlamme met wiele van vuur. Vuur het uit die troon gestroom en verder gevloei.

VUUR SAL UITEINDELIK DIE GODDELOSE VERTEER

Aan die einde van die duisend jaar gaan die Here vuur gebruik om die goddelose uit te wis. Ek het al dikwels oor hierdie eindtydgebeurtenis gedink. Die vuur sal nie net ons planeet verbrand nie, dit sal ook ons sonnestelsel van al die satelliete reinig.
2 Petrus 3:10 Maar die dag van die Here sal so onverwags soos ʼn dief kom. En op die dag sal die hemel met ʼn groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan.

Openbaring 21:8 Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, die moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leuenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swael brand, dit is die tweede dood.

DIE MANIFESTASIE VAN VUUR LEI OF TOT BEKERING OF TOT VERHARDING

Daar is ʼn baie interessante verskynsel wat ons in die Bybel vind. Wanneer God Hom op die een of ander bonatuurlike wyse aan mense openbaar, word hulle of verlos of vernietig. Ons kry dit by die uittog uit Egipte deur die Rooisee. Israel word verlos, die Egiptenare word vernietig. Dieselfde met die verwoesting van Sodom en Gomorra. Die stede word vernietig, Lot en sy dogters word gered.

By die vuurglans van die wederkoms word die verlostes verander en hemel toe geneem, terwyl die goddelose vernietig word.

DIE LOT VAN DIE BAäLPRIESTERS

Kom ons keer terug na die berg Karmel waar die groot skare mense so pas die verblindende, goddelike, verterende vuur aanskou het.

1 Konings 18:39 Toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieë geval en uitgeroep: “Die Here is God! Die Here is God!”

Die mense val in vrees en eerbied voor die onsienlike God neer. Hulle durf dit nie waag om langer na hierdie verterende vuur uit die hemel te kyk nie. Einde ten laaste besef hulle dat hulle die Here deur hulle Baälaanbidding onteer het. Hulle besef dat God in Sy groot genade die reën weerhou het totdat hulle hul Baälgodsdiens versaak het en tot inkeer gekom het.
Die berouvolle uitroep van die volk, “Die Here is God, die Here is God!” weergalm deur die klowe van die berg Karmel. Wat ʼn geluid!

Hierdie is ʼn pragtige klankryke manifestasie van God se mag om mense tot bekering te bring.

BAÄLPRIESTERS

Maar nie almal is berouvol nie. Alhoewel die Baälpriesters die bonatuurlike mag van die Here aanskou het, verhard hulle hul harte. Omdat hulle besluit om voort te gaan om Baäl te aanbid, kan die Here niks meer vir hulle doen nie. As hulle nog ʼn dag langer leef, kan hulle die volk weer van vooraf verlei.

Wat sou jy sê moet met hierdie verleiers gedoen word?

I Konings 18: 40 Hierop sê Elia vir hulle: “Gryp die profete van Baäl! Nie een van hulle mag wegkom nie.” Toe die volk hulle gegryp het, het Elia die profete laat afbring na Kisonspruit toe en daar het hulle hul doodgemaak.

OPTREDE BY BEKERING

Elia was ʼn man van aksie. Hy wou hê die volk moes vrugte dra wat by die bekering pas. Die Bäalpriesters wat self vir hulle geestelike dood verantwoordelik was, moes nou fisies doodgemaak word. Hulle moes nie ʼn dag langer leef nie.

“Manne!” roep Elia. “Gryp hierdie 850 verleiers wat julle in die ellende gedompel het en kom saam met my na die Kisonspruit.” Die Baälpriesters gil vir oulaas terwyl die verontwaardigde volk hulle hier teen die berg afsleep.

KISONSPRUIT

Elke keer wanneer ek die Kisonspruit naby Karmel en Megiddo besoek, dink ek aan die simboliek van die gebeure wat daar plaasgevind het. Jare tevore het die Here vir Israel ʼn magtige oorwinning teenoor die vyand in hierdie omgewing bewerkstellig. Hy het die Kisonspruit laat afkom en Sisera se leër is weggesleur. Wanneer ʼn mens Debora se oorwinningslied lees, ontdek jy iets baie interessants. Daardie oorlog waarin God op ʼn bonatuurlike wyse vir Israel die oorwinning gegee het, is ʼn tipe van die eindtyd-oorlog wat die Here teen die vyande van Sy kinders gaan voer.

Rigters 5:20,21 Uit die hemel het die sterre geveg, uit hulle bane het hulle teen Sisera geveg. Die Kisonrivier het die vyand meegesleur, die Kisonrivier, die rivier uit die voortyd.

Net soos die onboetvaardige vyande van Israel in die voortyd by die Kisonrivier omgekom het, so het die onboetvaardige Baälpriesters in Elia se tyd ook daar omgekom. Die gebeurtenis het homself herhaal.
DIE VALSE PROFEET VAN DIE EINDTYD

Wat gaan met die valse profete in die tyd van die eindtyd Elias gebeur? Wat gaan met mense gebeur wat die Eliaboodskap minag en in hulle sondige weë volhard?

Openbaring 19:20 Die dier is toe gevange geneem en saam met hom ook die vals profeet wat die wondertekens vir die dier gedoen en daarmee die mislei het wat die merk van die dier aanvaar en sy beeld aanbid het. Hulle twee is lewend in die vuurpoel gegooi wat met swael brand.

Mag die Here verhoed dat die vernietigende godsdiens van Baäl ons uit die hemel hou.

ELIA SE GELOOF IN DIE BELOOFDE REËN

Elia het seker gemaak dat die volk elkeen van die 850 Baälpriesters doodgemaak het. Hulle moes wys dat hulle bekering goeie vrugte afgewerp het. Kom ons maak ook elke Baälpriester in ons lewe dood. As jou hand jou pla, kap hom af; as jou oog jou pla, ruk hom uit. – metafories.

Toe Elia sy hervormingswerk afgehandel het, het hy in geloof die volgende stelling gemaak:

1 Konings 18:41 Daarna sê Elia vir Agab: “Gaan eet eers, want ek hoor al die gedruis van die reën.”

Agab spits sy ore. “Reën Elia! Dis waarna die koninkryk en die aarde smag. Maar ek sien dan nie eers die geringste ou wolkie nie, wat nog donderweer!”

Met ʼn gesig wat straal van ʼn sterk geloof in die Here, herhaal die profeet Elia sy opdrag aan Agab.
“U majesteit. Maak gou. Gaan eet. Alhoewel u nie die gedruis van reën nou kan hoor nie, sal u dit aanstons hoor.”

DIE LES

Wat ʼn les van geloof! Die gedruis van reën was nie in die profeet se ore nie, dit was in sy hart. Daardie vars reuk van reën was nie in sy neus nie, dit was in sy hart. In geloof het hy die reën geruik. Hy het nie met sy fisiese oë gesien hoe die groot swaar druppels reën op die verpoeierde aarde neerplof nie. Hy moes dit met sy geestesoog sien.

UITSTORTING VAN DIE LAAT REËN

Daar is ʼn groot gebeurtenis wat binnekort moet plaasvind – die uitstorting van die laat reën, die Heilige Gees. Ons moet nou al met ons geloofsore hoor hoe daardie reëns val. As jy die verkeerde in jou lewe reggemaak het, kan jy uitsien na die verfrissende Heilige Gees-reën wat binnekort gaan val. Die gevolge van die vroeë reën op Pinksterdag het 3000 mense tot bekering gebring. Die gevolge van die laat reën sal baie meer omvangryk wees. Geesgevulde kinders van die Here sal met groot krag die boodskap van Jesus se geregtigheid en Sy spoedige wederkoms verkondig.

ELIA SE ONDERVINDING TERWYL HY OM REËN GEBID HET

Kom ons lees aangaande die wyse waarop Elia om reën gebid het. Ek glo hier is vir ons ʼn groot les:

1 Konings 18:42,34 Agab het toe gaan eet, maar Elia het na die top van Karmelberg toe opgeklim en terwyl hy daar na die aarde toe buig met sy kop tussen sy knieë, sê hy vir sy slaaf: “Gaan kyk in die rigting van die see!” Hy gaan kyk toe, en kom sê: “Daar is niks.” Elia het vir hom gesê: “Gaan kyk weer.” Dit het sewe keer gebeur.

Iewers bo op Karmel, val Elia op sy knieë neer. Daardie verblindende glans van die vuur is in sy brein ingeëts.

Hy bid:

“Here U het vandag Uself op ʼn wonderbaarlike wyse geopenbaar. Die volk het hulle van hulle Baälaanbidding bekeer. Hulle het die valse profete om die lewe gebring. Hemelse Vader ons het al die voorwaardes nagekom wat U gestel het. Nou wag ons dat U die reën moet stuur. Amen.”

Elia vra vir sy dienskneg om op die hoogste rots te gaan staan en te kyk of hy ʼn wolkie oor die see sien opkom. Hy kom terug met die slegte nuus. “Nee meneer, daar is geen teken van ʼn wolkie nie.”

ʼn Tweede maal kniel Elia in gebed met sy kop tussen sy knieë. Hy bid baie ernstig en herinner die Here aan sy belofte van reën.

Weer stuur hy sy dienskneg om vir ʼn wolkie oor die see te gaan soek. Weer kom hy met die teleurstellende nuus terug dat daar niks is nie.

WAAROM ANTWOORD DIE HERE NIE DADELIK ONS GEBEDE NIE?

Het jy al gewonder waarom die Here by tye nie dadelik ons gebede beantwoord nie? As Hy dit sou doen, sal ons dit as vanselfsprekend aanvaar dat ons ʼn reg het op al Sy gunste en gawes wat Hy op ons uitstort. In plaas daarvan dat ons ons harte ondersoek om te sien of daar nie miskien verskuilde boosheid is nie, sal ons agterlosig raak en nalaat om ons afhanklikheid van Hom te besef.

Elia val vir ʼn derde keer op sy knieë en pleit by die Here om reën. Hy neem sy eie lewe in oënskou om te kyk waar hy miskien die Here kon teleurgestel het.

“Ag Here. Daar is soveel swakhede in my lewe. Ek skiet so ver kort. Vergewe tog asseblief al my sonde. Amen.”

Hy stuur sy dienskneg weer om na ʼn teken van reën te soek. Die antwoord is nee, daar is niks.

ʼn Vierde maal val die profeet op sy knieë terwyl hy met die Here worstel en vir reën pleit. Elia het hom geheel en al voor die Here verootmoedig en verneder totdat hy naderhand by die plek gekom het waar hy geen eer vir homself sou neem wanneer die reën sou begin val nie.

Dis die voorwaarde waarop die Here gebede verhoor want dan sal ons net aan Hom alleen al die lof en eer toeswaai.

DIE SEWENDE GEBED

Elia val die sewende keer worstellend met sy kop tussen sy knieë neer terwyl hy ernstig bid. Ek wens ek kon hom gesien het. Terwyl hy sy eie hart ondersoek, word hy minder en minder, nie net in sy eie estimasie nie, maar ook in die oë van die Here.

Dit voel vir Elia of hyself niks is nie, en dat die Here alles is. Toe Elia die plek bereik waar hy homself heeltemal verloën, sy eie belange heeltemal versaak en hy net aan die Heiland vir krag en geregtigheid vasklem, is sy gebed verhoor.

Uitgeput van worsteling – want dis nie maklik om jou so geheel en al te ontledig nie – stuur Elia die dienskneg om weer ʼn keer vir ʼn wolkie te gaan soek. Kom ons lees die heerlike antwoord:

1 Konings 18:44,45 Na die sewende keer het hy kom sê: “’n Wolkie so groot soos ʼn man se hand kom uit die see uit op.” Elia sê toe: “Gaan sê gou vir Agab: Span in en gaan van die berg af, anders sal die reën jou vaskeer.” Toe hulle nog praat, het die lug donker geword van die onweerswolke; die wind het opgekom en groot reëns het uitgesak. Agab het op sy wa geklim en na Jisreël gery. Die mag van die Here het vir Elia in besit geneem, en hy het sy mantel opgebind en voor Agab se wa uit gehardloop tot waar die pad uitdraai na Jisreël toe.

Wat ʼn pragtige verhaal. ʼn Mens net soos ons het toegelaat dat die Here hom gebruik. Die volk het tot bekering gekom en die reën het geval. Die Here verwag dieselfde toewyding van Sy eindtyd-Elias. Hy soek Elias wat Hom nie met rus sal laat voordat die reëns van die Heilige Gees begin val het nie.

Jakobus 5:17,18 Elia was ʼn mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land het dit drie jaar en ses maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer.

VRAAG

Dit mag net wees dat die aanhoudende hittegloed van versoeking die vog van weerstand in jou lewe laat opdroog het. Dit mag wees dat die edel plante van beginsels verskroei het.

Het jy op hierdie oomblik ʼn behoefte aan die koel verfrissende reën van die Heilige Gees om die hittegloed van versoekings te breek?

Het jy vandag ʼn begeerte dat die Here weer ʼn paar mooi hemelse struike in jou lewe moet kom plant?

Luister na hierdie pragtige belofte:

Sagaria 10:1 Bid tot die Here om reën in die tyd van die laat reëns; die Here maak die weerligte, en Hy sal aan hulle ʼn stortreën gee, plante op die veld aan iedereen.

Dit mag wees dat die versengende hitte van pyn en onophoudelike moeilikhede jou lewensvog van vreugde laat verdamp het. Daar is droogte in jou binneste.

Het jy nodig dat God se reëns jou geestelike droogte breek?

Hosea 6:3 …Laat ons dit najaag om die Here te ken; sy opgang is so seker soos die dagbreek, en Hy sal tot ons kom soos die reën, soos die laat reëns wat die aarde besproei.

Ons leef in die tyd van die laat reëns. Kom ons worstel met die Here totdat die druppels op ons begin val.

 

Was this article helpful?

Related Articles