1. Home
  2. Boeke Van Die Bybel
  3. Die Boek Daniël
  4. Daniël 1 (Deel 2) – Politieke Landskap In Daniël Se Dag

Daniël 1 (Deel 2) – Politieke Landskap In Daniël Se Dag

POLITIEKE LANDSKAP IN DANIëL SE DAG

Daniël 1:1 IN die derde jaar van die regering van Jójakim, die koning van Juda, het Nebukadnésar, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en dit beleër.\

In ons vorige lesing het ons net na die eerste vers van hoofstuk 1 gekyk.

Kan jy nog onthou vir wie staan die koning van Jerusalem en die koning van Babel?

Die boek van Daniël verwys na ‘n oorlog. Die konflik is tussen twee vorste. Die Vors van lig en die vors van duisternis. Die goeie nuus is dat die Vors van lig, Jesus Christus die uiteindelike Oorwinnaar gaan wees. Kom ons bly aan Sy kant.

JOJAKIM

Kom ons hoor wat die kommentare oor Jojakim nagevors het.

Sy naam beteken “Yahweh verhef my” Hy was die 18de regeerder van die suidelike koninkryk van Juda. Hy regeer vir 18 jaar vanaf 609 tot 598 vC.

Hy was die tweede seun van Josia (1 Kronieke 3:15). Hy het koning geword nadat sy broer Joahas deur farao Nekko onttroon en na Egipte geneem is. Soos sy pa was hy pro-Babilonies.

FARAO NEKKO II

Kom ons kleur die geskiedenis van die tydperk van Daniël met meer kleure in sodat ons hierdie profeet beter kan verstaan.

Wat leer die Bybel en die argeologie ons aangaande die politieke landskap van Daniël se tydperk? In die lente van 609 vC. Het farao Nekko ‘n baie groot weermag gemobiliseer om die Assiriërs te gaan ondersteun. Waarom? (Baie van hulle was huursoldate.)

Terloops. Hy was deur die Assriese koning Asjurbanipal as farao aangestel. Op pad na Sirië het hy dis kuspad, die via Maris gevat. En langs hom was sy vloot op die Meditereense see.

Toe hy by Karmel kom, wou hy dit oorsteek om by die groot vlakte van Jisreël uit te kom. Groot was sy verbasing toe hy vir koning Josia van Jerusalem met sy weermag by Megiddo kry.
Aangesien Josia pro-Babilonies was, wou hy keer dat farao Nekko die Assiriërs moes gaan ondersteun. Tydens die geveg is Josia dood (2 Konings 23:29)

Kom ons lees die tragiese verhaal van die dood van Josia wat ‘n tydgenoot van Daniël was:

2 Kronieke 35:20,21 Alles wat Josia aan die tempel laat doen het, was afgehandel. Toe het koning Neko van Egipte opgetrek om in Karkemis, aan die Eufraat, te gaan oorlog maak. Josia het teen hom opgetrek, 21 en Neko het met boodskappers vir hom laat weet: “Ons het niks teen mekaar nie, koning van Juda! My veldtog is dié keer nie teen jou nie, maar teen ’n vyand. God het gesê ek moet gou maak. Moenie in God se pad kom nie. Hy is by my en Hy sal jou vernietig.”

Verse 22-24 Josia het Neko egter nie met rus gelaat nie. Hy het hom vermom met die oog op die geveg en nie geluister na wat Neko op bevel van God self gesê het nie. Hy het vir Neko in die Megiddovlakte gaan aanval. 23 Die boogskutters het koning Josia raakgeskiet, en hy het vir sy lyfwagte gesê: “Bring my uit, ek is swaar gewond.” 24 Hulle het hom van die strydwa afgehaal, hom op ’n ander wa gesit en hom na Jerusalem toe gebring. Hy is oorlede, en hy is begrawe in die familiegraf. Die hele Juda en Jerusalem het oor Josia getreur

Hoe geskok moes Daniël nie gewees het toe hy hierdie tragiese nuus van sy godvresende koning gehoor het nie. Hulle was ook bloedfamilie

Waarheen het Nekko getrek nadat hy Josia verslaan het? Herodutus gee die volgende verslag:

Neko het Kades langs die Orontos verower. Daarna het hy en Asjur-uballit die Eufraat oorgesteek en Haran beleer. Ongelukkig was die Meders en die Babiloniërs wat die stad beheer het, te sterk vir hulle.

Na hierdie probeerslag het Asjur-uballit van die toneel verdwyn en die Babiloniërs het die gebied beheer. Neko het ‘n groot weermag in Sirië agtergelaat en na Egipte teruggekeer. Wat vind hy op pad terug?

Op pad terug verneem hy dat die Judeërs vir Joahas in die plek van sy pa koning Josia aangegestel het.

2 Kronieke 36:1-3 Die burgers van die land het Josia se seun Joahas geneem en hom koning in Jerusalem gemaak in sy pa se plek. 2 Joahas was drie en twintig toe hy koning geword het en het drie maande in Jerusalem geregeer. 3 Die koning van Egipte het vir Joahas afgesit as koning in Jerusalem en die land beboet met drie en ’n halwe ton silwer en vier en dertig kilogram goud.

Vers 4 Daarna het die Egiptiese koning vir Eljakim, Joahas se broer, koning gemaak oor Juda en Jerusalem, en sy naam verander na Jojakim. Neko het vir Joahas, Jojakim se broer, saamgevat Egipte toe.
Indien daar destyds ‘n koerant was, sou mens meer aangaande farao Neko II se tweede besoek aan die Eufraat kon lees. In 609 Vc. het Nabopolassar probeer om die Egiptiese teenwoordigheid in Sirië uit te wis. Neko kom in 608 terug en herower wat Nabolasar verower het.
Terwyl mens die beroemde slagveld van Karkemis besoek, speel die geskiedenis in jou verbeelding af. Nabopolasser het toe nog ‘n weermag op die been gebring maar asgevolg van swak gesondheid, moet hy na Babilon terugkeer. Sy seun Nebukadnesar neem oor en verslaan Neko by Karkemis.
Hier by Hamat met sy waterwiele het Nebukadnesar en die vlugtende Neko weer slaags geraak. Die Babiloniese koning is weer oorwinnend en agtervolg die Egiptenare tot in hulle land.
Nebukadnesar sou ‘n volslae oorwinning oor Egipte behaal het. Maar ‘n berig dat sy pa op sterwe lê, het hom na Babilon laat terugkeer.

Op pad terug, in 605 vC. het hy Jerusalem aangedoen en sy eerste dodelike aanval geloods. Die rede was waarskynlik om Jojakim ‘n vasaal, dienskneg van faroa Neko was.

Daniël 1:2 En die Here het Jójakim, die koning van Juda, in sy hand gegee, met ’n gedeelte van die voorwerpe van die huis van God, en hy het hulle na die land Sínear gebring in die huis van sy god, en die voorwerpe het hy in die skathuis van sy god gebring.

Is hierdie tragiese ramp en verlies voorspel?

2 Konings 20:1-11 In dié tyd het Hiskia ernstig siek geword. Die profeet Jesaja seun van Amos het na hom toe gekom en gesê: “So sê die Here: Sê vir jou gesin wat jou laaste wense is, want jy gaan sterf, jy sal nie langer lewe nie.” 2 Toe draai Hiskia sy gesig na die muur toe en hy bid tot die Here: 3 “Ag, Here, neem tog in ag dat ek voor U in trou en met volle oorgawe geleef het en dat ek gedoen het wat reg is in u oë.” Hiskia het bitterlik gehuil. 4 Jesaja was nog nie die binneplein van die stad oor nie toe die woord van die Here tot hom kom en sê: 5 “Gaan terug en sê vir Hiskia, die leier van my volk: So sê die Here, die God van jou voorvader Dawid: Ek het jou gebed verhoor, Ek het jou trane gesien. Ek gaan jou gesond maak, en jy sal oormôre weer na die huis van die Here toe kan gaan. 6 Ek sal jou lewe met vyftien jaar verleng en jou en dié stad red uit die mag van die koning van Assirië. Ek sal dié stad beskerm, om my ontwil en om my dienaar Dawid se ontwil.” 7 Jesaja het toe opdrag gegee dat hulle ’n vyekoek moet bring en op die sweer moet sit, en die koning het beter geword. 8 Toe vra Hiskia vir Jesaja: “Wat is die teken dat die Here my sal gesond maak en dat ek oormôre weer na die huis van die Here toe sal gaan?” 9 Jesaja het geantwoord: “Die Here gee jou die volgende teken dat Hy sal doen wat Hy gesê het: moet die skaduwee tien trappe vorentoe gaan of tien terugkom?” 10 Hiskia sê toe: “Dit is maklik vir die skaduwee om tien trappe vorentoe te skuif. Nee, laat dit tien trappe terugkom.” Die profeet Jesaja het die Here aangeroep, en Hy het die skaduwee wat reeds teen die trap van Agas afgesak het, tien trappe laat terugskuif.

Dink jy die astronome van destyds het hierdie sonfenomeen waargeneem? Die sterrekykers by Zorats Karer sou dit baie beslis opgetel het. Die Assiriese sterrekykers sou dit baie geslis waarneem Die Babiloniese sterrekykers het dit beslis waargeneem. In Daniël se dag was hulle die voorste astronome.

Hoe moes Hiskia se genesing sy gesindheid teenoor die Groot Geneesheer beïnvloed het? Terwyl ek deur die Hiskiatonnel gestap het, het ek gedink:

Pleks dat die wonderwerk hom in sy geestelike lewe verdiep het, het dit hom vervlak.

2 Konings 20:12 In dié tyd het koning Merodak-Baladan van Babel, seun van Baladan, briewe en geskenke na Hiskia toe gestuur omdat hy gehoor het van Hiskia se siekte.

Wat ‘n geleentheid om die Babiloniërs van Sy God te vertel!
Die mense was ryp om na die mooiste boodskap van alle boodskappe te luister.

Vers 13 Hiskia het die gesante te woord gestaan en hulle daarna al sy skatkamers gewys met die silwer, die goud, die kruie en die geurige olie, sy wapenkamer en alles wat in sy voorraadkamers was. Daar was niks in sy paleis en in sy koninkryk wat Hiskia die gesante nie laat sien het nie.

Hoe het die Here hieroor gevoel?

Verse 14,15 Toe kom die profeet Jesaja na koning Hiskia toe en vra vir hom: “Wat het daardie mense gesê en waarvandaan kom hulle?” Hiskia het geantwoord: “Uit ’n ver land, uit Babel.” 15 “Wat het hulle in jou paleis gesien?” vra Jesaja. En Hiskia antwoord: “Hulle het alles gesien wat in my paleis is. Daar is niks van my skatte wat hulle nie gesien het nie.”

Toe sê Jesaja vir Hiskia: “Luister wat sê die Here: 17 Daar kom ’n tyd dat alles wat in jou paleis is, weggedra sal word na Babel toe, al die skatte wat jou voorvaders en jy versamel het. Daar sal niks oorbly nie, sê die Here. 18 Van jou eie seuns wat uit jou gebore is, sal gevat word, en hulle sal diens doen in die paleis van die koning van Babel.”

Jojagin was ‘n getroue onderdaan van Nebukadnesar tot hy in 597 vC. gerebelleer het. Hy het toe sy lojaliteit aan Egipte bewys. Dit het sy dood gekos en Jerusalem is vir ‘n tweede keer deur die Babiloniërs beleër.

Waarom het die inwoners van Jerusalem voor die aanvalle van die koning van Babilon geval? Kom ons vra die vraag ook vir onsself. Wat gaan veroorsaak dat ons voor die aanslag van Babilon gaan val? Waarom val ons voor die vyandige Babiloniese versoekings van weerwraak, ontrouheid, moedeloosheid, sensualiteit?

Jesus gee vir ons die antwoord in

Matteus 23:37 “Jerusalem, Jerusalem! Jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak soos ‘n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaarmaak, maar jou wou nie. Kyk, nou word julle stad as puinhoop aan julle oorgelaat.”

Kyk mooi na wat Jesus vir Jerusalem van destyds gesê het. Hy sê dit ook vir jou en my.

Hoe het Jerusalem die profete behandel? Doodgemaak. Hoekom? Want die profete het gewaarsku dat die gevolge van sonde die mens verwoes.

Toe sy onlangs vir haar man sê dat die drank hom en sy huis gaan verwoes, het hy haar voor die kinders geklap. En dis ook wat ek en jy dikwels met die profete doen wanneer hulle ons teregwys.

Jerusalem het geval omdat hy die bekeringsboodskappe van die profete verwerp het. Ons val ook wanneer ons die boodskappe van vermaning deur die profete verwerp.

Vir baie eeue het Jesus deur Sy profete oor Sy kuikens in Jerusalem gekloek. Hy wou verhoed dat Babilon die groot valk hulle sou kom verslind. Maar Jesus sê hulle wou nie.

Ons sal nie eendag verlore gaan omdat ons gesondig het nie, maar omdat ons die verlossing wat Jesus ons aanbied, verwerp het.

Psalm 137:1-4 BY die riviere van Babel, daar het ons gesit, ook geween as ons aan Sion dink. Aan die wilgerbome wat daarin is, het ons ons siters opgehang. Want daar het hulle wat ons as gevangenes weggevoer het, van ons die woorde van ’n lied gevra en hulle wat ons verdruk het, vreugde, deur te sê: Sing vir ons ’n Sionslied. Hoe sou ons die lied van die HERE kan sing in ’n vreemde land?

DIE LOT VAN DIE BANNELINGE

Ons lees aangaande die lot van die bannelinge wat Nebukadnesar na Babilon gebring het:

Verse 3,4 “Die koning het vir Aspenas, sy hoofpaleisbeampte, beveel om uit die Israeliete jongmanne na die paleis toe te bring, uit die koninklike geslag en uit die geslag van vername mense. Die jongmanne moes sonder liggaamsgebrek wees, mooi toegrus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleis diens te doen. Hulle moes onderrig word in die Galdeërs se skrif en taal.”

Kyk mooi na Daniël se agtergrond. Uit watter deel van die Israelitiese bevolking het hy gekom? Koninklik. Uit die vername mense. Hoe het hy gelyk? ‘n Droom van ‘n jongman. Die klerewinkels kon hom vir advertensies gebruik. Hoe groot was sy Intelligensie kwofisiënt? Sy IK was ontsettend hoog.
Daniël was ‘n jong prins van ongeveer 17 jaar toe hy as banneling na Babilon geneem is. Dit was met hartseer dat hy van sy ouerhuis en sy nooi moes afskeid neem.

‘n Mens wonder wat alles deur hierdie jong prins se gedagtes gemaal het toe hy weggevoer is. Dis moontlik dat hy aan die mooi preke gedink het wat die profeet Jeremia sabbatdae in die tempel gepreek het.

Jeremia het voorspel dat die koning van Babel Jerusalem sou verower en die volk in ballingskap wegvoer. Dis moontlik dat Jeremia in een van die jeugdienste vir die jongmense die hartseer profesie van Jesaja 37:7 gelees het.

“Van jou eie seuns wat uit jou gebore is, sal gevat word, en hulle sal diens doen in die paleis van die koning van Babel.”

Die ou vertaling praat van “hofdienaars”. Die Hebreeuse woord daarvoor is “saris” Weet u wat dit beteken? Ontmande.

En dit mag net wees dat die profeet Jeremia die volgende gesê het:

“Jongmense, die Babiloniërs sal julle uit julle land kom wegruk. Hierdie pragtige tempel gaan verwoes word. Julle sal binnekort die Here onder baie moeilike omstandige moet dien.

Sal julle in daardie moeilike tye geestelik kan oorleef? Julle wat vandag die room van die land is, gaan binnekort ontman word. Julle drome van verlief raak en vrou vat gaan verpletter word. Wat gaan julle maak as daardie swaar dae kom en julle voel dat die Here julle verlaat het? Ek wil julle aanmoedig om julle voor te neem om tot die dood toe aan die God van Israel getrou te bly.”

Daar was een bemoedigende profetiese boodskap van die profeet Jeremia wat Daniël nooit vergeet het nie. Hy kwoteer dit in hoofstuk 9:2. Kom ons lees dit want dit het ook vir ons ‘n pragtige boodskap van bemoediging:

Jeremia 29:10-13 “So sê die Here: Oor presies sewentig jaar sal Ek Babel straf en julle onder my sorg neem en dan sal Ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting! Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra.”
Net soos wat daar destyds swaar tye oor die kinders van Jerusalem gekom het, net so gaan daar swaar tye oor ons kom. Maar laat ons altyd onthou dat die Here vir ons ‘n heerlike toekoms vol verwagting in gedagte het.

Die swaarkry sal nie vir altyd aanhou nie. Binnekort gaan hy vir jou en my wat op hierdie oomblik soos vreemdelinge en bywoners leef, na die nuwe Jerusalem kom haal.

 

Was this article helpful?

Related Articles