Daniël 10 (Deel 1)

Die basiese tema van die boek Daniël is die konflik tussen die magte van goed en kwaad. Wie dink jy gaan die uiteindelike Oorwinnaar wees? 2. Hoofstuk 10 in ‘n inleiding tot hoofstukke 11 en 12.

Ons gaan ons kyk hoe Christus en Gabriël die vyand verslaan. Ons gaan ook sien hoe Gabriël die eindtyd gebeure een vir een vir ons gaan skets. Mag die Here ons verstande verlig terwyl ons biddend saam studeer.

Daniël 10:1 IN die derde jaar van Kores, die koning van die Perse, is ’n woord geopenbaar aan Daniël wat Béltsasar genoem is, en die woord is waarheid maar groot swarigheid; en hy het die woord verstaan en insig gehad in die gesig.
Kan die geskiedenis en die argeologie vir ons vertel wanneer die “derde jaar” van Kores was? Wanneer het Kores Babilon verower? 539 vC. Dit was die jaar 535 vC. (Lente tot lente)
Kan jy nog onthou watter rol Kores in die vrylating van die bannelinge gespeel het? Kom ons lees die teks weer ‘n keer in ‘n ander vertaling:
5Vers 1 In die derde regeringsjaar van koning Kores van Persië het Daniël wat Beltsasar genoem word, ’n openbaring ontvang. Dit was ’n egte openbaring, maar dit was moeilik om te verstaan. Tog het Daniël dit begryp nadat die betekenis daarvan in ’n visioen aan hom geopenbaar is. NV
Hoe oud was Daniël op hierdie stadium? As hy in 605 vC. op 18 jarige leeftyd as banneling in Babilon aangekom het, hoe oud was hy nou in 535 vC? 88 jaar. Watter pos het hy in die Persiese regering beklee?
Op watter ouderdom moet ‘n mens aftree?
Die woord in die Ou Vertaling swarigheid en die woord moeilik in die Nuwe Vertaling tasava gadol in Hebreeus en dit beteken “groot oorlog.”

The present text seems to emphasize an intensity of struggle rather than an extended period of time. The passage may be translated, “even a great warfare” (RV), or “it was a great conflict” (RSV). Daniel 308

Verse 2,3 In daardie tyd het ek, Daniël, drie weke getreur. Ek het die volle drie weke geen lekker kos geëet nie, my mond nie aan vleis of wyn gesit nie en geen reukolie gebruik nie.
Waarom het die profeet getreur? Waaroor treur ek en jy? Ons treur wanneer iets of iemand wat vir ons baie kosbaar is, skade ly.
9. Die boek Esra vertel vir ons wat gebeur het toe die ballinge vanaf Babilon by Jerusalem aangekom het. Hulle was vol entoesiasme om die tempel te herbou. Wat het hulle entoesiasme gedemp?
Ezra 4:1,2 Vyande van Juda en Benjamin het gehoor dat die ballinge besig is om ’n tempel te bou vir die Here die God van Israel. 2 Hulle kom toe na Serubbabel en die familiehoofde toe en sê vir hulle: “Laat ons saam met julle bou. Ons vereer dieselfde God as julle. Ons bring vir Hom offers van die tyd van koning Esarhaddon van Assirië af deur wie ons hiernatoe gebring is.”
Vers 3 Maar Serubbabel en Jesua en die ander familiehoofde van Israel het vir hulle gesê: “Julle bou nie saam met ons aan die tempel van ons God nie. Ons alleen sal vir die Here die God van Israel bou. Ons het die opdrag van die koning self gekry, koning Kores van Persië.”
Vers 4 Die nie-Israelitiese inwoners van die omgewing het toe die volk van Juda probeer moedeloos en bang maak om met die bouwerk aan te gaan. 5 Hulle het selfs amptenare omgekoop om die bouplanne in die wiele te ry. Dit het aangehou van die tyd van koning Kores van Persië af tot die regeringstyd van koning Darius van Persië.
Het jou drome al in duie gestort? Lugkastele en werklike kastele kan soms binne dae in ‘n hoop rommel verander.
Daniël se droom dat die tempel weer herbou word en die Naam van die Here grootgemaak word, word deur nuusberigte verwoes.
In hoofstuk 9 val Daniël ook in desperaatheid op sy knieë en bid. Hy bid dat die dekreet vir die terugkeer van die ballinge sal geskied. Hy bid dat profesie vervul moet word.
In hoofstuk 10 kry ons ‘n herhaling van die ernstige gebede van hoofstuk 9. In beide gevalle verskyn Gabriël en om te troos en te verduidelik.
“The great truths revealed by the world’s Redeemer are for those who search for truth as for hid treasures. Daniel was an aged man. His life had been passed amid the fascinations of a heathen court, his mind cumbered with the affairs of a great empire. Yet he turns aside from all these to afflict his soul before God, and seek a knowledge of the purposes of the Most High. And in response to his supplications, light from the heavenly courts was communicated for those who should live in the latter days. With what earnestness, then, should we seek God, that He may open our understanding to comprehend the truths brought to us from heaven.” SL 50
Verstaan jy wat jy alles in die Bybel lees? Dis so belangrik dat ons na die waarheid soek, soos na verborge skatte. Nog nooit is ‘n opregte soeker na waarheid teleurgestel nie.
Vers 4 Op die vier en twintigste dag van die eerste maand was ek by die groot rivier, die Tigris.
Watter dat was dit? Die einde van drie weke. Vers 2 verwys na “volle drie weke”. Wanneer begin ‘n week en wanneer eindig ‘n week.
Dis die enigste visioen in die boek Daniël wat met soveel akkuraatheid aangegee word. Die finale profesie van die boek Daniël is op ‘n Sabbat aan die profeet gegee. Watter ander profeet het ook ‘n visioen op ‘n Sabbat gehad?
Wil jy raai op watter eiland hy die visioen gehad het? Wanneer mens die pragtige eiland besoek, gaan jou gedagtes uit na Johannes wat ook soos Daniël, op ‘n baie hoë ouderdom visioene gehad het.

Openbaring 1:10 EK, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus.

Mens dink diep wanneer jy hier op Patmos rondstap. Op watter dag het Johannes die visioen gehad?

Vers 10 Ek was in die Gees op die dag van die Here, en ek het agter my ’n groot stem gehoor, soos van ’n basuin

Wat ‘n besondere gedagte. Die Here het op die Sabbat aan hierdie twee geëerde profete verskyn en vir hulle gewys wat in ons dag gaan gebeur. Kom ons studeer hierdie geïnspireerde boodskappe met groter toewyding.

Terwyl ek by die Tigrisrivier staan, gaan my gedagtes na Daniël uit. Op die Sabbat, na drie weke se verootmoediging voor die Here, het die volgende met hom gebeur:
Verse 4,5 En op die vier-en-twintigste dag van die eerste maand, terwyl ek op die wal van die groot rivier was, dit is die Hiddékel,5 het ek my oë opgeslaan, en daar sien ek ’n man met linne bekleed, en sy heupe was omgord met goud van Ufas.

Wie is hierdie wese wat aan Daniël verskyn. Hy is met linne bekleed. Waar nog verwys die Bybel na hierdie uitdrukking?

Josua 5:13 En terwyl Josua by Jérigo was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan ’n man teenoor hom met ’n ontblote swaard in sy hand; en Josua het na hom gegaan en hom gevra: Behoort U by ons of by ons vyande?
Verse 14,15 En Hy sê: Nee, maar Ek is die leërowerste van die HERE; Ek het nou gekom. Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra Hom: Wat wil my Here aan sy dienskneg sê? Toe sê die leërowerste van die HERE vir Josua: Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilig. En Josua het so gedoen.

Lank voordat Jesus as baba in Betlehem gebore is, het Hy in menslike gedaante aan mense verskyn. Wat ‘n neerbuigende God!

Vers 6 En sy liggaam was soos chrisoliet, en sy aangesig soos die geflikker van bliksem en sy oë soos fakkels van vuur en sy arms en sy voete soos blink geskuurde koper en die geluid van sy woorde soos die gedruis van ’n menigte.
Is daar nog skriftuurlike bewyse dat dit Jesus was wat aan Daniël verskyn het?

Openbaring 1:14,15 Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos ’n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in ’n oond, en sy stem soos die stem van baie water.
Net soos Jesus aan Daniël verskyn het, so het Hy ook aan Johannes verskyn.

“This description is similar to that given by John when Christ was revealed to him upon the Isle of Patmos. No less a
personage than the Son of God appeared to Daniel. Our Lord comes with another heavenly messenger to teach Daniel what would take place in the latter days. SL 49

EFEK VAN JESUS SE VERSKYNING OP DANIEL
Daniël 10:7 En ek, Daniël, alleen het die gesig gesien, maar die manne wat saam met my was, het die gesig nie gesien nie; nogtans het ’n groot skrik hulle oorval, sodat hulle gevlug het om hulle te verberg.
Het ons ‘n soortgelyke voorval in die Nuwe Testament?
Kan jy nog onthou wat met Saulus gebeur het toe hy naby die stad kom?

Handelinge 9:6-8 Maar terwyl ek op reis was en naby Damaskus kom, het daar op die middag skielik ’n groot lig uit die hemel my omstraal, en ek het op die grond geval en ’n stem vir my hoor sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy My? En ek het geantwoord: Wie is U, Here? En Hy het vir my gesê: Ek is Jesus, die Nasaréner, wat jy vervolg.

Vers 9 En die wat saam met my was, het wel die lig gesien en bang geword, maar die stem van Hom wat met my gespreek het, nie gehoor nie.

Kom ons keer terug na die Tigrisrivier. As die waters van destyds kon praat, sou hulle vir ons die volgende vertel:
Daniël 10:8 Toe het ék alleen oorgebly en hierdie groot gesig gesien, en geen krag het in my oorgebly nie, en my gesonde kleur het aan my verander en verdwyn, en ek het geen krag oorgehou nie.

Wat beteken die uitdrukking: “Geen krag het in my oorgebly nie?”

NIV So I was left alone, gazing at this great vision; I had no strength left, my face turned deathly pale and I was helpless.

NEB I became a sorry figure of a man, and retained no strength.

Wat het in Daniël se gedagtes afgespeel toe hy die heerlikheid van Jesus gesien het?

KJV Therefore I was left alone, and saw this great vision, and there remained no strength in me: for my comelinessd was turned in me into corruption, and I retained no strength.
Wat sou dit beteken, dink jy?
“And there remained no strength in me: for my comeliness was turned in me into corruption, and I retained no strength” (verses 7, 8). All who are truly sanctified will have a similar experience. The clearer their views of the greatness, glory, and perfection of Christ, the more vividly will they see their own weakness and imperfection.
“They will have no disposition to claim a sinless character; that which has appeared right and comely in themselves will, in contrast with Christ’s purity and glory, appear only as unworthy and corruptible.” SL 51
Watter ander profeet het sy absolute sondigheid aangevoel toe hy in die teenwoordigheid van die Here gekom het?

Jesaja 6:5 Toe het ek gesê: Wee my, ek is verlore! Want ek is ’n man onrein van lippe en woon onder ’n volk wat onrein van lippe is; want my oë het die Koning, die HERE van die leërskare, gesien!

Wat het met Daniël gebeur toe hy sy absolute gevallenheid in die lig van Jesus se heerlikheid gesien het? Wat sal met ons gebeur wanneer ons die heerlikheid van die Here sien?

Daniël 10:9,10 En ek het die geluid van sy woorde gehoor, en toe ek die geluid van sy woorde hoor, het ek bewusteloos op my aangesig, met my aangesig op die aarde, geval.10 En kyk, ’n hand het my aangeraak en my op my knieë en op die handpalms waggelend laat opstaan.
Wie sou jy sê is die hand wat hom aangeraak het? Gabriël.

Vers 11 En hy het vir my gesê: Daniël, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek, en gaan staan op jou staanplek, want ek is nou na jou gestuur. En terwyl hy hierdie woord met my spreek, het ek bewende gaan staan.

Dit moes ‘n ontsettende groot belewenis gewees het! Hoe het Gebriël se vrees aangespreek?

Vers 12 Toe sê hy vir my: Wees nie bevrees nie, Daniël; want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom.
Wat ‘n gedagte. Die Here neem kennis van ons gebede. Dit word op Sy tyd beantwoord.
Vers 13 Maar die vors van die koninkryk van die Perse het een-en-twintig dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Mígael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help; en ék het daar oorgebly by die konings van Persië.

Wie is die vors van die Perse? Waarom het hy Gabriël weerstaan? Watter rol het Migael in hierdie saak gespeel?

“For three weeks Gabriel wrestled with the powers of darkness, seeking to counteract the influences at work on the mind of Cyrus; and before the contest closed, Christ Himself came to Gabriel’s aid. “The prince of the kingdom of Persia withstood me one and twenty days,” Gabriel declares; “but, lo, Michael, one of the chief princes, came to help me; and I remained there with the kings of Persia.” Daniel 10:13.

“All that heaven could do in behalf of the people of God was done. The victory was finally gained; the forces of the enemy were held in check all the days of Cyrus, and all the days of his son Cambyses, who reigned about seven and a half years.” PK 571

 

Was this article helpful?

Related Articles