Daniël 11 (Deel 1)

DANIEL 11 – Deel 1
Daniël hoofstuk 11 is nie een van die maklikste gedeeltes in die Bybel om te verstaan nie. Soos wat ons nader aan die einde van tyd kom, sal ons meer duidelikheid oor die laaste gebeure kry.
In hoofstuk 10:4-9 het Jesus aan Daniël ‘n visioen gegee. Nie een word aangaande wat hy gesien en hehoor het, word gegee nie, behalwe die grafiese beskrywing van Jesus. Het Daniël die visioen verstaan? Ja.
Daniël 10:1 Hy het die woord verstaan en insig gehad in die gesig.
Hoedanig was die visioen?
Vers 8 Toe het ék alleen oorgebly en hierdie groot gesig gesien

Die verduideliking en uitleg van die visioen is aan Daniël oorgelaat. Waar vind ons dit? In hoofstuk 11 en die eerste vier verse van hoofstuk 12. Dis moontlik dat Daniël gesien het wat Johannes in hoofstukke 12 tot 19 van Openbaring gesien het.

Waarom vind mens dubbelsinnigheid in hoofstuk 11? Die boodskap is gemoeid met die oorgang van letterlike Israel na die Christelike kerk. Dit konsentreer veral oor die lotgevalle van die kinders van die Here aan die einde van tyd.

Vers 14 Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms.
Is daar nog ander redes waarom hoofstuk 11 soveel dubbelsinnighede het? Sodat die Jode en enigiemand anders dit nie voor die tyd van einde sou verstaan nie.
Hoofstuk 11 gee vir ons ook ‘n opsomming van vorige profesieë. Veral met betrekking tot die visioene van hoofstukke 8 en 9.
Die profesie is opgedeel in twee dele. Die eerste gedeelte kom tot ‘n klimaks in vers 22. Hier word na die kruisiging van Jesus verwys.

En die leërs van die instromende mag sal voor hom weggespoel en verbreek word, en ook die vors van die verbond. OV

Hy sal die leërs van die instromende mag voor hom wegvee en uitwis, ook die leier van die verbondsvolk. NV

Die tweede gedeelte verwys na die wederkoms van Jesus en die oprigting van Sy ewige koninkryk.
Daniël 12:1 EN in dié tyd sal Mígael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree

“The world is stirred with the spirit of war. The prophecy of the eleventh chapter of Daniel has nearly reached its complete fulfillment. Soon the scenes of trouble spoken of in the prophecies will take place.” 9T 14

EKSEGESE VAN HOOFSTUK 11

Vers 1 EN ek, in die eerste jaar van Daríus, die Meder, het ek opgetree as ’n versterking en beskutting vir hóm.
Hierdie vers is ‘n voortsetting van die vorige vers waar Gabriël met Daniël gepraat het:
Daniël 10:21 Nogtans sal ek jou te kenne gee wat geskrywe is in die boek van die waarheid; en daar is nie een wat hom saam met my dapper gedra teen hulle nie, behalwe julle vors Mígael.

“Gabriel informs Daniel that Darius the Mede had been honored of Heaven (see PK 556). The vision was given in the third year of Cyrus (ch. 10:1). The angel is telling Daniel of an event that took place in the first year of Darius. In that year Darius the Mede had been honored of Heaven by a visit of the angel Gabriel “to confirm and to strengthen him” (PK 556).

Daniël 11:2 EN nou sal ek jou die waarheid te kenne gee. Kyk, nog drie konings sal opstaan vir die Perse, en die vierde sal groter rykdom verwerf as almal; en as hy sterk is deur sy rykdom, sal hy alles in beweging bring teen die koninkryk van Griekeland.
Wat word met waarheid bedoel? Die inhoud van die vierde groot openbaring begin by hierdie teks. Dit is waarheid. Alles wat vers 2 voorafgaan (10:1 tot 11:1) is agtergrond en inleiding.
“Kyk, nog drie konings sal opstaan vir die Perse.” Wie kan hulle wees?
”Inasmuch as this vision was given to Daniel in the third year of Cyrus (ch. 10:1), the reference is doubtless to the three kings who followed Cyrus on the throne of Persia. These were: Cambyses (530–522 B.C.), the False Smerdis (Gaumata, whose Babylonian name was Bardiya; see Vol. III, pp. 348, 349), a usurper (522 B.C.), Darius I (522–486 B.C.).

Vers 2 “En die vierde sal groter rykdom verwerf as almal.”

Wie dink jy kan hy wees? Dis Ahasveros, die Persiese koning wat met Ester getroud was. En as hy sterk is deur sy rykdom, sal hy alles in beweging bring teen die koninkryk van Griekeland. Hoe het hy die Grieke in beweging gebring?

”By 480 B.C., the Greeks had the vast Persian Empire in arms against them. The Greek city-states, so often at war with one another, rallied to save their freedom. At first they suffered a series of setbacks. They were defeated at Thermopylae, and Athens was taken and partially burned by the Persians. Then the tide turned. The Greek navy, under Themistocles, found itself bottled up by superior Persian squadrons in the Bay of Salamis, on the coast of Attica not far from Athens. Soon after battle was joined it became evident that the Persian ships were in too tight formation for effective maneuvering. Under persistent Greek onslaughts many were sunk, and only a fraction of the navy escaped. With this Greek victory the Persian sea forces were eliminated from the struggle for Greece. The following year, 479 B.C., the Greeks decisively defeated the troops of Persia at Plataea and drove them forever from Greek soil.

Daniël 11:2 EN nou sal ek jou die waarheid te kenne gee. Kyk, nog drie konings sal opstaan vir die Perse, en die vierde sal groter rykdom verwerf as almal; en as hy sterk is deur sy rykdom, sal hy alles in beweging bring teen die koninkryk van Griekeland.
Die geskiedenis en die argeologie verklaar dat hierdie profesie in die fynste detail vervul is.

26. Vers 3 Dan sal ’n dapper koning opstaan wat groot heerskappy sal hê en sal maak net soos hy wil.

Die vier Persiese konings wat voorspel is, het hulle verskyning gemaak. Wie kan hierdie koning wees?

Watter koninkryk het die Meders en die Perse opgevolg? Daniël 2, 7 en 8 gee vir ons die antwoord.

Alexander’s dominion extended from Macedonia and Greece to northwestern India, from Egypt to the Jaxartes River east of the Caspian Sea—the largest empire the world had yet known (see on ch. 2:39; 7:6).

Vers 4 En as hy opgetree het, sal sy koninkryk verbreek word en na die vier windstreke van die hemel verdeel word; en dit sal nie aan sy nakomelinge behoort en nie wees soos die heerskappy wat hy gehad het nie – want sy koninkryk sal verwoes word en nie aan hulle behoort nie, maar aan ander.
Waar nog lees ons van die Griekse ryk wat in vier dele verdeel gaan word?
Daniël 8:8 En die bok het uitermate magtig geword; maar toe hy sterk was, het die groot horing afgebreek, en vier aansienlike horings het in sy plek uitgekom na die vier windstreke van die hemel.

Wie gaan na die verbrokkeling van die Griekse ryk sy verskyning maak?

Verse 9,10 En uit een van dié het ’n horing, eers klein, uitgekom, maar dit het baie groot geword na die suide en na die ooste en na die Pragtige Land toe.10 En dit het groot geword tot by die leër van die hemel en het sommige van die leër, naamlik van die sterre, op die aarde laat val en hulle vertrap.
Verse 11,12 Selfs tot by die Vors van die leër het dit groot geword, sodat die voortdurende offer Hom ontneem en sy heilige woning neergewerp is.12 En ’n leër is aan die horing oorgelewer in goddeloosheid saam met die voortdurende offer; en dit het die waarheid op die grond neergewerp en in sy optrede voorspoed gehad.

Ons het in ‘n vorige lesing gesien hoe Pouslike Rome aan al die kenmerke van die klein horinkie voldoen. Deur die Katolieke mis het hy die Tamid, die daaglikse priesterlike bediening van Jesus in die hemelse heiligdom geskaad.

Hy het ‘n valse priesterdom in die plek van die hemelse geplaas.

Kan ons verwag dat Daniël 11 dieselfde patroon gaan volg?

In Daniël 8 word daar kwalik na die Romeinse Ryk verwys. Daar word dadelik na die werk van Pouslike Rome gekyk. Kan ons dieselfde in hoofstuk 11 verwag?

Die tydperk vanaf vers 5 – 45 dek dieselfde tydperk as die klein horinkie van Daniël 7 en 8. Dit dek ook dieselfde tydperk as die klei tussen die tone van Daniël 2 se groot beeld.

Die gedeelte oor die klein horinkie in hoofstuk 8 is dieselfde as die gedeelte oor die noord-suid konfklik in hoofstuk 11. Let op hierdie tabel:

HOOFSTUK 8 HOOFSTUK 11

Persië verse 3,4 Persië vers 2
Griekeland verse 5-8 Griekeland verse 3,4
Rome verse 8,9 Rome vers 4
Klein horinkie verse 9-12 Noord-suid konflik 5-39
Tyd van die einde 13,14,17,25 Tyd van die einde 40-45

OOREENKOMSTE TUSSEN DIE KONING VAN DIE NOORDE EN DIE KLEIN HORINKIE

Kom ons kyk na die godslasterlike aansprake van die koning van die noorde en dan vergelyk ons dit met die van die klein horinkie:

GROOTHEIDSAANSPRAKE – KONING VAN DIE NOORDE

Daniël 11:36 En die koning sal doen net wat hy wil en homself verhef en hom groot hou bo enige god, en teen die God van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek; en hy sal voorspoedig wees, totdat die grimmigheid ten einde is; want wat vas besluit is, sal uitgevoer word.
Vers 37 En op die gode van sy vaders sal hy nie ag slaan nie, en op die liefling van die vroue en op enige god sal hy geen ag gee nie; want hy sal homself bo alles groot hou.
As ons hierdie selfde waan by die klein horinkie kry, dan weet ons die koning van die noorde en hy is een en dieselfde mag.
GROOTHEIDSAANSPRAKE VAN DIE KLEIN HORINKIE

Daniël 8:11 Selfs tot by die Vors van die leër het dit groot geword, sodat die voortdurende offer Hom ontneem en sy heilige woning neergewerp is.
Vers 12 En ’n leër is aan die horing oorgelewer in goddeloosheid saam met die voortdurende offer; en dit het die waarheid op die grond neergewerp en in sy optrede voorspoed gehad.
In sy verwaandheid vervang hy die hemelse Tamid, priesterlike bediening met sy eie valse.

DIE KONING VAN DIE NOORDE EN DIE PRAGTIGE LAND

Sal die koning van die noorde hom na die pragtige land wend?

Daniël 11:16 En hy wat uit die Noorde teen hom kom, sal maak net soos hy wil, en niemand sal voor hom standhou nie; hy sal ook gaan staan in die Pragtige Land, terwyl daar verdelging in sy hand is.

43. Daniël 11:41 Hy sal ook kom in die Pragtige Land.

Waarna verwys die uitdrukking? Die land of die stad waar Gods kinders is.

KLEIN HORINKIE EN DIE PRAGTIGE LAND

As ons tekse kry wat na die klein horinkie en die pragtige land verwys, weet ons dis dieselfde mag.

Sal die klein horinkie ook by die Pragtige Land betrokke wees?

Daniël 8:9 En uit een van dié het ’n horing, eers klein, uitgekom, maar dit het baie groot geword na die suide en na die ooste en na die Pragtige Land toe.

Ons het in ‘n vorige lesing gesien hoe die klein horinkie of te wel die Roomse kerk die mis ingestel het. Dis ‘n direkte aanval op die verlossingsplan. Hoe gaan die koning van die noorde aan sy einde kom?

Vers 45 En hy sal sy paleistente opslaan tussen die see en die berg van die heilige Prag; maar hy sal aan sy einde kom, en daar sal vir hom geen helper wees nie.

Hoe gaan die klein horinkie tot sy einde kom?

Daniël 8:25 En op grond van sy slimheid sal hy met geluk bedrog pleeg, en hy sal groot dinge onderneem in sy hart en baie mense onverwags vernietig, ja, optree teen die Vors van die vorste, maar hy sal sonder toedoen van mensehand verbreek word.

Waarna verwys hierdie verbreking? Net soos die koning van die noorde aan sy einde gaan kom, net so gaan die klein horinkie ook aan sy einde kom. Albei dui op pouslike Rome.

DIE KONING VAN DIE NOORDE EN DIE VERBOND

Daniël 11:30 Sy toorn openbaar teen die heilige verbond en optree.

Wat is die verbond wat die Here met sondaars gemaak het? As hulle na Hom keer, red Hy hulle. Wat sê Daniël 9:27 van Jesus en die verbond?

En hy sal een week lank met baie ’n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou

That covenant is the plan of salvation, laid in eternity and confirmed by the historic act of Christ’s death. It seems reasonable, then, to understand the power here referred to as one which at heart would be in opposition to that plan, and to its outworking in the souls and lives of men.

Net soos die klein horinkie, pouslike Rome, is die koning van die noorde ook ‘n vyand van God se wet en Sy verlossingsplan.

In ons volgende lesing gaan ons sien hoe noord-suid-konflik ‘n geestelike stryd is. Deur literêre struktuur gaan ons sien hoe hulle gaan saamwerk om die eindtyd kerk van die Here te vernietig.

“In the Revelation all the books of the Bible meet and end. Here is the complement of the book of Daniel. One is a prophecy; the other a revelation. The book that was sealed is not the Revelation, but that portion of the prophecy of Daniel relating to the last days. The angel commanded, “But thou, O Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the time of the end.” Daniel 12:4. {AA 585.1}

“The time of trouble, which is to increase until the end, is very near at hand. We have no time to lose. The world is stirred with the spirit of war. The prophecies of the eleventh of Daniel have almost reached their final fulfillment.” {LDE 12.1}

Was this article helpful?

Related Articles