Daniël 11 (Deel 2)

DANIEL 11 – (DEEL 2)

Vanaf vers 6 vind ons dat Daniël sy materiaal in ses afdelings geplaas het. Die eerste drie afdelings (verse 5-12: A,B,C)stem ooreen met die laaste drie afdelings (verse 13-39: A1,B1,C1)

Hulle het dieselfde temas en dieselfde woorde en uitdrukkings.

Die aanvalle van die twee magte wissel af A suid; B noord; C suid; A1 noord; B1 suid, C1 noord.

Wanneer A na die suide verwys; verwys A1 na die noorde.

BETEKENIS

Wat probeer die oorlog tussen die koning van die noorde en die koning van die suide vir jou vertel? Die literêre struktuur en die simboliek van die noord-suid konflik dui op op geestelike konflik.

In ons vorige lesing het ons tot by Daniël 11:4 gekom. Kom ons lees net weer die teks:

Maar sy mag sal skaars gevestig wees of sy koninkryk sal opgebreek en volgens die vier windstreke verdeel word. Dit sal nie na sy nakomelinge oorgaan nie. Sy koninkryk sal omgekeer word en na heeltemal ander persone toe oorgaan, en hulle sal nie die mag hê waaroor hy beskik het nie.

Kan jy nog onthou van watter moontheid hier gepraat word? Die Griekse ryk wat na Alexander se dood in vier dele verdeel is.
Vanaf vers 5 is daar ‘n radikale verandering. Daar word na die konflik tussen die koning van die noorde en die koning van die suide verwys. Wat leer die Bybelse simboliek ons van die noorde-suide uitdrukking? Dit verwys na iets abstrak en metafories.
Die Bybel verwys ook na “noord-suid” om die gedagte van totaliteit en ruimte oor te dra. Ons noem Merismus.
In rhetoric, a merism is a figure of speech by which a single thing is referred to by a conventional phrase that enumerates several of its parts, or which lists several synonyms for the same thing.
Kom ons kyk na voorbeelde:
Merisms are conspicuous features of Biblical poetry. For example, in Genesis 1:1, when God creates the heavens and the earth (KJV), the two parts combine to indicate that God created the whole universe. Similarly, in Psalm 139, the psalmist declares that God knows my downsitting and mine uprising; indicating that God knows all that the psalmist does.
Merisms also figure in a number of familiar English expressions. When we mean to say that someone searched thoroughly, everywhere, we often say that someone searched high and low. The phrase lock, stock, and barrel originally referred to the parts of a gun[citation needed], by counting off several of its more conspicuous parts; we use it to refer to the whole of anything that has constituent parts.
Psalm 89:12,13 Aan U behoort die hemel, aan U ook die aarde; die wêreld en sy volheid – U het dit gegrond.13 Die noorde en die suide – U het dit geskape.

Noorde en suide verwys die heelal.
Met ander woorde, die koning van die noorde en die koning van die suide verwys na baie meer – na ‘n eindtyd konflik wat spoedig gaan plaasvind.

DIE BETEKENIS VAN NOORD EN SUID OP HULLE EIE

Die noorde is die Bybelse voorstelling van boosheid wat God se plek wil inneem.

Jesaja 14:31 Huil, poorte! Skreeu, stede! Smelt weg, Filistyneland! Daar kom rookwolke uit die noorde, die vyand se manskappe kom aan, almal in gelid!

Wat dink jy? Is die koning van die noorde goed of sleg?

Jeremia 1:14 Die woord van die Here het ’n tweede keer tot my gekom: Wat sien jy? Ek het geantwoord: “Ek sien ’n kokende pot in die noorde en dit kantel oor hiernatoe.” 14 Toe sê die Here vir my: Van die noorde af gaan Ek ’n ramp stuur oor almal wat in hierdie land woon.

Wie uit die noorde het die ramp oor kinders van Israel gebring? Dink jy die koning van die noorde waarvan Daniël praat gaan probeer om die eindtyd kinders van die Here rampspoedig te behandel?

Daniël hoofstuk 11 vertel in metafore van die eindtyd gevaar wat op pad is. Mag die Here ons help om die waarskuwingsboodskap te verstaan. Raai wat het antieke Kanaänitiese mitologie aangaande die noorde geleer?

Dis die plek waar Baäl gewoon het. Waar sê Jesaja, vanwaar kom die duiwel, die bose koning van Babilon vandaan?

Jesaja 14:13,14 En dit jy, jy wat gedink het: ek klim op hemel toe, ek gaan my troon neersit bokant die hoogste sterre, ek gaan my plek inneem op die berg waar die gode mekaar ontmoet, ver in die noorde; 14 ek klim op tot bokant die wolke, ek word soos die Allerhoogste self.

Mag mens ‘n afleiding maak en sê die koning van die noorde waarvan Daniël praat, ook die plek van God sal wil inneem?

Om op te som: Die koning van die noorde is ‘n mag wat die plek van God wil inneem en mense vervolg wat nie aan hom onderdanig wil wees nie.

WAT VAN DIE KONING VAN DIE SUIDE
Die koning van die suide simboliseer Egipte. Wat het in antieke tye hier gebeur wat ons kan help om die karakter van die koning van die suide beter te kan verstaan? Hoe het die farao opgetree toe Moses hom vra om Israel te laat trek?
Eksodus 5:2 Daarna het Moses en Aäron na die farao toe gegaan en gesê: “So sê die Here die God van Israel: Laat my volk gaan om tot my eer ’n fees in die woestyn te vier.”
Vers 3 Maar die farao het geantwoord: “En wie is die Here nogal dat ek na Hom sal luister om Israel te laat gaan? Ek ken die Here nie, en ek sal Israel nie laat gaan nie!”
Wat is die term wat ons vir hierdie soort uitsprake gebruik? Ateïsme. Hoe het die profete ‘n alliansie tussen Israel en Egipte gesien? ‘n Verplasing van geloof in God na geloof in die mens. Geloof in die arm van vlees het geloof in die almag van God ingeneem.
Jesaja 31:1 Ellende wag vir dié wat by Egipte hulp gaan vra; hulle verlaat hulle op perde, hulle is vol vertroue as daar baie strydwaens is, as hulle oor ’n menigte ruiters kan beskik; maar op die Heilige van Israel vertrou hulle nie, na die wil van die Here vra hulle nie.

Vers 2 Hy is die Een wat wysheid het; daarom het Hy ’n ramp laat losbreek en het Hy nie afgesien van wat Hy gesê het nie: Hy tree op teen die volk wat altyd verkeerd doen én teen die volk wat hulp verleen aan dié wat onreg doen.

Vers 3 Die Egiptenaars is mense, hulle is nie gode nie, en hulle perde is maar net perde, nie bonatuurlike wesens nie. As die Here sy hand uitsteek, val die helper én die een wat gehelp word en gaan hulle saam onder.
Hoe sien jy die koning van die suide in hoofstuk 11 van Daniël? Dis die aardse dinge waarop ons staatmaak in krisisse, pleks van op God staatmaak. Hoe kan ek op die koning van die Suide staatmaak wat ateïsties is?
Aan die een kant het ons die koning van die noorde wat streef om die plek van God in te neem. Aan die ander kant het ons die koning van die suide wat op menslike pogings staatmaak en God verwerp.
Kan jy duidelik agterkom wie die koning van die noorde en wie die koning van die suide is? Kom ons gaan terug na Daniël hoofstuk 2. Wat sien ons aan die einde van die ysterbene?
Yster gemeng met klei. Godsdiens tussen die yster. Die Roomse godsdiens in stryd met humanistiese sekularisme en ateïsme. Waar bevind die klein horinkie homself in hoofstuk 7? Tussen die ander horings of koninkryke.
Weer kry ons ‘n valse godsdiens wat die plek van God wil inneem en hy bevind homself tussen die ateïstiese sekulêre wêreld. Sê die geskiedenis dat daar deur die eeue spanning tussen die kerk en die staat was? Beslis. Met tye wat die kerk die diktator, maar ander tye was dit net mooi andersom.
Die Franse rewolusie is ‘n goeie voorbeeld. Hierdie ateïstiese moontheid het in opstand teen die pousdom gekom en die pousdom ‘n dodelike wond toegedien. Die oorlog tussen die noorde en die suide het deur die eeue gewoed. Dan wen die een en dan wen die ander.
In die Nortre Damme in Parys is die koningin van rede gekroon en God verwerp. Die koning van die suide het die koning van die noorde ‘n pak slae gegee. Kan mens Kommunisme as die “Koning van die suide” beskou? Hier het ons met ‘n ateïstiese stelsel te doen. Hier hoor ons die klanke van farao Tutmosis III aan Moses:
Eksodus 5:2 Maar Farao antwoord: Wie is die HERE na wie se stem ek moet luister om Israel te laat trek? Ek ken die HERE nie, en ek sal Israel ook nie laat trek nie.
Gaan daar ‘n tyd aanbreek wanneer die koning van die noorde en die koning van die suide gaan saamwerk? En as dit sou gebeur, teen wie gaan hulle dan gesamentlik oorlog voer?
Openbaring 17:12 En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier. Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier.
Wat ‘n eindtyd openbaring. Vir ‘n sekere tydperk gaan al die godelose magte van die wêreld saamstaan. Wat gaan hierdie groot konfederasie, hierdie groot ekumeniese beweging doen?
Kan ons hier na ‘n nuwe wêreld orde verwys?
Vers 13 Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier
Om een gesindheid te hê, moet ‘n mens een gemeenskaplike doelwit hê. Wat kan dit wees?
Vers 14 Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin – want Hy is die Here van die here en die Koning van die konings – en die wat saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou.

Hoe maak mens oorlog teen die Lam? Jy vervolg Sy kinders. Wat agente het die duiwel gebruik om valse godsdiens wat homself in die plek van God stel, en humanistiese ateïsme bymekaar te kry. Die koning van die noorde en die koning van die suide?
Openbaring 16:13,14 En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God
Ons is pad na die grootste konflik in die geskiedenis van die planeet. Soos nog nooit van te vore nie, moet ons die skrifte studeer.

Die einde is nader as wat ons kan ooit kan droom of dink.

Now that probation has closed, God permits a worldwide religio-political union, whose objective is the annihilation of His people. Such a plan He has held in check ever since the days of Babel (see on Gen. 11:4–8; Dan. 2:43; Rev. 14:8), but now He withdraws His restraining hand (Rev. 17:17; cf. on 2 Chron. 18:18).

“There will be a universal bond of union, one great harmony, a confederacy of Satan’s forces. … In the warfare to be waged in the last days there will be united, in opposition to God’s people, all the corrupt powers that have apostatized from allegiance to the law of Jehovah” (EGW Supplementary Material on Rev. 17:13, 14).

“The professed Protestant world will form a confederacy with the man of sin, and the church and the world will be in corrupt harmony. Romanism in the Old World, and apostate Protestantism in the New, will pursue a similar course toward those who honor all the divine precepts.” GC 616

“Those who endeavor to obey all the commandments of God will be opposed and derided. They can stand only in God. In order to endure the trial before them, they must understand the will of God as revealed in His word; they can honor Him only as they have a right conception of His character, government, and purposes, and act in accordance with them. None but those who have fortified the mind with the truths of the Bible will stand through the last great conflict.

To very soul will come the searching test: Shall I obey God rather than men? The decisive hour is even now at hand. Are our feet planted on the rock of God’s immutable word? Are we prepared to stand firm in defense of the commandments of God and the faith of Jesus?” {GC 593.2}

Kom ons lees hoe Daniël die toekoms van die koning van die Noorde sien. Kan jy onthou wie die koning van die noorde is?

Daniël 11:42,43 En hy sal sy hand uitsteek teen die lande; ook Egipteland sal nie vrykom nie.43 En hy sal mag hê oor die skatte van goud en silwer en oor al die kosbaarhede van Egipte, terwyl die Líbiërs en die Kusiete sy voetstappe volg.

Twee en ‘n half duisende jaar gelede het Daniël gesien wat in ons dag gaan gebeur. Die oorlog tussen die koning van die noorde en die koning van die suide gaan beëindig word. En dan?

Die pousdom en al die valse godsdienste gaan hande vat met die koning van die suide, humanistiese ateïsme, die New Age beweging. Die doel is om die getroue volgelinge van die Here te vernietig.

Vers 44. Maar gerugte uit die ooste en uit die noorde sal hom verskrik.
Wat is hierdie gerugte? Dis die goeie nuus dat Jesus die finale veldslag kom wen. As ons Hom nou toelaat om die oorwinning oor sonde te behaal, gaan ons ook oorwinnaars in die laaste groot oorlog wees.

 

 

 

 

 

 

13. Mind. Gr. gn̄omē, “opinion,” “intention,” “purpose,” “resolve,” “decree.” In v. 17 gnōmē is translated “will.” The “mind” of the nations of earth is diametrically opposed to that of God. The nations of earth, represented by the ten horns, here purpose to unite with the “beast” (see on v. 3) in forcing the inhabitants of earth to drink the “wine” of Babylon (see on v. 2), that is, to unite the world under her control and to obliterate all who refuse to cooperate (see on v. 14). See EW 34, 36, 282; GC 615, 624, 626; PK 512, 587; 5T 213. Compare on Rev. 16:12–16.
And shall give. Literally, “that is, they shall give.” See below on “strength.”
Power. Gr. dunamis, “[potential] capability,” meaning the ability to carry out a resolve. It is through the agency of its ten horns that the beast sets out to achieve its objective.
Strength. Gr. exousia, “authority” (see on Mark 2:10; Rom. 13:1). The statement reads literally, “These have one purpose, that is, they shall give their capacity and authority to the beast.” This unanimous consent of the nations is achieved through the agency of the three evil “spirits” (see on Rev. 16:13, 14).

 

 

 

 

Save

Save

Was this article helpful?

Related Articles