1. Home
  2. Boeke Van Die Bybel
  3. Die Boek Daniël
  4. Daniël 2 (Deel 1) – Babiloniese Betekenis Van Drome

Daniël 2 (Deel 1) – Babiloniese Betekenis Van Drome

BABILONIESE BETEKENIS VAN DROME

Baie welkom by die eerste profetiese lesing wat die fondasie van alle Bybelprofesië lê. Mag die Heilige Gees ons verstande verlig terywl ons die droom en die uitleg van die magtige koning Nebukadnesar gaan bestudeer

Dis ‘n baie groot voorreg om navorsing oor die antieke beskawings te doen. Jy stap tussen die ruïnes van magtige stede en jy wonder wat aanleiding tot hulle val gegee het

Kom vra die argeoloë om vir ons te vertel waarom hierdie reuse in die stof van die aarde verdwyn het

Die Here laat toe dat koninkryke, rykdom en mag verkry sodat hulle regverdig kan regeer en mense verhef. Wanneer hulle hierdie voorregte misbruik, verdwyn hulle grootheid.

Antieke Assirië het hulle God-gegewe voorregte misbruik, en hulle glorie het in die Mesopotamiese sand verdwyn. Hoe wreed was hulle werklik?

Sanherib (Akkadies) Sîn-ahhī-erība “Die maangod Sîn het my verlore broers vervang”

In 689 vC. het Sanherib Babilon verwoes. Die wreedhede van hierdie oorlog is op kleisilinders en die panele van sy paleis geskryf. Net hierna verower hy 46 Judese stede en hang mense aan pale op.

Is daar argeologiese materiaal wat sy militêre optrede
beskryf?

Reliëf van die beleëring van Lagis deur Sanherib nadat hy Babilon verwoes het is aangrypend

Verslane inwoners word aan pale opgehang. Hoe lank sou God hierdie wreedhede toelaat? Die Bybel word vir jou ‘n groter werklikheid wanneer jy hierdie antieke stede besoek en oor die geskiedenis peins

Sy hoof mikpunt was om Jerusalem geheel en al te verwoes. Het hy daarin geslaag? Die God van Israel het dit verhoed. 185,000 Assiriese soldate is in een nag gedood.

In 645 vC. verwoes koning Asjurbanipal Susan, die hoofstad van die Elamiete. Duisende onskuldiges sterf. Dit was die laaste onmenslike daad van die Assiriërs.

Wanneer mens na Assiriese beeldhouwerk kyk, sien jy hoe hulle mense afgeslag het. Die prediking van Jona het nie ‘n blywende effek op hierdie wrede nasie gehad nie. God het besluit om die wêreld van hulle tirannie te verlos.

Hoe het die magtige, wrede Assiriese ryk aan sy einde gekom? Gaan ander koninkryke ook aan hulle einde kom as hulle dieselfde wreedhede beoefen?

Koning Nabopolasser en sy seun Nebukadnesar van Babilon en koning Cyagares, die koning van die Mediërs wat in Ekbatana gewoon het, het die Assiriërs in 612 vC. verslaan.

Die nie-aanvalsverdrag wat ‘n rukkie van te vore tussen Esarhaddon en die Meders gesluit is, was nie die kleitablet werd waarop dit geskryf is nie.

Die profeet Nahum het voorspel dat hulle wreedhede hulle ondergang sou bewerk, en die profesie is vervul.

Nahum 2:13 Ek tree teen jou op, Nineve, sê die Here die Almagtige. Ek laat jou strydwaens in vlamme opgaan, die swaard sal jou dapper leeus afmaai, Ek vee alles wat jy bymekaargemaak het, van die aarde af, jou gesante sal nie meer gehoor word nie.

Volgens die profesie het die Babiloniërs die volgende
wêreldheersers geword

En nou begin ons met die fasinerende verhaal van Nabukudurri-Usur, ook bekend as Nebukadnesar.

Nabu = Seun van Bel Marduk; kudurri = grens-steen; ussur = persoon van status

Vir 2600 jaar was dit net die Bybel en Josefus wat oor hom geskryf het. Was hulle korrek?

Maar in 1956 is die Babiloniese kroniek ontdek en nou kon die wêreld meer aangaande die gebeure van die eerste 11 jaar van Nebukadnesar lees.

Die inligting stem ooreen met dit wat ons van hierdie magtige koning in die Bybel lees

In 605 vC. verslaan hy nie net die res van die Assiriese weermag wat na Karkemis in Sirië vlug nie. Hy knak ook die militêre rug van farao Neko wat die Assiriërs wou ondersteun.

Dit was my voorreg om hierdie beroemde slagveld te kon besoek waar hy die gang van die geskiedenis verander het.
By Hamat gee hy die vlugtende Egiptenare ‘n tweede pakslae.

Farao Neko 11 vlug na Egipte met Nebukadnesar agterna. Maar voordat die Babiloniese prins die Egiptenare ‘n verpletterende neerlaag toedien, kry hy nuus van Babilon wat sê dat sy pa op sterwe lê.

Hy aanvaar Jerusalem se oorgawe op hierdie tydstip en hy neem ‘n klompie Judese koninklikes as gevangenes saam met hom na Babilon. Onder andere Daniël en sy drie vriende.

In 605 vC. Het Daniël en sy drie vriende as ballinge in Babilon aangekom. Dit was ‘n baie lang pad wat hulle geloop het.

Nebukadnesar probeer alles om hulle lewensstyl en name te verander en hulle met Babiloniese konsepte te breinspoel. wanneer jy Daniël se Babiloniese naam, Beltsasar sonder die “t” opbreek, kry jy die volgende drie betekenisse:

“Bel” is die titel van ‘n Babiloniese god Bel; sjar beteken koning en die werkwoord usur beteken om te beskerm. Met ander woorde Daniël se Babiloniese naam het beteken: “Mag die god Bel die koning beskerm.”

Daniël het egter ‘n “t” ingesit sodat ‘n mens nie mooi weet wie die god eintlik is nie.

Die rebelse Jerusalem het Nebukadnesar genoop om die stad in 597 vC vir ‘n tweede keer te straf.

Hierdie keer het die Babiloniese koning 10,000 prominente inwoners in ballingskap geneem. Onder hulle was die koning Jojakin en die profeet Esegiël.

Die Egiptiese annale sê dat die rebelsheid van Jerusalem net nie ‘n einde gekry het nie. In 588 vC. het Nebukadnesar vir die laaste keer teen Jerusalem opgeruk. Na ‘n beleëring van twee jaar is die stad totaal verwoes in 586 vC.

Argeoloë het op die spore van die Babiloniese verwoesting van Jerusalem afgekom

Die Bybel en die geskiedenis sê vir ons die Jode was die slagoffers van hulle eie hardnekkige rebellie teen Babel en teen God en Sy gebod.

Hoe het die Here teenoor Sy rebelse volk opgetree? Hy bly nog steeds lief vir sondaars en deur Sy Heilige Gees hou Hy aan om hulle tot bekering te roep.

ANTIEKE BABILON

Kom saam met my na die antieke Babilon waar die standbeeld van Hammurabi pronk. Dit was op hierdie einste plek dat die Here Sy liefde vir die Jode en die Babiloniërs op ‘n unieke wyse geopenbaar het.

Luvre huisves die oorspronklike standbeeld van Hamurabi. Die eerste iets wat jou aandag by Babilon trek, is die reuse skildery van Saddam Hussein.

Hy beskou homself as die nuwe Nebukadnesar. Drie wit perde jaag op die vyand, Kores die Grote af. Destyds moes sy voorvaders met perde veg, maar tans gebruik hy ‘n AK47.

Saddam se droom is nooit verwesnelik nie. Die profesie het gesê dat Babilon nooit weer herbo sou word nie. By hierdie einste tel, die hoop grond, het Nebukadnesar se noordelike paleis vroeër gestaan. Tans word dit Bab-ilu genoem. “Die poort van die Babiloniese god Ilu.”

Kom ek vertel vir u van ‘n eienaardige droom wat die koning hier iewers gehad het.

Daniël 2:1 In die tweede regeringsjaar van koning Nebukadnesar het hy ‘n droom gehad wat hom so ontstel het dat hy nie kon slaap nie.

Die woord “droom” is eintlik in die meervoud. Dit moes hom nog baie meer gefrustreer het dat hy ten spyte van die herhaling van die droom, nie die droom kon onthou nie

Wat sê die Babiloniese spykerskrif oor drome? Die feit dat jy ‘n droom vergeet het, dui daarop dat dit ‘n goddelike oorsprong het

“As ‘n mens sy droom vergeet het, beteken dit dat sy god vir hom kwaad is.” Die Here gebruik die wetenskap van argeologie om ons te help om die Bybel beter te kan verstaan

Ons het nou ‘n beter begrip vir Nebukadnesar se ontsteltenis

Hy kon nie onthou wat hy gedroom het nie en vra toe vir sy wyse manne om sy geheue te verfris of te sterf. Hulle kon nie, maar Daniël se God kon.

Wat dink jy het die onrustige koning gedoen?

Verse 2,3 Toe het die koning bevel gegee om die geleerdes en die besweerders en die towenaars en die Chaldeërs te roep, om vir die koning sy droom uit te lê. Toe hulle kom en voor die koning gaan staan, sê die koning vir hulle: Ek het ’n droom gehad, en my gees is onrustig om die droom te verstaan

Hoe dink jy het die Koning gereageer?

Vers 4 Toe het die Chaldeërs met die koning gespreek (Aramees): Mag die koning vir altyd lewe! Vertel u dienaars die droom, en ons sal die uitlegging te kenne gee.

Vers 5 Die koning het geantwoord en aan die Chaldeërs gesê: Die saak staan by my vas: as julle die droom en sy uitlegging nie aan my bekend maak nie, sal julle in stukke gekap en van julle huise mishope gemaak word

Was daar ‘n beloning indien hulle die droom sou uitlê?

Verse 6,7 Maar as julle die droom en sy uitlegging te kenne gee, sal julle geskenke en gawes en groot eer van my ontvang; gee my daarom die droom en sy uitlegging te kenne. Hulle het vir die tweede maal geantwoord en gesê: Laat die koning die droom aan sy dienaars vertel; dan sal ons die uitlegging te kenne gee

Vers 8 Die koning het geantwoord en gesê: Ek weet verseker dat julle tyd wil win, omdat julle sien dat die saak by my vasstaan

Dink julle die koning is besig om sy vertroue in Babilon se breinkrag te verloor?

Vers 9 want as julle my die droom nie bekend maak nie, is julle vonnis een en dieselfde; julle het naamlik afgespreek om ’n leuenagtige en bedrieglike woord voor my te spreek totdat die tyd weer verander; daarom, vertel my die droom, dan sal ek weet of julle my sy uitlegging kan te kenne gee.

 

Verse 10,11 Die Chaldeërs het voor die koning geantwoord en gesê: Daar is geen mens op die aardbodem wat die koning se saak sou kan te kenne gee nie; daarom het dan ook geen koning, groot of magtig, ooit so iets van enige geleerde of besweerder of Chaldeër verlang nie. Ja, die saak wat die koning verlang, is swaar, en daar is niemand anders wat dit voor die koning sou kan te kenne gee nie, behalwe die gode wie se woning nie by die vlees is nie.

Is daar ‘n uitbarsting op pad?

Verse 12,13 Hieroor het die koning toornig en baie kwaad geword en bevel gegee om al die wyse manne van Babel om te bring. Toe die bevel uitgevaardig is en die wyse manne gedood sou word, het hulle ook Daniël en sy metgeselle gesoek om gedood te word

Waar het Daniël en sy drie vriende die eerste keer die dood in die oë gestaar?

Hoofstuk 2 begin ook met ‘n krisis. Gaan die Here Daniël se nuwe krisis oplos? En my en jou se nuwe krisis?

Verse 14,15 Daarop het Daniël aan Ariog, die owerste van die koninklike lyfwag wat uitgetrek het om die wyse manne van Babel dood te maak, ’n slim en verstandige antwoord gegee. Hy antwoord en sê vir Ariog, die bevelhebber van die koning: Waarom is die bevel van die kant van die koning so streng? Toe het Ariog aan Daniël die saak meegedeel

Raai wat het Daniël toe gedoen?

Vers 16 Daarop het Daniël ingegaan en die koning versoek dat hy hom tyd moes gee om die uitlegging aan die koning te kenne te gee

Sien jy hom daar voor die koning staan?

Wat gaan sy volgende stap wees?

Verse 17,18 Toe gaan Daniël na sy huis en maak aan Hanánja, Mísael en Asárja, sy metgeselle, die saak bekend, en dat hulle barmhartigheid van die God van die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim, sodat hulle Daniël en sy metgeselle saam met die orige wyse manne van Babel nie sou ombring nie

“Daniel came before the king, and pleaded for time to bring this matter before the supreme court of the universe, from whose decision there could be no appeal. When his request was granted, Daniel laid the whole matter before his companions, who were united with him in worshiping the true God. The matter was fully considered, and on their bended knees they pleaded that God would give them the power and wisdom that would alone avail them in their great necessity.” SD 213

Een van die opvallendste kenmerke van Daniël, was sy gebedslewe – van‘n jong seun tot ‘n grysaard.Is daar iets wat ons oor die gewoonte van gebed by hom kan leer?

Vers 19 Daarop is in ’n naggesig die geheim aan Daniël geopenbaar. Toe het Daniël die God van die hemel geloof

Soos wat die Here in Daniël se oudag vir hom visioene gegee het, so het hy dit ook in sy jeug gegee

Vers 20 Daniël het toe gespreek en gesê: Mag die Naam van God geprys word van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne

Terwyl antieke Babilon besoek het ek ‘n baie interessante steen met inskripsies op ontdek. Nebudnesar vertel hier dat hy die koning en restoureerde van die nuwe Babilon was. Dit het my aan die waar woorde van Daniël laat dink:

Vers 21 Hy tog verander die tye en die geleenthede; Hy sit konings af en stel konings aan; Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het

Al wat van Nebukadnesar en sy koninkryk oorgebly het, is dit wat die argeoloë onder die sand gaan uitgrawe het

Vers 22 Hy openbaar ondeur- grondelike en verborge dinge; Hy weet wat in die duister is, en die lig woon by Hom

Met die Hubbleteleskoop ontdek ons al hoe meer van God se wonders. Deur die teleskoop van die boek Daniël gaan ons in die volgende lesing na die karakter van God kyk. Hy gaan vir ons in al Sy prag skitter. Moet dit nie misloop nie.

 

Was this article helpful?

Related Articles