1. Home
  2. Boeke Van Die Bybel
  3. Die Boek Daniël
  4. Daniël 2 (Deel 3) – Babiloniese En Heubreuse Siening Van Die Rots

Daniël 2 (Deel 3) – Babiloniese En Heubreuse Siening Van Die Rots

BABILONIESE EN HEBREUSE SIENING VAN DIE ROTS

In ons vorige lesing het ons by die ysterbene van die groot beeld geëindig. In sy visioen wat die Here aan Daniël gegee het, sien hy hoe die voete ‘n kleikomponent bykry. Wat sou dit beteken?

Dit is asof die Here Daniël se aandag op ’n baie spesiale wyse op hierdie yster-kleimengsel wil vestig. Daar word meer tyd aan hulle as aan die res van die vorige metale bestee.

Kom ons lees weer daaroor en dan soek ones ‘n uitleg daarvoor:

Vers 41 En dat die voete en die tone, soos u gesien het, deels van pottebakkersklei en deels van yster was – dit sal ’n verdeelde koninkryk wees, en van die hardheid van die yster sal daarin wees, omdat u die yster met kleigrond gemeng gesien het.

Verse 42,43 En dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei is – ’n gedeelte van die koninkryk sal hard en ’n gedeelte sal bros wees. Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het – hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aanmekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie.

Wie presies is hierdie koninkryk? Die yster weet ons verwys na Rome. As die vorige metale iets voorstel, wat stel die klei voor? Dit moet iets radikaal voorstel. Kan die Bybel homself uitlê? Die Bybel gebruik potterbakkersklei in die konteks van skepping.

Jesaja 64:8 Maar nou, HERE, U is ons Vader; ons is die klei, en U is ons Formeerder, en ons almal is die werk van u hand.

Jesaja 64:8 U is ons vader, Here, ons is klei en U het ons gevorm, ons is almal die werk van u hande. NV

Waar lees ons vir die eerste keer van die Skepper wat ‘n mens skep?

Genesis 2:7 En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ’n lewende siel geword.

Genesis 2:7 Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens ’n lewende wese geword het.

“The word “to form,” yasar, implies an act of molding and fashioning into a form corresponding in design and appearance to the divine plan.”

Die die Groot Pottebakker die Here self, het die eerste mens gemaak het. Hy het hom in Sy beeld en Sy gelykenis gemaak. Die woord Yasar, “vorm” word in die werk van die Potterbakker gebruik:

Jesaja 29:16 Julle is agterstevoor met alles, asof die pottebakker die klei is. Die maaksel kan mos nie van sy maker sê: “Hy het my nie gemaak (yasar) nie”; die kleipot kan mos nie van die pottebakker sê: “Hy weet nie wat hy doen nie.”

Wanneer mens van “klei” in die Bybel lees, roep dit altyd die mens om sy afhanklikheid van die Skepper, die Potterbakker te besef.

Watter afleiding kan ons van die klei tussen die yster, tussen Rome maak? Dis ‘n godsdienstige mag wat met ‘n politieke mag geassosieer word.

Vraag: Was dit goeie klei in Daniël se profesie? Of was dit slegte klei? Wat dink jy? Bestaan daardie klei nog vandag? Wat sien Daniël in hierdie visioen? Hy sien dat met die val van die Romeinse ryk sal daar ‘n godsdienstige mag oorneem.

Die profesie wil vir ons sê dat hierdie mag min of meer soos heidense Rome daar gaan uitsien. Hoekom? Hy is met yster van die Romeinse ryk vermeng.

Hierdie politieke-godsdienstige mag moet nog vandag bestaan. Waarom? Die teks hy word eers tydens die koms van die Rots, Jesus se wederkoms vernietig.

JOODSE UITLEG VAN DIE KLEIKOMPONENT

Dis interessant om te lees hoe die Joodse Bybelkommentaters die klei verduidelik. Vir hulle is dit die Christelike geloof, die sustergodsdiens van Judaisme.

Aangesien die Romeinse Ryk hierdie weeskindgodsdiens aangeneem het, het dit later die staatsgodsdiens geword. Dit sou uiteindelik die Joodse volk verdruk.

Vanuit ‘n Joodse perspektief, pas die Christelike kerk presies in dit wat die profesie voorspel het.

ART SCROLL COMMENTARY ON DANIEL P 105

“According to commentators, Rome, in the heavenly vision (7:8) seen by Daniel and explained by the angel undergoes a metamorphosis from the secular power of the old empire into the religious power, Christianity. The powerless orphan adopted by the mighty empire, originally by Emperor Constantine I and later by his successors, grew up to utilize its unique position as state religion of the great empire and moved on to a period of unprecedented growth. Its power, whether temporal or spiritual, eclipses that of kingdoms and empires. Thus throughout our exile, the fourth kingdom is represented by the Christian church, conceived of, despite all its diverse forms as one unit.”

ENKELVOUD EN MEERVOUD

Wanneer mens van die yster-klei koninkryk in vers 41 lees, praat dit van enkelvoud: “dit sal ‘n verdeelde koninkryk wees”

Wanneer ones na vers 44 gaan, lees ones: “Maar in die dae van die konings sal die God van die hemel ‘n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie.”

Die visioen wys op ‘n eindtyd aksie om alliansies te smee wat vantevore nooit eintlik uitewerk het nie. Wat hier gebeur, neem ‘n mens se gedagtes na eerste groot wêreld orde wat by Babilon gestig is. Die “verdeelde” koninkryk van vers 41 verwys na die toring van Babel. Die wortel plg, verdeeld, vind ons ook daar.

Genesis 10:25 En vir Heber is twee seuns gebore: die naam van die was Peleg, (Hoekom?) want in sy dae het die aardbewoners verdeeld geraak.

Die profesie van Daniël voorspel ‘n gebeurtenis soortgelyk aan die een wat by die toring van Babel afegespeel het. Wat was die motiewe agter hierdie gesamentlike wêreldinisiatief om ‘n toring te bou?

“One object before them in the erection of the tower was to secure their own safety in case of another deluge. By carrying the structure to a much greater height than was reached by the waters of the Flood, they thought to place themselves beyond all possibility of danger.” PP 119

Hoor ons deesdae vrees-gemotiveerde toesprake waar al die leiers van die wêreld gevra word om saam te werk? Aardverwarming? Een wêreldorde? Ekumeniese bewegings? VN? Afrika Unie?

TIPE EN ANTITIPE

As dit wat destyds in Babilon gebeur het ‘n tipe is, moet ons ‘n antitipe in Openbaring gaan soek.

Openbaring 17:12,13 En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier. Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier.

Wie is die dier? Dis Rome in sy godsdienstige vorm. Wie gaan vir haar hulle onverdeelde mag oorgee? Die wêreldheersers.

Strength. Gr. exousia, “authority” (see on Mark 2:10; Rom. 13:1). The statement reads literally, “These have one purpose, that is, they shall give their capacity and authority to the beast.” This unanimous consent of the nations is achieved through the agency of the three evil “spirits” (see on Rev. 16:13, 14). Now that probation has closed, God permits a worldwide religio-political union, whose objective is the annihilation of His people.

Such a plan He has held in check ever since the days of Babel (see on Gen. 11:4–8; Dan. 2:43; Rev. 14:8), but now He withdraws His restraining hand (Rev. 17:17; cf. on 2 Chron. 18:18). “There will be a universal bond of union, one great harmony, a confederacy of Satan’s forces. … In the warfare to be waged in the last days there will be united, in opposition to God’s people, all the corrupt powers that have apostatized from allegiance to the law of Jehovah” SDA BC 7 1075

Wie gaan die laaste oorlog wen?

Openbaring 17:4 Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin – want Hy is die Here van die here en die Koning van die konings – en die wat saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou.

Dis die antitipe. Stem die tipe in Daniël ooreen met wat ons in Openbaring gelees het?

Daniël 2:44 Maar in die dae van dié konings sal die God van die hemel ’n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar ’n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan.
In die eerste gedeelte van die hoofstuk word die koningryke aan mense gegee. Aan wie behoort die koninkryk in die tweede gedeelte? “Die God van die hemel.” Hoedanig gaan Sy koninkryk wees in vergelyking met die aardse koninkryke?

DIE ROTS

Ons kom nou by die heel belangrikste gedeelte van die visioen. Die beskrywing van die rots, die klip en sy werk, beslaan die grootstes gedeelte van die koning se droom. Die kontras tussen die klip en die metale van die beeld is interessant. Die een koninkryk in teenstelling met vyf

Eksodus 20:24 ’n Altaar van grond moet jy vir My maak, en daarop moet jy jou brandoffers en dankoffers, jou kleinvee en beeste, offer. Op elke plek waar Ek my Naam sal laat gedenk, sal Ek na jou toe kom en jou seën.

Wat val jou op van hierdie altar?

Verse 25 Maar as jy vir My ’n klipaltaar maak, mag jy dit nie bou van gekapte klip nie; want as jy jou ystergereedskap daaroor swaai, dan ontheilig jy dit.

Wat is die gevaar van gekapte, gebeitelde klip? Dit mag die kinders van Israel tot afgodery verlei.

“There is suggested the further thought that if we presume to put something of our own into the sacrifice as a ground for acceptance, we render it in vain. Self-obtrusion, however well intended, is pollution. The altar is an expression of God’s will. Try to improve it, and it becomes instead an expression of the will of the would-be improver. The altar of self is not the altar of God. Sacrifices offered upon it may satisfy the worshiper; they cannot be pleasing to God.” SDA BC 609

Psalms 118:22 Die steen wat die bouers verwerp het, het ’n hoeksteen geword.

Na wie verwys hierdie steen? Kan die Nuwe Testament vir ons ‘n verduideliking gee?

Matteus 21:42 Jesus sê vir hulle: Het julle nooit in die Skrifte gelees nie: Die steen wat die bouers verwerp het, dit het ’n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë?

Hoe wonderbaar is Jesus werklik vir ons? Verwys Jesus na Homself as die steen van Daniël 2?

Vers 44 En hy wat op hierdie steen val, sal verpletter word; maar elkeen op wie hy val, dié sal hy vermorsel.

Die profesie van Daniël sê vir ones dat daar is ‘n steen op pad is. As ek toelaat dat Jesus die Steen my van my selfsug en sonde verpletter, sal ek leef. Maar as ek my in my rebelsheid verhard, gaan Hy my binnekort saam met hierdie goddelose planeet vermorsel. Mag die Here ons help om die regte keuse te maak.

Op die altaarklip mag daar geen beitel gebruik word nie. In teenstelling is al die antieke afgode met beitels gemaak. Die steen in Daniël 2 stel Jesus en Sy koninkryk voor terwyl die metale van die beeld aardse koninkryk voorstel.

Die klei wat veronderstel is om iets godsdienstig voor te stel. Maar omdat dit met die yster verbind is, kry hy ‘n heidense karakter.

DIE OORSPRONG VAN DIE KLIP

Vers 44 In die tyd van daardie konings sal die God van die hemel ‘n koninkryk oprig wat nooit vernietig sal word nie. Hierdie koninkryk sal nie deur ‘n ander vervang word nie. Dit sal die ander koninkryke plat trap en vernietig, maar self sal dit vir altyd bestaan.

Vers 45 Net soos u gesien het dat sonder toedoen van mensehande ’n klip van die berg af losgeraak het wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het. Die grote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur; en die droom is waar en sy uitlegging betroubaar.

Wat tref jou in hierdie beskrywing van die klip?

Hoe het die Babiloniërs na ‘n berg gekyk? Watter simbool het hulle in ‘n berg gesien? Dit was die plek waar hulle geglo het die gode gewoon het, veral Enlil. Hy was die hoofgod wat in die hemele gewoon het.

Die Babiloniërs het geglo dat hierdie berg die hemelse woning van Enlil ondersteun het. Nebukadnesar het geglo dat die klip wat van die berg af losgeraak het, ‘n goddelike koninkryk voorgestel het. Hoe het Daniël na die berg gekyk?

Psalm 48:2 Die HERE is groot en baie lofwaardig in die stad van onse God, sy heilige berg!

Daniël sê vir koning Nebukadnesar: “Die klip wat die beeld getref het, het ’n groot rots geword wat die hele aarde gevul het.”
Dis die goeie nuus van die wederkoms! Jesus se koninkryk gaan die pyn en dood van hierdie lewe met Sy heerlike koninkryk van heiligheid vervang.

Luister hoe Nebukadnesar gereageer het toe hy besef dat Daniël se God spoedig ‘n einde aan alle aardse ellende gaan kom maak:

Vers 46 Toe het koning Nebukadnesar diep voor Daniël gebuig, aan hom eer betoon en opdrag gegee dat daar ‘n graanoffer en ‘n wierookoffer aan hom geoffer moet word.

Vers 47 Die koning het vir Daniël gesë: “Werklik, julle God is die grootste van al die gode, Hy heers oor die konings en Hy openbaar geheime, want jy kon hierdie geheim bekend maak.”

Terwyl ek in die troonkamer gestaan het, kon ek met die koning identifiseer. Met tye wanneer ek God se majesteiet en onverdiende liefde bepeins, wil ek ook op my knieë neerval en hom aanbid.

Die profesie van Daniël 2 vertel vir ons dat ons aande die einde van ‘n lang nag van pyn gekom het. Ons leef in die tyd wanneer die Rots Jesus enige oomblik kan kom om ‘n einde aan moeilikheid, siekte, dood en sonde kom maak.

Ek en jy kan nie bekostig om aan moedswillige sondes vas te hou nie. Wanneer Jesus kom gaan Hy alles kom skoonmaak. Kom ons nooi Hom opnuut in ons lewens om alles te uitvee wat nie daar behoort nie. Die hemel gaan meer as die moeite werd wees.

Was this article helpful?

Related Articles