1. Home
  2. Boeke Van Die Bybel
  3. Die Boek Daniël
  4. Daniël 3 (Deel 2) – Die Vuuroond

Daniël 3 (Deel 2) – Die Vuuroond

DIE VUUROOND

Die verhaal van die oprig van die goue beeld is aangrypend. Die dapperheid van drie jong manne wat geweier het om vir die beeld te buig, is inspirerend.

Kom ons lees die verhaal versigtig, biddend deur:

Daniël 3:1,2 Koning Nebukadnesar het ’n goue beeld laat maak, dertig meter hoog en drie meter breed, en dit laat oprig in die Duradal in die provinsie Babel. 2 Toe het hy opdrag gegee dat al sy amptenare, die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgewers, die tesourieamptenare, die regters, die landdroste, al die hoofamptenare van die provinsie, bymekaar moes kom vir die wyding van die beeld wat die koning laat oprig het.

Vers 3 So het al die hoë amptenare, die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgewers, die tesourieamptenare, die regters, die landdroste, al die hoofamptenare van die provinsie, bymekaargekom vir die wyding van die beeld wat koning Nebukadnesar laat oprig het en hulle het voor die beeld gaan staan.

Verse 4-6 ’n Aankondiger het hard geroep: “Alle volke, nasies en taalgroepe, julle word beveel: 5 Wanneer julle die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp, ’n ander blaas- of musiekinstrument, moet julle buig voor die goue beeld wat koning Nebukadnesar laat oprig het, en dit aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in ’n brandende oond gegooi word

Verse 7-9 Daarom het al die volke, nasies en taalgroepe, sodra hulle die geluid van trompet, fluit, siter, lier, harp of enige ander musiekinstrument hoor, voor die goue beeld wat koning Nebukadnesar laat oprig het, gebuig en dit aanbid. Dit was toe dat sekere Galdeërs die Jode gaan verkla het. 9 Hulle het vir koning Nebukadnesar gesê: “Mag die koning baie lank lewe!

Verse 10,11 U het ’n bevel uitgevaardig dat enigiemand wat die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp, ’n ander blaas- of musiekinstrument, voor die goue beeld moet buig en dit moet aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, moet in ’n brandende oond gegooi word.

Verse 12-14 Maar, U Majesteit, nou is daar Jode, Sadrag, Mesag en Abednego, vir wie u in beheer van die administrasie van die provinsie Babel geplaas het, wat hulle nie steur aan u bevel nie. Hulle dien nie u god nie, hulle aanbid nie die goue beeld wat u laat oprig het nie.” Toe het Nebukadnesar woedend geword en vir Sadrag, Mesag en Abednego laat kom. Dié manne is voor die koning gebring, 14 en Nebukadnesar het vir hulle gesê: “Is dit waar, Sadrag, Mesag en Abednego, dat julle my god nie dien nie, die goue beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie?

Verse 15,16 Nou kyk, dit sal in orde wees as julle bereid is om te buig en die beeld te aanbid sodra julle die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp, ’n ander blaas- of musiekinstrument. Maar as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in ’n brandende oond gegooi word, en watter god sal julle uit my mag kan red?” 16 Sadrag, Mesag en Abednego het koning Nebukadnesar geantwoord: “Ons hoef u nie hierop te antwoord nie.

Verse 17-19 Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en Hy sal ons ook red uit u mag. 18 Selfs as Hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u god nie sal dien nie, die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie.”
19 Toe het Nebukadnesar wit geword van woede vir Sadrag, Mesag en Abednego en opdrag gegee dat die oond sewe maal warmer gemaak moet word as gewoonlik.

Verse 20-22 Daarna het hy van die sterkste manne in sy lyfwag beveel om vir Sadrag, Mesag en Abednego vas te bind en hulle in die brandende oond te gooi. 21 Hulle is toe vasgebind en sommer met hulle hemde, broeke en kopdoeke, met al hulle klere, in die brandende oond gegooi. 22 Omdat die koning se opdrag so streng was, was die oond so verskriklik warm dat die manne wat vir Sadrag, Mesag en Abednego moes ingooi, deur die vlamme doodgebrand is

Verse 23-25 Maar die drie manne, Sadrag, Mesag en Abednego, het vasgebind binne-in die brandende oond geval. Toe het koning Nebukadnesar verskrik opgespring en vir sy raadgewers gevra: “Het ons dan nie drie manne vasgebind in die oond gegooi nie?” En hulle sê vir hom: “Dit is so, U Majesteit!” 25 Hy sê toe: “Maar ek sien dan vier manne wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur, en die vierde lyk soos ’n hemelwese!”

Verse 26,27 Toe het Nebukadnesar na die bek van die brandende oond toe gekom en geroep: “Sadrag, Mesag en Abednego, dienaars van die allerhoogste God, kom uit hierheen!” En Sadrag, Mesag en Abednego het uit die oond uitgekom. Toe die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs en die raadgewers van die koning nader kom, sien hulle aan die manne dat die vuur niks aan hulle liggame kon doen nie, dat hulle hare op hulle koppe nie eens geskroei was nie en dat hulle klere niks makeer nie; jy kon nie eens ruik dat hulle in die vuur was nie.

Vers 28 Toe sê Nebukadnesar: “Aan die God van Sadrag, Mesag en Abednego kom die eer toe, Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het. Hulle het op hulle God vertrou en het die koninklike bevel verontagsaam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor eerder as om enige god behalwe húlle God te dien of te aanbid.

Verse 29,30 Daarom vaardig ek ’n bevel uit dat enige persoon, van watter volk, nasie of taalgroep hy ook is, wat met minagting praat oor die God van Sadrag, Mesag en Abednego, in stukke gekap moet word en dat sy huis ’n puinhoop gemaak moet word. Daar is immers geen ander god wat in staat is om so te red nie.” Die koning het toe gesorg dat dit voorspoedig gaan met Sadrag, Mesag en Abednego in die provinsie Babel.

DIE GEVOLGE VAN ONGEHOORSAAMHEID AAN BABILON SE BEVEL

Kom ons lees aangaande die skrikwekkende gevolge van ongehoorsaamheid aan die wet van die koning van Babilon.

Daniël 3:6 “Wie nie buig en die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in die brandende oond gegooi word.”

Kan ons verwag dat daar in die tyd van die einde ook ‘n doodsbevel t.o.v. ongehoorsaamheid aan ‘n menslike beeld uitgevaardig gaan word? Baie beslis. Kom ons lees dit:

Openbaring 13:15 “Aan hom is daar ook mag gegee om asem in die dier se beeld te blaas, sodat die beeld kan praat en almal kan laat doodmaak wat nie die beeld aanbid nie.”

Dieselfde konfrotasie oor aanbidding wat ons op die dal van Dura gehad het, gaan binnekort op die slagveld van elke mens se gemoed afspeel.

MUSIEK – DIE MEGANISME WAT DIE AANBIDDING AANGEHELP HET

Kom ons kyk net na die meganismes wat die aanbidding van die beeld van Dura aangehelp het.

Daniël 3:7 Daarom het al die volke, nasies en taalgroepe, sodra hulle die geluid van trompet, fluit, siter, lier, harp of enige ander musiekinstrument hoor, voor die goue beeld wat koning Nebukadnesar laat oprig het, gebuig en dit aanbid.

Hoeveel keer word daar van musiekinstrumente gepraat? Ses keer.
Die wyse manne het die Babiloniese Poporkes ingespan om die diens so sensueel en lewendig as moontlik te maak.

En toe die orkesmanne lostrek was dit nie lank voordat die luisteraars op die grond voor die beeld geval het nie. Kan ons verwag dat musiek ‘n belangrike rol in die eindtyd aanbidding van die dier gaan speel? Baie beslis.

Een van die items in Vatikan II dokument is die van musiek. Die dokument beveel aan dat ritmiese sekulêre musiek ‘n groter plek by aanbiddingdienste gegee word.

DRIE MANNE HET NIE ONDER DIE GEKLANK VAN DIE MUSIEK GEBUIG NIE

Kom ons verplaas ons na die dal van Dura. Terwyl die Mesopotamiese son op hierdie indrukwekkende goue beeld glinster, wek dit by aanskouers ‘n gees van betowering.

Die koning en al die wyse manne van Babilon sit netjies opgetooi op ‘n pragtige platform langs die kolosale goue beeld. Naby hulle, op ‘n ander platform, sit die orkeslede.

Dis so geweldig indrukwekkend dat almal in vervoering is.

Van die Israeliete in die skare begin met jou te praat. “Wat gaan jy maak wanneer die poporkes begin speel? Ons gaan maar buig en maak of ons die beeld aanbid. Diep in ons hart glo ons tog nie aan die Babiloniese gode nie. Maar as ons nie buig nie, sal ons in die vuuroond gegooi word.”

Watter effek sou hulle redenasie op jou gehad het? Verteenwoordigers van die hele wêreld is gereed om voor die beeld te buig wanneer die musiek begin speel. Selfs die mense in jou eie kerk gaan voor die beeld buig.

DIE MUSIEK BEGIN SPEEL

‘n Deftige dirigent stap tot voor die groot orkes. Hy maak ‘n buiging. Hy lig sy stokkie. Met ‘n swaai van sy arm, trek die orkes los.

Net waar jy kyk buig mense in eerbied voor die beeld. Dis net jy en jou twee vriende wat bly staan. Dis nie so ‘n lekker gevoel nie. Die volgende oomblik arresteer die veiligheidspolisie julle en neem julle na die woedende koning.

Daniël 3:14-15 “En Nebukadnesar het vir hulle gesê: ‘Is dit waar, Sadrag, Mesag en Abednego, dat julle my god nie dien nie, die goue beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie? Nou kyk, dit sal in orde wees as julle bereid is om te buig en die beeld te aanbid sodra julle die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp, ‘n ander blaas- of musiekinstrument. Maar as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in ‘n brandende oond gegooi word, en watter god sal julle uit my mag kan red?”

Ek het groot bewondering vir hierdie drie beginselvaste jongmanne. Hulle wou vir die wêreld wys dat hulle lojaliteit uitsluitlik net aan die God van hemel en aarde behoort. Hulle het geweier om hulle self deur Babilon te laat intimitdeer.

Gehoorsaamheid aan Here was vir hulle belangriker as die lewe self.

Kan jy sien hoe die woedende koning orent spring en met ‘n handgebaar uitroep: “Watter god sal julle uit my mag kan red?”

Luister na die hoflike antwoord wat hulle die koning gee?

Daniël 3:16-18 “Sadrag, Mesag en Abednego het koning Nebukadnesar geantwoord: ‘Ons hoef u nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en Hy sal ons ook red uit u mag. Selfs as Hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u god nie sal dien nie, die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie.”

Pragtige, geïnspirerende, onsterflike woorde. Ek het groot bewondering vir hulle godsdienstige filosofie.

Hulle het gedoen wat reg was, en die gevolge aan die Here oorgelaat. So dikwels is ons so behep met die gevolge van regdoen, dat ons net nooit by gehoorsaamheid uitkom nie.

Die koning bulder die doodskreet uit. Die sterkste manne in sy lyfwag bind hulle vas en gooi hulle in die oond. In die proses het die hitte van die vlamme hierdie laksmanne doodgebrand.

Hy en die hooggeplaasdes hou die verloop van sake met valkoë dop. Pleks dat die drie soos stoppels in die vuur verdwyn, gebeur ‘n wonderwerk.

Daniël 3:24-26 “Toe het koning Nebukadnesar verskrik opgespring en vir sy raadgewers gevra: ‘Het ons dan nie drie manne vasgebind in die oond gegooi nie?’ En hulle sê vir hom: ‘Dit is so, U Majesteit!’ Hy sê toe: ‘Maar ek sien dan vier manne wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur, en die vierde lyk soos ‘n hemelwese!”

Al wat in die vlamme verbrand het, was die toue waarmee hulle vasgebind was.

“How did that heathen king know what the Son of God was like? The Hebrew captives filling positions of trust in Babylon had in life and character represented before him the truth. When asked for a reason of their faith, they had given it without hesitation. Plainly and simply they had presented the principles of righteousness, thus teaching those around them of the God whom they worshiped. They had told of Christ, the Redeemer to come; and in the form of the fourth in the midst of the fire the king recognized the Son of God. . . .

He who walked with the Hebrew worthies in the fiery furnace will be with His followers wherever they are. His abiding presence will comfort and sustain. In the midst of the time of trouble –trouble such as has not been since there was a nation – His chosen ones will stand unmoved.

Satan with all the hosts of evil cannot destroy the weakest of God’s saints. Angels that excel in strength will protect them, and in their behalf Jehovah will reveal Himself as a “God of gods,” able to save to the uttermost those who have put their trust in Him.

These faithful Hebrews possessed great natural ability, they had enjoyed the highest intellectual culture, and now occupied a position of honor; but all this did not lead them to forget God. Their powers were yielded to the sanctifying influence of divine grace. . . .

In their wonderful deliverance were displayed, before that vast assembly, the power and majesty of God. Jesus placed Himself by their side in the fiery furnace, and by the glory of His presence convinced the proud king of Babylon that it could be no other than the Son of God. . . .

By the deliverance of His faithful servants, the Lord declares that He will take His stand with the oppressed and overthrow all earthly powers that would trample upon the authority of the God of heaven. AG 44

Jesus wat 600 jaar later as mens in die vuuroond van Golgotha gegooi sou word, het vir ‘n oomblikkie ‘n menslike gedaante aangeneem en hulle in hulle daad van gehoorsaamheid kom ondersteun.

Ek hou van Nebukadnesar. Hy is op die punt om ‘n tweede bekering te ondergaan. Hy sou weer terugval. Maar in hoofstuk vier het hy weer ‘n finale bekering ondergaan. Ek glo dat hy eendag in die hemel gaan wees.

Daniël 3:26 “Toe het Nebukadnesar na die bek van die brandende oond toe gekom en geroep: ‘Sadrag, Mesag en Abednego, dienaars van die allerhoogste God, kom uit hierheen!’ En Sadrag, Mesag en Abednego het uit die oond uitgekom.”

Saam met die koning, storm almal op hierdie drie jongmanne af. Iemand kyk of hulle ooghare nog daar is. Ja. Niks is verskroei nie. Iemand anders ruik of hulle die reuk van vuur aan hulle klere kan ruik, maar daar is niks.

Daniël 3:28 “Toe sê Nebukadnesar: ‘Aan die God van Sadrag, Mesag en Abednego kom die eer toe, Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het. Hulle het op hulle God vertrou en het die koninklike bevel verontagsaam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor eerder as om enige god behalwe hulle God te dien of te aanbid.”

Wat is die les wat ek en jy uit die geskiedenis van hierdie drie toegewyde manne kan leer?

Dit betaal om onvoorwaardelik gehoorsaam te wees al word ek deur die dood bedreig. Binnekort gaan die gebeure van die dal van Dura weer herhaal word.

Die Here roep jou en my om Hom met ons hele hart te dien en Hom volkome gehoorsaam te wees.

En wanneer ons dit doen, gaan Hy Homself op ‘n kragdadige wyse aan ons openbaar. Sy teenwoordigheid gaan ons in die vuuroond van beproewing ondersteun.

 

Was this article helpful?

Related Articles