1. Home
  2. Boeke Van Die Bybel
  3. Die Boek Daniël
  4. Daniël 5 (Deel 1) – Die Val Van Antike Babilon

Daniël 5 (Deel 1) – Die Val Van Antike Babilon

DIE VAL VAN ANTIEKE BABILON

BABILON HET VERLOOR

In hoofstuk 4 het ons van die pragtige bekering van Nebukadnesar gelees. Die trotse monarg van die wêreld het ‘n nederige dienskneg van die Here geword. In hoofstuk 5 lees ones van die arrogansie van Belsasar sy kleinseun wat net mooi die teenoorstelde was

‘n Nederige Nebukadnesar het opgekyk en God gesien. ‘n Trotste Belsasar het afgekyk hoe ‘n duisend van sy hoofamptenare saam met hom dronk word. Belsasar was goed vertroud met die geskiedenis van sy magtige oupa Nebukadnesar.

Volgens die Babiloniese kronieke is hy op die rype ouderdom van 104 jaar oorlede. Toe Nebukadnesar in 562 vC sterf was Belsassar alreeds ‘n jongman van 26 en hoof van die weermag.

Ons verhaal speel in die aand van 12 Oktober 539 vC af. Presies 20 jaar na die dood van Nebukadnesar. Sewe keer word daar melding gemaak van die feit dat hy die kleinseun van Nebukadnesar was (2,11,13,18,22)

DIE VAL VAN BABILON

In die vyfde hoofstuk van die boek Daniël, lees ons van die val van antieke Babilon. Waarom het hy geval? As ek dit verstaan, sal ek weet watter faktore my ook kan laat val.

En as ek die val van antieke Babilon verstaan, sal ek die val van mistieke Babilon in die boek van Openbaring ook beter kan verstaan.

Daniël 5:1-3 Koning Belsasar het ‘n groot ete gegee vir sy duisend hoofamptenare en saam met hulle wyn gedrink.

Klink dit nie ‘n bietjie verregaande nie. Een duisend gaste by ‘n ete? Kan die argeologie ones help om hierdie Bybelfeit te staaf?

Kom saam met my na Nimrud in die noorde van Irak. Die eerste Assiriese koning van formaat wat hier regeer het, se naam was
Asjurnasirpal. Hy het ook op ‘n keer fees gevier. Dit was ter viering van sy restourasie van Nimrud, die Bybelse Kalag

Terwyl ek die museum by Mosul, naby Nineve besoek het ek ‘n baie waardevolle inskripsie ontdek. Dit vertel hier van die aantal gaste wat Asjurnasirpal se fees byewoon het.

When Ashurnasirpal, king of Assyria, inaugurated the palace of Calah, a palace of joy and [erected with] great ingenuity, he invited into it Ashur, the great lord and the gods of his entire country, [he prepared a banquet of] 1000 fattened head of cattle, 1000 calves, 10000 stable sheep, 15000 lambs — for my lady Ishtar [alone] 200 head of cattle [and] 1000 sihhu-sheep — 1000 spring lambs,
500 stages, 500 gazelles, 1000 ducks, 500 geese, 500 kurku-geese, 1000 mesuku-birds, 1000 qaribu-birds, 10000 doves, 10000 sukanunu-doves, 10000 other [assorted] small birds, 10000 [assorted] fish, 10000 jerboa, 10000 [assorted] eggs,…10000 [jars of] beer, 10000 skins with wine, …1000 wood crates with vegetables, 300 [containers with] oil, …100 [containers with] fine mixed beer, …100 pistachio cones, ….
Voorstelling van Asjurnasirpal. Hoe lank dink jy het hierdie fees aangehou? Ek was verstom toe ek daaroor gelees het:
When I inaugurated the palace at Calah I treated for ten days with food and drink 47074 persons, men and women, who were bid to come from across my entire country, [also] 5000 important persons, delegates from the country Suhu, from Hindana, Hattina, Hatti, Tyre, Sidon, Gurguma, Malida, Hubushka, Gilzana, Kuma [and] Musasir,
Wil jy raai wat die totale aantal gaste was wat die fees bygewoon het? [also] 16000 inhabitants of Calah from all ways of life, 1500 officials of all my palaces, altogether 69574 invited guests from all the [mentioned] countries including the people of Calah; I [furthermore] provided them with the means to clean and anoint themselves. I did them due honors and sent them back, healthy and happy, to their own countries.
Verlate paleis van Asjurnasirpal besoek het, het ek aan die betroubaarheid van die Bybel gedink. Die fees wat Belsasar gehou het, was nie uitspattig vir daardie tyd nie. Die Bybel is waar. Die Bybel is God se woord aan ons.
Daniël 5:1 Koning Belsasar het ‘n groot ete gegee vir sy duisend hoofamptenare en saam met hulle wyn gedrink.

DIE POLITIEKE SITUASIE VAN DIE DAG

Terwyl Belsasar fees gevier het, was Babilon reeds deur ‘n afdeling van die Persiese soldate beleër. Daar was egter twee faktore wat Belsasar veilig laat voel het.

Die buitemure was altesame 25 meter dik. Geen weermag sou hulle kon afbreek nie.

Dan het hy ook staatgemaak of die Eufraatrivier wat deur die stad gevloei het.

“Manne laat ones drink en vrolik wees. Ones stad is oninneembaar.”

Daniël 5:2,3 Toe hy onder die invloed van die wyn was, het hy die goue en die silwerbekers wat deur sy voorganger Nebukadnesar uit die tempel van Jerusalem weggevoer is, laat haal sodat hy en sy hoofamptenare, sy vrouens en sy byvrouens daaruit kon drink.”

Wat ‘n grote kontras tussen Daniël en Belsasar. Daniël het hom voorgeneem om homself nie te verontreinig deur onrein voedsel en sterk drank nie.

Daniël het geglo sy liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Daniël wou sy gedagtes so onbesoedeld en suiwer as moontlik hou sodat hy sinvolle gemeenskap met die Here kon geniet.

Daniël wou liewer in beheer van sy rede bly as om deur die bevrediging van sy gevalle natuur bedwelmd te raak. Belsasar het op ‘n sensuele vlak geleef. Hy het die drange van sy gevalle natuur bevredig. Maar dis nie al nie.

Belsasar het die heilige voorwerpe van die Jerusalem tempel ontheilig ten einde sy eie drange te bevredig. U weet, terwyl ek aan Belsasar se optrede gedink het, het ek aan my eie optrede gedink.

Daar is sekere dinge wat die Here sê wat heilig is. Die woordjie heilig HAGIO, beteken afgesonder. Kan jy aan ‘n paar dink? Eerstens kyk ons na ons liggaame. Kom ons lees daarvan in

1 Korinthiërs 6:18 Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Elke ander sonde wat ‘n mens doen, vind buite sy liggaam plaas, maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam.

Verse 19,20 Of besef julle nie dat julle liggaam ‘n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie: julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik.”

Wat ‘n plegtige vermaning. Ons mag nie met ons liggaam doen wat ons wil nie, want dit behoort nie aan ons nie. Terwyl ek aan die sonde gedink het wat die val van Babilon veroorsaak het, het ek aan my eie lewe gedink. Hoe behandel ek my liggaam wat heilig aan die Here is?

Daar is twee ander dinge wat ook heilig aan die Here is. ‘n Sewende van my tyd en ‘n tiende van my inkomste. Wat maak ek met die Here se tyd, en wat maak ek met sy besittings?

Eksodus 20:8-10 Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie – jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.

Vers 11 Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het HY gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig.

“On every page of God’s word the injunction to obedience is plainly written, and yet how often his commands are lightly regarded or wholly set aside! The command for the obaervance of the holy Sabbath of the Lord is placed in the very bosom of the decalogue, and is so plain that none need err as to its import, and yet it is treated with as great profanation as were the sacred vessels at the feast of Belshazzar.” ST July 27,1891

Maleagie 3:10 Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin, sê die HERE van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ’n oorvloedige seën sal uitstort nie.

Vers 11 Ek sal ook die sprinkaan vir julle afweer, sodat hy die opbrings van julle grond nie sal verwoes nie; ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die HERE van die leërskare.

Belsasar die koning van Babilon het tot ‘n val gekom omdat hy die heilige dinge wat aan God behoort het vir sy eie selfsugtige redes aangewend het. Mag die Here vir jou en my teen die sonde van Babilon bewaar en verhoed dat ons net soos Babilon vernietig sal word.

Tewyl ek die reuse banketsaal in Babilon besoek het, het ek aan die volgende teks gedink:

Daniël 5:4 Hulle het wyn gedrink en die gode van goud en silwer, koper, yster, hout en klip geprys.

Waar het jy van hierdie metale gelees?

Wat wil Belsasar hier vir ons sê: “Ek maak ‘n bespotting van die profesie van Daniël 2. Ek verwerp dit en ek distansieer myself van my pa se aanvaarding van die God van Daniël.”

Hoe gaan God nou optree? Hoe gaan Hy aan die einde van tyd optree wanneer die wêreld deur wetgewing God se heilige Sabbat tot niet gaan verklaar?

Vers 5 Meteens verskyn daar toe ‘n mensehand wat op die gepleisterde muur van die paleis skryf, reg teenoor die kandelaar. Die koning het die hand gesien terwyl dit skryf.

‘n Ander groot fout wat Belsasar van Babilon gemaak het het, was om in die waan van valse sekuriteit te leef. ‘n Afdeling van Darius die Meder se troepe het alreeds die stad Babilon beleër.

‘n Rukkie van te vore het die magte van Kores by Opis, 185 kilometers noord van Babilon aangekom. En pleks dat die inwoners vir Nabonidus, Belsasar se pa ondersteun, draai hulle teen hom en skaar hulle by Kores.

Op die tiende Oktober 539 vC., twee dae voor die val van Babilon, het Nabonidus ‘n geveg by Sippar, 80 kilometers noord van Babilon verloor. Daarna vlug hy na Borsippa.

Maar Belsasar verkies om al die gevaartekens te ignoreer en hy gooi ‘n baie groot partytjie. Daar is ‘n tyd om te ontspan maar daar is ook ‘n tyd om die tekens van die tye te lees en te besef daar is ‘n krisis op hande.

Belsasar kyk na die dik mure van die stad en hy sê vir homself: “Niemand sal ooit hierdie mure kan verwoes nie.” En hy kyk na die Eufraatrivier wat deur die stad vloei en hy besef dat as hy die sluise toemaak, spoel hy sy vyande weg.

En hy kyk na die kosvoorraad in sy stad en hy voel gerus dat hy nog vir baie maande drie keer ‘n dag kan eet en met teetyd ook nog koekies en koeldrank kan drink.

‘n Selfvoldaande Belsasar reël een van die grootste feeste in die koninklike paleissaal sonder om te besef dat hy en die stad daardie selfde aan tot ‘n val sou kom. Terwyl ek aan die optrede van die onverskillige selfvoldane Belsasar gedink het, het ek aan my eie lewe gedink.

Elke dag wat ek leef mag my laaste dag wees. En hoe bring ek my laaste dag deur? Is ek nie ook skuldig aan die Babiloniese sonde van selfvoldane hooghartige onverskilligheid nie?

DIE SONDE VAN LAODICEA

Weet u wat is die laaste kerk op aarde se grootste sonde? Selfvoldaanheid. Kom ons lees dit:

Openbaring 3:17 “Julle sê: ‘Ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie,’ en julle weet nie dat julle ellendig en beklaenswaardig is nie, arm, blind en kaal.”

Dis so maklik om geestelik selfvoldaan te raak. Dis so maklik om aan ons geestelike prestasies te dink en ons dan te verbeel dat ons ‘n hoë geestelike vlak bereik het.

Mag die Here ons altyd help om te besef dat ons duskant die hemel ‘n gevalle sondige natuur besit en dat ons die Here se geregtigheid momenteel nodig het.

Luister na die fantastiesie aanbod wat die Here aan misleide selfvoldane mense maak.

Openbaring 3:18 Daarom raai Ek julle aan om by My goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word; en koop wit klere sodat julle julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid, nie gesien word nie; en koop oogsalf om aan julle oë te smeer sodat julle kan sien.

Daniël 5:5,6 Op dieselfde oomblik het daar vingers van ’n mens se hand te voorskyn gekom en teenoor die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskrywe, en die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe het.
6 Toe het die gelaatskleur van die koning verander, en sy gedagtes het hom verskrik, en die gewrigte van sy heupe het losgeraak, en sy knieë het teen mekaar geslaan.

Verse 7 Die koning het hardop uitgeroep om die besweerders, die Chaldeërs en die waarsêers in te bring. Daarop het die koning gespreek en aan die wyse manne van Babel gesê: Enigeen wat hierdie skrif lees en my sy uitlegging te kenne gee, hy sal met purper beklee word, en ’n goue ketting sal om sy hals wees, en as derde in rang sal hy in die koninkryk heers.

Vers 8,9 Toe het al die wyse manne van die koning ingekom, maar hulle was nie in staat om die skrif te lees en sy uitlegging aan die koning bekend te maak nie. Toe het koning Bélsasar baie verskrik geword, en sy gelaatskleur het aan hom verander, ook sy maghebbers was in verwarring.

DIE BOODSKAP AAN BELSASAR

Toe hulle nie kon help nie, het die koningin ingestap en Daniël die Godsman voorgestel om vir hulle die handskrif te ontsyfer.

Vers 10 Na aanleiding van die woorde van die koning en van sy maghebbers het die koningin in die eetsaal ingegaan; die koningin het begin spreek en gesê: Mag die koning in ewigheid lewe! Laat u gedagtes u nie verskrik en u gelaatskleur nie verander nie.

Verse 11 Daar is ’n man in u koninkryk in wie die gees van die heilge gode is: in die dae van u vader is verligting en insig en wysheid soos die wysheid van die gode in hom gevind; daarom het u vader, koning Nebukadnésar, hom as owerste van die geleerdes, die besweerders, die Chaldeërs, die waarsêers aangestel – u vader, o koning! –

Vers 12 Omdat in hom ’n voortreflike gees en kennis en verstand gevind is om drome uit te lê en raaisels op te los en knope los te maak – in Daniël aan wie die koning die naam van Béltsasar gegee het; laat Daniël nou geroep word, dan sal hy die uitlegging te kenne gee.

Verse 13,14 Toe is Daniël voor die koning gebring; die koning het begin spreek en vir Daniël gesê: Is jy Daniël wat by die Joodse ballinge behoort, wat die koning, my vader, uit Juda gebring het?
14 Ek het van jou gehoor dat die gees van die gode in jou is, en dat verligting en verstand en voortreflike wysheid in jou gevind word.

Verse 15 Nou net is die wyse manne, die besweerders, voor my gebring om hierdie skrif te lees en sy uitlegging aan my bekend te maak; maar hulle is nie in staat om die uitlegging van die woord te kenne te gee nie.

Vers 16 Maar ek het van jou gehoor dat jy uitlegginge kan gee en knope kan losmaak; as jy nou die skrif kan lees en sy uitlegging aan my bekend maak, sal jy met purper beklee word en ’n goue ketting sal daar om jou hals wees, en jy sal as derde in rang in die koninkryk heers.

Toe het Daniël geantwoord en voor die koning gesê: U kan u gawes maar vir uself hou en u geskenke aan ’n ander gee; nogtans sal ek die skrif vir die koning lees en die uitlegging aan hom bekend maak.

In ons volgende lesing gaan ons na Daniël se uitleg van die profesie luister.

Dis van uiterste belang dat ons hierdie Ou Testamentiese geskienis bestudeer.

Dit was destyds gebeur het, gaan binnekort weer gebeur. Die eindtyd Babilon gaan val. Soos Kores destyds God’s volk bevry het, gaan die Here ons binnekort kom bevry.

Indien ek en jy nog aan Babilon se sondes en tradisies vaskleef, kom daar ‘n ernstige boodskap na ons:

Opnebaring 18:1,2 EN ná hierdie dinge het ek ’n engel sien neerdaal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid.
2 En hy het met ’n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ’n woonplek van duiwels en ’n versamelplek van allerhande onreine geeste en ’n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls,

Vers 3 omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid.

Verse 4,5 En ek het ’n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.
5 Want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou.

Ons hoef nie verlore te gaan nie. Kom ons breek met sonde, neem Jesus se geregtigheid aan en leef in gehoorsaamheid.

 

Was this article helpful?

Related Articles