1. Home
  2. Boeke Van Die Bybel
  3. Die Boek Daniël
  4. Daniël 9 (Deel 1) – Die 2300 Aande En Môres

Daniël 9 (Deel 1) – Die 2300 Aande En Môres

DIE 2300 AANDE EN MORES

Kom ons doen net vlugtig herhaling van die werk wat ons tydens die vorige lesing gedoen het. Ons het vasgestel dat die Klein horinkie, die pousdom, met God se heilige wet en Sy hoëpriesterlike bediening gepeuter het.

Hoe lank sou die verkondiging van hierdie valse leerstellings voortduur voordat God se suiwer waarheid globaal verkondig sal word? Daniël hoor hoe een heilige, of engel, met ‘n ander een praat. Die visioen verskuif van dit wat gesien word, na iets wat gehoor word.

Daniël 8:13,14 Toe hoor ek ‘n heilige spreek; en ‘n ander heilige het aan die een wat spreek, gesê: Hoe lank sal die gesig duur – van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid – sal die heiligdom sowel as die leër aan vertrapping oorgegee word? En hy het vir my gesê: tweeduisend-drie-honderd aande en mores, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word.

Hierdie baie lang tydprofesie het in die jaar 457 v.C. begin en in 1844 n.C. ten einde geloop. Voordat ons gaan vasstel wat aan die einde van profesie gebeur het, gaan ons eers na die gebeure kyk wat aan die begin plaasgevind het.

Daniël 9:24 Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en porofeet te beseël en om wat hoogheilig is, te salf.

Wie is Daniël se volk? Die Jode. Dieselfde mense wat tans in ‘n gedeelte van Jerusalem woon. Maar destyds was hulle nie in hulle geliefde stad nie. Waar was hulle toe Daniël die visoen oor sy volk gehad het?

Die noordelike tien stamme was in Nineve en omgewing waarheen Sargon II hulle in ballingskap geneem het. Juda was in Babilon. Nebukadnesar het tydens drie aanvalle om Jerusalem duisende Judeërs hierheen gebring. Die volk se ongehoorsaamheid het hulle in ballingskap laat beland.

In Daniël 9:24 lees ons van ses belangrike profesië wat Daniël tov van die Joodse volk en die werk van die komende Messias maak.
Daar is drie koeplette, wat elke twee boodskappe bevat en dit strek oor die eerste 490 jaar van die 2300 jaar profesie.

Kom ons kyk versigtig na die eerste punt wat Daniël noem:

(1) OM DIE GODDELOOSHEID TE VOLEINDIG.

“Om die goddeloosheid te voleindig.” Die Engelse vertaling praat van ‘n einde aan “transgression” te maak. Die Hebreeuse woord “Pesa” verwys na rebellie teen God. Die gebruik van die bepaalde lidwoord plaas die klem op die Joodse volk.

Was Israel van ouds rebels teenoor God? Toe Jeremia vir die koning Jojakim ‘n profetiese vermaning stuur, het die rebelse koning dit verbrand.
Toe Jeremia vir koning Sedekia oor sy sondes aanspreek, het hy rebels geword en die profeet in ‘n put gegooi. Ebed-Meleg die Kusiet het hom later gaan uithaal. Maar Daniël se volk was nie alleen teenoor die Here rebels nie. Hulle rebelsheid het ook na Nebukadnesar oorgespoel. Wat was die gevolg?

Die Babiloniërs verwoes Jerusalem en die volk word in ballingskap weggevoer. En nou pleit Daniël met die Jode om met die sonde van rebelsheid teenoor God en mens te breek. Hulle moet die oorwinning daaroor behaal voor die Messias kom.

Het die Joodse nasie en hulle leiers die oorwinning oor die goddeloosheid van rebellie behaal? Nee. Toe die Prins van vrede kom, het hulle Hom gekruisig. En tot vandag toe erken hulle nie die koms van Jesus na hierdie aarde nie.

Die volk van Israel het 490 jaar gekry om die oorwinning oor hierdie spesifieke sonde te bahaal, maar ongelukkig gefaal. Terwyl ek in een van Jerusalem se straatjies stap, bid ek: “Here. Neem die opstand en die rebellie uit my hart sodat ek nie verlore gaan wanneer U binnekort U kinders gaan kom haal nie.”

Israel het 490 jaar gekry om die te oorwin.

Kom ons kyk versigtig na die tweede iets wat Daniël se volk, die Jode moes doen voordat die Messias vir die eerste keer aarde toe sou kom.

Daniël 9:24 (2) OM DIE MAAT VAN SONDE VOL TE MAAK

Wat sou u sê beteken dit? Die nuwe vertaling het die Hebreeus korrek vertaal deur te sê: “om ‘n einde aan sonde te maak.” Wat se soort sonde?

Hierdie spesifieke Hebreeuse woord vir sonde, “Hattat” beteken om die “merk te mis”. In watter opsig het hulle die merk gemis?

Hulle moes ‘n einde aan ‘n onregverdige samelewing maak. Het die Joodse nasie daarin geslaag?

1“Nee” sê hierdie Samaritaanse hoëpriester op die berg Geresim in Samaria. Toe Jesus gekom het, het leiers van Daniël se volk, die Sanhedrin, die Saduseërs en Fariseërs, die Samaritane en die tollenaars slegter as honder behandel.

Behandel ek mense soos Jesus hulle behandel het? Of mis ek die merk tov my medemens deur hulle liefdeloos te behandel? Is ek miskien suinig met my vergifnis en oorvloedig met my weerwraak?

Nadat die Joodse nasie 490 jaar van genade gegun is om met die sonde van onmenslikheid te breek, is Jesus hier in Bethlehem gebore. Ongelukkig het die Joodse nasie het gefaal.

1Jesus se koms is voor die deur. Kom ons breek met die sonde van onregverdige behandeling van ons medemens. Kom ons vra Hom om ons harte sag te maak.

JESUS SE VERLOSSINGSDADE

Kom ons lees aangaande twee baie belangrike dinge wat Jesus vir sondaars sou kom doen toe het toe Hy hier in Bethlehem as baba gebore is:

2. Vers 24 Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te veseël en om wat hoogheilig is, te salf.

(3) OM DIE ONGEREGTIGHEID TE VERSOEN

Die Hebreeuse woord wat Daniël vir versoening gebruik, is “Kipper”. Die deksel bo op die ark waarin die heilige tien gebooie was, was die “kapporet” genoem. Op hierdie “Versoendeksel” soos Levitikus 16:14 dit noem, het die hoëpriester die bloed van die offerdier geplaas om versoening vir die sondes van die volk te doen. Die oomblik wanneer dit gebeur het, is die sondes van die volk gereinig, weggevee, vergewe, versoen.

Daniël en die ander Ou Testamentiese profete het vooruit gekyk na die dag wanneer die Messias vir die ongeregtighede, die sondes van die mense sou kom sterf. Besef jy dat Jesus vir al jou sondes aan die kruis gesterf het?

Weet jy wat? Daniël gaan so ver dat hy selfs die presiese datum van Jesus se versoeningsdood aan die kruis vir ons gee. Kom ons lees dit:

Daniël 9:26,27 En na die twee en sestig sewetalle (m.a.w. na die jaar 27 n.C.) sal ‘n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom…(Ons kyk hier na ‘n voorspelling van Jesus se kruisdood.)

En Hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou.

As die Joodse nasie vandag hierdie profesie aanvaar, moet hulle erken dat die Messias reeds gekom het. Hier sien ons dat Jesus in die middel van die laaste sewe jaar van die 490 jaar profesie uitgeroei is, gekruisig is.

Toe Jesus aan die kruis sterf het hy ‘n einde aan die slag van lammetjies gemaak. Hy, die ware Lam van God het vir ons sondes aan die kruis kom sterf.

Jesus is in die herfs van 27 n.C. gedoop. Drie en ‘n half jaar later, in die lente van die jaar 31 n.C. op die 14de dag van die eerste maand, het Hy aan die kruis gesterf. Nie ‘n dag voor die tyd nie, en ook nie ‘n dag na die tyd nie.

Drie uur daardie Vrydagmiddag toe Hy sterf, het die voorhangsel in die tempel van bo tot onder geskeur. Baie van die Ou Testamentiese tipes is in Jesus die Groot Antitiepe vervul.

Mattheus 27:51 “En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder.”

En toe dit gebeur, het die profesie van Daniël 9:27 in vervulling gegaan. Het u geweet dat die Jode Jesus voor die tyd al wou doodmaak? Waarom kon hulle dit nie regkry nie?

Johannes 7:30 “Toe probeer hulle om Hom gevange te neem; en niemand het die hand aan Hom geslaan nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie.”

(4) EWIGE GEREGTIGHEID AAN TE BRING

Daniël 9:24 praat van nog iets wat Jesus sou bewerkstellig.
“Om ewige geregtigheid aan te bring.”

Wat ‘n pragtige geskenk. Ons geregtigheid is soos ‘n besoedelde kleed. Aan die kruis van Golgota het Jesus vir elkeen vir ons ‘n ewige, permanente geregtigheid bewerkstellig.

Stel jy in Jesus se volmaakte, ewige geregtigheid belang? Dit het by die kruis begin en dit is nog steeds beskikbaar. Kom ons maak weer opnuut van hierdie onbegryplike ewigdurende geskenk van geregtigheid gebruik.

(5) OM GESIG EN PROFEET TE BESEEL

En nou kom ons by die laaste twee dinge wat in vers 24 genoem word. Die eerste een: “Om gesig en profeet te beseël.” En “Om wat wat hoogheilig is, te salf.”

Wat presies het Daniël met hierdie uitdrukkings bedoel? ‘n Ander betekenis van die woord verseël (Hatam) is om te “Beëindig”

Met ander woorde, ons het hier met ‘n profesie te make wat voorspel dat daar aan die einde van die 490 jaar een of ander profeet doodgemaak gaan word.

JESUS SE HARTSEER UITSPRAAK

Kom saam met my na ‘n kapelletjie op die kruin van die Olyfberg. Net voor Jesus gekruisig is, het Hy iets gesê wat Daniël se profesie een honderd persent bevestig.

Binne in die kapelletjie, Dominus Flevit, is daar ‘n kruis in die voorgrond met die tempelberg en Jerusalem in die agtergrond. Dis hier waar Jesus se oë dof geword het van trane toe Hy hartverskeurend oor Jerusalem gehuil het.

Lukas 19:41,42 “Toe Hy nog nader kom en die stad voor Hom sien, het Hy daaroor gehuil en gesê: As jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is! Maar nou is jy blind daarvoor.”

Binne in die kapelletjie het ek hierdie hen wat oor haar kuikens waak, afgeneem. Luister hoe Mattheus 23:37,38 die hartseer van Jesus beskryf:

“Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou bymekaarmaak net soos ‘n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat.”

Terwyl Jesus op die plaveisel, die Lithos Stratos, voor Pilatus gestaan het, het die Sanhedrin geskreeu: Kruisig Hom, kruisig Hom. Ons lees die volgende skokkende woorde in Matteus 27:25 ”Ons aanvaar die verantwoordelikheid vir sy bloed, ons en ons kinders.”

Wat sê die profesie van Danël 9? Sou Jesus na Sy kruisiging en Sy amptelike verwerping deur die Sanhedrin nog aan hou om met die Joodse nasie te pleit om hulle te bekeer?

Ja. Die profesie van Daniël 9:24 sê dat die Jode eers in die jaar 34 n.C. aan die einde van die 490 jaar, finaal as spesiale uitverkore volk afgesny sou word.

Ons het die begindatum van die 2300 jaar profesie vasgestel. Dit was 457 v.C. Daarna het ons gesien dat Jesus in die jaar 27 n.C. tydens Sy doop deur die Heilige Gees as die Messias gesalf is.

Na drie-en-half jaar is Hy gekruisig. Nou wil ons weet wat aan die einde van die 490 jaar gebeur het. Wat het die Jode gedoen om hulle self finaal as die uitverkore volk te diskwalifiseer?

Kom saam met my na die Stefanuspoort. Die naam herinner ons aan die laaste Godsman wat ‘n oproep op die Sanhedrin en die Joodse volk gemaak het om Jesus as Messias te aanvaar.

Terwyl ek daar gestaan het, het ek aan die aard van Stefanus se toespraak voor die Sanhedrin gedink. In Engels word dit ‘n “Covenental lawsuit” genoem. (‘n Verbods-reggeding of hofsaak). In so ‘n toespraak het die profeet as die staatsaanklaer van die hemelse regstelsel opgetree.

In so ‘n rede het die profeet eerstens na God se goedheid en verdragsaamheid teenoor Sy volk verwys. Daarna het hy hulle opstandige ongehoorsaamheid aangespreek.

Handelinge 7:51 “Julle hardnekkige en onbesnedes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees; net soos julle vaders, so ook julle.”

Wanneer my foute aan my uitgewys word, het ek die keuse om die waarheid te aanvaar en tot bekering te kom of om die waarheid te verwerp en verlore te gaan.

Net voor hulle Stefanus gestenig het, het hy ‘n profetiese visioen van God se heerlikheid gehad en ook van Jesus wat aan Sy regterhand staan. Op hierdie oomblik stenig die Jode die heel laaste profeet wat hulle roep om Jesus as die Messias aan te neem.

Met Stefanus se dood is die heel laaste profetiese woord tot ou Israel gespreek. “Gesig en profeet” is vir “jou volk en jou heilige stad” beseël. Profete wat na Stefanus sou kom, sou boodskappe tot die Christelike kerk rig, die nuwe geestelike Israel en nie tot die Jode, die etniese nasie van Israel nie.

Is daar ‘n teks wat vir ons baie duidelik kan sê wie die nuwe geestelike Israel is noudat die Jode dan nie meer volgens Daniël 9:24 God se uitverkore volk is nie? Ja. Kom ons luister wat Paulus vir ons hieroor sê:

Galasiërs 3:26,27 “Want julle is almal kinders van God (hoe?) deur die geloof in Christus Jesus; want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee.”
Vers 28 “Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus.”

Vers 29 “En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.”

Hoe word ek die geestelikw nageslag van Abraham? Hoe word ek ‘n Israeliet? Nie deur etnisiteit nie maar deur Jesus Christus as my verlosser aan te neem.

Vers 7 sê dat die wat glo, kinders van Abraham is.

Die ideale wat Israel van ouds nie kon bereik nie, het Jesus bereik. Jesus is die nuwe Israel. En as ek aan Jesus behoort, is ek deel van die nuwe geestelike Israel. Beide Jood en nie-Jood word genooi om ‘n lid van hierdie geestelike familie te word. (Hosea 11:1, Matteus 2:15)

Paulus skryf in Galasiërs 6:15,16 “Of ‘n mens besny is of nie, is nie van belang nie, maar dat jy ‘n nuwe mens is. En almal wat volgens hierdie beginsel leef, (is) die ware Israel – mag God aan hulle vrede gee en barmhartigheid bewys.”

Is jy ‘n nuwe mens? Het jy toegelaat dat die Here jou mooi maak?
As dit die geval is, is jy ‘n ware Israeliet.

(6) WAT HOOGHEILIG IS TE SALF

Kom ons lees aangaande die sesde gebeurtenis waarop Daniël, die man van gebed, ons in vers 24 attend maak:

“Om wat hoogheilig is, te salf.” Ons het hier met taal te doen wat na die heiligdom verwys. Die vraag is: Watter heiligdom?

Dit kan nie die tabernakel in die wildernis wees nie, want dit was lank reeds in onbruik. Die tempel in Jerusalem waarin Daniël as jongman aanbid het, is deur Nebukadnesar verwoes.

Die salwing van die tempel kan ook nie na die een verwys wat deur Esra, Nehemia en Herodus die Grote opgerig is nie.

“En die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes…” Deur ‘n proses van eliminasie, bly daar nog net een heiligdom oor, en dit is die hemelse.

Ons lees in Exodus 40 dat die inwyding van die aardse tabernakel met die salwing van olie gepaard gegaan het. Ons moet onthou dat die aardse heiligdom ‘n afbeelding van die hemelse heiligdom is. Wat by die aardse gebeur het, het ook in die hemelse heiligdom gebeur. Kom ons lees hieroor:

Hebreërs 4:15,16 “Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.”

Die boek Hebreërs sê vir ons dat Jesus na Sy hemelvaart, die nuwe barmhartige Hoëpriester vir die mensdom geword. Kan ons verwag dat daar ook ‘n salwing met olie, die olie van die Heilige Gees tydens die inwyding van die hemelse heiligdom plaasgevind het?

Baie beslis. Kan ons ‘n tasbare bewys hiervan in die Nuwe Testament kry? Baie beslis.

In Handelinge 2 lees ons hoe die Heilige Gees, die hemelse olie tydens Jesus se salwing, Sy inhuldiging as Hoëpriester op ‘n biddende groep dissipels uitgestort is. Die profesie van Daniël is Goddelik perfek vervul.

DIE GRUWEL WAT VERWOES

Kom ons luister na die tragiese gevolge wat die Joodse nasie getref het omdat hulle profesie van Daniël 9 verwerp het. Dis altyd tragies wanneer die sondaar die aanbod van vergifnis en verlossing van die hand wys.

Daniël 9:26 “En na die twee-en-sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom vewoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoesting.”

Van watter stad en heiligdom praat dit hier? Van Jerusalem.

Die hele tempelkompleks was met so ‘n muur omring. Toe die Romeine deur hierdie muur bars, het dit soos ‘n bruisende vloed gelyk.

Argeloë maak nog steeds nuwe ontdekkings wat op die destydse verwoesting van Jerusalem dui. Het Jesus na hierdie tragiese ramp verwys? Ja. Het hy na Daniël 9 verwys? Baie beslis.

Matteus 24:15 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom – laat hy wat lees, oplet.

Na watter spesifieke teks in Daniël 9 verwys Jesus hier? Dit moet na ‘n gruwel wys wat verwoesting aanrig. Kom ons lees dit:

Daniël 9:27 “En hy (die Messias) sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; (en nou lees ons wat die Romeinse leërs gaan doen.) En op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.”

Vanaf Jesus se dag tot nou toe, word Jerusalem nie meer uitsluitlik deur die Jode beheer nie. Die ou stad is in vier dele verdeel en inwoners en besoekers bestaan uit verskillende nasies.

Party van hulle lyk nogal kwaai. Hoe lank gaan Jerusalem deur ongeredde mense “vertrap” word, as ‘n mens so ‘n woord kan gebruik? Het die Here miskien ‘n mooi toekomsplan vir aardse Jerusalem?

Lukas 21:20-24 “En wanneer julle Jerusalem deur leërs omsingel sien, (die gruwel wat verwoes, die Romeinse leërs) dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is.

“Dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug; en die wat in die stad is, moet uitgaan; en die wat in die buitewyke is, moet nie daar inkom nie.

“Want dit sal dae van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is, vervul kan word. (Verwysings na profesieë in Deuteronomium en Daniël)

“Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae: want daar sal ‘n groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk.

“En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is.”

Wat se soort voortgesette politieke toestande kan die inwoners van hierdie stad te wagte wees?

Daniël 9:26 “…En tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoesting.”

Dit sluit aan by wat Jesus gesê het: Matteus 21:43; 23:38.

Dis nie vir my lekker om die Yad Vashem-museum in Jerusalem te besoek nie. Dis hier waar ‘n mens sien hoe die Jode deur die eeue onder die tirannie van anti-semitisme gely het.

Terwyl ek na hierdie hartseer geskiedenis gestaan en kyk het, het ek aan die verskriklike gevolge van die verwerping van Jesus as die Messias gedink.

Ek het net gebid: “Ag Here. Week my harde hart in die bloed van die Lam.” As ek en jy toelaat dat Jesus ons lewens mooi maak, gaan ons die ramp van die tweede dood vryspring en binnekort in ‘n ander Jerusalem woon.

Vir die Jode, die Arabiere en die Christene wat alles wil gee om hier in Jerusalem te bly, het ek goeie nuus van ‘n ander Jerusalem.

Openbaring 21:1,2 “En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see wat daar nie meer nie. En ek, Johannes het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier is.”

Met gehuurde fietse het ek en my kind op die pragtige eiland van Patmos gaan rondry en by ‘n begrafplaas uitgekom. Weet jy. ‘n Mens se verlange na ‘n afgestorwe dierbare gaan eintlik nooit heeltemaal weg nie.

Toe Johannes hier gewoon het, het hulle ook mense op Patmos begrawe en dan langs oop grafte gehuil. Het jy geweet dat hartseer binnekort vir ewig gaan verdwyn? In die nuwe Jerusalem waarin ons gaan woon, sal daar nie meer stukkende harte wees nie.

Openbaring 21:4 “En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.”

In die aardse Jerusalem huil mense, in die hemelse nie.

 

Was this article helpful?

Related Articles