1. Home
  2. Boeke Van Die Bybel
  3. Die Boek Daniël
  4. Daniël 9 (Deel 3) – 1844 En Die Finale Uitwissing Van Die Rekords Van Sonde

Daniël 9 (Deel 3) – 1844 En Die Finale Uitwissing Van Die Rekords Van Sonde

1844 EN DIE FINALE UITWISSING VAN DIE REKORDS VAN SONDE

Wanneer mens die Bybel lees, ontdek jy honderde pragtige beloftes. Maar die belofte wat die soetste op elke sondaarsoor klink, is die belofte van sonde vergifnis.

2. Matteus 1:21 En sy sal ‘n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.

Ek is so dankbaar dat dat Jesus gewillig is om my sonde probleem te hanteer want ek kan nie. Eeue voordat die tweede Persoon van die Godheid ‘n mens kom word het, het Hy in die simboliek van die tabernakeldienste vir Sy volk Israel iets kosbaars kom vertel.

Exodus 25:8 Ook moet hulle vir My ‘n heiligdom maak, dat Ek in hulle midde kan woon.

Wat ‘n oorweldigende gedagte. Die Groot God van hemel en aarde wil by sondige mense Sy tent van verlossing en vergifnis kom opslaan.

Vir die volgende paar oomblikke gaan ons kyk hoe die pragtige verlossingsplan verder in die tabernakeldienste ontvou het. In die eerste plek moes al die items so gerangskik word dat die vorm van die kruis gesien kon word.

EERSTE AFDELING

Die tabernakel het uit twee vertrekke bestaan, die heilige en die allerheiligste.

Exodus 26:33 “En jy moet die voorhangsel…ophang…En die voorhangsel moet vir julle ‘n skeiding maak tussen die Heilige en die Allerheiligste.”

Kom ons lees wat Hebreërs 9:6 aangaande die eerste afdeling sê:

EERSTE AFDELING

En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul.”

Wat se soort dienste het hulle verrig? Die Israeliet van destyds het geweet dat die oortreding van die wet die dood beteken. Maar die goeie nuus het gesê dat hy ‘n onskuldige lam in sy plek kon laat sterf.

Die lam is dan na die tabernakel geneem waar die priester hom deeglik ondersoek het. Daar mag geen gebrek aan die lam wees nie.
Die priester het die bloed na die eerste afdeling, die heilige geneem. Versigtig het hy die bloed aan die horings van die reukofferaltaar geplaas. Met kere is dit ook aan die onderkant van die voorhangsel besprinkel. Watter boodskap het die boetvaardige sondaar uit hierdie hele ondervinding gekry?

Sowel die sonde as die aanspreeklikheid daarvan, is na die heiligdom oorgedra. Sy sondige rekord was nie meer syne nie. Daardie rekord was nou die verantwoordelikheid van die heiligdom. Wat leer die Bybel? Hoe dikwels is die heiligdom van die opgegaarde belyde sonde gereinig?

En dan wil ek ook weet. Gaan daar ‘n dag aanbreek wanneer die hemelse heiligdom van die rekord van my sonde gereinig sal word?

UITWISSING VAN DIE SONDE REKORD

Kom ons hoor wat Hebreërs 9:7 vir ons sê: “Maar in die tweede (het) die hoëpriester alleen, (ingegaan) een maal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk…”

Levitikus 16:19 “(Hy moet) van die bloed sewemaal daarop prinkel. So moet hy dit dan reinig en heilig van die onreinhede van die kinders van Israel.”

Sê my, waarvan moet die heiligdom gereinig word? Van die sondes van die volk wat in beeld daarin opgehoop is. Die sondaar wat bely het, was vergewe, maar die rekord van sy sonde was in die heiligdom.

DIE GROOT VERSOENDAG

Dit wat op die groot versoendag plaasgevind het, verduidelik vir ons hoe genadiglik die Here selfs die verslag van sondes uitwis. Kom ons lees nog ‘n paar tekse uit Levitikus 16:

Verse 6,7 Dan moet Aäron die sondofferbul wat vir hom bedoel is, aanbring en vir hom en sy huis versoening doen. Hy moet ook die twee bokke neem en hulle voor die aangesig van die Here stel by die ingang van die tent van samekoms.

Verse 8 10 “En Aäron moet oor die twee bokke die lot werp, een lot vir die Here en een lot vir Asasel. Dan moet Aäron die bok aanbring waar die lot vir die Here op gekom het en hom as sondoffer berei; maar die bok waar die lot vir Asasel op gekom het, moet lewendig voor die aangesig van die Here gestel word, om oor hom versoening te bewerk deur hom vir Asasel in die woestyn te stuur.”

Die een bok verteenwoordig die Here en die ander Asasasel. Wie sou jy sê verteenwoordig hierdie laasgenoemde bok? Die duiwel. Op die groot versoendag het die Israeliete ‘n toekomsblik van die twee groot rolspelers gekry Jesus en die duiwel.

Nadat Aäron die bok wat die Here voorstel geslag het, het hy die bloed in a bakkie opgevang. Daarna het hy na die reukofferaltaar gestap en sy wierookbak vol reukwerk gemaak. Die volgende aksie was baie plegtig.

Hy het van die heilige, die eerste afdeling, deur die voorhangsel gestap en in die heilige teenwoordigheid van God in die allerheiligste verskyn. Tussen die twee gerubs wat beskuttend op die heilige wet van God afgekyk het, het die Shekinaglorie van die Allerhoogste geskyn.

Daar was ‘n rede waarom Aäron die glans van die heerlikheid van die Here met sy wierook moes verdof. Kom ons lees dit in

Levitikus 16:13: “En hy moet die reukwerk op die vuur lê voor die aangesig van die Here, dat die wolk van die reukwerk die versoendeksel wat op die Getuienis is, kan oordek, sodat hy nie sterwe nie.”

Vers 15 sê Aäron moet die bloed van die bok van Here op die versoendeksel sprinkel. Waarom? Die heilige wet van God wat binne in die ark was vereis die dood van die oortreder. Omdat God se wet, wat ‘n uitdrukking van Sy karakter is, nie kan verander nie, het die Wetgewer besluit om self die prys vir die oortreding van Sy wet namens die sondaar te betaal. Dit was Sy eie lewe.

Levitikus 16:16 “So moet hy dan vir die HEILIGDOM versoening doen vanweë die onreinheid van die kinders van Israel en vanweë hulle oortredinge, wat hulle sondes ook mag wees; so moet hy dit ook doen vir die tent van samekoms wat by hulle te midde van hulle onreinheid woon.”

Die rekord van die sonde van die volk wat deur die jaar in die heiligdom opgegaar het, is op die groot versoendag uitgewis. Op daardie dag het die Israeliete wat hulle sondes bely, en hulle self voor die Here verootmoedig het, die blye versekering gekry dat selfs die rekord van hulle sondes verwyder was.

Moet die hemelse heiligdom ook gereinig word? Kom ons lees wat Hebreërs 8:1,2 sê:

“Ons het so ‘n Hoëpriester wat gaan sit het aan die regter- hand van die troon van die Majesteit in die hemele, ‘n Bedienaar van die heilige dinge en van die WARE tabernakel wat die Here opgerig het en nie ‘n mens nie.”

Wat beteken hierdie teks? Dit sê vir ons dat dit wat in die aardse heiligdom plaasgevind het, ons help om te verstaan wat op hierdie oomblik in die hemelse heiligdom plaasvind.

Jesus ons Hoëpriester is tans met ‘n baie deeglike reinigingsproses aan die gang.

Hebreërs 9:11,12 “Maar Christus, wat opgetree het as Hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, een maal ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige verlossing teweeggebring.”

Die gebeure tydens die aardse versoendag was ‘n tipe van die anti tipiese versoendag wanneer die hemelse heiligdom ook gereinig sou word.

Ons lees in Deuteronomium 10:2 dat Moses die tien gebooie wat die Here met Sy eie hand geskryf het, binne in die verbondsark moes plaas. Die gebooie was net vir verlosde Israeliete gegee. Kan ons verwag dat die gebooie ook in die hemelse heiligdom sal wees? Baie beslis.

16. Lusiter wat sê Openbaring 11:19: “En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en Sy verbondsark is in sy tempel gesien.”

Kan jy nog onthou in watter afdeling van die aardse heiligdom was die verbondsark? Die tweede, of die allerheiligste. In hierdie visioen sien Johannes wat Jesus sedert die groot hemelse versoendag, nl. 1844 begin doen het.

Net soos die gewone aardse priesters deur die jaar in die eerste afdeling, of heilige gewerk het, so het Jesus ook tot op 1844 in die eerste deel van die hemelse heiligdom versoening gedoen. En net soos die aardse hoëpriester op die groot versoendag in die allerheiligste ingegaan het om dit van die verslag van die sondes van die volk te reinig, so het Jesus, ons hemelse Hoëpriester in 1844 in die hemelse heiligdom ingegaan om dit van die rekord van ons sondes te reinig.

En eers wanneer mens hierdie agtergrondstudie van die reiniging van die aardse heiligdom gedoen het, kan jy verstaan wat Daniël 8:14 sê. “…Tweeduisend driehonderd aande en mores (wat strek tot 1844), dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word.” Of soos die Engelse vertaling dit stel: dan sal die heiligdom gereinig word.

Wat die aardse hoëpriester op die groot versoendag vir ou
Israel gedoen het, doen Jesus, ons hemelse Hoëpriester sederd
1844 vir ons. Hy is besig om die verslag, die rekord van ons
sondes uit te wis. Hy is tans besig om ons sondeverslag van die harde skryf van die hemelse rekenaar af te haal.

DIE VERBAND TUSSEN DIE REINIGING VAN HEILIGDOM EN OORDEEL

Die volgende iets waarna ons moet kyk, is die verband tussen die groot versoendag en die oordeel. U sal onthou dat in ons studie van Daniël 7 aangaande die oordeel geleer het. En in hoofstuk 8 en 9 het ons van die reiniging van die hemelse heiligdom geleer. Die hemelse versoendag.

Kom ons lees wat Hebreërs 8:1,2 oor die saak sê:

Die hoofsaak nou van wat ons gesê het, is dit: Ons het so ‘n Hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die Majesteit in die hemele, ‘n Bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie ‘n mens nie.

Waar vind ons Jesus terwyl Hy met Sy Hoëpriesterlike werk besig is? Aan die regterkant van die troon van God. Waar het die skywer van Hebreërs hierdie inligting gekry? Uit die boek Daniël.

Daniël 7:9,10 “Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en ‘n Oue van dae gaan sit het; Sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan ‘n brandende vuur; ‘n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uitgegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tienduisend maal tienduisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.”

Ons kyk hier na die oordeelstoneel wat in 1844 in die hemel begin het. Dis ‘n plegtige toneel. En dis ook wat die skrywer van Hebreërs gesien het. Kom ons kyk waar Jesus in die prentjie kom:

Vers 13 “Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ‘n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.”

Wanneer het Jesus, die tweede Persoon van die Godheid, mens kom word? Twee duisend jaar gelede. In watter jaar het Hy saam met die Vader met die oordeelswerk begin? 1844. Wat gaan na afloop van die oordeel gebeur:?

Vers 14 “En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.”

DIE LOT VAN ASASEL

Wat gaan uiteindelik met Asasel gebeur, die bok wat die duiwel voorstel? Het hy ‘n aandeel in die sonde waartoe hy my verlei het? Baie beslis. Die persoon wat die dagga verkoop, word saam met die daggaroker skuldig bevind. Luister wat sê Levitikus 16:20,21 vir ons:

“En as hy die versoening van die heiligdom en die tent van samekoms en die altaar VOLEINDIG het, moet hy die lewendige bok laat aankom; (In eskatologiese terme verwys dit na ‘n gebeurtenis na die wederkoms van Jesus.) en Aäron moet sy twee hande op die kop van die lewendige bok lê en hom deur ‘n man wat gereed staan, na die woestyn toe stuur.”

Vers 22: “So moet die bok dan op hom al hulle ongeregtighede na ‘n woeste land wegdra; en hy moet die bok in die woestyn los.”
Sal daar regtig ‘n dag aanbreek wanneer die duiwel na ‘n woestyn situasie gelei sal word?

Ja. Openbaring 20 sê vir ons dit gaan na afloop van die oordeel en die wederkoms van Jesus gebeur. Vir ‘n duisend jaar gaan die duiwel homself op ‘n verwoeste planeet bevind. Hy gaan die straf ontvang vir sy aandeel in die sondes wat die mensdom gepleeg het. Meer hieroor in ‘n latere lesing oor die duisend jaar.

GEDRAG TYDENS DIE GROOT VERSOENDAG

Hoe moes die Israeliete van destyds hulleself tydens die groot versoendag gedra? En wanneer ons dit vasgestel het, sal dit vir ons ‘n idee gee hoe ons in hierdie ernstige tyd van hemelse versoendag moet leef.

Levitikus 23:27,28 “Maar op die tiende van hierdie sewende maand is dit die versoendag. ‘n Heilige vierdag moet dit vir julle wees; dan moet julle jul VEROOTMOEDIG en aan die Here ‘n vuuroffer bring. En op daardie selfde dag mag julle geen werk doen nie, want dit is ‘n versoendag om vir julle versoening te doen voor die aangesig van die Here julle God.”

As daar ooit ‘n tyd was waarin ons onsself moet verootmoedig en die Here met ‘n volkome hart soek, dan is dit nou. Ons leef in die oordeelsuur. En as daar ooit ‘n tyd van verheuging was, dan is dit nou want Jesus hanteer al die konsekwensies van ons sonde.

F. W. Farrar skryf in sy boek, “The Early Days of Christianity”, bl. 238: “So plegtig was die Versoendag dat ons in die Joodse formulierboek lees dat die engele in vrees en bewing heen en weer haas, en uitroep: Kyk die dag van oordeel het gekom.”

Spoedig sal die groot hemelse oordeel afgesluit word. Dan sal dit vir ewig te laat wees om ons sondes te bely. Luister na hierdie finale dekreet wat die hemel gaan uitvaardig:

Openbaring 22:11 “Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word.”

Daar is iets wat Jesus vir ons in hierdie oordeelsuur wil doen wat Hy destyds vir Sy volk gedurende die groot versoendag gedoen het. Kom ons lees dit in Levitikus 16:30:

“Want op hierdie dag moet hy vir julle versoening doen om julle te reinig; van al julle sondes moet julle voor die aangesig van die Here rein word.”

Staan jy op hierdie oomblik skuldig voor die Here? Is daar onbelyde sonde waarmee u sukkel? Is daar hoop? Luister na hierdie pragtige aanbod in 1 Johannes 2:1:

“As iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.”

Jesus wat as Offerlam aan die kruis gesterf het, is nou die Hoëpriester wat die verdienstes van Sy bloed ten gunste van berouvolle sondaars aanwend. In die hemelse oordeel kan Hy net vir sondaars intree wat hulle sondes bely en laat staan het. As daar op hierdie oomblik iets in u lewe is wat u weet verkeerd is, wil ek net vir u sê dat die Here u volkome kan verlos.

Of ek bely my sonde en versaak dit en word gered. Of ek ignoreer die pleitstem van die Heilige Gees en gaan vir ewig verlore.

DIE SONDEPROBLEEM

Miskien sal dit goed wees om net vas te stel wat sonde is? En dan moet ons mooi kyk watter plan die Here gemaak het om hierdie verskriklike probleem te hanteer?

Kom ons vra vir 1 Johannes 3:4 vir ‘n defenisie:

“Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is die wetteloosheid.” Die Nuwe vertaling sê dat sonde die oortreding van die wet is. Sonde is om onafhanklik van God op te tree.

Toe Adam en Eva van die vrugte van die boom van kennis van goed en kwaad geëet het, het hulle onafhanklik van God opgetree. Hulle het Sy wet oortree. Toe Kain vir Abel doodgeslaan het, het Hy onafhanklik van God opgetree en die gebod oortree wat sê jy mag nie doodslaan nie.

En wat is die loon van die sonde? Romeine 6:23 sê vir ons dis die dood. Nie die dood van die slaap wanneer ons op hierdie aarde ons asem uitblaas nie. Nee, die Bybel noem dit net ‘n slaap. Die loon van die sonde is ‘n dood sonder ‘n opstanding. ‘n Afskeid van die lewe vir ewig. Ek ontvlug die straf van die tweede dood alleenlik wanneer ek Jesus se geregtigheid aangeneem het.

Kom ek vra jou ‘n vraag? Kan God Sy wet, Sy norm vir ‘n korrekte gedrag verander of afskaf? Nee. Dit is ‘n afskrif van Sy karakter. Kan Hy die straf vir die oortreding van Sy heilige wet afskaf? Nee. Maar hoe kan ek en jy dan gered word?

GOD SE HANTERING VAN DIE SONDE PROBLEEM

Kom ons gaan kyk hoe die Here mense van die begin af gered het. Nadat Adam en Eva gesondig het, het hulle die kleed van lig wat hulle aangehad het, verloor en ontdek dat hulle naak is.

2.Genesis 3:21 En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek.

Waar dink u het hierdie velle vandaangekom? ‘n Lam is geslag. En hier by die paradys is die pragtige verlossingsplan aan Adam en Eva verduidelik. Daardie lam het Jesus voorgestel wat eendag die straf van die ewige dood, die ewige afskeid op Hom sou laat neerkom.

Dit sou beteken dat God ‘n mens moes word en dan in jou en my plek sou kom sterf. Het dit regtig so gebeur dat die Grote God van hemel en aarde die nederige gestalte van ‘n mens aangeneem het? Ja.

Terwyl ek die geboorte kerk van Jesus besoek het, dink ek aan die woorde van die engel: “En sy sal ‘n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.” Mattheus 1:21.

Wat ‘n boodskap. My sonde probleem word nou Syne.

Hebreërs 9:22 “…Sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie.”

Vers 12 “Nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met Sy eie bloed…(het Hy) ‘n ewige verlossing teweeggebring.”

Elke offerdiere wat in die Ou Testament geslag is, het die hoopvolle boodskap verkondig: Die Messias gaan eendag met Sy eie bloed vir ons verlossing betaal.

ABRAHAM EN DIE VERLOSSINGSPLAN

Die ondervinding van Abraham wat sy seun Isak op Moria moes offer, is een van die mooiste verduidelikings van hoe die verlossingsplan werk. Dit gee vir ons ‘n insig in wat God die Vader en God die Seun alles moes deurgemaak het om ons te verlos.

Kom ons lees die verhaal:

Genesis 22:1,2 “Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê: Abraham! En hy antwoord. Hier is ek. Toe sê Hy: Neem jou seun, jou enigste wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat Ek jou sal aanwys.”

Kan jy die klanke van Johannes 3:16 hier hoor? “Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy Sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.”

Daardie nag het Abraham tot ‘n mindere mate deurgemaak wat God die Vader deurgemaak het toe Hy besluit het om Jesus as soenoffer vir ons sondes te gee. Ons sien die liefde van God die Vader op ‘n baie dinamiese manier in hierdie verhaal.

Met ‘n verskriklike stukkende hart stap Abraham teen Moria uit om Isak te gaan offer. “Pa, waar is die lam wat ons moet offer?” Eeue later stap Jesus teen die heuwel van Golgotha uit en Hy vra: Vader, waar is die Lam wat geoffer moet word. Moet ek regtig hierdie beker drink?

Genesis 22:8 “En Abraham antwoord: God sal vir Homself die lam vir ‘n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saamgeloop.”

Dink jy Isak het geweet dat hy die offerlam moes wees? Ek glo so. Kan jy jouself die pyn in Isak se hart voorstel terwyl hy help om sy eie offerplek voor te berei? Kan u uself voorstel hoe diep die pyn in Jesus se hart was toe Hy die soldate gehelp het om die spykers deur Sy hande te slaan.

“Isak my kind”, en Abraham se gemoed skiet vol. “Pa gaan jou nou offer.” “Ag Pa, is daar regtig nie ‘n ander offer nie? Moet ek en pa vandag van mekaar afskeid neem. Ek is dan so oneindig lief vir Pa.”

“Nee my kind, daar is geen ander offer wat ek kan bring nie. Ek is gevra om die grootste offer van alle offers te bring, my geliefde seun.”

“My pa, my pa, waarom het jy my verlaat.”

Wat Abraham en Isak op Moria deurgemaak het, het God die Vader en God die Seun op Golgotha deurgemaak. Hebreërs 11:17 sê: Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer.”

Jesus verwys na hierdie gebeurtenis as ‘n mini voorstelling van dit wat op Golgotha plaasgevind het.

“Abraham, julle vader, het hom verheug dat hy my dag sou sien; en hy het dit gesien en het hom verbly.” Johannes 8:56.

Romeine 4:3 sê: “…Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken.”

Dis so belangrik dat ons dikwels aan die boodskap van die kruis van Golgota dink. Omdat die heilige wet nie verander kon word nie, moes Jesus die boete vir die oortreding kom betaal het. Wat was die boete? Die ewige dood.

As ek hierdie offer aanvaar, hoef ek nie die straf van die wet te ondergaan nie. As ek hierdie offer aanvaar, is ek gered. En as u dit nog nie gedoen het nie, doen dit gou. Die grootste van alle sondes is om “Nee” vir Jesus se offer van verlossing te sê.

Hoe het die aanvaarding van die verlossingsplan Abraham se lewe beïnvloed?

Genesis 26:5 “Omdat Abraham na my stem geluister en my ordening, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het.”

Weet jy wie die mense is wat in hierdie tyd van die ondersoekende oordeel gered gaan word? Dis mense wat Jesus in die eerste plek as hulle Verlosser aanvaar het. Mense wat uitsluitlik net op Jesus se meriete staatmaak.

In die tweede plek is dit mense wat Jesus nie alleen as hulle Verlosser aanvaar het nie, maar ook as hulle Heer en Meester. Mense wat Hom met hulle hele hart gehoorsaam is.

Baie beslis. Dit is die goeie nuus waarna ons in ons volgende lesing gaan luister.

UITWISSING VAN DIE SONDE REKORD

Kom ons som net kortliks op wat alles in die heilige, of die eerste afdeling van die tabernakel gebeur het. Dit was ‘n ononderbroke diens wat toegang tot God deur middel van die priester bewerkstellig het.

Daar was vergifnis, versoening en herstel. Die diens het die gelowige se regverdiging en heiliging bewerkstellig. Dit het volkome vergifnis bewerkstellig. Maar die diens in die heilige, die eerste afdeling van die tabernakel het nie die rekord van sonde uitgewis nie.

In ons volgende lesing gaan ons na sielsbevredigende goeie nuus luister. Die Here het ‘n plan in werking gestel waardeur Hy die rekord van ons sondes gaan uitwis.

Ons sal eendag in die hemel, nie as vergeefde misdadigers leef nie, maar asof ons nog nooit gesondig het nie.

Wat ‘n vertroostende gedagte vir elke sondaar wat net nie daarin kan slaag om sy sondige verlede te vergeet nie.

Was this article helpful?

Related Articles