1. Home
  2. Jesus
  3. Gelykenisse Van Christus
  4. Die Ryk Dwaas – Gelykenis 23

Die Ryk Dwaas – Gelykenis 23

WELVAART WAT VERLOOR IS

Die gevaar van wêreldsheid.

Die dwaasheid om na rykdom te jaag

En een van die skare sê vir Hom: Meester, sê vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel. Maar Hy antwoord hom: Mens, wie het My as ‘n regter of deler oor julle aangestel? En Hy sê vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Lukas 12:13-15

Toe vertel Hy hulle hierdie gelykenis: ‘n Ryk man se grond het goed gedra. En hy het by homself geredeneer en gesê: Wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie? Toe sê hy: Dit sal ek doen: ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. Luke 12:16-18

En ek sal vir my siel sê: Siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare; neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê: Jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis; en wat jy gereedgemaak het, wie s’n sal dit wees? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Lukas 12:19-21

Jesus was besig om te onderrig, en soos gewoonlik was daar ander mense behalwe Sy disippels wat na Hom geluister het. Hy het met Sy  disippels gepraat oor gebeurtenisse waarin hulle binnekort ‘n rol sou speel. Hulle moes die waarhede wat Hy hulle geleer het,oral gaan verkondig.

Hulle het besef dat Jesus die besondere vermoë gehad het om die waarheid duidelik te verkondig. Hulle het gehoor dat Hy beloof het dat hulle wysheid sou hê om voor regeerders en regters te gaan praat. Sou Hy Sy  krag dan nie vir aardse gewin aan hulle verleen nie?

Lukas 12:13  En een van die skare sê vir Hom: Meester, sê vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel. 

Deur Moses het die Here riglyne oor die oordrag van eiendom gegee. Die oudste seun het ‘n dubbele deel van sy pa se boedel ontvang (Deuteronomy 21:17) en die jonger broers moes gelykop deel. Hierdie man het beweer dat sy broer hom bedrieg het.

Hy het Jesus se ernstige oproepe gehoor en hoe Hy die skrifgeleerdes en Fariseërs bestraf het. As hierdie woorde teen sy broer gebruik kon word, sou hy sy regverdige deel van die boedel terugkry. Terwyl Jesus met Sy ernstige voorligting besig was, het hierdie man sy lelike selfsugtige karakter openbaar.

Jesus, die koning van heerlikheid wat vir ons ontwil arm geword het, was besig om die skatte van goddelike liefde aan hom te openbaar. Die Heilige Gees het met hom gepleit om ‘n erfgenaam van die “onverganklike en ombesmette en onverwelklike erfenis.” te word. Hy het die bewyse van Jesus se krag gesien. Hy het nou die geleentheid gehad om vir die geskenk van die ewige lewe te vra.

Die Heiland se werk op aarde was so te sê afgehandel. Daar was net ‘n paar maande oor om dit af te handel waarvoor Hy gekom het, nl. die oprigting van die koninkryk van genade.

Mensklike selfsug sou vir Jesus van Sy werk weghou oor ‘n dispuut van ‘n stukkie grond. Maar Jesus sou nie Sy fokus van die belangrikheid van Sy werk verloor nie. Hy antwoord die man:

En een van die skare sê vir Hom: Meester, sê vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel. Maar Hy antwoord hom: Mens, wie het My as ‘n regter of deler oor julle aangestel? En Hy sê vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Lukas 12:13-15

Jesus kon vir hom gesê wat reg was. Al twee die broers was in ‘n woordewisselling want altwee was gierig. Jesus het eintlik gesê: “Dis nie my werk om die aard van die rusie tussen julle twee op te los nie.” Hy het vir ‘n ander doel gekom en dit was om die evangelie te verkondig en mense op die werklikheid van die ewigheid te wys.

Daar is ‘n belangrike les wat ons in Jesus se optrede moet raaksien. Toe hy die twaalf uitgestuur het, het Hy vir hulle gesê: Matteus 10:7,8 En gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby gekom. Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. 

Die onregverdigheid van die rykes teenoor die armes en die armes se haat teenoor die rykes is in albei gevalle in selfsug gewortel. Hierdie kwaad kan uitsluitlik deur onderwerping aan Jesus uitgeroei word. Dis net Hy alleen wat vir die selfsugtige hart ‘n nuwe hart vol liefde kan gee.

Jesus het na die wortel van hierdie man se probleem gewys en gesê: “Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie.” 

Toe vertel Hy hulle hierdie gelykenis: ‘n Ryk man se grond het goed gedra. En hy het by homself geredeneer en gesê: Wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie? Toe sê hy: Dit sal ek doen: ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. Lukas 12:16-18

En ek sal vir my siel sê: Siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare; neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê: Jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis; en wat jy gereedgemaak het, wie s’n sal dit wees? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Lukas 12:19-21

Die reent van die hemel val op beide die goeies en die slegtes. Die Here beskik dat gesaaides hulle ryke oeste lewer. Die ryk man was ‘n bietjie gestres oor wat hy het sy groot opbrengs moet doen. Hy het nie besef dat die Here hom ‘n rentmeester van Sy goedere gemaak het om in die behoeftiges se nood hulp te verleen nie.

Hy het ‘n gulde geleentheid gehad om God se weldoener te wees, maar hy het uitsluitlik aan sy eie gerief gedink. Die haglike toestande van die armes en ellendiges was onder sy aandag gebring. Daar was soveel plekke waar hy mense in nood kon help.

Baie gebede vir brood en klere kon beantwoord word en ‘n melodie van lof kon na die hemele opgestyg het. Psalm 68:10  U het oorvloedige reëns laat uitsak, o God, U het u verdorde land weer lewe gegee. Oorvloedige voorsiening vir die behoeftes van die armes is gemaak met die seëninge wat die Here op die ryk man uitgestort het. Lukas 12:18,19  Toe besluit hy: dit sal ek doen: Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar.  Dan sal ek vir myself sê: ‘Mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk: eet, drink en leef lekker.’ 

So ‘n lewensdroom was nie hoër as die van diere wat vergaan nie. ‘Mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk: eet, drink en leef lekker,’ drink, wees vrolik. Hierdie man het net vir homself geleef. Hy sien ‘n blink toekoms. Hy wil nou net agteroor sit en die vrugte van sy arbeid geniet. Hy sien homself as begunstig bo baie ander en klop homself op die skouer vir sy uitmuntenheid. Sy kollegas beskou hom as ‘n skrander sakepersoon met gesonde oordeel.

Maar “die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God.” 1 Korintiërs 3:19. Terwyl hy selfsugtig na jare van plesier uitsien, het die Here vir hom die volgende toekomsplan gehad: Lukas12:20  Maar God het vir hom gesê: ‘Jou dwaas. Vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy bymekaargemaak het?’ 

In ‘n breuk van ‘n sekonde word dit waarvoor hy ‘n leeftyd voor gewerk het waardeloos. “En wie kry dan alles wat jy bymekaargemaak het?” Skielik is hy nie meer in beheer nie. Psalm 39:7  Die mens leef soos in ‘n droom en hy sloof hom af vir niks. Hy gaar op, maar weet nie wie dit sal kry nie.

 Dit wat nou vir hom waardevol sou wees het hy nagelaat om te verkry. In sy selfsug het hy goddelike liefde versmaai wat in genade na sy medemens kon vloei. God is liefde en liefde is lewe. Hy het sy lewe verkwansel. Hy het die aardse bo die geestelike gekies, en nou verdwyn hy met die aardse in die vergetelheid.

Jy mag selfsugtige planne koester, skatte ophoop, groot geboue oprig soos die bouers van antieke Babilon. Maar jy kan nie ‘n muur so hoog  bou of ‘n poort so sterk maak om die boodskappers van dood uit te hou nie. Belsassar die koning het ‘n dronkparty gehou en die gode van goud, silwer, koper, yster en hout geprys.

Maar die hand van die Onsienlike het woorde van oordeel op die paleismuur geskryf. Die feesgangers hoor die voetstappe van die magtige vyand by die paleispoorte. En dan die tragiese woorde: “In dieselfde nag is Bélsasar, die koning van die Chaldeërs, gedood. Daniël 5:30

En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. 1 Johannes 5:11,12En Hy sê vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie.  Lukas 12:15 

VOLGENDE KEER

Die saad wat groei

Was this article helpful?

Related Articles