1. Home
  2. Jesus
  3. Gelykenisse Van Christus
  4. Die Twee Seuns Doeners En Nie Doeners – Gelykenis 21

Die Twee Seuns Doeners En Nie Doeners – Gelykenis 21

Matteus 21:28-32.

Maar wat dink julle? ‘n Man het twee kinders gehad, en hy gaan na die eerste en sê: Kind, gaan werk vandag in my wingerd. En hy antwoord en sê: Ek wil nie; maar later het hy berou gekry en gegaan. Toe het hy na die tweede gegaan en vir hom net so gesê; en hy antwoord en sê: Ja, heer. En hy het nie gegaan nie. Matteus 21:28-30

Wie van die twee het die wil van die vader gedoen? Hulle antwoord Hom: Die eerste. Jesus sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, die tollenaars en die hoere gaan julle voor in die koninkryk van God. Want Johannes het na julle gekom in die weg van geregtigheid, en julle het hom nie geglo nie; maar die tollenaars en die hoere het hom geglo. En julle het dit gesien en tog nie later berou gekry om hom te glo nie. Matteus 21:31,32

In die bergpredikasie het Jesus gesê: “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Matteus 7:21. Die toets van egtheid lê nie in woorde nie, maar in dade. Jesus sê nie: “Wat sê jy meer as ander nie, maar wat doen jy meer as ander?” Matteus 5:47.  Sy woorde is met diep betekenis gevul: “As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen.” John 13:17.

Woorde is waardeloos as hulle nie met dade ondersteun word nier. Dit is die les wat in die gelykenis van die twee seuns vir ons vertel word. Dis die gelykenis wat Jesus tydens Sy laaste besoek voor Sy dood aan Jerusalem vertel het.  Hy het die handelaars uit die tempel verdryf. Hy het met die krag van God gepraat. Oorbluf en bevrees gehoorsaam hulle Sy Woord sonder verskoning of weerstand.

Nadat hulle oor die skok hertstel het, het die priesters en die oudstes na die tempel tergugekom. Jesus was besig om die siekes en die sterwende te genees. Hulle luister na die pragtige stemme van dankbare harte wat Hom loof.

In die tempel het die geneesde kinders hulle palmtakke gewuif en husannas vir die Seun vn Dawid gesing. En tog het die geestelike leiers nie hulle vooroordeel en jaloesie versaak nie. Die volgende dag toe Jesus weer in die tempel gepreek het, wou die geestelike leiers by Hom weet op wie se gesag Hy optree?

Die priesters en ouderlinge het reeds onmiskenbare bewyse van Jesus se mag gehad. Toe Hy die

tempel gereinig het, het hulle die gesag van die hemel uit Sy gesig sien flits. Hulle kon die krag waarmee Hy gepreek het, nie weerstaan nie. Met Sy wonderdade van genesing het Hy hulle vraag oor Sy esag baie duidelik beantwoord.  Maar dit was nie die soort bewyse waarna hulle gesoek het nie.

Hulle was gretig dat Jesus Homself as die Messias moes uitroep sodat hulle Sy woorde kon verdraai en die volk teen Hom aanhits. Hulle wou Sy invloed tot in die grond afbreek en Hom wreedaardig om die lewe bring. Jesus het geweet dat as hulle nie Sy Vader herken of in Sy werke die bewyse van Sy goddelike karakter raaksien nie, hulle Sy eie getuienis nie sou aanvaar nie en Hom nie as die Messias erken nie.  Met Sy antwoord ontwyk Hy die kwessie wat hulle graag wil aanroer. Hy laat hulle toe om hulle eie oordeel oor hulle uit te spreek.,

En Jesus antwoord en sê vir hulle: Ek sal julle ook een ding vra, en as julle dit vir My sê, sal Ek julle ook vertel deur watter gesag Ek hierdie dinge doen. Die doop van Johannes, waar was dit vandaan, uit die hemel of uit mense? En hulle het by hulleself geredeneer en gesê: As ons sê: Uit die hemel—dan sal Hy ons vra: Waarom het julle hom dan nie geglo nie? Matteus 21:24,25.

Kan jy hulle verleentheid visualiseer? Sy moodenaars was raadop. Ag as hulle tog net die woorde van Jesus aanvaar en gered word. En as ons sê: Uit mense—dan moet ons oppas vir die menigte, want almal hou Johannes vir ‘n profeet. 

Toe antwoord hulle Jesus en sê: Ons weet nie. Hy sê toe ook vir hulle: Dan vertel Ek julle ook nie deur watter gesag Ek hierdie dinge doen nie. Matteus 21:26,27

“Ons weet nie.” Hulle was vals, hulle het gelieg. Hulle was in ‘n hoek gedryf en dit was net deur ‘n leuen dat hulle daaruit kon kom. Johannes die Doper het gekom en van die Een getuig met wie se gesag hulle nou betwis het. Hy het Jesus aangewys en gesê: “Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!” Johannes 1:29.

Hy het Hom gedoop en na die doop, terwyl Jesus gebid het, het die hemel oopgegaan en die Gees van God het soos ‘n duif op Hom gerus, terwyl ‘n stem uit die hemele gehoor is, wat sê: …

Hulle het onthou hoe Johannes die profesieë aangaande die Messias aangehaal het; hulle het onthou wat tydens die doop van Jesus gebeur het, daarom het die priesters en die owerstes nie durf sê dat Jesus se doop nie van die hemel was nie.

As hulle erken het dat Johannes ‘n profeet was, soos hulIe geglo het, hoe kon hulle dan sy getuienis weerspreek dat Jesus van Nasaret waaragtiglik die Seun van God was. En hulle kon nie sê dat Johannes se doop uit die mense was nie omdat die volk geglo het dat Johannes ‘n profeet was.  Toe vertel Jesus hulle van die gelykenis van Die pa en die twee seuns.

Maar wat dink julle? ‘n Man het twee kinders gehad, en hy gaan na die eerste en sê: Kind, gaan werk vandag in my wingerd. En hy antwoord en sê: Ek wil nie; maar later het hy berou gekry en gegaan. Toe het hy na die tweede gegaan en vir hom net so gesê; en hy antwoord en sê: Ja, heer. En hy het nie gegaan nie. Matteus 21:28-30

Wie van die twee het die wil van die vader gedoen? Hulle antwoord Hom: Die eerste. Jesus sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, die tollenaars en die hoere gaan julle voor in die koninkryk van God. Want Johannes het na julle gekom in die weg van geregtigheid, en julle het hom nie geglo nie; maar die tollenaars en die hoere het hom geglo. En julle het dit gesien en tog nie later berou gekry om hom te glo nie. Matthew 21:31,32

Die seun wat geweier het om die opdrag uit te voer,  (ek wil nie) stel mense voor wat in openlike sonde leef. Mense wat geensins voorgee dat hulle vroom is nie. Mense wat prontuit weier om die juk van van die Here, Sy gebooie, te dra.

Toe hulle die evangelie van Johannes die Doper gehoor het: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom (Matteus 3:2), het hulle hulleself bekeer en hulle sondes bely.

 In die seun wat gesê het, “Ja Heer” en nie gegaan het nie word die karakter van die Fariseërs ontbloot. Soos hierdie seun was die Joodse leiers onboetvaardig en selfvoldaan. Die godsdiens van die Joodse nasie het ‘n skyn geword. Toe die wet op Sinai gegee is, het die hele volk gesê hulle sal gehoorsaam wees maar dit nie gedoen nie.

Toe Jesus in persoon gekom het om die beginsels van die wet te verduidelik het hulle Hom verwerp. Jesus het die Joodse nasie oorgenoeg bewyse van Sy gesag en goddelike krag gegee. En alhoewel hulle oortuig was het hulle geweier om die bewyse te aanvaar. Jesus het voortdurend na hulle ongeloof verwys omdat hulle nie die ingesteldheid gehad het om te gehoorsaam nie. Hy het vir hulle gesê:

Want God het bevel gegee en gesê: Eer jou vader en moeder; en: Hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe. Maar julle sê: Elkeen wat aan vader of moeder sê: enige voordeel wat u van my sou kan geniet, is ‘n offergawe—dié hoef sy vader of sy moeder glad nie te eer nie. Matteus 15:4,5

So het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak ter wille van julle oorlewering. Geveinsdes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê het: Hierdie volk nader My met hulle mond en eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af. Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is.  Matteus 15:6-9

Trane het oor Jesus se wange gerol toe Hy dit vir hulle gesê het. In die gehoor was daar Skrifgeleerdes, Fariseërs, Skrifgeleerdes, priesters en owerstes. En nadat Hy die gelykenis vertel het, het hy die gehoor gevra: 

Wie van die twee het die wil van die vader gedoen? Hulle antwoord Hom: Die eerste. Jesus sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, die tollenaars en die hoere gaan julle voor in die koninkryk van God. Want Johannes het na julle gekom in die weg van geregtigheid, en julle het hom nie geglo nie; maar die tollenaars en die hoere het hom geglo. En julle het dit gesien en tog nie later berou gekry om hom te glo nie. Matteus 21:31,32

Johannes die Doper het die waarheid gebring en sondaars het tot bekering gekom. Hulle sou die koninkryk van die hemel beërwe. Maar nie die self-geregdiges nie. Die tollenaars en die prostitute was oningelig. Die godsdienstiges het die pad geken maar dit nie geloop nie.

Die waarheid wat vir hulle ‘n reuk van die lewe vir hulle moes gewees het, het vir hulle die reuk van die dood geword. Sondaars wat hulle self verag het is deur Johannes gedoop. Die sogenaamde leermeesters was ongelukkig skeinheilig. Hulle rebelse harte was die struikelblok wat verhoed het dat hulle die waarheid aanvaar het. Hulle het die Heilige Gees weerstaan en geweier om die gebooie te bewaar.

Jesus het hulle nie die hemel verbied nie maar Hy het vir hulle gewys watter sonde hulle diskwalifiseer het om hemeltoe te gaan. Die deur vir die Joodse leiers was nog steeds oop. Die uitnodiging was nog steeds daar. Jesus het ‘n ontsettende passie gehad dat hulle tot bekering moes kom.

Die priesters en owerstes het hulle lewe in goddienstige seremonies verwyl. Hulle het dit as so Heilig beskou dat hulle nie eers in sekulêre besighede betrokke wou wees nie. Hulle seremonies was om vir mense te sê hoe vroom hulle was. Hulle het voorgegee dat hulle gehoorsaam was.

VOLGENDE KEER

Ons hoor wat Jesus oor Johannes die Doper, Sy voorganger gepreek het. Wat ‘n voorreg om na die woorde van Jesus te luister. Mag die Heilige Gees ons verlange vergroot om Sy gebooie te gehoorsaam.

Was this article helpful?

Related Articles