1. Home
  2. Jesus
  3. Gelykenisse Van Christus
  4. Die Verlossingsplan – Die Slegte Boere – Gelykenis 9

Die Verlossingsplan – Die Slegte Boere – Gelykenis 9

MATTEUS 21:33-44 Luister na nog ‘n gelykenis,” het Jesus gesê. “Daar was ‘n grondbesitter wat ‘n wingerd geplant en ‘n klipmuur daar rondom gebou het. Hy het daarin ook ‘n parskuip uitgekap en ‘n wagtoring opgerig. Toe het hy dit aan boere verhuur en op reis gegaan. Toe dit tyd geword het vir die druiweoes, het hy van sy slawe na die boere toe gestuur om sy deel van die oes te gaan haal. 

Matteus 21:33,34 Maar die boere het sy slawe gevang, die een geslaan, en ‘n ander een doodgemaak en ‘n ander een gestenig. Die eienaar het toe weer ander slawe gestuur, meer as die eerstes, maar die boere het met hulle net so gemaak. Heel laaste het hy sy seun na hulle toe gestuur met die gedagte: hulle sal tog my seun ontsien. 

Matteus 21:35-37 Maar toe die boere die seun sien, sê hulle vir mekaar: ‘Dit is die erfgenaam dié. Kom ons maak hom dood en vat sy erfenis.’ Hulle het hom toe gegryp en hom uit die wingerd uitgegooi en doodgemaak. As die eienaar van die wingerd terugkom, wat sal hy met daardie boere doen?” 

Matteus 21:38-40 Maar toe die boere die seun sien, sê hulle vir mekaar: ‘Dit is die erfgenaam dié. Kom ons maak hom dood en vat sy erfenis.’ Hulle het hom toe gegryp en hom uit die wingerd uitgegooi en doodgemaak. As die eienaar van die wingerd terugkom, wat sal hy met daardie boere doen?” 

Matteus 21:41,42Hulle antwoord Hom: “Hy sal daardie slegte mense ‘n vreeslike dood laat sterwe en die wingerd aan ander boere verhuur wat hom op die regte tyd sy deel van die oes sal gee.” Toe sê Jesus vir hulle: “Julle het tog al in die Skrif gelees: Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is ‘n wonder in ons oë. 

Die gelykenis van die twee seuns is deur die gelykenis van die wingerd gevolg. In die een het Jesus vir die Joodse leiers van die belangrikheid van gehoorsaamheid vertel. In die ander een wys Hy op die seëninge wat Israel ontvang het, en God se aandrang op hulle gehoorsaamheid.

Hy het die heerlikheid van Gods plan, wat hulle deur gehoorsaamheid kon uitgevoer het aan hulle gewys. Hy het die sluier van die toekoms weggetrek en vir hulle gewys hoe die hele volk Sy seëning verbeur het omdat hulle nagelaat het om Sy doel met hulle te vervul. Gevolglik het hulle ‘n ramp oor hulle self gebring. “Daar was ‘n grondbesitter,’’ sê Jesus ‘’wat ‘n wingerd geplant en ‘n klipmuur daar rondom gebou het. Hy het daarin ook ‘n parskuip uitgekap en ‘n wagtoring opgerig. Toe het hy dit aan boere verhuur en op reis gegaan.’’

Die profeet Jesaja beskryf hierdie wingerd:

Ek wil sing oor Hom wat ek liefhet, ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd: Hy wat ek liefhet, besit ‘n wingerd op ‘n vrugbare heuwel. Hy het die grond omgespit en die klippe verwyder, dit beplant met veredelde wingerdstokke. Hy het ‘n wagtoring daarin gebou en ‘n parskuip uitgekap. Hy het verwag dat dit goeie druiwe sou dra, maar toe bring dit druiwe voort wat suur bly. Jesaja 5:1,2 

Die landbouer, grondbesitter, kies ‘n stuk grond; omhein dit, maak skoon, bewerk dit, plant ‘n wingerd en verwag ‘n ryke oes. Hy verwag dat hierdie stuk grond wat beter as die onbewerkte woestyn is, hom eer sal aandoen asgevolg van sy sorg en arbeid.

Hierdie afgodedienaars het hulle aan boosheid oorgegee. Geweld, misdaad, hebsug, onderdrukking. Hulle het die vieslikste wellus bedryf. Ellende en verval was die vrugte van hierdie korupte boom. Die vrugte van die wynstok wat God geplant het, moes anders gelyk het. Hierdie afgodedienaars het hulle aan boosheid oorgegee.

Dit was die voorreg van die Joodse nasie om die karakter van God uit te leef soos God dit aan Moses openbaar het. In antwoord op die gebed van Moses, “Toon my U  glorie’’ het die Here beloof “Ek sal my majesteit by jou laat verbygaan.’’ Eksodus 33:18,19.

En toe die HERE by hom verbygaan, het Hy geroep: HERE, HERE, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou; wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie; wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierdegeslag.  Eksodus 34:6,7 

Dit was die vrugte wat Hy van Sy volk verlang het. Dit was die vrugte wat Hy van Sy volk verlang het. Deur die reinheid van hulle karakters, hulle heilige lewenswandel, in genadebetoon, barmhartigheid en omgee, moes hulle toon dat ‘’die wet van die Here volmaak is en dit die siel verkwik. Psalm 19:8.

Dit was die plan van die Here om ryke seëninge op al die nasies uit te stort. Die verspreiding van Sy lig moes aan die hele wêreld uitgestraal word. Deur hulle korrupte lewensstyl het die nasies die kennis van die karakter van die ware God verloor. Tog in Sy groot genade het die Here hulle nie uitgewis.

Deur middle van Sy kerk wou hy hulle die geleentheid bied om Hom beter te leer ken. Deur Sy volk se lewensstyl moes Sy beeld in die mens herstel word. Dit was om Sy doel uit te voer dat Hy Abraham uit sy korrupte omgewing geroep het om in Kanaän te gaan woon. “Ek sal jou ‘n groot nasie maak,’’ het Hy gesê, ‘’en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy ‘n seën sal wees.’’ Genesis 12:2

Die afstammelinge van Abraham en Jakob is na Egipte geneem sodat hulle die beginsels van Sy koninkryk aan hierdie goddelose nasie kon openbaar. Josef se onkreukbare karakter en bestuursvermoë om die lewens van die Egiptenare te red, was ‘n voorstelling van die lewe van Christus. Net so was Moses en baie ander getuies van God se karakter.

Met die verlossing van Israel uit Egipte het die Here weereens Sy mag en genade geopenbaar. Sy wonderdade in die beëindiging van  hulle slawerny en die wyse waarop Hy hulle deur die woestyn gely het, was nie net tot hulle voordeel nie. Dit was ook ‘n wonderbaarlike aanskouingles vir die omliggende nasies. Die Here het Homself bo alle aardse gesag en grootheid as God geopenbaar. Sy beheer oor die natuur en die vername aanbidders van die natuur, was verstommend.

Net soos wat die Here trotse Egipte met oordele getref het, sal Hy binnekort op hierdie planeet herhaal. Met vuur, stormwind, aardbewing en dood, het die groot EK IS ook Sy volk verlos. Hy het hulle uit die Huis van Slawerny verlos. Hy het hulle ‘’deur die groot en vreeslike woestyn gelei….deur giftige slange en skerpioene en ‘n dorsland sonder water; wat vir jou water uit die klipharde rots laat kom het; Deuteronomy 8:15. Hy het hulle met “koring van die hemel’’ gevoed. Psalm 78:24.

Want die HERE se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel. 

Hy het hom gevind in ‘n woestynland en in ‘n woeste wêreld, vol gehuil van die wildernis; Hy het hom omring, op hom ag gegee, hom bewaak soos sy oogappel. Deuternomiun 32:9,10 

Soos ‘n arend sy nes opwek, oor sy kleintjies sweef, sy vlerke uitsprei, hulle opneem, hulle dra op sy vleuels— die HERE alleen het hom gelei, en daar was geen vreemde god by hom nie. Deuteronomium32:11,12. Jesus was die leier van die kinders van Israel in hulle omswerwinge in die woestyn. Hy het hulle bedags  Hy in die wolkkolom  en snags in die vuurkollom gelei. Hy het hulle teen die gevare van die woestyn beskerm en na die Beloofde Land gelei.

Voor die oë van al die nasies wat God nie geken het nie, het Hy hulle as Sy uitverkore volk gevestig. Hulle het die Here se wingerd geword. Aan hulle is die Woord van God gegee. Hulle was deur die voorskrifte van die wet, ewige beginsels van waarheid, geregtigheid en reinheid, beskerm. Hulle veiligheid is deur gehoorsaamheid aan hierdie beginsels gewaarborg.Dit sou hulle van selfvernietiging deur sondige praktyke red.

Hy was hulle onderwyser. Soos wat Hy in die woestyn met hulle was, so was Hy nog steeds hulle leermeester en gids. In beide die tabernakel en die tempel het Sy heerlikheid tussen die twee gerubs bokant die versoendeksel gewoon. Terwille van hulle is die rykdom van Sy liefde gedurigdeur geopenbaar.

Dit was die Here se begeerte om Sy volk ‘n lof en ‘n heerlikheid in karakter te maak. Elke geestelike hulpmiddel was tot hulle besikking. God het niks van hulle weerhou om karakters te ontwikkel wat van hulle Sy verteenwoordigers sou maak nie. Hulle gehoorsaamheid aan die wet van die Here sou van hulle verstommende wonderwerke van voorspoed voor die nasies van die wêreld maak.Hy wat aan hulle wysheid en vaardighede vir alle soorte werk gee, sou hulle blywende onderwyser wees en sou hulle veredel en verhef deur gehoorsaamheid aan Sy voorskrifte. As hulle gehoorsaam is, sou Hy hulle teen die siektes van die ander nasies beskerm en met bogemiddelde intellek seën.

Die heerlikheid en majesteit en almag van God moes in al hulle voorspoed geopenbaar word. Hulle moes ‘n koninkryk van priesters en prinse wees en God het alles voorsien om hulle die roemrykste nasie op aarde te maak. Die plan vir hulle voorspoed is baie duidelik uitgespel en voorwaardes mooi verduidelik.

Want jy is ‘n volk heilig aan die HERE jou God; jou het die HERE jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees. Die HERE het ‘n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke. Deuteronomium 7:6,7 

Hou dan die gebod en die insettinge en die verordeninge wat ek jou vandag beveel om dit te volbring. En omdat julle na hierdie verordeninge sal luister en dit hou en volbring, sal die HERE jou God vir jou die verbond en die goedertierenheid hou wat Hy jou vaders besweer het; Deuteronomium 7:11,12.

en Hy sal jou liefhê en jou seën en jou vermenigvuldig, en Hy sal die vrug van jou liggaam seën en die vrugte van jou land, jou koring en jou mos en jou olie, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee, in die land wat Hy aan jou vaders met ‘n eed beloof het om aan jou te gee. Deuteronomium 7:13 

Geseënd sal jy wees bo al die volke; daar sal by jou geen man of vrou onvrugbaar wees nie, ook nie onder jou vee nie. En die HERE sal elke krankheid van jou wegneem en al die kwaai siektes van Egipte wat jy ken, nie op jou lê nie; maar Hy sal dit lê op almal wat jou haat. Deuteronomium 7:14,15 

As hulle Sy gebooie bewaar, het God beloof Hy om vir hulle die beste koringoes en heuning uit die rots te gee.  Hy sou hulle met lengte van dae versadig en hulle Sy heil laat sien. Deur ongehoorsaamheid het Adam en Eva Eden verloor en gevolglik ‘n vloek op die hele aarde gebring. Maar as Sy volk Sy voorskrifte volg, sal hulle land se vrugbaarheid en prag herstel word.

God self het vir hulle die voorskrifte gegee hoe om die grond te bewerk en ulle moes met Hom saamwerk om dit te herstel. Gevolglik sou die hele land, onder God se beheer, ‘n aanskouingsles van geestelike waarheid word.

Soos gehoorsaamheid aan natuurwette die grond rekord oeste sou laat lewer het, so sou gehoorsaamheid aan Sy sede wet die rykdom van Sy karakter oplewer en weërspieël. Selfs die heidene sou die uitnemendheid van diegene herken wat die lewende God aanbid het.

Kyk, ek het julle insettinge en verordeninge geleer soos die HERE my God my beveel het, om so te handel in die land waarheen julle gaan om dit in besit te neem. Deuteronomium 4:5

Want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is soos die HERE onse God so dikwels as ons Hom aanroep? En watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou? Deuteronomium 4:7,8

VOLGENDE KEER

Nog meer goeie nuus vir die kinders van God.

Was this article helpful?

Related Articles