1. Home
  2. Jesus
  3. Gelykenisse Van Christus
  4. Gelykenisse Van Christus 2 – Die Gelykenis Van Die Talente

Gelykenisse Van Christus 2 – Die Gelykenis Van Die Talente

DIE GELYKENIS VAN DIE TALENTE – Matteus 25:13-30

Wat dink die Here van jou? Hoe lief het Hy vir jou? Watter toekomsplanne het Hy vir jou en my? Hoeveel gee Hy vir ons om?

Kom ons blaai na Matt 25:14 en dan lees ons die gelykenis van die talente. “Want dit is soos ‘n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou.”

Wie is die man wat op reis gaan? Jesus. Waarheen is Hy op reis?

Joh 14:1-3 sê vir ons Hy is hemel toe om vir ons wonings voor te berei sodat ons ook kan wees waar Hy is.

Die vrede en die vreugde en die avontuur en die reinheid en geluk van die hemel sal ons nooit kan besef nie. Jesus is besig om vir ons die grootste verrassings voor te berei.

Wie is die diensknegte? Ons. Die woord wat in die grondteks voorkom, is doulos, en dit beteken slaag.

Net ‘n vraag. Hoe het mense destyds ‘n slaaf bekom? Jy het hom gekoop. Ons is ook slawe, gekoopte slawe. Wat ek Jesus betaal om ons vir Hom te bekom?

1 Kor 6:20 sê ons is duur gekoop. Waarmee is ons gekoop?
1 Pet 1:18,19 sê vir ons dat ons nie deur verganklike dinge soos silwer en goud vrygekoop is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus.

Die eerste belangrike boodskap van die gelykenis is die boodskap aan jou en my dat ons met ‘n oneindige, onberekenbare prys gekoop is. Dit maak van jou en van my baie spesiale mense.

Watter reaksie behoort hierdie groot belegging in ons uit te lok? 2 Kor. 5:15 stel dit pragtig: “Sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is.”

VERANTWOORDELIKE VOORREG

Wanneer ek na die prys kyk wat die hemel op my geskryf het, besef ek hoe verskriklik bevoorreg ek is. Maar ek besef ook hoe verskriklik groot my verantwoordelikhede is.

Matt 25:14,15: “Want dit is soos ‘n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. En aan die een gee hy vyf talente en aan die ander twee en aan die ander een, aan elkeen na sy vermoë, en hy het dadelik op reis gegaan.”

BESITTINGS

Wat is hierdie besittings wat die Here aan ons toever-trou het? Dit word ook talente genoem? In die eerste plek moet ons onthou dat dit nie iets is wat nie aan ons behoort nie, dit is die eiendom van die Here. Sy besitting, Sy talente, word net aan ons geleen, aan ons toevertrou.

Ons kry die verduideliking in 1 Kor 12:8-11:
“Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees; aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees; aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil.”

POTENSIAAL EN TEMPERAMENTE

Wanneer ‘n babatjie gebore word, word hy met sekere vermoëns gebore. Die Briljante Skepper van die kosmos plaas in die DNA van daardie swak kindjie die potensiaal om ‘n intellektuele reus te word. Om ‘n briljante musikant of chirurg of plaasboer of tegnikus of wat ook al te word.

Maar dit is nie al nie. Ons het sopas na sekere geestelike gawes gekyk wat deur die Heilige Gees uitgedeel word. Dit is die Here se plan dat ons pragtige, toegewyde diensknegte van Hom moet word. Mense wat kan vergewe, mense wat blymoedig onder moeilike omstandighede kan funksioneer.

Al hierdie geestelike gawes is reeds ons s’n in Christus, maar die eintlike inbesitneming hang van ons ontvangs van die Gees van God af.

UITGEDAAG OM TE GROEI

Die vraag wat ek aan myself en aan jou vra, is dit: Het ons gegroei soos die Here beplan het dat ons moet groei? Dit maak nie saak hoeveel talente ek ontvang het nie, maar wat maak ek met die talente wat ek wel ontvang het. Wanneer ek nie daagliks in bekwaamheid en bruikbaarheid groei nie, verloor ek die sin van die lewe.

Wat sal jy doen as jy ‘n wingerdstokkie plant en daardie stokkie bly net op een plek. Elke dag gee jy hom kos en water, maar niks gebeur nie. Jy weet daardie stokkie het potensiaal om lieflike sultanas te dra. Wat gaan jy later met die onvrugbare wingerdstokkie maak?

EDEL KARAKTER

Iemand het die volgende pragtige woorde geskryf:

An upright character is of greater worth than the gold of Ophir. Without it none can rise to an honorable eminence. But character is not inherited. It cannot be bought. Moral excellence and fine mental qualities are not the result of accident. The most precious gifts are of no value unless they are improved. The formation of a noble character is the work of a lifetime, and must be the result of diligent and persevering effort. God gives opportunities; success depends upon the use made of them. Patriarchs and Prophets, pp. 222, 223.

“‘n Edel karakter word verkry deur persoonlike inspanning, deur die verdienste en genade van Christus. God gee die talente, die verstandelike krag; ons vorm die karakter. Ons sal onsself skerp moet kritiseer, en nie toelaat dat een ongunstige karaktereienskap onverbeter bly nie” GC 331.

MIK HOOG

Baie jare gelede het ek gekolporteer, boeke verkoop. Die gemiddelde verkope destyds was tussen R300 en R500 ‘n maand. En toe neem ek ‘n besluit dat dit nie goed genoeg is nie.

Die volgende sitaat het my geweldig besiel. Luister net:

“Onthou dat u nooit ‘n hoër standaard sal bereik as wat u vir uself stel nie. Stel dan u mikpunt hoog, en bestyg die volle hoogte van die vorderingsleer stap vir stap, al verg dit pynlike kraginspanning, selfverloëning en opoffering. Laat niks u keer nie.” GC 331.

En ek besluit dat ek deur die genade van die Here nooit weer onder ‘n R1 000 se boeke per maand sal aflewer nie. En weet jy wat, die wonderwerk het gebeur.

Willliam Carey die skoenmaker wat die groot sendeling na Indië geword het, het gesê: “Expect great things from God, attempt great things for God”

VERSTANDELIKE VERMOëNS

Die eerste talent waarna ek vlugtig wil kyk, is die van verstandelike vermoëns. Luister wat sê Jesus vir jou en my in Matt. 22:37:

“……. Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met ju hele siel en met jou hele VERSTAND.”

Hoe meer ek my verstand ontwikkel, hoe liewer kan ek die Here kry. En hoe liewer ek Hom het, hoe beter kan ek my medemens dien.

Die beste manier om jou verstand te ontwikkel, is om die Bybel onder die leiding van die Heilige Gees te bestudeer.

‘n Gewone I.K., gewone verstand wat goed gedissiplineer is, rig meer uit as die geleerdste verstand sonder selfdissipline.

SPRAAK

Een van die grootste talente wat ons ontvang het, is die van spraak. Daar is min dinge wat soveel potensiaal het om mense op te bou en gelukkig te maak, as spraak nie.

Kolosense 4:6 “Laat julle woord altyd aangenaam wees.”

Hoe aangenaam is my spraak wanneer ek ontsteld is. Hoe praat ek met my dierbares, met my vriende, met my vyande? Bou my woorde, of breek hulle. Irriteer my spraak mense, of streel dit mense.

Wat maak ons met hierdie talent? Kom ons hou aan om ons spraaktalent te ontwikkel sodat ons vir mense van Jesus kan vertel, Hy wat uitnemender as tienduisend is en die Een wat geheel en al die lieflikheid self is. (Hooglied 5:10,16).

INVLOED

Nog ‘n fantastiese talent wat ons ontvang het, is die talent van invloed. Elkeen van ons word met ‘n atmosfeer omhul. Dit wat in my gemoed omgaan, word in die atmosfeer wat ek dra, aangevoel.
Wanneer my hart skoon is, wanneer ek al my vertroue op die Here plaas, sal die atmosfeer wat ek saamdra, soet wees. Maar wanneer ek met die besoedeling van selfsug, ontevredenheid en sonde bemors is, sal die atmosfeer wat my omhul, swaar en kil en somber wees.

Watter invloed oefen ons op mense uit? Ons sal rekenskap moet gee van hierdie belangrike talent. Kom ons vra die Here vir groot genade om hierdie talent tot Sy eer te ontwikkel.

TYD

Moses bid in Psalm 90:12: “Leer ons om ons dae so te tel dat ons ‘n wyse hart mag bekom.”

Van geen talent wat die Here ons gegee het, sal Hy meer rekenskap eis as van die manier waarop ons ons tyd deurgebring het nie. Ons tyd behoort aan Hom. Elke oomblik is Syne, en ons staan onder die plegtige verpligting om dit tot Sy een aan te wend.

Die talent van tyd wat Hy vir ons gegee het, is verskriklik beperk. Ons moet elke oomblik daarvan gebruik om karakters te bou vir die toekomstige ewige lewe. Sukses in enige rigting, hang van die regte gebruik van ons tyd af.

Miskien is ons skuldig voor die Here omdat ons hierdie talent selfsugtig gebruik het. Kom ons vra Hom om ons te help om ons tyd so deur te bring, dat ons geestelik sal groei. Dat ons meer onselfsugtige diens sal kan verrig. Kom ons gebruik die talent van tyd om meer uit die Woord te lees, meer op ons knieë te wees.

GESONDHEID

Paulus skryf in Romeine 12:1 “Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer – dit is julle redelike godsdiens.”

Ek het mense gesien wat betreklik jonk is maar wat fisiese wrakke is. Dan het ek ook bejaarde mense gesien wat blakende gesondheid geniet. Hoe heilig beskou ons die talent van gesondheid? Luister na hierdie baie ernstige sitaat:

“Oortreding van die natuurwette is oortreding van Gods sedewet; want God is net soseer die maker van natuurwette as van die sedewet. Hy het Sy wet met Sy eie vinger op elke senuwee, elke spier en elke vermoë geskrywe wat aan die mens toevertrou is. En elke misbruik van enige deel van ons liggaam is ‘n skending van daardie wet.” GC 347

Paulus maak hierdie baie ernstige stelling mbt die talent van gesondheid:

“Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.” 1 Kor. 6:19,20.

Dink jy daar is ruimte om die talent van gesondheid beter te benut en op te pas. Mag die Here ons help om alles te doen om ons gesondheid in ‘n goeie toestand te hou.

GELD

Nog ‘n talent wat die Here aan ons gee, is die talent van geld. Dit behoort nie aan ons nie, dis ons Meester se besittings.

Voordat ons een sent uitgee, moet ons daaroor bid. Ons werk nie met ons geld nie, ons werk met die Here se geld en ons sal eendag moet rekenskap gee.

Jesaja 55:2 “Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie ….”

Mag die Here ons help om te kyk hoeveel ons met die talent van geld vir Hom en vir ons medemens kan uitrig.

IMPULSE OM LIEFDEVOL OP TE TREE

Een van die pragtigste talente wat die Here aan die mens gegee het, is die talent om liefdevol teenoor mekaar op te tree. Dikwels wel daar impulse by ons op om gaaf teenoor iemand te wees. Dis miskien teenoor ons man of vrou of kind. Partykeer teenoor onaangename mense.

Wanneer ons uiting aan hierdie mooi liefdevolle, goddelike impulse gee, word hulle nog mooier. En die seën wat dit meebring is onmeetbaar groot. Een van die grootste sondes wat dar is, is wanneer ons die impulse om vir iemand goed te doen, te onderdruk. Die wreedste iets wat ons aan mekaar kan doen, is om ons liefde van mekaar te onttrek.

Romeine 12:10 “Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde; die een moet die ander voorgaan in eerbetoning.”

Miskien het iemand jou baie seergemaak en nou begrawe jy die talent van liefde gee. Moet dit nie doen nie. Beoefen hierdie Godgegewe talent.

TALENTE VERMEERDER NAMATE ONS HULLE GEBRUIK

Het jy al uitgevind, hoe langer jy met ‘n kar ry, hoe meer slyt hy. Hoe langer jy ‘n mes gebruik, hoe stomper word hy. Alles in hierdie lewe gaan agteruit met tyd en met gebruik.

Maar wanneer ek talente gebruik, vermeerder hulle. Dis wonderlik. Dit gee vir ons ‘n voorsmaak van die hemel waar niks gaan verslyt nie.

Matteus 25:16,17 “En die een wat vyf talente ontvang het, het daarmee gaan werk en vyf ander talente gewin. Net so die een wat die twee ontvang het, self ook twee ander verdien.”

BELONING

Wat is die beloning vir iemand wat sy talente tot eer van die Here ontwikkel? In die eerste plek gee dit vir ‘n mens oneindige geluk en tevredenheid.

Ek onthou toe ek vir die eerste keer met Grieks kennis gemaak het. Ek het regtig nie geweet wat aangaan nie. Op my knieë het ek geworstel. Na twee jaar se harde werk van gemiddeld vier uur per dag het ek die taal onder die knie gekry. Wat ‘n heerlike beloning.

Kom ons lees vanaf vers 19 tot 23:

“En na ‘n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken.” Na watter groot gebeurtenis verwys dit hier? Na die wederkoms. Dis baie ernstig.

“En die een wat die vyf talente ontvang het, kom en bring vyf ander talente en sê: “Meneer, vyf talente het u aan my toevertrou; hier het ek vyf ander talente daarby verdien. “En sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer.”

TOETS VAN GETROUHEID

Waarom het die Here in die eerste plek vir ons talente gegee? Om ons getrouheid te toets, om ons die vreugde van ontwikkeling te laat smaak. Waarom wil Hy ons getrouheid toets? Omdat Hy ons met meer talente wil toevertrou. En waar gaan ons hierdie talente gebruik? In die hiernamaals.

Mense daar wag vir ons groot verrassings. As u op hierdie aarde ‘n suksesvolle boer of huisvrou en werktuigkundige, of sieleredder of wat ook al gewees het, wag daar vir u onbeskryflike vreugde in die hemel.

“Gaan in in die vreugde van jou heer.” Ek wonder wat behels dit alles? Dit beteken onder andere dat ons nooit weer hartseer gaan word nie, nooit weer siek word nie, nooit weer sal doodgaan nie.

Dit beteken dat ons altyd gelukkig gaan wees en dat ons geluk voortdurend sal toeneem. Deur die ewigheid sal ons die vaardighede wat ons gaan ontvang, ontwikkel.

Ons sal ander planete besoek en kyk hoe die mense daar leef. En elke Sabbat sal ons bymekaar kom om na Jesus se pragtige preke te luister. Ek wil baie graag daar wees, wat van jou?

DIE HARTSEER VERHAAL VAN DIE EEN TALENT MENS

Daar is ‘n vreeslike hartseer element in hierdie gelykenis. Kom ons lees dit.

Matteus 25:24-30 En die een wat die een talent ontvang het, kom ook en sê: “Meneer, ek het u geken, dat u ‘n harde man is wat maai war u nie gesaai het nie, en bymekaarmaak war u nie uitgestrooi het nie; en omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort.

Het hy ‘n regte beskrywing van sy heer gegee? Nee. Die toneel op Golgota sê vir ons dat Jesus nie ‘n harde iemand is nie, maar die liefdevolste in die heelal.

Vers 26 sê: “Maar sy heer antwoord en sê vir hom: Jou slegte en luie dienskneg, jy het geweet dat ek maai war ek nie gesaai het nie, en bymekaarmaak war ek nie uitgestrooi het nie.

Verse 27-29 Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms wat aan my behoort met rente ontvang het. Neem dan die talent van hom weg en gee dit aan die een wat die tien talente het; Want aan elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het.

Watter tragiese woorde. As ek nie die talente gebruik wat die here vir my gegee het nie, sal ek dit uiteindelik verloor. Maar nie dit alleen nie, ek sal ook die ewige lewe verloor.

OPROEP

Aan die begin van die preek het ons gesien hoe ontsettend kosbaar elkeen van ons is. Op Golgota is daar ‘n onberekenbare groot prys vir ons betaal. Die Here het ‘n mooi plan vir elkeen van ons. Hy wil hê ons moet die kosbare talente wat Hy aan ons toevertrou het, tot eer van Sy Naam te ontwikkel en tot voordeel van ander mense. Dis hoe ‘n mens geluk ontdek.

Hy wil ons ook toets om te sien of Hy ons in die hiernamaals met groter talente kan toevertrou sodat ons die heelal saam met Hom kan bestuur.

Kom ons vra die Heilige Gees om ons te oortuig war ons ons talente verwaarloos. En wanneer Hy met ons praat, kom ons luister na Sy stem. Al Sy bevele word met Sy krag vergesel sodat ons dit kan uitvoer.

Mag die Here ons help om na vandag nooit weer dieselfde mense te wees nie. Mag Hy ons help om die talente wat Hy aan ons toevertrou het, met al ons toewyding te ontwikkel.

 

Was this article helpful?

Related Articles