1. Home
  2. Boeke Van Die Bybel
  3. Die Boek Rigters
  4. Hoofstuk 12 – Die Boek Van Rigters

Hoofstuk 12 – Die Boek Van Rigters

RIGTERS HOOFSTUK 12

1 Die Eframiete soek skoor – die uitspraak van sibbolet en sjibbolet. 7 Jefta se dood. 8 Ibsan wat 30 seuns en 30 dogters gehad en Elon en Abdon wat 40 seuns en 30 kleinseuns gehad het

Vers 1 EN die manne van Efraim is saamgeroep en het oorgetrek na Safon toe en vir Jefta gesê: Waarom het u deurgetrek om teen die kinders van Ammon te veg en óns nie geroep om saam met u te trek nie? Ons sal u huis bo u met vuur verbrand.

Die arme Jefta. Hy sit met die spyt oor die ondeurdagte eed wat hy geneem het; die verwyt dat hy sy  enigste kind geoffer het en nou hierdie aantuiging.

Safon was ‘n stad in die Jordaanvallei aan die Gelead kant nie te ver van Sukkot af nie.

Efrain word nie in ‘n goeie lig voorgestel nie. Hulle was passief wanneer daar onderdrukking was en arrogant wanneer ander die inisiatief geneem en dan die oorwinning behaal het. 8:1–3

Gideon het versoenend teenoor hulle opgetree en hulle onbeskoftheid oor die hoof gesien. Maar Jefta was nie in die gemoedstoestand om deur hulle rondgegooi te word nie.

WOU DIE BAAS WEES

Hulle sogenaamde besware het uit hulle strewe gespruit om die uitblinker stam in Israel te wees.

Hulle was vies dat hulle nie in die glorie van die oorwinning oor Ammon kon deel nie.

Hulle het Gilead die reg ontsê om sonder hulle op te tree, nie eers gepraat oor hulle aanstelling van Jefta nie. Sies. Ken jy sulke mense? Is ek en jy soos Efraim?

Kom ons hoor hoe Jefta hulle vasgevat het:

Vers 2 Maar Jefta sê vir hulle: Ek en my volk het ’n hewige twis met die kinders van Ammon gehad, en ek het julle opgeroep, maar julle het my nie uit hulle hand verlos nie.

Die vorige verslag het nie genoem dat Efraim gevra het om te kom help. Net die belangrike punte is genoem. Efraim is ‘n leuenaar.

Vers 3 En toe ek sien dat jy nie help nie, het ek my lewe gewaag en deurgetrek na die kinders van Ammon; en die HERE het hulle in my hand gegee. Waarom het julle dan vandag teen my opgetrek om teen my oorlog te voer?

Eintlik was Efraim skuldiger as Ammon. Hulle wil nou hulle eie mense kom doodmaak.

Wat moes Jefta nou doen?

Vers 4 Daarop versamel Jefta al die manne van Gílead om teen Efraim te veg; en die manne van Gílead het Efraim verslaan, omdat hulle gesê het: Julle, Gileadiete, is vlugtelinge van Efraim, in die midde van Efraim en Manasse.

“Julle mense van Gilead is weglopers uit Efraim en Manasse.” (NV)

Dit sluit al die Israeliete oos van die Jordaanrivier in.  Deur vuurseine en trompette kon hulle in ‘n japtrap al die dorpies bereik.

Tenspyte van Jefta se redelike verduideliking wil dit voorkom of die manne van Efraim daarop uit was om moeiliheid te soek.

Ken jy sulke mense? Is ons ook party so moeilik?

Ons weet nie veel van die beledinging dat die mense van Gilead weglopers, drosters uit Efraim en Manassa was nie.

Daar het miskien ‘n jaloesie tussen die mense van Manassa ontstaan omdat party van hulle oorkant die Jordaanrivier en ander duskant die rivier naby hulle broers die Eframiete gebly het.

Manassa in die ooste het hulle familiebande in die weste verwaarloos en nader aan die veeboere van Reuben en Gat beweeg.

Dit was asgevolg van hierdie skeuring dat Efraim hulle verkleineer het en ‘n laer klas genoem het.

Hoe gaan Jefta nou optree omdat daar geen salf aan Efraim gesmeer kan word nie?

Verse 5,6 En Gílead het die Efraimiete van die Jordaan-driwwe afgesny; en as die vlugtelinge van Efraim sê: Ek wil deurgaan – dan vra die manne van Gílead vir hom: Is jy ’n Efraimiet? As hy sê: Nee,6 dan vra hulle hom: Se bietjie: Sjibbolet! En as hy sê: Sibbolet! en nie ag gee om dit reg uit te spreek nie, dan gryp hulle hom en maak hom by die Jordaan-driwwe dood. So het daar dan in dié tyd van Efraim twee-en-veertigduisend man geval.

So ‘n rukkie tevore het Afraim vir Gilead gesê hy is ‘n vlugteling en nou word Efraim self ‘n vlugteling.

Daar was baie mense wat heen en weer die Jordaanrivierdriwwe oorgesteek het. Die rede waarom hulle mense gevra het om sjibbolet te sê was om tussen onskuldige reisigers en handelaars te onderskei.

Die manne wat ‘n rukkie van te vore so oor hulle Efraimstam gespog het was nou bereid om te ontken dat hulle Eframiete was ten einde hulle lewe te red.

Strooihallems strooihallems. Daar is net oor een iets wat ons eintlik oor kan spog en dit is oor Jesus, die Model.

Shibbolet.

Kan jy sien hoe hulle die arrogante Eframiete by die driwwe voorkeur.

“Sê my ou maat is jy ‘n Eframiet?” Wat het hy geantwoord?

As hy nee sê het die Gileadiete vir hom gevra om sjibbolet te sê.

Kan jy hoor hoe sukkel hy om die sj-klank uit te spreek.

Dis vreeslik om daaraan te dink dat die verkeerde uitspraak jou dood kan kos.

Verse 7 En Jefta het Israel ses jaar lank gerig; en Jefta, die Gileadiet, het gesterwe en is begrawe in een van die stede van Gílead.

Dit was die korste tyd wat ‘n Rigter nog regeer het. Mens wonder hoe hy dood is. Miskien terwyl hy teen ander vyande van Israel geveg het.

REDDING

Dink jy iemand wat ‘n hoerkind was en sy  eie dogter geoffer het, kan eendag gered word?

Sy portret hang saam met ‘n klomp ander geloofshelde in die kunsgallery van Hebreërs 11.

Ons dien ‘n God wat daarop uit is om mense te red en nie te vernietig nie.

Ons vernietig onsself as ons nie sonde wil bely en daarmee wil breek nie.

RIGTER IBSAN

Verse 8-10 EN ná hom het Ebsan, uit Betlehem, Israel gerig.9 En hy het dertig seuns gehad, en dertig dogters het hy uitgehuwelik en van buite af dertig dogters vir sy seuns ingebring; en hy het Israel sewe Jaar lank gerig.10 En Ebsan het gesterwe en is begrawe in Betlehem.

Iban word saam met twee ander Rigters genoem, Elon en Abdon. Twee ander word in 10:1–5 genoem, Tola and Jaïr.

Niks van hulle optrede word genoem nie. Ons lees net waar hulle gewoon het, hoe lank hulle regeer het en waar hulle begrawe is.

Drie van hulle (Jaïr, Ibsan, en Abdon) se aantal kinders word genoem en die feit dat hulle welgesteld was.

Ibsan het sy posisie deur ondertrouing versterk. Hy het sy dogters met mans van die ander stamme laat trou. Hy het ook dogters van die ander stamme gekry om met sy seuns te trou.

Dit was briljant. Die stam van Juda het met al die ander stamme ondertrou en dit het tot goeie verhoudings gelei. En sy skoondogters het uit al die ander stamme gekom.

Oor ‘n tydperk van sewe jaar het mense van al die stamme vir hom kom kuier. In hierdie paar jaar wat hy regeer het, het hy gesien hoe al sestig van sy kinders getroud kom. Dit het blykbaar aan die einde van die laaste sewe jaar van sy lewe gebeur.

Miskien het hy ‘n Rigter geword asgevolg van sy beleid om  mooi verhoudings te smee.

RIGTER ELON

Verse 11 En ná hom het Elon, die Sebuloniet, Israel gerig; en hy het Israel tien jaar lank gerig. 12 En Elon, die Sebuloniet, het gesterwe en is begrawe in Ajalon, in die land Sébulon.

Kan jy raai wat die naam Elon beteken? Terpentynboom. Is daar ander plekke in die Bybel waar kinders boomname gegee is?

Genesis 46:14 En die seuns van Sébulon: Sered en Elon (terpentynboom) en Jágleël.

Numeri 26:26,27 Die seuns van Sébulon volgens hulle geslagte: van Sered die geslag van die Sardiete; van Elon die geslag van die Eloniete

RIGTER ABDON

Vers 13 En ná hom het Abdon, die seun van Hillel, die Pireatoniet, Israel gerig.

Abdon beteken “dienskneg” en sy pa se Hillel beteken “om te loof”.

Dis die eerste melding van die naam wat later baie bekend onder die Jode geword het.

‘n Latere Hillel het die leier van een van die Joodse skole geword. Hierdie gedagteskool het net voor Jesus se koms ontstaan en word as die grootste van alle rabies beskou.

Pireatoniet. Volgens vers 15 is Piraton in die stamgebied van Efraim geleë. So hulle het ook ‘n Rigter opgelewer.

Vers 14 En hy het veertig seuns en dertig kleinseuns gehad wat op sewentig jong esels gery het; en hy het Israel agt jaar lank gerig.

Kan jy sien hoe die 40 seuns en 30 kleinseuns trots op hulle donkies deur Efraim ry? Mens wonder hoeveel dogters daar was.

Die feit dat hierdie getalle genoem word dui daarop dat hy ‘n vermoënde man met groot invloed was.

Maar sy swakpunt word ook genoem. Hy was ‘n poligamis.

Onthou die Here gebruik die beste persoon vir ‘n spesifieke tyd omdat daar niemand anders is nie.

Vers 15 En Abdon, die seun van Hillel, die Pireatoniet, het gesterwe en is begrawe in Píreaton, in die land Efraim, op die gebergte van die Amalekiete.

Die Amelekiete het in die Negev gewoon. Maar hier word daar na die gebergte van die Amelekiete verwys.

Did vertel ons dat hulle op ‘n tydstip hier kom woon het en dat hulle naam nog aan die plek gekoppel was.

Hulle is heel moontlik hier verslaan en ‘n paar van hulle is toegelaat om daar te kon woon.

Die Here gebruik verskillende mense met verskillende geaardhede om Sy verlossingswerk te doen. Hy het geen ander persoon op daardie spesifieke tydperk nie.

Die Here wil ook vir jou en my gebruik om verlossingswerk te doen.

Daar is sekere mense wat net jy kan gebruik om mee te werk. Spreek ‘n woordjie van bemoediging tot iemand en verlos hulle uit hulle depressie.

Gaan sê vir iemand dankie wat vir jou goed was en verlos hulle van ‘n slegte gevoel dat hulle nie waardeer word nie.

Daar is so baie mense wat een of ander verlossing nodig het en net jy kan daardie sekere mens bereik.

Mag die Here ons oë vir mense om ons oopmaak sodat ons verlossingswerk kan doen.

Was this article helpful?

Related Articles