1. Home
  2. Antike Stede - Personifikasie
  3. Jerusalem
  4. Jerusalem 5 – Duisende Hosannas In My Gehoor

Jerusalem 5 – Duisende Hosannas In My Gehoor

DEEL 5. TRIOMFANTELIKE INTOG IN JERUSALEM EN KRUISIGING

Jerusalem praat. Luister wat hy sê:

Een van die mooiste name wat ek gekry het, kom uit die tyd van Hiskia. Sanherib wou my tot op my fondasie kom verwoes het en al my inwoners as bannelinge weggevoer het.

Luister net hier:

2Kn 19:20  Toe laat Jesaja, die seun van Amos, Hiskía weet: So spreek die HERE, die God van Israel: Wat jy tot My gebid het insake Sánherib, die koning van Assirië, het Ek gehoor.

2Kn 19:21  Dit is die woord wat die HERE oor hom gespreek het: Die jonkvrou, die dogter van Sion, verag jou, bespot jou; agter jou skud die dogter van Jerusalem die hoof.

Nou kom laat die Dogter van Sion jou van die laaste paar oomblik wat Jesus in my deurgebring het.

JESUS SE VOETE MET NARDUSOLIE GESALF

Die Saterdagaand voor die kruisiging het Jesus ‘n fees in Betanië bygewoon.  Maria het die fees binnesluip en Sy voete met baie duurste nardusolie gesalf. Judas was ontsteld oor die vermorsing van geld dat hy daardieselfde nag Jesus vir 20 sjekkels gaan verkwansel het.

Ek wil net noem dat die reuk van daardie nardusolie nog steeds geruik kon word toe Jesus aan die kruis gehang het.

JESUS SE TRIOFANTELIKE INTOG IN JERUSALEM

Die  Sondag toe Jesus vir die eerste keer toegelaat het dat mense Hom as die Seun van Dawid sou uitroep.

Die rede was om die aandag van die derduisende feesgangers van diaspora en landgenote op Hom te vestig. Nie as ‘n letterlike Koning wat die Romeinse juk kom verbreek nie, maar wat daardie Vrydag op Golgotha die mag van ‘n ander oorheerser sou breek. Satan en sonde.

Kom ons hoor wat die vier evangelies oor hierdie gebeurtenis vertel het:

Mat 21:1  En toe hulle naby Jerusalem gekom en Bétfagé aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus twee dissipels uit en sê vir hulle:

Mat 21:2  Gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal julle ‘n eselin vind wat vasgemaak is, en ‘n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir My.

Mat 21:3  En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: Die Here het hulle nodig; en dadelik sal hy hulle stuur.

Mat 21:4  En dit het alles gebeur, sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is:

Mat 21:5  Sê vir die dogter van Sion: Kyk, jou Koning kom na jou toe, sagmoedig, en Hy sit op ‘n esel, ja, ‘n jong esel, die vul van ‘n pakdier.

Mat 21:6  En die dissipels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het;

Mat 21:7  hulle het die esel en die vul gebring en hulle klere daarop gelê, en Hy het daarop gaan sit.

Mat 21:8  En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi.

Mat 21:9  En die skare wat voor geloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê: Hosanna vir die Seun van Dawid! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here! Hosanna in die hoogste hemele!

Luister wat Markus geskryf het:

Mar 11:1  En toe hulle naby Jerusalem kom, by Bétfagé en Betánië, aan die Olyfberg, stuur Hy twee van sy dissipels uit

Mar 11:2  en sê vir hulle: Gaan na daardie dorp reg voor julle; en dadelik as julle daar inkom, sal julle ‘n eselsvul vind wat vasgemaak is, waar geen mens op gesit het nie. Maak hom los en bring hom.

Mar 11:3  En as iemand vir julle sê: Waarom doen julle dit? moet julle antwoord: Die Here het hom nodig; en dadelik sal hy hom hierheen stuur.

Mar 11:4  En hulle het gegaan en die vul by die deur, buite op die straat, vasgemaak gevind en hom losgemaak.

Mar 11:5  Daarop sê sommige van die wat daar staan, vir hulle: Wat maak julle dat julle die vul losmaak?

Mar 11:6  En hulle antwoord hul soos Jesus beveel het. Toe laat hulle hul begaan.

Mar 11:7  En hulle het die vul na Jesus gebring en hulle klere daarop gelê, en Hy het op hom gaan sit.

Mar 11:8  Toe gooi baie mense hulle klere op die pad oop, en ander kap takke van die bome af en strooi dit op die pad.

Mar 11:9  En die wat voor geloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê: Hosanna! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!

Mar 11:10  Geseënd is die koninkryk wat kom in die Naam van die Here, die koninkryk van ons vader Dawid! Hosanna in die hoogste hemele!

Mar 11:11  En Jesus het in Jerusalem gekom en in die tempel. En nadat Hy alles rondom bekyk het, en omdat dit al aand was, het Hy met die twaalf uitgegaan na Betánië.

Dr. Lukas het ook oor hierdie grootste gebeurtenis geskryf:

Luk 19:29  En toe Hy naby Bétfagé en Betánië kom, by die berg wat die Olyfberg genoem word, het Hy twee van sy dissipels uitgestuur

Luk 19:30  en gesê: Gaan in die dorp reg voor julle; en as julle daar inkom, sal julle ‘n eselsvul vind wat vasgemaak is, waar geen mens ooit op gesit het nie. Maak hom los en bring hom.

Luk 19:31  En as iemand julle vra: Waarom maak julle hom los? —moet julle so vir hom sê: Die Here het hom nodig.

Luk 19:32  En die wat gestuur was, gaan toe en vind dit soos Hy aan hulle gesê het.

Luk 19:33  En terwyl hulle die vul losmaak, sê die eienaars aan hulle: Waarom maak julle die vul los?

Luk 19:34  En hulle antwoord: Die Here het hom nodig.

Luk 19:35  Toe bring hulle hom na Jesus toe, en hulle lê hul klere op die vul en laat Jesus daarop sit.

Luk 19:36  En terwyl Hy voortgaan, gooi hulle hul klere oop op die pad.

Luk 19:37  En toe Hy al naby die afdraand van die Olyfberg kom, begin die hele menigte dissipels God met blydskap te prys met ‘n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het,

Luk 19:38  terwyl hulle sê: Geseënd is die Koning wat kom in die Naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele!

Luk 19:39  En sommige van die Fariseërs uit die skare sê vir Hom: Meester, bestraf u dissipels!

Luk 19:40  En Hy antwoord en sê vir hulle: Ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep.

Luk 19:41  En toe Hy naby kom en die stad sien, het Hy daaroor geween

Luk 19:42  en gesê: As jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien! Maar nou is dit vir jou oë bedek.

Luk 19:43  Want daar sal dae oor jou kom dat jou vyande ‘n skans rondom jou sal opwerp en jou omsingel en jou van alle kante insluit.

Luk 19:44  En hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter; en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie.

En laastens luister ons na wat Johannes die geliefde apostel oor die voorval geskryf het:

Joh 12:12  Die volgende dag het ‘n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom,

Joh 12:13  palmtakke geneem en uitgegaan Hom tegemoet en geroep: Hosanna! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here, die Koning van Israel.

Joh 12:14  En Jesus het ‘n jong esel gevind en daarop gaan sit, soos geskrywe is:

Joh 12:15  Moenie vrees nie, dogter van Sion! Kyk, jou Koning kom en Hy sit op die vul van ‘n esel.

Joh 12:16  Dit het sy dissipels egter eers nie verstaan nie; maar nadat Jesus verheerlik is, toe het dit hulle bygeval dat hierdie dinge van Hom geskrywe was en dat hulle dit aan Hom gedoen het.

Joh 12:17  En die skare wat by Hom was toe Hy Lasarus uit die graf geroep en hom uit die dode opgewek het, het daarvan getuig.

Joh 12:18  Daarom het die skare Hom ook tegemoetgegaan, omdat hulle gehoor het dat Hy hierdie teken gedoen het.

Joh 12:19  En die Fariseërs het vir mekaar gesê: Sien julle dat julle niks vorder nie? Kyk, die hele wêreld loop agter Hom aan.

SAGARIA SE PROFESIE

Vyfhonders jaar voor die geboorte van Jesus het ‘n profeet me die naam van Sagaria hierdie gebeurtenis in ‘n visioen gesien.

sagaria 9:9  Verheug jou grootliks, o dogter van Sion! Juig, o dogter van Jerusalem! Kyk, jou Koning kom na jou; regverdig en ‘n oorwinnaar is Hy; nederig en Hy ry op ‘n esel—op ‘n jong esel, die vul van ‘n eselin.

Toe Jesus daardie Sondagoggend wakker word, het Hy presies geweet wat daardie dag alles gaan gebeur want dit was eeue voorheen voorspel.

Jesus wat deur Sy hele bediening koninklike eer geweier het, was nou oppad om die erfgenaam van Dawid se troon te word.

‘n Skare mense wat na Betanië gestroom het om Jesus te sien wat ‘n rukkie vantevore vir Lasarus uit die graf geroep het, het deel van daardie dag se gebeure geword.

Maar dis nie al nie. Baie mense wat na die komende paasfees oppad het by hierdie skare en by Jesus aangesluit. Kan jy jou in hierdie oomblik indink.

Daardie ou dorpie het nog nooit in Sy bestaan soveel mense bymekaar gesien.

Behalwe vir die fisiese lente wat die mensdom met sy unieke reuk, skoonheid en energie gevul het, het iets in die skare begin ontwaak.

‘n Nuwe lente het die harte van die skare ontspring. Die langverwagte hoop op ‘n nuwe koninkryk stuwe op in hulle gemoedere.

DIE ESEL

Wat het op hierdie oomblik ontbreek om hierdie profesie in vervulling te laat gaan?

Hoe sou Jesus te werk gaan om ‘n esel en ‘n vulletjie in die hande te kry?

Met sy nuwe status as koning vra Hy nie meer nie meer nie, Hy gebied.

By Jesus se geboorte was hy op gasvryheid van vreemdes aangewese. Die stal waarin Hy gebore is, is geleen. En alhoewel Hy die vee op ‘n duisend heuwels besit, is Hy weer van ‘n vreemdeling vir sy vervoer afhanklik om soos ‘n koning in Jeruselam in te ry.

Kom ons vir Lukas om vir ons die volgende te vertel:

Luk 19:29  En toe Hy naby Bétfagé en Betánië kom, by die berg wat die Olyfberg genoem word, het Hy twee van sy dissipels uitgestuur

Luk 19:30  en gesê: Gaan in die dorp reg voor julle; en as julle daar inkom, sal julle ‘n eselsvul vind wat vasgemaak is, waar geen mens ooit op gesit het nie. Maak hom los en bring hom.

Luk 19:31  En as iemand julle vra: Waarom maak julle hom los? —moet julle so vir hom sê: Die Here het hom nodig.

Luk 19:32  En die wat gestuur was, gaan toe en vind dit soos Hy aan hulle gesê het.

Luk 19:33  En terwyl hulle die vul losmaak, sê die eienaars aan hulle: Waarom maak julle die vul los?

Luk 19:34  En hulle antwoord: Die Here het hom nodig.

Luk 19:35  Toe bring hulle hom na Jesus toe, en hulle lê hul klere op die vul en laat Jesus daarop sit.

Luk 19:36  En terwyl Hy voortgaan, gooi hulle hul klere oop op die pad.

Dis baie interessant. Terwyl hulle die esel losmaak wat in die binnehof van hierdie Joodse huis vasgemaak was,  wil die eienaars weet waarom doen hulle dit. En al wat hulle antwoord is: “Die Here het hom nodig.”

Kan jy sien hoe die opgewonde dissiepels die esel na Jesus en die groot skare mense bring? Voor hulle Hom ophelp plaas hulle eers hulle klere op die dier.

Siestog het besit so min en nou trek hulle van hulle klere uit om Jesus gemaklik te laat sit.

Jesus het ‘n esel gekies waarop niemand vantevore op gery het nie. Dit is ook ‘n wonderwerk want hierdie diere moet eers ingebreek word.

Dit was vir die dissiepels vreemd dat Jesus wat deur Sy hele bediening te voet gestap het nou ewe skielik wil Hy op ‘n esel wil ry.

Maar wag so ‘n bietjie. Hoop ontvlam in hulle harte by die gedagte dat Jesus Homself as Koning in Jerusalem gaan uitroep en Koninkrike krag uitoefen.

Toe hulle op pad was om die esel te gaan en toe hulle teruggekom het, het hulle wat leef en beef van die grootse gebeurtenis ingelig.

Dit het die Messiaanse verwagting van die mense tot die hoogste piek opgejaag. Uiteindelik. Die lang verwagte Messias het die heerskappy by die Romeine kom oorneem.

SOOS VORIGE KONINKLIKE INHULDIGINGS

Presies soos die konings voor Hom Jerusalem op ‘n donkie  gery het om as koning aangestel is, so het Jesus dieselfde tradisie gevolg.

     Wanneer mens hierdie plekkie aan die ooste kant van die Olyfberg besoek, leef jy jou in wat daardie Sondag gebeur het.

Jesus was skaars op die donkie, toe ‘n dawerende uitroep van triomf die lug vul. Die skare toep Hom toe as die Messias hulle koning. Nog nooit voorheen het Jesus hierdie eerbetoon toegelaat nie. Die dissiepels het hierdie toegewing as bewys gesien dat Hy as Koning in Israel gaan regeer. Siestog die manne was in ekstrase.

Hierdie oomblik was vir die groot skare die aanbreek van bevryding van die Romeinse juk. Hulle sien in hierdie verbeelding hoe die Romeinse weermag uit Jerusalem verjaar word en hulle weer as onafhanklike moontheid gaan bestaan.

Die skare wedywer om hulle nuwe koning te vereer en al wat hulle kon doen was om hulle klere en Olyftakke as tapyt voor Hom te plaas en voortdurende Hosannas uit te roep.

Kan jy daardie jubelende skare mense sien. Sommige het palmtakke as simbole van triomf gewuif.

OPTOGGANGERS VERMEERDER

Die getalle het voortdurend toegeneem namate mense van die nuus van Jesus se koms gehoor het. Hulle vra vrae oor waarom Jesus se lank gewag het om Sy koningskap op te eis. Die vrae word deur uitroep van die hosannes triomf stilgemaak.

     

     Wat ‘n skouspel! Die klank van hosanna bereik mense in die omliggende plekke. Spontaan breek hulle ook in hosannas uit.  Die die hosaanaeggos sweef van die koppies en die valleie soos die Hinnomvallei.

En nou bereik die Hosanna ‘n klimaks. Die skares van Jerusalem wat na die pasgafees gekom het, sluit by die optog aan. Hulle begroet Jesus met palmtakke en die pragtige gewyde musiek.

Die priester blaas op sy trompet om die skares na die aandofferdiens te roep maar net ‘n paar mensies daag op.

Johannes vertel ons van die onsteltenis van die geestelikes by die tempel:

Joh 12:19  En die Fariseërs het vir mekaar gesê: Sien julle dat julle niks vorder nie? Kyk, die hele wêreld loop agter Hom aan.

Hulle wou al lankal van Jesus ontstlae geraak maar kon dit tot nou toe net nie reggekry het.

Maar nou is hier ‘n situasie wat hande uitruk. Die volk juig Hom toe as die nuwe koning van Jerusalem.

GROOTSTE OOIT

    Nooit vante vore het Jesus hierdie lofuitinge toegelaat nie. Maar Hy is terdeë van die gevolge hiervan bewus.  Hierdie hosannas gaan Hom aan die kruis laat hang. Dit gaan Sy dood kos.

Maar dit was Sy strategie om Homself aan skare as die Verlosser voor te stel.

Hy wou vroegtydig die aandag op die offer bring wat die kroon op Sy bediening sou span.

Terwyl die feesgangers in Jerusalem die pasga kom vier wou Homself as die Antitipiese vrywillig voorstel. Dit sou voordelig vir die kerk deur die eeue wees om ‘n indiepte studie van Sy soendood te maak.

Elke aspek daarvan moes sonder twyfel gevirifeer word. Dit was dus belangrik dat die gebeure voor die kruisiging die aandag op die Offer fokus.

Met hierdie enorme vertoon van hosanna sal die aandag van die skares sy bewegings met valkoë dophou.

OP ALMAL SE LIPPE

     

Die onvergeetlike triomfantelike intog in Jerusalem sou op almal se tonge wees. Mense bly nie stil nie. Elke men gaan van Jesus hoor.

Na Sy kruisiging gaan baie mense die legkaart van die afgelope paar dae met betrekking tot Sy dood bymekaar sit.  Dit gaan daartoe lei dat hulle die Messiaanse profesieë gaan navors om hulle te vergewis dat Jesus die ware Messias was. Dit sal tot gevolg hê dat bekeerlinge in talle lande hulle tot die waarheid gaan bekeer

Nuwe mense het voortdurende by die prosessie aangesluit. Die uitroepe van “Hosanna aan die Seun van Dawid; geseemd is Hy wat in die Naam van die Here kom! Hosanna in die hoogte.

Nog nooit van te vore het die wêreld so ‘n sege optog gesien nie. Dit was anders as die van aardse veroweraars wat met treurende gevangenes die stad binnegaan nie.

     Die Verlosser se trofeë was gevangenesse wat uit Satan se mag verlos is wat God nou vir Sy verlossig geloof het. Kan jy jou voorstel hoe die blindes te kere gegaan het. Die stommes se tonge is losgemaak en hulle hosannas was iets om na te luister.

Kan jy sien hoe kreupels sommer ‘n klomp draaie hardloop. Hulle is die voorbokke om daardie palmtakke voor Jesus te waai.  Die weduwees en die wese getuig net van Jesus se genadewerk in hulle lewens.

Jy moet sien hoe gooi die geneesde melaatses hulle klere voor Hom op sy pad en juig hom luidkeels toe.

Maar die opvallendste groep is diegene wat Jesus uit die dood opgewek het.  Lasarus wat se liggaam al verder gesien het is die touleier. Hy loop heelvoor. As jy mooi luister kan jou hom hoor roep: “Ek was dood maar Jesus het my op my naam genoem en my beveel om uit die dood op te staan.” Sy hosanna het diep uit sy dankbare hart gekom.

Van die bekommerde Fariseers het dit reggekry om by Jesus uit te kom en Hom om Hom te vra om te vra om iets aan die die hosannes te doen:  Weet jy wat Jesus vir hulle gesê het?

Luk 19:39  En sommige van die Fariseërs uit die skare sê vir Hom: Meester, bestraf u dissipels!

Luk 19:40  En Hy antwoord en sê vir hulle: Ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep.

Hierdie triomftoneel was deur God die Vader beplan. Dit was deur die profete voorspel en die mens was magteloos om dit te verhoed. En as die mense nie Sy plan uitgevoer het nie sou Hy die klippe ‘n stem gegee het en hulle sou die Seun van God lof toegeswaai het.

Terwyl die fariseers stilgemaak is en padgegee het, het die woorde van die skare ten hemel opgestyg:

Sagaria 9:9  Verheug jou grootliks, o dogter van Sion! Juig, o dogter van Jerusalem! Kyk, jou Koning kom na jou; regverdig en ‘n oorwinnaar is Hy; nederig en Hy ry op ‘n esel—op ‘n jong esel, die vul van ‘n eselin.

Volgende keer gaan ons hoor wat gebeur het toe daardie groot skare vanaf Betfage die kruin van die Olyfberg bereik het.

Wat Jesus daardie Sondag gedoen het, was nie net vir die duisende feesgangers nie. Hy het dit vir jou en my gedoen.

Binnekort gaan ons aan ‘n ander prosessie deelneem. Wanneer Jesus kom gaan Hy ons na ‘n ander Jerusalem neem en ek en jy gaan Hom op pad daarheen loof omdat Hy met ons op pad is na ‘n land sonder pyn, trane of dood.

Ek wil in daardie optog gaan sing. Wil jy nie saam met my Sy naam gaan loof vir Sy groot verlossing nie?

Was this article helpful?

Related Articles