1. Home
 2. Algemeen
 3. Korag Numeri 17: Aaron Se Staf

Korag Numeri 17: Aaron Se Staf

Dit wat met Israel van ouds gebeur het, is vir ons as waarskuwing opgeskryf wat in hierdie laat uur van die geskiedenis leef.

Luister hoe Paulus dit stel:

1 Korintiërs 10:1-13 WANT ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het,

2en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see,

3en almal dieselfde geestelike spys geëet het,

4en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit ’n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus.

5Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn.

6En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begerig moet wees na slegte dinge soos hulle begerig was nie.

7En wees ook nie afgodedienaars soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is: Die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel.

8En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag drie-en-twintigduisend geval.

9En laat ons Christus nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom.

10En moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom.

11Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ’n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het.

12Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.

13Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ’n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.

In die vorige lesings het ons gesien hoe die rebelle die leierskap van Moses en Aäron bevraagteken het; hoe hulle die volk teen die leiers opgemaak het, en hoe hulle gestraf is.

Het jy agtergekom dat ‘n al-groter-wordende ontevredenheid teenoor hedendaagse leiers heers?

Kom ons leer uit die geskiedenis.

Daar is nog verdere bewys gelewer dat die priesterskap aan die huis van Aäron opgedra is. Op bevel van God het elke stam ‘n staf berei en die naam van die stam daarop geskrywe.

Numeri 17:1,2 DAARNA het die Here met Moses gespreek en gesê:

2Spreek met die kinders van Israel en neem van hulle vir elke stam ’n staf, van al hulle owerstes volgens hulle stamme, twaalf stawe; elkeen se naam moet jy skrywe op sy staf. 3En Aäron se naam moet jy skrywe op die staf van Levi; want een staf moet daar wees vir hulle stamhoof.

Aäron se naam was op Levi se staf geskryf. Die stawe is in die tabernakel geplaas.

As een staf blom, sou dit as ‘n aanduiding aanvaar word dat die Here daardie besondere stam vir die priesterskap aangewys het.

Verse 4-7 En jy moet hulle wegsit in die tent van samekoms voor die Getuienis waar Ek met julle saamkom. En die staf van die man wat Ek uitkies, sal bloei; en Ek sal die murmureringe van die kinders van Israel wat hulle teen julle murmureer, stilmaak teenoor My. Daarop het Moses met die kinders van Israel gespreek; en al hulle owerstes het hom ’n staf gegee, vir elke owerste een volgens hulle stamme, twaalf stawe. Aäron se staf was ook onder hulle stawe. En Moses het die stawe voor die aangesig van die Here in die tent van die Getuienis neergesit.

Watter een van die stawe dink jy gaan blom?

Verse 8,9 En toe Moses die volgende dag in die tent van die Getuienis ingaan, kyk, daar het die staf van Aäron, vir die huis van Levi, gebloei: dit het bloeisels laat uitspruit en blomme laat oopgaan en amandels laat ryp word! Toe bring Moses al die stawe wat voor die aangesig van die Here was, na al die kinders van Israel toe uit; en hulle het dit gesien en elkeen sy staf geneem.

Kan jy sien hoe die prinse van die stamme die stawe deeglik ondersoek om te sien of daar nie ‘n bloeiseltjie teenwoordig was nie?

Ek dink hulle het na die wonderwerk van Aäron se staf gekyk en net hulle koppe geskud.

Dit is aan die volk getoon en daarna in die tabernakel as ‘n getuienis vir die komende geslagte bewaar. Hierdie wonderwerk het die geskil oor die priesterskap doeltreffend gefinaliseer.

Daar is nou ten volle bevestig dat Moses en Aäron op gesag van God gespreek het, en die volk is genoop om die onaangename waarheid te glo dat hulle in die woestyn sou sterf.

Verse 10 Daarop het die Here vir Moses gesê: Bring die staf van Aäron terug voor die Getuienis om dit te bewaar as teken vir die wederstrewiges, en bevry My eindelik van hulle murmureringe, dat hulle nie sterwe nie. En Moses het dit gedoen; soos die Here hom beveel het, so het hy gedoen.

12Toe het die kinders van Israel met Moses gespreek en gesê: Kyk, ons sterwe, ons vergaan, ons almal vergaan!13Elkeen wat enigsins nader kom na die tabernakel van die Here, sal sterwe. Is ons dan geheel en al daarvoor bestemd om weg te sterwe?

Hulle het erken dat hulle gesondig het deur teen hulle leiers in opstand te kom en dat Korag en sy geselskap regverdig deur God gestraf is.

Korag se rebellie het in ‘n mindere mate dieselfde gees geopnebaar as wat Lucifer openbaar het toe hy in opstand in die hemel gelei het.

Dit was hoogmoed en eersug wat Lucifer aangespoor het om teen die regering van God te kla en om die orde wat in diehemel gevestig was, te probeer omverwerp. Sedert sy val was dit nog altyd se sterwe om dieselfe gees van afguns en ontevredenheid; dieselfde soeke na ‘n ereposisie en in mens op te wek.

Dis soos wat hy met Korag, Datan en Abiram gedoen het – ‘n soeke na selfverheffing, afguns, wantroue en rebellie in hulle aan te wakker.

Die satan het dit so bewimpel dat hulle in die verwerping van God se aangestelde leiers, God verwerp het. Terwyl hulle God deur hulle klagtes teen Moses en Aäron gelaster het, was hulle so verblind dat hulle gedink het hulle is reg en diegene wat hulle vermaan het, deur Satan gebruik was.

Bestaan die boosheid wat tot Korag se ondergang gelei het, nie ook in ons dag nie? Hoogmoed en eersoekery is orals en wanneer dit gekoester word, maak hulle die deur vir afguns en baasspeel oop.

Die siel word van God vervreem en onbewustelik by die gelede van die Satan gevoeg. Daar is selfs belydende Christene wat soos Korag en sy metgeselle dink en selfsugtige planne vir hulle self beraam.

Hulle is bereid om die waarheid te verdraai en die dienaars van die Here belaster en verkeerd voor te stel. Hulle  beskuldig goeie mense van dieselfde sonde van hoogmoed waaraan hulle skuldig is solank hulle net die ondersteuning en megevoel van mense kan kry.

Deur leuens oor en oor te vertel, en dit ondanks daar teenbewyse vir hulle aantuigings is, glo hulle uiteindelik dat hulle die waarheid praat. Terwyl hulle mense se vertroue in geestelike leiers ondermyn, glo hulle werklik dat hulle ‘n goeie werk doen en dat hulle God ‘n diens bewys.

Is jy ‘n slagoffer van ‘n geestelike wat op jou jaloers is? Doen wat Moses gedoen het. Val op jou aangesig en praat met die Here. Dieselfde gees mag nie in jou lewe wees nie.

Die Hebreërs was nie gewillig om hulle aan die bevele van die Here te onderwerp nie. Hulle kon nie ingeperkheid duld nie en was onvwillig om bestraf te word. Dis die rede waarom hulle oor Moses gekla het.

As hulle toegelaat sou word om te maak net wat hulle wou, sou daar baie minder klagtes teen Moses gewees het. Deur die eeue is die dienaars van God met dieselfde probleem gekonfronteer.

Deur aan jou drange te bevredig, gee jy die Satan toegang tot jou gemoed. Dis dan wanneer mens van die een sonde oortreding na die ander een oorgaan.

Wanneer ons lig verwerp, kry sonde ‘n vastrap plek in jou hart en dit hinder jou later ook nie meer. Hy wat die Woord van God gerou verkondig en sondes aanspreek, kan vir seker wees dat mense hom gaan haat.

Omdat mense nie gewillig is om die pyn en opoffering te verduur wat hervorming verg nie, beskuldig hulle die diensknegte van God dat hulle bestraffing onredelik is. Soos Korag verontskuldig hulle die volk en blameer die een wat bestraf.

Terwyl hulle hulle gewete hierdeur sus, span die ontevredenes en ontroues saam om onenigheid in die gemeente te saai en werk van die getroues in wiele te ry.

Wanneer mense deur God geroep word om Sy werk te doen, wek dit agterdog en elke optrede word deur die foutvinders in ‘n verkeerde lig voorgestel. So was dit in Luther en Wesley en ander hervormers se dag en so ook in ons dag.

Korag sou nie so opgetree het as hy besef het dat al die voorskrifte en bestraffing vir Israel, van God was nie. Maar hy kon dit geweet het. Die Here het oortuigende bewsye gegee dat Hy Israel lei.

Maar Korag en sy metgeselle het die lig verwerp totdat hulle in so ‘n mate verblind was dat dat geen openbaring van God se krag hulle kon oortuig nie. Hulle het alles aan menslike of sataniese werktuie toegeskryf.

Die mense wat die dag nadat Korag en sy bondgenote gesterf het, vir Moses en Aäron kom sê het: “Julle het die volk van die Here gedood,” het dieselfde sonde gedoen.

Tenspyte daarvan dat die dood van die manne wat hulle mislei het, ‘n bewys was dat hulle God mishaag het, het hulle dit nog gewaag om dit aan Satan toe te skryf. Hulle het Moses en Aäron vir die dood van goeie en heilig manne aan die verleiding van Satan toegeskryf.

Hierdie daad het hulle lot beslis. Hulle het teen die Heilige Gees gesondig, ‘n sonde waardeur die mens heeltemaal teen God verhard word. Matteus 12:32 Elkeen wat ‘n word spreek teen die Seun van die mens, dit sal hom vergewe word; maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie.”

Ons Heiland het hierdie woorde gespreek toe die Jode die genadedade wat Hy deur die krag van die Heilige Gees verrig het, aan Beëlsebul toegeskryf het.

Dit is deur middle van die Heilige Gees dat God tot die mens spreek; en die diegene wat hierdie middle met opset verwerp en sê dis satanies, het die kanaal tussen hulle eie siele en die hemel gesluit.

God werk deur die openbaring van Sy Gees om die sondaar te bestraf en te oortuig. Indien die werk van die Gees einde ten laaste verwerp word, kan God vir die mens niks meer doen nie.

Die laaste redmiddel van die genade van God is weg. Die oortreder het hom van God afgesny en sonde besit nie die vermoë om genesing te bring nie.

Daar is geen addisionele krag waarmee God kan werk om die sondaar te oortuig en tot inkeer te bring nie. Die Goddelike bevel lui: “Laat hom staan!” Hosea 4:17.

Dan “bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar ‘n verskriklike verwagting van oordeel en ‘n vuurgloed wat die teëstanders sal verteer.” Hebreërs 10:26,27.

Het jou geestelik leier jou teleurgestel? Het jy jou vertroue in hom verloor? Is jy besig om jou griewe en jou seer met ander mense te bespreek?

Jy loop op gevaarlike grond. Dis hierdie soort grond wat padgegee en vir Korag, Datan en Abiram ingesluk het.

Gaan op jou knieë en maak die saak met die Here reg. Vra Hom om jou te vergewe. Begin om vir jou predikant te bid.

Gaan maak dan reg waar jy jou leraar beswadder het. En mag die Here jou die genade en die moed gee om na jou predikant toe te gaan en jou sonde teenoor hom te bely.

Jy en hy gaan baie groot vriende word. Hy gaan hoor hoe iemand hom voorheen beskrinder het, nou vir hom bid.

 1. “Almost persuaded” now to believe;
  “Almost persuaded” Christ to receive;
  Seems now some soul to say,
  “Go, Spirit, go Thy way,
  Some more convenient day
  On Thee I’ll call.”
 2. “Almost persuaded,” come, come today;
  “Almost persuaded,” turn not away;
  Jesus invites you here,
  Angels are ling’ring near,
  Prayers rise from hearts so dear;
  O wand’rer, come!
 3. “Almost persuaded,” harvest is past!
  “Almost persuaded,” doom comes at last!
  “Almost” cannot avail;
  “Almost” is but to fail!
  Sad, sad, that bitter wail—
  “Almost,” but lost!
 4. I can hear my Savior calling,
  In the tend’rest accents calling;
  On my ear these words are falling,
  “Take thy cross, and daily follow me.”
  1. I will take my cross and follow,
   My dear Savior I will follow,
   Where He leads me I will follow,
     I’ll go with Him, with Him all the way.
 5. Though the way be dark and dreary,
  Though my feet be worn and weary,
  Yet my heart keeps bright and cheery
  As I follow, follow all the way.
 6. Savior, ever go before me,
  Shining heaven’s sunlight o’er me,
  And when weak, by grace restore me
  As I follow, follow all the way.
 7. Through the valley safely lead me,
  Heav’nly manna daily feed me;
  Every hour, dear Lord, I need Thee
  As I follow, follow all the way.
 8. In Thy heart’s affection hold me,
  In Thy arms of love enfold me,
  And with Thine own grace uphold me,
  As I follow, follow all the way.
 9. I would never leave Thee, never;
  Faithful I would be forever;
  Nothing from Thy love can sever
  As I follow, follow all the way.

Dis nie nodig dat enigiemand verlore hoef te gaan nie. Die Here het genoeg bewyse in die natuur en in Sy Woord geplaas om vir te sê waarvoor ons moet oppas. Kom ons luister en leef.

Dink net hoe dit sal wees as ons eendag gered is. Ons gaan saam die kosmos met die Skepper bespied. Daar wag vir ons ongelooflike veilige avontuur.

Ek wil hemel toe gaan, wat van jou?

Gee jou rebellie aan die Een wat vir jou op Golgota gesterf het.

Volgende keer trek ons verder saam met Israel deur die woestyn. Ons gaan kyk watter ander kosbare lesse die Here vir hulle en vir ons wou leer.

Was this article helpful?

Related Articles