1. Home
  2. Argeologie
  3. Nebukadnesar II – Van Glorie Na Gras – Deel 5

Nebukadnesar II – Van Glorie Na Gras – Deel 5

Nebukadnesar – Glorie Weg – Deel 5
Ek stap hier tussen die 60 miljoen bakstene en ek dink aan Saddam Hussein. Die man wou Nebukadnesar III geword het.
Hier by die groot skildery vertel hy vir my dat nooit weer sal ‘n Kores, of enige ander vyand sy koninkryk kom verower nie. Sy AK 40’s is gereed om hom te verwoes.
Die arm man het deel van die stof geword waarin Nebukadnesar vandag lê.
NEBEKADNASER SE GLORIE
Hierdie genie het die hoogste sport op die leer globale eer en mag bereik.
Hier naby Nippur waar Esegiël langs die Kebarrivier gewoon het, het hy die volgende oor hom geskryf:
Esegiël 26:7 Want so sê die Here HERE: Kyk, Ek laat Nebukadrésar, die koning van Babel, die koning van die konings, van die noorde af teen Tirus kom, met perde en strydwaens en ruiters en ‘n menigte en baie mense.
Hy was die koning van sy tyd geen koning het naby hom gekom nie.
GEVAARLIK
Wil jy graag beroemd wees? Wil jy graag nog ryker word? Soek jy groter aansien?
Is sukses ‘n veilig plek om te wees?
Kom ons kyk watter lesse ons uit die lewe van Nebukadnesar kan leer.
UITSPRAAK BY DIE UITLEG VAN DIE DROOM
“Ai, my vrou Amytis,” sê hy daardie baie besondere dag, “ek het ‘n droom gehad. Maar dink jy ek kan onthou wat ek gedroom het?”
Hy is so kwaad vir slim manne omdat hulle nie sy droom vir hom kan herroep nie hy wou hulle almal doodmaak.
Kom ons hoor wat hierdie vurige aanbidder van Marduk gesê het toe Daniël vir hom die droom kom vertel en uitgelê het:
Daniël 2:47 Die koning het Daniël geantwoord en gesê: Waarlik, julle God is die God van die gode en die Here van die konings en die Openbaarder van geheimenisse, daarom was jy in staat om hierdie geheim te openbaar.
DANIëL SE KERK
“Daniël waar is julle kerk? Hoe laat begin julle eredien?”
Ek weet nie hoe die ou plekkie gelyk het waar Daniël en sy drie vriende op ‘n Sabbat aanbid het nie. Al wat ek weet is dat die kontras tussen sy Esagilatempel wat hy ter ere van sy god Marduk gebou het was baie groot.
Ek weet nie hoe lank hy by die nederige ou kerkie met sy min aanbidders besoek het nie.
Die profesie van die beeld het ook al hoe meer aan hom begin krap.
Hoe meer hy aan die profesie van die beeld gedink het, hoe meer het dit hom gekrap.
ESAGILA
Die hoëpriester was so bly die toe Nebukadnesar weer op ‘n Sondag daar kom aanbid het.
Die tempel was vol aanbidders en die musiek hipnoties.
DIE VUUROOND
Hoe dink jy het Daniël en sy drie vriende daar Sabbatoggend gevoel toe die koning nie opgedaag het nie. Hulle het hom op hulle gebedslys geplaas.
Op ‘n dag het Nebukadnesar ‘n dekreet uitgevaardig dat al die verteenwoordigers van die Ryk op ‘n spesifieke dag die plein van Dura moet aanmeld.
Hoekom?
En toe drie Hebreërs weier om voor die goue beeld te buig?
TWEEDE BELYDENIS
Kan jou jou indink hoe Nebukadnesar gevoel het toe hy Jesus vir ‘n twede keer sien?
Hy was verskriklik voor daardie topadministrateurs verneder.
Hy glo nie Marduk sou did gewaag het om saam met hom in ‘n vuuroond kom kuier het nie.
Daniël 3:28 Daarop het Nebukadnésar gespreek en gesê: Geloofd sy die God van Sadrag, Mesag en Abednégo, wat sy engel gestuur en sy knegte verlos het wat hulle op Hom verlaat het en die bevel van die koning oortree het, en wat hulle liggame oorgegee het om geen ander god te dien of te aanbid nie, behalwe hulle God.
Dan 3:29 Daarom word deur my bevel gegee dat enige volk, nasie of taal wat oneerbiedig spreek oor die God van Sadrag, Mesag en Abednégo, stukkend gekap en van sy huis ‘n mishoop gemaak sal word, omdat daar geen ander god is wat so kan verlos nie.
Die woorde wat Daniël met die uitleg van die betekenis van die groot beeld gesê het, kom na die koning terug:
Daniël 2:44 Maar in die dae van dié konings sal die God van die hemel ‘n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar ‘n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan—
EVANGELIS
En skielik word Nebukadnesar ‘n magtige evangelis. Daardie groot afvaardiging is huistoe om vir hulle mense te vertel van watter God Daniël en sy drie vriende dien.
EREDIENS
Dit was ‘n baie nederige mens wat die volgende Sabbat die erediens van die sektes bygewoon het. Daar was nie ‘n uitstalling van goud en die geklank van koormusiek nie.
Maar Nebukadnesar het Jesus gesien. Daardie beeld het die prag van die Esagilatempel dof gemaak.
Tenspyte van die feit dat hy ‘n afogdeaanbidder was, het hy nogtans ‘n sin vir reg en geregtigheid gehad. Die Here het hom gekies om die rebelse nasies van sy tyd te straf.
Babylon was a religious center without rival on earth. A cuneiform tablet of Nebuchadnezzar’s time lists 53 temples dedicated to important gods, 955 small sanctuaries, and 384 street altars—all of them within the city confines.
“O Babylon, whosoever beholds thee is filled with rejoicing,
Whosoever dwells in Babylon increases his life,
Whosoever speaks evil of Babylon is like one who kills his own mother.
Babylon is like a sweet date palm, whose fruit is lovely to behold.”
The interior structures of the city walls and gates, the palaces and temples, were of unbaked bricks. The outer coats consisted of baked and, in some instances, of glazed bricks. The outer bricks of the city walls were yellow in color, those of the gates sky blue, those of the palaces rose, and those of the temples white. The Ishtar Gate was a double structure, because of double walls. It was 165 ft. (50 m.) long and consisted of four tower-like structures of varying thickness and height. The walls were of bricks whose glazed surfaces formed raised figures of animals. There were at least 575 of these.

Dan 4:30 het die koning aangehef en gesê: Is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot ‘n koninklike verblyf, deur die sterkte van my vermoë, en tot verheerliking van my majesteit nie?

DIE LAASTE DROOM
Dan 4:4 Ek, Nebukadnésar, het rustig in my huis gelewe en was voorspoedig in my paleis.

Wat sou jy sê beteken die woord “rustig”? In hierdie konteks arrogante selfvoldaanheid.

Dan 4:5 Ek het ‘n droomgesig gesien wat my verskrik het—droombeelde op my bed en die gesigte van my hoof het my verontrus.
Dan 4:6 Daarop is deur my bevel gegee om al die wyse manne van Babel voor my te bring, dat hulle my die uitlegging van die droom bekend kan maak.
Dan 4:7 Toe het die geleerdes, die besweerders, die Chaldeërs en die waarsêers gekom, en ek het hulle die droom vertel, maar hulle het sy uitlegging my nie bekend gemaak nie;

Wie sal hom kan help?
Gelukkig was hy nie hardkoppig nie.
Dan 4:8 totdat eindelik Daniël voor my ingekom het, wie se naam Béltsasar is, na die naam van my god, en in wie die gees van die heilige gode is; en ek het hom die droom vertel:
Dan 4:9 Béltsasar, owerste van die geleerdes, van wie ek weet dat die gees van die heilige gode in jou is en dat geen enkele geheim jou kwel nie, vertel my die droomgesigte wat ek gesien het, naamlik die uitlegging daarvan.
Dan 4:10 Wat nou die gesigte van my hoof op my bed betref—ek het gesien, en kyk, daar was ‘n boom in die middel van die aarde, en sy hoogte was groot.
Dan 4:11 Die boom het groot geword en sterk, en sy hoogte het tot aan die hemel gereik, sodat hy tot aan die einde van die hele aarde sigbaar was.
Dan 4:12 Sy blare was mooi en sy vrugte baie, en aan hom was vir alles voedsel; onder hom het die diere van die veld skaduwee gesoek, en in sy takke het die voëls van die hemel gewoon, ja, alle vlees is daardeur gevoed.

Die mense van hierdie tyd was gewoond om ‘n uitleg van ongewone drome te soek.
En die Here ontmoet ons gewoonlik op die plek waar ons staan.

Dan 4:13 Ek het in die gesigte van my hoof op my bed gesien, en kyk, ‘n bode, naamlik ‘n heilige, het uit die hemel neergedaal;
Dan 4:14 hy het hardop geroep en só gesê: Kap die boom om en kap sy takke af, trek sy blare af en verstrooi sy vrugte; laat die diere onder hom uit wegvlug en die voëls uit sy takke.
Dan 4:15 Maar laat sy penwortel in die aarde staan, en dit met ‘n band van yster en koper in die groen gras van die veld; en laat hy deur die dou van die hemel natgemaak word en saam met die diere deel hê aan die plante van die aarde.
Dan 4:16 Laat sy hart anders word as dié van ‘n mens en ‘n dierehart aan hom gegee word, en laat sewe tydperke oor hom heengaan.

Dan 4:17 Op ‘n besluit van die bodes berus die bevel, en ‘n woord van die heiliges is die saak, met die bedoeling dat die lewendes kan erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie Hy wil, en die nederige onder die mense daaroor aanstel.
Dan 4:18 Dit is die droomgesig wat ek, koning Nebukadnésar, gehad het; en jy, Béltsasar, sê my die uitlegging, omdat al die wyse manne van my koninkryk my die uitlegging nie kon bekend maak nie; maar jy is daartoe in staat, want die gees van die heilige gode is in jou.
Dan 4:19 Toe het Daniël, wie se naam Béltsasar was, ‘n oomblik verstom gestaan en sy gedagtes het hom verskrik. Die koning het daarop gespreek en gesê: Béltsasar, laat die droom en die uitlegging jou nie verskrik nie. Béltsasar het geantwoord en gesê: My heer, mag die droom u haters en sy uitlegging u teëstanders oorkom.

Arme Daniël. Hy weet presies wat die droom beteken. Moet hy die waarheid praat?

Dan 4:20 Die boom wat u gesien het—wat groot en sterk geword het, en waarvan die hoogte tot aan die hemel gereik het en wat vir die hele aarde sigbaar was,
Dan 4:21 en waarvan die blare mooi en die vrugte baie gewees het, en waar voedsel vir alles aan was, waaronder die diere van die veld gehou en in die takke waarvan die voëls van die hemel gewoon het—
Dan 4:22 dit is u, o koning, wat groot en sterk geword het, wie se grootheid toegeneem het en reik tot aan die hemel en u heerskappy tot aan die einde van die aarde.
Dan 4:23 En dat die koning ‘n bode, naamlik ‘n heilige, uit die hemel sien neerdaal het met die woorde: Kap die boom om en verwoes hom, maar laat sy penwortel in die aarde staan, en dit met ‘n band van yster en koper in die groen gras van die veld, en laat hy deur die dou van die hemel natgemaak word en sy lot saam met die diere van die veld wees totdat sewe tydperke oor hom heengegaan het—
Dan 4:24 dit is die uitlegging, o koning, en dit is die besluit van die Allerhoogste wat oor my heer die koning kom:
Dan 4:25 Hulle sal u uit die mensdom verstoot, en u woning sal saam met die diere van die veld wees, en hulle sal u soos die beeste plante laat eet; en u sal deur die dou van die hemel natgemaak word, en sewe tydperke sal oor u heengaan totdat u erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie Hy wil.
Dan 4:26 En dat hulle bevel gegee het om die penwortel van die boom te laat staan—u koningskap sal vir u bestendig wees vandat u erken het dat die hemel heers.
Dan 4:27 Daarom, o koning, laat my raad u welgevallig wees en breek met u sondes deur geregtigheid en met u ongeregtighede deur genade te bewys aan die ellendiges as daar verlenging van u rus moet wees.
Wat sou gebeur het as Nebukadnesar met sy sonde van arrogansie en verdrukking gebreek het.
Wat moes met Nineve gebeur het? Hulle moes vernietig word. Hoekom het dit nie gebeur nie?
Wat van jou en my?

Kom ons hoor wat hier gebeur het.

Dan 4:28 Dit alles het oor koning Nebukadnésar gekom.
Dan 4:29 Aan die einde van twaalf maande terwyl hy op die koninklike paleis van Babel rondwandel,
Dan 4:30 het die koning aangehef en gesê: Is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot ‘n koninklike verblyf, deur die sterkte van my vermoë, en tot verheerliking van my majesteit nie?
Wat sê die kleitablette?
“Then built I the palace, the seat of my royalty, the bond of the race of men, the dwelling of exultation and rejoicing” (E. Schrader, Keilinschriftliche Bibliothek, vol. 3, part 2, p. 39).
In another text he says, “In Babylon, the city which I prefer, which I love, was the palace, the amazement of the people, the bond of the land, the brilliant palace, the abode of majesty on the ground of Babylon” (Ibid., p. 25).

Dan 4:31 Terwyl die woord nog in die mond van die koning was, val daar ‘n stem uit die hemel: Koning Nebukadnésar, jou word aangesê—die koningskap word jou ontneem;
Dan 4:32 en hulle sal jou uit die mensdom verstoot, en jou woning sal saam met die diere van die veld wees; hulle sal jou plante laat eet soos die beeste, en sewe tydperke sal oor jou heengaan, totdat jy erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie Hy wil.
Dan 4:33 Dieselfde oomblik het die woord in vervulling gegaan oor Nebukadnésar—hy is uit die mensdom verstoot en het plante geëet soos die beeste, en deur die dou van die hemel is sy liggaam natgemaak, totdat sy hare lank geword het soos die vere van arende, en sy naels soos dié van voëls.

WAAR WAS SY TROTS?
Van die briljantse man van sy dag; van die magtigste man op aarde; na die vlak van ‘n dier; na die swakste van die swakstes.
Opperman in sy balade oor die dood sê: oor alles hou die wurm wag.
Met tye het skagte hemelse lig sy benevelde verstand binnegedring. Die Heilige Gees praat:
“Nebukadnesar die God van Daniël het jou life.”
Jaar na jaar klop die Here aan hierdie menslike wrak se hart.
Dink jy dis moontlik dat Daniël hom gaan besoek het?

Miskien was dit die enige menslike aanraking wat hy gevoel het.

Die geloof van daardie antieke nasie was sodanig dat jy nie die besetene aanraak nie want dan kan dieselfde ramp jou tref.

En toe op ‘n dag. En toe op ‘n dag besluit hier gedrog van ‘n sondaar om op te kyk.

Hy kyk weg van homself en hy kyk na Jesus wat hy in die droom van die groot beeld gesien het. Hy sien hoe Hy as koning van die konings, en Here van die here in al Sy glans ‘n nuwe hemele en ‘n nuwe aarde kom skep.
Hy kyk op en hy sien Jesus in Sy vleesgeworde toestand tussen sy top administrateurs wat hy wou doodmaak.
Hy sien ‘n God wat soveel vir Sy kinders omgee dat Hy hulle in hulle doodsnikke kom red.
TRANE
Terwyl ek hier tussen die ruïnes van Babilon stap, sien ek hierdie mal man.
Hy draai sy kop na die hemel. Trane rol oor daardie lang baard, sy uitdrukkinglose oë word skielik intelligent.
“O God van Daniël. Ek bely my valse trots. Vergewe my dat ek mense verdruk het.”

Kan jou hom na die paleis toe sien terugstap. Wie dink jy sou hom die heel eerste tegemoet kom?

Ek wil sien hoe Daniël die man vir wie hy jare vir jare gebid het, omhels.

Dan 4:34 En ná verloop van tyd het ek, Nebukadnésar, my oë na die hemel opgeslaan, en my verstand het in my teruggekeer, en ek het die Allerhoogste geloof en Hom wat ewig lewe, geprys en geëer, wie se heerskappy ‘n ewige mag en wie se koningskap van geslag tot geslag is.
Dan 4:35 En al die aardbewoners word as niks geag nie, en na sy wil handel Hy met die leër van die hemel en die bewoners van die aarde, en daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir Hom kan sê: Wat doen U nie?
Dan 4:36 In dié tyd het my verstand in my teruggekeer; en wat die eer van my koningskap betref—my majesteit en my glans het in my teruggekeer, en my raadsmanne en my maghebbers het my opgesoek; en ek is in my koningskap herstel, en buitengewone grootheid is my toegevoeg.
Dan 4:37 Nou prys ek, Nebukadnésar, en ek roem en eer die Koning van die hemel: al sy werke is waarheid en sy paaie is reg, en Hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel.

DIE DOOPDIENS
Ek wil saam met Daniël, sy drie vriende en Nebukadnesar na die Eufraatrivier sien stap waar hy gedoop is.
Ek wil nog verder iets baie mooi sien.
Ek wil sien hoe sy graf hier iewers in Babilon oopgaan en ek wil sien hoe hy opgewek word. Ek wil sien hoe hy met al die verlosdes by die wederkoms vir Jesus in die lug gaan ontmoet.
Ek wil graag sien hoe ek met hom oor sy bekering gaan praat.
Ek wil graag nog verder kyk. Ek wil jou daar sien.

Was this article helpful?

Related Articles