Openbaring Deel 10 – Die Sewe Basuine (Deel 2)

SEWE BASUINE – TWEE (1,2)

In ons vorige lesing het ek belowe dat ons na die boodskap van die eerste basuin gaan luister. Maar voordat ons daar uitkom, net nog meer inligting oor die basuine. In hierdie lesing gaan ons ontdek dat die sewe basuine betrekking het op die drie groot wêreld-godsdienste wat God aanbid.

Ons gaan Sy groot besorgdheid oor hulle ontdek. Eerstens Judaisme. Dit is die Joodse godsdiens wat in die tyd van Jesus beoefen is. Tweedens kyk ons na die vroeë Christelike kerke. Rome in die weste en Ortodokse kerke in die ooste. En laastens behandel ons die

Oorsprong en groei van Mohammedanisme. Dis aangrypend om ‘n oorsig van die trompette of basuine te doen. Die heel laaste basuin, betrek nie alleen die drie groot godsdienste nie, maar die ganse mensdom.

DIE BETEKENIS VAN DIE BASUINE

In hierdie lesing gaan ons ontdek dat die basuine aspekte van die sewe gemeentes en die sewe seëls herhaal. Ons noem dit rekaputulasie. Elke keer word meer inligting gegee. Spesiale klem gaan op die uitstaande politieke en militêre gebeure van hierdie tydperk geplaas word.

Voordat ons die boodskappe van die sewe basuine in Openbaring kan verstaan, moet ons eers verstaan waarvoor basuine in die Ou Testament gebruik is.

Numeri 10:7 “En as julle in jul land in oorlog kom teen die vyand wat met julle veg, moet julle met die trompette alarm blaas; dan sal aan julle gedink word voor die aangesig van die Here julle God, en julle sal van jul vyande verlos word.”

Josua 5:20 sê vir ons dat die mure van Jerigo ingetuimel het toe die Israeliete op hulle basuine geblaas het. Met ander woorde, die blaas van die basuin, die trompet, kondig ook oordeel aan.

Ons lees in 1 Thessalonicence 4:16 dat wanneer Jesus met die wolke gaan kom, gaan Hy kom met die geklank van die basuin van God. Vir diegene wat ‘n verhouding met die Here opgebou het, gaan die basuine nie soos oordeelsklanke klink nie, maar soos klanke van bevryding. Hoe gaan die laaste basuin vir jou en my klink?

Kom ons lees net weer ‘n keer die inhoud van die eerste basuin: Openbaring 8:7 “En die eerste engel het geblaas, en daar het hael en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. En ‘n derde van die bome het verbrand, en al die groen gras het verbrand.”

Wie alleen kan vir ons die betekenis van groen bome en gras uitlê? Die Bybel. En die hael en vuur met bloed gemeng?

Eksodus 9:22,23 Toe sê die HERE vir Moses: Steek jou hand na die hemel uit, en daar sal hael wees in die hele Egipteland, oor mense en diere en oor al die plante van die veld in Egipteland.23En Moses het sy staf na die hemel uitgesteek, en die HERE het donder en hael gegee, en vuur het na die aarde uitgeskiet; en die HERE het hael op Egipteland laat reën.

Verse 24-25 En daar was hael en onophoudelike vuur binne-in die hael, baie swaar, soos in die hele Egipteland nooit gewees het vandat dit aan ’n volk behoort het nie.25En die hael het in die hele Egipteland geslaan alles wat in die veld was, mense sowel as diere. Ook het die hael al die plante van die veld geslaan en al die bome van die veld verbreek.26Net in die land Gosen, waar die kinders van Israel was, was daar geen hael nie.

Waarom het God hierdie plaag gestuur? Gaan soortgelyke plae weer val?

Esegiël 38:22 En Ek sal met hom in die gereg gaan deur pes en deur bloed; en oorstromende stortreën en haelstene, vuur en swawel op hom laat reën en op sy leërs en op baie volke wat saam met hom is.

In watter konteks tref hierdie plaag vir Gog en Magog?

Openbaring 8:7 En die eerste engel het geblaas, en daar het hael en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. En ‘n derde van die bome het verbrand, en al die groen gras het verbrand.

Wie word deur die bome en die gras voorgestel?

Ek het dit eenkeer op ‘n baie slegte pad gewaag om na eienaardige bome in die Rigterveld te gaan kyk. Weet jy wat hierdie bome genoem word? Halfmens.

Kan ek op grond hiervan besluit dat bome mense voorstel?
Nee. Ek moet na die Bybel toe gaan vir die betekenis. Wanneer bome in ‘n profetiese konteks voorkom, verwys dit gewoonlik na mense.

In Jeremia 11:16,17 vergelyk die Here Sy volk met ‘n Olyfboom. Hy waarsku hulle dat die Babiloniërs met ‘n gedruis sal kom en hulle blare sal verbrand.

“’n Groen olyfboom met mooi gevormde vrugte, so het die Here jou genoem. Maar as die hordes met ‘n gedruis aankom, sal hulle jou blare aan die brand steek en jou takke kaal stroop.”

Wie is die bome wat tydens die eerste basuin verbrand word, gestraf sal word? Die ongehoorsame kinders van die Here.
Jesaja 48:18 Ag, as jy maar na my gebooie geluister het, dan sou jou vrede gewees het soos ’n rivier en jou geregtigheid soos die golwe van die see

Wat het ek nodig om soos ‘n mooi geestelike groen wilgerboom te groei?

Jesaja 44:3,4 Ek sal volop water gee op die dorsland, strome op die droë grond. Ek sal my Gees uitgiet op jou kinders, my seën op jou nakomelinge. 4 Hulle sal uitspruit soos gras in die veld, soos wilgerbome langs waterlope.

Ons lees in Lukas 13:6-9 dat Jesus Israel met ‘n vyeboom vergelyk. Hy soek vrugte maar kry niks. Hy waarsku dat as die boom nie vrugte dra nie, moet hy uitgekap word. Gelukkig het hierdie vyeboom op Patmos vrugte gedra.

Wat sou gras beteken? Jesaja 44:4 verwys na Israel en sê: “Hulle sal uitspruit soos gras in die veld, soos wilgerbome langs waterlope.”

Lukas 23:31 Want as hulle dit doen aan die groen hout, wat sal met die droë gebeur!

Na wie verwys Jesus?

As dit met Jesus die Onskuldige gebeur wat van die wat Hom en Sy volgelinge mishandel en verwerp het?

Wanneer mens Jerusalem besoek, vind jy biddende Jode by die klaagmuur. Titus het hierdie stukkie buite muur van die tempelkompleks uitgehou om die verhaal van die verwoesting van die stad in 70nC. te herdenk. Watter verhaal kan hierdie muur ons vertel?

“So fierce were the pangs of hunger that men would gnaw the leather of their belts and sandals and the covering of their shields. Great numbers of the people would steal out at night to gather wild plants growing outside the city walls, though many were seized and put to death with cruel torture, and often those who returned in safety were robbed of what they had gleaned at so great peril.

“The most inhuman tortures were inflicted by those in power, to force from the want-stricken people the last scanty supplies which they might have concealed. And these cruelties were not infrequently practiced by men who were themselves well fed, and who were merely desirous of laying up a store of provision for the future.

“Thousands perished from famine and pestilence. Natural affection seemed to have been destroyed. Husbands robbed their wives, and wives their husbands. Children would be seen snatching the food from the mouths of their aged parents.” GC 31

Josefus beskryf die verwoesting van Jerusalem in 70 nC. as volg: “n Land van bloed en vuur.”

Openbaring 8:7 En die eerste engel het geblaas, en daar het hael en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. En ‘n derde van die bome het verbrand, en al die groen gras het verbrand.

Josefus sê dat 97,000 Jode is as gevangenes weggelei en 1.1 miljoen het gesterf. Wanneer die Here ons waarsku om met sonde te breek en die gevolge vry te spring, bedoel Hy wat Hy sê.

“The destruction of Jerusalem is a fearful and solemn warning to all who are trifling with the offers of divine grace, and resisting the pleadings of divine mercy. Never was there given a more decisive testimony to God’s hatred of sin, and to the certain punishment that will fall upon the guilty.” GC 36

Kan jy agterkom op wie die oordeel van die eerste basuin gaan val? Die Joodse nasie. Is daar ‘n teks wat vir ons sê dat die oordeel by die huis van God begin? Ja. Kom ons lees dit:

1 Petrus 4:17 “Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?”

By ‘n studie van die basuine kyk ons na drie belangrike punte:

1. God se ongelukkigheid oor Israel se afvalligheid
2. Die waarskuwingsboodskap
3. Die oordeel

Wanneer ons na die boodskappe aan die sewe gemeentes kyk, sal ons interessante ooreenkomste sien.

Openbaring 2:4,5 Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het.5 Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie.

42. By die Forum kry mens die Titusboog. Hier sien jy die relief van die kandelaar wat deur die Romeine vanaf Jerusalem na Rome gedra word.

Wanneer ‘n mens die lig en klank vertoning in Jerusalem bywoon, hoor jy van die verskriklike rampe wat die Joodse nasie vanaf 70 n.C. getref het. Die hael en vuur wat met bloed gemeng is, is Bybelse beeldspraak wat van verwoestende oorloë praat. Jesus het na die verwoestende oordeel van die eerste basuin in Matteus 23:38 verwys toe Hy gesê het: “Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat!”

In Matteus 24:2 verwys Jesus asvolg na die oordeel van die eerste basuin: “…Voorwaar Ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie.”

Het hierdie verskriklike oordeel van die eerste basuin enige positiewe invloed op sommige lede van die Joodse nasie gehad? Die opgrawings sê “Ja” dit het.

Die oorblyfsels van ‘n vroeë Christelike kerk in die Negev. Die plek se naam is Shifta.

Hierdie mense het die rampspoedige gevolge van ongehoorsaamheid gesien en die Here met baie groter toewyding begin dien. Die boek Handelinge sê vir ons dat duisende Jode die Christelike geloof aanvaar het en tot bekering gekom het.

In ‘n ander Nabateense stad met die naam van Avdad, het ek ook ‘n antieke Christelike kerk raakgeloop. Mag die Here ons help om in die lig van die rampspoedige aard van die basuine, Hom met groter erns as ons Sekuriteit te soek.

Met kere fluister die Here saggies en sê: “Bekeer jou.” Ander kere roep Hy na ons met trompetgeskal en sê: “Bekeer jou!”

Net iets aangaande die gebruik van die woord “derde” waarvan ons in Openbaring 8:7 lees.

Openbaring 8:7 En die eerste engel het geblaas, en daar het hael en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. En ‘n derde van die bome het verbrand, en al die groen gras het verbrand

Dis ‘n term wat na ‘n spesifieke entiteit soos die Joodse nasie, of hulle godsdiens soos Judaïsme, en hulle plek van aanbidding soos Jerussalem verwys. Hoekom sê ek dit? Want dit is presies wat met Jerusalem gebeur het.

Openbaring 8:7 “Die eerste engel het op sy trompet geblaas. Daar het hael en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi.(Op hoeveel van die aarde?) ‘n Derde van die aarde is verbrand, (waar presies is hierdie derde?) ‘n derde van die bome is verbrand, (wie is hulle? Die Joodse nasie), en al die groen gras is verbrand.” (Wat is vernietig? Die stad Jerusalem en die pragtige tempel.)

DIE TWEEDE BASUIN

In die beskrywing van die tweede basuin word daar melding gemaak van ‘n berg.

Openbaring 8:8 “En die tweede engel het geblaas, en iets soos ‘n groot berg wat brand met vuur, is in die see gegooi. En ‘n derde van die see het bloed geword, en ‘n derde van die lewende skepsele in die see het gesterwe, en ‘n derde van die skepe het vergaan.” Kan u vir my sê wat met “waters” bedoel word?

Openbaring 17:15 sê vir ons dat waters volke en menigtes en nasies en tale voorstel.

Terwyl ek teen Vesuvius uitklim en na die geweldige groot krater kyk, dink ek aan wat Jeremia 51:24,25 oor die simboliek van ‘n berg sê:

“Maar Ek sal voor julle oë aan Babel en aan al die inwoners van Chaldea vergelde al hulle kwaad wat hulle in Sion gedoen het, spreek die Here.”

Luister waarmee vergelyk vers 25 vir Babilon wat se poorte so hoog soos berge was:

“Kyk, Ek het dit teen jou, o berg wat verwoes, spreek die Here; jy wat die hele aarde verwoes. En ek sal my hand teen jou uitstrek en jou van die rotse afrol en sal jou maak ‘n afgebrande berg.” Is dit nie interessant nie. Babilon word met ‘n vuurspuwende berg vergelyk.

Terwyl ek na die uitgebrande krater gekyk het, het ek aan die magtige Romeinse ryk gedink wat met ook met ‘n vuurspuwende berg vergelyk word. Die Here het hulle gebruik om die Joodse volk te straf. Maar uiteindelik het hulle so wreed in die uitvoering van hulle plig geword, dat hulle op hulle beurt ook gestraf moes word.

Geskiedenis bring vir ons ‘n tragiese verslag. Nadat heidense Rome deur Christelike Rome vervang is, het die sogenaamde Christelike keisers net so wreed teenoor mense soos hulle heidense voorgangers opgetree. Ook hulle was soos ‘n vuurspuwende berg wat verwoes.

Kan jy nog die gebeure ten opsigte van die ysterkoninkryk in Daniël 2 onthou? Dit het tot ‘n val gekom. En wie was verantwoordelik vir sy val? Die Germane of die Barbare soos hulle ook genoem word.

Uiteindelik het die koninkryk in tien dele verbrokkel. Rome, die groot vuurspuwende berg het tussen die see van Europese nasies verdwyn. Op die eiland van Patmos sien Johannes hierdie gebeurtenis en hy skryf: “Iets soos ‘n groot vuurspuwende berg is in die see gegooi.”

In 455 n.C. het die Vandale die goue kandelaar uit Rome gaan buit. Dit was dieselfde kandelaar wat die Romeine in 70 n.C. na die verwoesting van die tempel vanaf Jerusalem na Rome gebring het.

Net om weer vlugtig te herhaal. In die eerste basuin gebruik die Here Rome om die Joodse nasie te straf. Maar ongelukkig raak hierdie magtige koninkryk so wreed dat die Here die Germane moes gebruik om hulle weer te straf.

En Rome, die groot, wrede vuurspuwende berg brand uit. Die Germane blus hom en hy verdwyn in die groot see van die mense massas van Wes-Europa.

Mag die Here ons help om die groot lesse van die verlede ter harte te neem en Hom met groter toewyding te dien. Mag Sy Woord altyd ons gids en leidsman wees.

Was this article helpful?

Related Articles