Openbaring Deel 44 – Hoofstuk 22 (Deel 2)

OPENBARING 22 – DEEL 2

Openbaring 22:14 Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word.
Verlede keer het ons na die ernstige waarskuwing gekyk. Kom ons kry nog meer inligting want ons ewige toekoms is in die weegskaal.

Christ’s Intercession Soon to Cease.—The One who has stood as our intercessor; who hears all penitential prayers and confessions; who is represented with a rainbow, the symbol of grace and love, encircling His head, is soon to cease His work in the heavenly sanctuary. Grace and mercy will then descend from the throne, and justice will take their place. He for whom His people have looked will assume His right—the office of Supreme Judge (RH Jan 1, 1889).

Probation Ends When Least Expected.—When probation ends, it will come suddenly, unexpectedly—at a time when we are least expecting it. But we can have a clean record in heaven today, and know that God accepts us; and finally, if faithful, we shall be gathered into the kingdom of heaven (MS 95, 1906).

No Second Probation.—There is not a second probation for anyone. Now is probationary time, before the angel shall fold her golden wings, the angel of mercy, and shall step down from the throne, and mercy, mercy is gone forever (Manuscript 49, 1894).

Vers 12 En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees.
“Belief in the near coming of the Son of man in the clouds of heaven will not cause the true Christian to become neglectful and careless of the ordinary business of life.
“The waiting ones who look for the soon appearing of Christ will not be idle, but diligent in business. Their work will not be done carelessly and dishonestly, but with fidelity, promptness, and thoroughness.
“Those who flatter themselves that careless inattention to the things of this life is an evidence of their spirituality and of their separation from the world are under a great deception. Their veracity, faithfulness, and integrity are tested and proved in temporal things. If they are faithful in that which is least they will be faithful in much. {LHU 365.4}
Vers 13 Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, die eerste en die laaste.
Alfa en Omega.

Waarvoor staan hierdie woorde?

Hulle word gebruik om die Here as Skepper te beskryf en as die begin en finale openbaring van God

Begin en die einde.

Alle geskapenes is hulle bestaan aan Christus te danke.

Eerste en die laaste.

Die ontvouing van die verlossingsplan, van begin tot die einde, is in Christus Jesus opgesluit.

Hierdie drie titels beskryf die verlossing van Christus ten van
van die mens.

Nou kom ons by die laaste, die sewende saligspreking.

Vers 14 Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad.
Die Nuwe vertalings praat van klere was. Watter een moet ons gebruik?
“Our title to heaven is the righteousness of Christ imputed: our fitness for heaven, the righteousness of Christ imparted, represented by the washed robes. The outward evidence of the righteousness of Christ imparted is perfect compliance with the commandments of God. Hence the two ideas of washed robes and obedience to commandments are closely related.

“In the light of the problems of translation here discussed, it would seem wise to build the foundations of the doctrine of obedience to God’s commandments on those other passages of Scripture dealing with obedience on which no question of textual evidence has been raised. There are many such.

Wat is die alternatief as my toegang tot die boom van die lewe verbeur word?
Vers 15 Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuens liefhet en doen.
Honde.

Wat sou jy sê is die betekenis van die honed? Diere of mense?
Filipense 3:2 Let op die honde; let op die slegte arbeiders; let op die versnyding.
Dis ‘n skaamtelose slegte mens

Vers 16 Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester.
Kan jy nog onthou wat in Openbaring 1:1 staan?
Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het,
Wortel en die geslag van Dawid

Waar het ons voorheen van hierdie beskrywing van Jesus gelees?

Openbaring 5:5 Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie; kyk, die Leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seëls te breek.

Morester

Openbaring 2:28 En Ek sal hom die môrester gee.
Bo op die berg Nebo dink ek aan Bileam wat die kamp van Israel in die vlakte moes vervloek. Hoor wat profeteer hy:
Numeri 24:17 Ek sien hom, maar nie nou nie, ek aanskou hom, maar nie naby nie: ‘n ster kom te voorskyn uit Jakob, en ‘n septer kom uit Israel op, en hy verbrysel die slape van die hoof van Moab en werp al die oorlogsugtiges omver.
Daar is geen groter bevestiging van Jesus aan die gemeentes deur al die eeue as dit waarvan ons sopas gelees het nie.
Vers 17 En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet.
Gees. Die Heilige Gees wat die Christen besiel, gee hom krag om te oorwin en die duiwel te weerstaan. Hy ondersteun ons ook terwyl ons deur die tyd van benoudheid moet gaan.

Wat gaan jy met die Heilige Gees se uitnodiging maak? Wie nog nooit ons uit?
Die Bruid Die Here het Sy kerk op aarde, die oorblyfselkerk van Openbaring wat die drie-engele boodskap verkondig.

Kom. Albei hou aan sê kom. Hoe gelukkig is ons dat Sy kerk en die Heilige Gees nie net eenmaal pleit om die volle oorgawe tge maak nie, maar dit voortdurend doen

Vers 17 En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet.
Vers 17 En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet.
Laat hom wat hoor. Dit praat hier met die individu. Met my, met jou. Dis nie noodwendige groepe wat gered word nie, maar enkelinge.

In die NT word die woord vir “hoor” (akouō) verwys na effektiewe luister wat tot gehoorsaamheid lei.

Wat sê Jesus van hierdie mens?

Matteus 7:24 Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.
Ek dink dis baie beter om op rots te bo as op sand. Daar is ‘n storm wat kom en die fondasie gaan die uitkoms bepaal.
Vers 17 en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet.
Verlossing, die allerduurste iets in die heelal is verniet.
Vers 18 Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is.
Ek betuig aan elkeen. Dis Jesus wat hier praat. Hy praat met ons. Sy begeerte is dat ons Sy getuienis aanneem.

As iemand by hierdie dinge byvoeg.

Ons mag dinge in hierdie boek inlees wat nie in harmonie met die res van die boek is nie.

Jy sal verstom staans wanneer jy die verskillende uitlegte oor Openbaring lees.

Josephus: “For, although such long ages have now passed, no one has ventured either to add, or to remove, or to alter a syllable” (Against Apion i. 8 [42]; Loeb ed., pp. 179, 180).

Plae byvoeg Dis ‘n baie ernstige waarskuwing. Geestelikes wat mens met byvoegings verlei, sal ernstige rekenskap moet gee.

Vers 19 En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is.
Wat gaan alles weggeneem word?
(1) onsterflikheid en die gevolglike ewige dood
(2) die verlies van saamleef in die stad en op die nuwe aarde; (3) al die seëninge en beloftes waarvan die boek praat.

Die verlies is te onberenbaar.

Openbaring 22:20 Hy wat dit getuig, sê: Ja, Ek kom gou. Amen, ja kom, Here Jesus!
Hy wat getuig. Die Jesus van hoofstuk 1 praat weer in hoofstuk 22.
Ja Grieks nai, sterk bevestiging, soos voorwaar, sonder enige twyfel.
Gou. Jesus herhaal weer die sekerheid van die nabyheid van Sy wederkoms.

Amen, ja kom, Here Jesus!
Op die eensame eiland van Patmos, met die pragtige visioene van die hemel, wel daar ‘n nostaliege, ‘n onbeskryflike verlange in Johannes se hart op.

“Ag Here. Ek kan nie wag nie. Kom asb. Tog baie gou. Ek wil hemel toe gaan. Ek wil vir ewig by U wees.”

Amen, ja kom, Here Jesus!
Johannes dink terug aan die kere waar Jesus gesê het dinge moet gou gebeur:
Openbaring 1:1 Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het
Johannes tuur oor die blou see hier voor hom, en hy dink aan die aand in die bovertrek. Julle het vir hulle die volgende goeie nuus vertel:
Johannes 14:1 Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.
Verse 2,3 In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.
Die belofte van Jesus se wederkoms maal in sy kop: “Hy kom weer, Hy kom weer. Hy kom ons haal.”

Hy dink aan die dag toe hulle almal op die Olyfberg gestaan het. Jesus het hulle gegroet. Dit was vir hom ‘n verskriklike hartseer oomblik toe Jesus hom vir die laaste keer omhels het, en afskeid geneem het.

Terwyl hy opgegekyk hoe Jesus in die lug opvaar, was sy oë vol trane.

Maar terwyl nog so staan en huil, onthou hy hoe twee engele met goeie nuus by hulle aangekom het:

Handelinge 1:10 En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê: Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.
Vers 20 Hy wat dit getuig, sê: Ja, Ek kom gou. Amen, ja kom, Here Jesus!
By Efese het ek lank by Johannes se graf gestaan en peins.
Hy was so oud hulle moes help om Sabbatdae by die kerk te kom.
Elke Sabbat het hulle hom gevra of daar iets is wat hy met die geneente wou deel. Hy het dan die volgende teks met hulle gedeel:
1 Johannes 3:23 En dit is sy gebod, dat ons in die Naam van sy Seun, Jesus Christus, moet glo en mekaar liefhê soos Hy ons ‘n gebod gegee het.
Dit het so aangehou tot eendag… Diselfde vraag is vir hom gevra, dieselfde antwoord is gegee. Ons moet mekaar liefhê.
Daardie ou stem is stil, maar sy boodskap praat nog steeds met ons.
Kom ons gee mekaar so ‘n bietjie meer liefde. Daar is nie ‘n groter geskenk as dit nie.
En kom ons toon ons liefde vir die Here deur al Sy gebooie te bewaar.
Vers 22 Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle almal! Amen.
Die laaste vers is ‘n slot, diep uit die hart van die apostel. Dit ryk uit na almal wat die woorde van sy visioene lees.
Die woorde is ‘n pragtige klimaks wat aan die einde van die al die Bybelboeke kom.
Mag die genade van Here sodanig in ons lewens werk, sodat ons binnekort vir ewig saam met Homs al wees.

“And the years of eternity, as they roll, will bring richer and still more glorious revelations of God and of Christ. As knowledge is progressive, so will love, reverence, and happiness increase.
“The more men learn of God, the greater will be their admiration of His character. As Jesus opens before them the riches of redemption and the amazing achievements in the great controversy with Satan, the hearts of the ransomed thrill with more fervent devotion, and with more rapturous joy they sweep the harps of gold; and ten thousand times ten thousand and thousands of thousands of voices unite to swell the mighty chorus of praise.” {GC 678.1}
My liewe vriend. Mag ek ‘n afspraak met jou maak…

Was this article helpful?

Related Articles