Openbaring Deel 11 – Die Sewe Basuine (Deel 3)

BASUINE – DRIE – DIE DERDE EN VIERDE BASUIN

By Jerasj in Jordanië, sê ek vir my kind: “Kom ons hoor wat die derde basuin vir ons gaan vertel.”

Openbaring 8:10,11 “En die derde engel het geblaas, en ‘n groot ster wat soos ‘n fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op ‘n derde van die riviere en op die waterfonteine. En die naam van die ster word genoem Alsem; en ‘n derde van die waters het als geword, en baie mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het.”

Wat is die naam van hierdie ster? Alsem of Bitterals. Watter effek het sy val op die waterfonteine gehad? Dit het bitter geword en mense wat daarvan gedrink het, het gesterwe.

Sonder ‘n agtergrondstudie van die gebruik van basuine in die Ou Testament, is dit onmoontlik om die simboliek van die boek Openbaring te verstaan.

Waarom? Omdat Johannes die boek Openbaring grootliks in die taal van die Ou Testament geskryf het. Wat Johannes eintlik doen, is om ons aan te moedig om die Ou Testament te bestudeer. En mag ek u aanmoedig om die Bybel met groter toewyding en gebed te lees. Jesus is in elke bladsy.

Waar het die ster Alsem vandaan gekom? Die teks sê hy het uit die hemel geval. Wat is die betekenis van “ster” in hierdie gedeelte? Kan die Bybel vir ons ‘n antwoord gee? Baie beslis.

Job 38:4,7 “Waar was jy toe Ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het.” “Toe die moresterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het.” Wie is die moresterre? Dis die seuns van God.

Wanneer het hulle bestaan? Voordat die aarde gemaak is. Met ander woorde ‘n ster kan ook na hemelwesens, na engele verwys. Sê my. Die ster wat Johannes uit die hemel op die aarde sien val het, was dit ‘n goeie of ‘n slegte ster? Met ander woorde. Was hierdie prominente engel goed of sleg?

Kom ons verneem of daar op een of ander stadium ‘n magtige engel, ‘n “ster” soos Openbaring sê, uit die hemel gewerp is.

Jesaja 14:12 “Hoe het jy uit die hemel geval, o morester, seun van die dageraad! Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies!” Wie dink u is hierdie ster, hierdie engel? Dis die duiwel.

Verse 13,14 “En jy het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!”

Wat ‘n verskriklike, hartverskeurende verhaal. Die pragtigste engel, die intelligentste wese wat nog ooit geskep is, het in die teenwoordigheid van God afgedwaal. Die morester het in ‘n duiwel verander.

En tans is dit sy werk om mense in duiwels te verander. Ons moet dag en nag teen sy verleidings waak. Hierdie ster wat ook Alsem genoem word, is daarop uit om ons lewens te vergal.

Verse 14,15 “Jy was ‘n gerub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou so gemaak; jy was op die heilige godeberg; ‘n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is.”

Vers 17 “Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid; jy het jou wysheid verderwe weens jou glans…” Die duiwel het God se mag begeer pleks van sy karakter. Mag ek jy daarna streef om die nederige karakter van Jesus te bekom. Mag Hy ons help om liewer die minste te wees. Johannes 3:30 sê: “Hy moet meer word, maar ek minder.”

Ons lees in Openbaring 12 van die tragiese verhaal van ‘n oorlog wat tussen Migael, dit is Jesus, en die draak, die duiwel plaasgevind het. In ‘n latere lesing gaan ons die hoofstuk in diepte bestudeer. Kom ons lees voorlopig net ‘n paar tekse oor hoe die duiwel, ou Bitterals uit die hemel geval het. Openbaring 12:7-9

“En daar het oorlog in die hemel gekom: Migael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer; en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.”

Terwyl ek na die glansende vertoon van komeet Halley gekyk het, het ek aan die beskrywing van die duiwel in Openbaring 8:10,11 gedink.

Alhoewel dit vir hom ‘n neerlaag was, het sy uitwerping nogtans met glansende manifestasie gepaard gegaan. Het Jesus ook vir Lucifer, die groot ster wat soos ‘n fakkel brand, uit die hemel sien val? Ja. Kom ons lees dit.

Lukas 10:18 “Ek het die Satan soos ‘n blimsem uit die hemel sien val.”

Is dit nie interessant hoe die Bybel homself uitlê nie. Kom ons lees die teks oor die beskrywing van die duiwel, ou Bitterals, weer ‘n keer en dan vra ons nog ‘n paar belangrike vrae.

Openbaring 8:10.”En die derde engel het geblaas, en ‘n groot ster wat soos ‘n fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op ‘n derde van die riviere en op die waterfonteine. En die naam van die ster word genoem Alsem; en ‘n derde van die waters het als geword, en baie mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het.”

Alsem of bitterals soos die duiwel genoem word, verwys na ‘n bitter plant wat baie giftig is. Maar wat ‘n paslike beskrywing van die werk van die duiwel. Hy wil ons lewens bitter maak; hy wil hê dat ons in ons binneste moet bitter raak, en hy wil ook die leerstellings van die Bybel vergiftig.

Wat dink jy is die waterbronne wat Alsem die duiwel wil bitter maak? Oor en oor vergelyk die Bybel die suiwer evangelie met dorslessende water. Openbaring 21:6 “…Aan elkeen wat dors het, sal Ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet.”

Jesaja 55:1 “o Almal wat dors het, kom na die waters; en wie geen geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk.” Wat is die water wat die duiwel gaan vertroebel en bitter maak? Dis die suiwer water van die evangelie.

Deur middel van menslike leraars het die Satan die valse evangelie deur die eeue heen gepropageer. Die derde basuin voorspel ‘n besoedeling van die suiwer water van die evangelie en die geskiedenis beaam die vervulling van hierdie tragiese profesie.

Onder in St. Clement in Rome het die argeoloë ontdek hoe die Christendom en die heidendom met mekaar vermeng geraak het. Die suiwer water van die evangelie wat leer dat ‘n mens uitsluitlik deur Jesus se genade gered word, het in bitter water verander.

Die gal van heidense leerstellings het die aanbidders geleer dat hulle deur genade plus die kerk, plus sekere godsdienstige werke gered word. In die plek van die Onsigbare Jesus as hoof van die kerk, is ‘n sigbare pous aangestel.

In die plek van ‘n hemelse priesterdom is ‘n aardse priesterdom ingestel. In die plek van die Sabbat, simbool van verlossing, is Sondag, die menslike rusdag ingestel. Die evangelie water is bitter gemaak.

Daniël 8:11 het voorspel dat Rome, die klein horinkie die voortdurende offer, die Tamid, nl. die verlossingsboodskap van Jesus se Hoëpriesterlike bediening sou wegneem.

Geskiedenis bevestig die vervulling van daardie profesie.

In die Basilika van St. Clement sien mens hoe Mitraïsme en die Christelike godsdiens inmekaar gevleg geraak het. Hoe reageer die Here wanneer die mens verkies om ‘n kompromie met valse leerstellings aan te gaan? Luister wat sê:

Hosea 4:17 “Efraim is gekoppel aan die afgode: laat hom staan!”

Die Here forseer ons nie om Hom te kies nie. En as ons teen Hom kies, respekteer Hy ons besluite. Maar ongelukkig maai ons dan wat ons gesaai het.

Dis dan die boodskap van die derde basuin. Die middeleeuse kerk het ongelukkig toegelaat dat die valse leerstellings tov die verlossingsboodskap die kerk ingesluit het.

Die mense het hierdie bitter godsdienswater gedrink en geestelik gesterf. Mag die Here ons gedurigdeur teen die vernietigende effek van valse leerstellings beskerm.

Watter effek dink u sou die valse leerstelling van ‘n valse aardse priesterbediening op die leerstelling van Jesus as ons enigste Hoëpriester hê? Dit sou definitief die glans wat hierdie waarheid uitstraal verdof. Kom ons hoor of hierdie leerstellige sonsverduistering tydens die vierde basuin plaasgevind het.

DIE VIERDE BASUIN

Verse 12,13 “En die vierde engel het geblaas, en ‘n derde van die son is getref en ‘n derde van die maan en ‘n derde van die sterre, sodat ‘n derde van hulle donker sou word en die dag vir sy derde deel nie lig sou gee nie, en die nag net so. En ek het gesien en gehoor ‘n engel wat in die middel van die hemel vlieg, wat met ‘n groot stem sê: Wee, wee, wee hulle wat op die aarde woon, vanweë die orige geluide van die basuin van die drie engele wat nog sal blaas.”

Toe die vierde engel op sy basuin blaas, het die hemelligame ‘n derde van hulle glans verloor. Kom ons gaan soek na die betekenis van hierde ligdraende voorwerpe. Waar gaan ons die antwoord kry? In die Bybel.

Maleagie 4:2 “Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees…” Wie is hierdie Son? Dis Jesus.

Vroeg een oggend terwyl ek na die sonsopkoms oor die see van Galilea gekyk het, het ek aan Jesus gedink. Net soos Hy die primêre fontein van lewe is, net so ook sê die profeet Maleagie, is Hy die primêre bron van alle ware lig. Soos die son sy genesing en warmte aan almal bied, so bied Jesus ook Sy genesing en warmte aan elke sondaar.

Dit kon miskien langs die meer gewees dat Jesus gesê het: “…Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.” Johannes 8:12.

In vorige lesings het ons gesien hoe die pragtige lig van die evangelie uit die Ou Testamentiese offerstelsel geskyn het. Maar die profeet Daniël het voorspel dat hierdie mooi waarheid op die grond vertrap sou word.

Die klein horinkie wat sy verskyning in Daniël 8 maak, probeer die lig van die “voortdurende offer”, te verduister. Kan u nog onthou wat met die “voortdurende offer” bedoel word?

Die Hebreeuse woord wat hiervoor gebruik word, is Tamid en dit dui op die totale verlossingsboodskap van die tabernakel- dienste.

Die hoëpriester was die sentrale figuur. Kan u nog onthou wie hy voorgestel het? Jesus ons hemelse Hoëpriester.

1 Timotheus 2:5 sê: “Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus.”

Maar iewers op die eiland van Patmos, 2000 jaar gelede, ontvang Johannes ‘n tragiese visioen. Hy sien hoe die lig van hierdie mooi waarheid tydens die vierde basuin verdof gaan word.

In die boek “The Thunder of Justice” bl. 17 kry ons hierdie skokkende setaat:

“I, the Mother of the Church, am personally intervening and initiating my work of salvation. I am initiating it thus: with simplicity, with hiddenness, and in such a humble manner that most people will not even be aware of it. But this, my sons, has always been the way your Mother has acted.”

Terwyl ek op ‘n keer die mis bygewoon het waar Pous Johannes Paulus II voorgegaan het, het ek aan die vervullng van hierdie profesie gedink.

‘n Substituut priesterorde het die pragtige lig van Jesus en Sy hemelse priesterorde verduister. Hulle leer dat ‘n aardse wese die middellaarsrol kan vervul.

Kom saam met my na een van die pragtige Griekse eilande met die naam van Samos. Ek wil u na een van hulle kerke neem en ‘n baie hartseer stukkie inligting met u deel. In die jaar 1054 het die Roomse Katolieke kerk miljoene lidamte van die Griekse Ortodokte kerk ge-ekskommunikeer.

Weet jy waarom? Omdat hulle onder andere daarop aangedring het dat die onderhouding van die sewende dag Sabbat nog bindend was.

Die plek waar die ekskommunikasie plaasgevind het is Hagia Sofia in Istanbul. Groot gedagtes maal deur ‘n mens se kop wanneer jy hierdie plekke besoek.

Die pragtige gebod wat lig werp op die mooi boodskap van sielsrus in Jesus, die Sabbat, het hulle verduister. Hoe? Hulle het hierdie gebod van lig met ‘n donker dag uit die nag van heidendom vervang.

Dis ‘n baie hartseer geskiedkundige feit. Die middeleeuse kerk het die lig van Jesus, die Son van geregtigheid, donker gemaak.

Maar wat van jou en my? Hoe dikwels verdof ek die glans van Jesus deur my eie selfsugtige ongehoorsaamheid? Hoe dikwels doen ek nie iets wat ‘n wolk op die evangelie werp nie?
Die eerste twee basuine vorm ‘n paar. Tydens die eerste een verwoes die magtige Romeinse ryk die Joodse nasie. Tydens die tweede basuin verwoes die invallende Barbare weer die Romeinse ryk.

Die derde en vierdie basuine vorm ook ‘n paar. Gedurende die derde basuin besoedel dwaalleer Christus se kerk op aarde. Gedurende die vierde basuin verdof dwaalleer die lig van die evangeliewerk van Jesus in die hemelse heiligdom.

Voordat die mure van Jerigo finaal op die sewende dag van omwandeling deur Josua se leërs op ‘n bonatuurlike wyse inmekaar getuimel het, is die basuine daagliks geblaas. Daar was nog kans vir mense om hulle self te bekeer.

Maar toe die basuine die sewende keer geblaas het, was dit vir ewig te laat om tot bekering te kom. Is daar ‘n les vir jou in my in die val van Jerigo? Ek glo so.

Tydens die uitstorting van die sewe laaste plae van Openbaring 16, sal dit vir ewig te laat wees om tot bekering te kom. Wanneer die eerste plaag van bose swere op die ontvangers van die merkteken van die dier uitgestort word, sal dit die teken wees dat die genade-deur vir ewig gesluit is.

Jesus gaan binnekort met basuingeskal op die wolke van die hemel verskyn om sy kinders hemel toe te neem. Weet jy wie op daardie dag gereed gaan wees? Mense wat nou op die waarskuwings van die basuine ag geslaan het. Mense wat hulle bekeer het.

Kan jy die waarskuwingsklanke van die basuin van die Heilige Gees in jou lewe hoor? Maak reg wat verkeerd is in u lewe. As ons nou ag gee op die waarskuwings van die basuine, sal die basuingeskal tydens Jesus se wederkoms vir ons welkome hemelse musiek wees.

Omdat Jesus vir elke mens aan die kruis gesterf het en nou vir ons as Hoëpriester intree, is daar hoop vir elkeen van ons om gered te word. Kom ons kniel daagliks in gebed voor Hom en vra Hom om ons sondes genadiglik te vergewe. En kom ons vra Hom om ons oorwinnende Christene te maak.

In the Revelation are portrayed the deep things of God. The very name given to its inspired pages, “the Revelation,” contradicts the statement that this is a sealed book. A revelation is something revealed. The Lord Himself revealed to His servant the mysteries contained in this book, and He designs that they shall be open to the study of all.

Its truths are addressed to those living in the last days of this earth’s history, as well as to those living in the days of John. Some of the scenes depicted in this prophecy are in the past, some are now taking place; some bring to view the close of the great conflict between the powers of darkness and the Prince of heaven, and some reveal the triumphs and joys of the redeemed in the earth made new. AA 584.

Was this article helpful?

Related Articles