Openbaring Deel 15 – Hoofstuk 10 (Deel 3)

OPENBARING 10 – DEEL DRIE

Openbaring 10:1,2 EN ek het ’n ander sterk engel uit die hemel sien neerdaal bekleed met ’n wolk, en ’n reënboog was oor sy hoof, en sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur; 2en in sy hand het hy ’n geopende boekie gehad, en hy het sy regtervoet op die see gesit en sy linkervoet op die land;

Verse 3,4 Een hy het met ’n groot stem uitgeroep soos ’n leeu wat brul, en toe hy uitgeroep het, het die sewe donderslae hulle stemme laat hoor. 4En toe die sewe donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skrywe; maar ek het ’n stem uit die hemel vir my hoor sê: Verseël wat die sewe donderslae gespreek het, en skryf dit nie op nie.

Verse 5,6 En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het, het sy hand na die hemel opgehef,6en hy het gesweer by Hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie;

Vers 7 Maar in die dae van die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos Hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete.

Wat is die verborgenheid van God? Die evangelie. Aan die einde van tyd sal die wonders van God se plan om sondaars te red, ten volle geopenbaar word.

Openbaring 10:6 Daar geen tyd meer sal wees nie

In watter boek van die Bybel vind ons profesieë wat aangaande tyd praat? In die boek Daniël. Aan hoeveel tydprofesië kan u dink? Die 1260 jaar en die 2300 jaar.

Kom ons blaai na Daniël 12 vir ‘n merkwaardige onthulling.

Daniël 12:1 “En in die tyd sal Migael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ‘n volk bestaan het tot op die tyd nie; maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan.” (Nie voor die tyd nie)

En nou vertel vers 2 vir ons iets opspraakwekkend. Daar gaan ‘n opstanding na die tyd van benoudheid plaasvind.

“En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.”

Tydens watter tydperk gaan Migael optree? Gedurende die tyd van benoudheid. Wat behels Sy optrede? Hy red Sy volk.

En wat gebeur met die wat in die graf is? Hy wek hulle op.

Wie alleen kan hierdie dinge doen? Wie dink u is hierdie Migael? Die woord beteken “Een soos God”. Kom ons luister na wat Hy vir Daniël sê:

Vers 4 “En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.”

Kan u agterkom wanneer die boek Daniël bestudeer gaan word? En nou wil ons weet: Gee Migael vir Daniël ‘n leidraad oor wanneer die tyd van die einde begin.

Ja. En ons gaan ook die presiese jaartal ontdek wanneer die tyd van die einde begin het.

Vers 5 “En ek, Daniël, het gesien, en kyk daar het twee ander gestaan, die een duskant op die wal van die rivier en die ander oorkant op die wal van die rivier.”

Dis interessant dat hier van land en water gepraat word. Dit stem pragtig ooreen met die beskrywing van die Engel van Openbaring 10 wat op die land en die see staan

Dis ‘n baie opwindende studie hierdie.

Vers 6 “En een het aan die man, met linne bekleed, wat bo oor die water van die rivier was, gesê: Hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly?

Vers 7 Toe hoor ek die man, met linne bekleed, wat bo oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die Ewig Lewende: ‘n Tyd, tye en ‘n halwe tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word.”

Migael of te wel Jesus sweer by die Ewig Lewende. Hoe sweer Hy? Hy steek albei hande in die lug. Hierdie gebaar dui op die erns van die saak.

En dan kondig Migael aan wanneer die tyd van die einde sal begin.
“Na ‘n tyd, tye en ‘n halwe tyd”.

Waar het ons vroeër van hierdie tydperk gelees? In hoofstuk 7.

Migael verwys hier na Daniël 7:25: “En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende ‘n tyd en tye en die helfte van ‘n tyd.”

In ‘n vorige lesing het ons gesien dat hierdie profetiese tydperk in 538 begin het, en in 1798 geëindig het.

Vraag. Wanneer het die tyd van die einde aangebreek? Aan die einde van die 1260 jaar. Na 1798. Kom ons lees dit weer.

Daniël 12:4 “En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.”

Vers 6 vra wanneer die tyd van die einde sal aanbreek.

“En een het aan die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, gesê: Hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly?”

Vers 7 gaan vir ons sê wanneer die tyd van die einde gaan begin.

“Toe hoor ek die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die Ewig-Lewende: ‘n tyd, tye en ‘n halwe tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word.”

Die Bybel is aangrypend interessant. Migael van Daniël 12 is dieselfde Wese as die Engel van Openbaring 10.

Vir Daniël word gesê “verseël die boek tot die einde toe.” (1798) In Openbaring 10 breek die tyd van die einde aan en word die boek ontseël, oopgemaak sodat almal daarin kan lees.

Kom ons gaan kyk na die spesifieke verseëlde profesie van die 2300 jaar wat tot die tyd van die einde verseël moes word.

Daniël 8:26,27 En die gesig van die aande en die mores waarvan gespreek is, dit is waarheid; en jy, hou die gesig geheim, want dit sien op ‘n verre toekoms…”

Vir hoe lank moes die gesig geheim gehou word? Tot in die verre toekoms – die tyd van die einde.
In die boek Openbaring kondig Jesus aan dat die tyd van die einde aangebreek het. Wat gaan met die verseëlde profesie van die 2300 jaar gebeur? Dit gaan ontseël word.

Die profesie sê dat na 1798 sou mense Daniël begin studeer en verstaan. Kom ons hoor watter ander ondervinding die Bybelstudente met die bestudering van die 2300 jaar profesie gehad het.

DIE EET VAN DIE BOEKIE

Openbaring 10:8 En die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het weer tot my gespreek en gesê: Gaan, neem die geopende boekie in die hand van die engel wat op die see en op die land staan.

Verse 9,10 En ek het na die engel gegaan en aan hom gesê: Gee my die boekie. Toe sê hy vir my: Neem en eet dit op, en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet dit op, en in my mond was dit soet soos heuning; maar toe ek dit geëet het, het my maag bitter geword.

Wat beteken dit om ‘n profesie te eet? Die Bybel se beeldspraak is so pragtig ryk en mooi.

Esegiël 3:1 3 “Die stem het vir my gesê: Mens, eet wat voor jou is, eet hierdie boekrol en gaan praat met die mense van Israel.

Verse 2,3 Ek het my mond oopgemaak, en die Here het my die boekrol laat eet. Hy het vir my gesê: Mens, eet die boekrol wat Ek jou gee, eet jou vol. Ek het dit geëet, en dit was soet soos heuning in my mond.

Wat beteken dit? Die assimilasie van die woord en die gevolglike effek op die mens.

Mens proe die heerlikste geestelike kos in die bestudering van die Bybel. Al die geestelike vitamines en minerale wat u nodig het, is daarin. Dis ‘n boek vol soet vrugte van vrede en blydskap. Maak seker dat jy ‘n daaglikse porsie Brood van die lewe inkry.

Openbaring 10:10 het voorspel dat die bestudering van die 2300 jaar profesie aanvanklik soet sal smaak in die monde van die Bybelstudente. Maar dan wag daar ‘n verskriklike teleurstelling.

Toe Napoleon pous Pius in 1798 laat vang en hy ‘n paar maande later sterf, het Bybelstudente besef dat die profesie van die 1260 jaar pynlik akkuraat vervul is.

Dit het hulle aangespoor om met nuwe belangstelling na die boek Daniël te kyk.

Net daarna, met die ontdekking van die Rosetta steen. Die wetenskap van die argeologie is in 1798 gebore. Baie nuwe lig word op die Egiptiese, Babiloniese en Assiriese beskwawings gewerp. Hernude belangstelling in die antieke geskiedenis is opgewek.

En dit het mense verder aangemoedig om die boek Daniël te bestudeer. Hulle wou weet. Is dit wat oor Babilon en Nebukadnesar geskryf is, regtig waar? In hulle studies het hulle die boodskap van die 2300 aande en mores ontdek.

Die profesie begin in 457 v.C. en eindig in 1844. Maar hierdie studente maak ‘n vreeslike fout.

Hulle vertolk 1844 as die datum waarop Jesus na die aarde sou terugkeer om Sy kinders te kom haal, pleks daarvan dat Jesus op 1844 met die ondersoekende oordeel begin het.

Sommige geskiedskrywers beskou die Adventbewing van die 1830’s as gelykstaande aan die groot hervorming van die 1500’s. As u eendag meer tyd het, lees gerus die geskiedenis van die wêreldwye Adventbewing van die 1830’s.

Die gebeurtenis wat volgens Daniël 7:9 13 in 1844 in die hemel plaasgevind het, het hulle geglo gaan op die aarde plaasvind.

Jesus, die sterk Engel van Openbaring 10 voorspel dat die verkondiging van die 1844 boodskap, soet soos heuning vir hulle gaan wees, en dit was ook so. Hierdie opregte Bybelstudente het waaragtiglik geglo dat Jesus se koms voor die deur was.

Maar toe 22 Oktober 1844 aanbreek en Jesus kom nie, was hulle verpletter. Het die Here ‘n boodskap vir hierdie teleurgestelde, vernederde mense gehad? O ja. En het Hy ‘n boodskap vir jou en my wat ook dikwels met teleurstellings worstel? Baie beslis.

Openbaring 10:11 “En hy het vir my gesê: Jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings.”

Wie is hierdie mense? Die teleurgestelde Adventvolk.

Waaroor moes hulle weer profeteer? Die profesie van die 2300 aande en mores. Jesus het nie in 1844 na die aarde gekom nie. Nee. Hy het begin met Sy oordeels- en Hoëpriesterlike werk in die Allerheiligste.

En hierdie boodskap moes na die hele wêreld uitgedra word. Die Adventiste moes weer profeteer. Met ander woorde, weer oor Daniël 8:14 preek.

Wanneer ons by Openbaring 14:6 11 kom, sal ons meer aangaande die profetiese boodskap hoor wat hierdie mense moes verkondig.

In ons volgende lesing gaan ons dieper in hierdie aangrypende profesie studeer. Mag die Here ons verstande verlig sodat ons kan sien in watter ernstige tye ons leef. Mag ons die Here baie ernstig soek, terwyl Hy nog te vinde is

Openbaring 10:11 “En hy het vir my gesê: Jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings.”

Die Here roep vir jou en my om die laaste waarskuwingsboodskap na die hele wêreld uit te dra. Wat gaan ons daaromtrent doen?

 

Was this article helpful?

Related Articles