1. Home
  2. Boeke Van Die Bybel
  3. Die Boek Openbaring
  4. Openbaring Hoofstuk 1 tot 22
  5. Openbaring Deel 19 – Hoofstuk 12, Die Vrou In Wit (Deel 1)

Openbaring Deel 19 – Hoofstuk 12, Die Vrou In Wit (Deel 1)

DIE VROU IN WIT – OPENBARING 12 Deel 1

Baie welkom by Openbaring 12 se aangrypende boodskap van die groot stryd tussen Christus, die kerk en die draak, die duiwel.

Voordat ons verder gaan, net kortliks terug na Openbaring 11.
In ‘n paar woorde word die res van die gebeure van Openbaring saamgevat.

Openbaring 11:18 En die nasies was vertoornd, en u toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf.

Is die nasies vir mekaar kwaad?

“Everything in the world is in an unsettled state. The nations are angry, and great preparations for war are being made. Nation is plotting against nation, and kingdom against kingdom. The great day of God is hasting greatly.” 1 SM 222

Vers 19 En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot hael.

Watter gedeelte van die hemelse heiligdom word hier beskryf? Die tweede, die allerheiligste. Dis hier waar die heilige wet van God bewaar word. Waarom word die onderwerp van die wet hier ingebring?

Dit gaan die groot twispunt van die laaste drama op aarde wees. Die eerste helfte van Openbaring word die historiese gedeelte genoem. Die tweede gedeelte die eskatologiese. Met ander woorde dit wat op die eindtyd betrekking het.

Openbaring 11:19 En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot hael

Wat het gebeur wanneer die aardse hoëpriester die allerheiligste binne gegaan het? Waarvan was sy verwydering van die sonderekord van ‘n tipe?

Soos ons in ‘n vroeëre lesing ontdek het, het die plegtige hemelse hofsitting reeds in 1844 begin. In die historiese gedeelte van Openbaring ontdek jy vir Jesus net in die eerste gedeelte van die heiligdom.

Maar van nou af sien ons Hom in die tweede gedeelte, die allerheiligste waar Hy die finale fase van die groot werk van verlossing afhandel.
Ons sien Hom by die heilige tien gebooie. Waarom? Omdat die laaste groot stryd op aarde ‘n aanval op sy heilige wet gaan wees. Ons leef tans in die tydsgleuf van die antitipiese versoendag.

Ons het in die lesing oor die klein horinkie in Daniël 7:25 ontdek dat hy dit lank reeds gewaag het om die wet van die Here te verander.

Daniël 7:25,26 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende ’n tyd en tye en die helfte van ’n tyd.

Die tweede gebod wat afgodery verbied is uit die Katolieke tien gebooi gehaal. Die tiende gebod het hulle in twee verdeel om ‘n totaal van tien gebooie te kry.

Kom ons hoor of Rome dit bevestig:

Vraag. Watter dag is die Sabbatdag? Antwoord. Saterdag is die Sabbatdag. Vraag. Waarom vier ons Sondag pleks van Saterdag as Sabbatdag? Antwoord. Ons hou Sondag pleks van Saterdag omdat die Katolieke Kerk die plegtigheid van Saterdag oorgedra het op Sondag.”The Convert’s Cathechism of Catholic Doctrine” 1957 Ed.

Die dekreet om die Sabbat te verander het vier keer plaasgevind: 336, 538, 1054 en 1563 op die Raad van Trent.

Openbaring 12 waarsku dat die laaste groot stryd op aarde oor die kwessie van gehoorsaamheid gaan. Of ek luister na stem van die Here, of ek luister na die stem van die mens.

Deel 1 van die drie dele van hoofstuk 12 verwys na die leiers in die stryd tussen goed en kwaad (1-6). Plek? Die hemel. Hoofkarakters? Glansende vrou. Draak. Die vrou se Kind. Aksie?

Die draak maak gereed om die kind te verslind

Resultaat? Die Kind word hemeltoe geneem en die vrou vlug die woestyn binne. Deel 2. Oorlog in die hemel – verse 7-12. Plek? Hemel. Hoofkarakters? Migael en Sy engele. Die duiwel en sy engele. Aksie? Kosmiese oorlog. Resultaat? Satan en sy engele word verslaan en uit die hemel gewerp

Deel 3. Die draak vervolg die vrou – verse 13-17. Plek? Die aarde. Hoofkarakters? Die vrou, die draak, die vrou se nakomelinge. Aksie? Vervolging deur die draak duur voort. Reslutaat? Die vrou word onderhou. Die draak val haar nakomelinge aan.

 

Het die vrou wat vir die draak gevlug het, miskien Suid-Afrika toe gekom? Die Hugenote monument in Franschoek beeld ‘n vrou uit met ‘n bybel in die een hand en ‘n gebreekte ketting in die ander. Nadat die edik van Nantes herroep is, het sommige Hugenote na die vryheid van die Kaap gevlug.

In vandag se lesing oor die vrou van Openbaring 12, gaan ons baie nuwe ontdekkings ten opsigte van die laaste groot krisis maak. Wie gaan die wenner in die laaste groot stryd wees?

Die middelste teks in die boek Openbaring kom in hoofstuk 12 voor en dit praat van oorwinning wat daar vir elke sondaar in Jesus skuil. Bly aan die kant van Jesus die Wenner

Wil jy graag die profiel van die laaste kerk op aarde sien? In hierdie hoofstuk gaan ons ook ‘n duidelike beskrywing van die laaste ware kerk op aarde kry.

“Christ has only one body, His church, and this has existed in all ages. Ancient Israel, while being led by Moses, was spoken of as ‘the church in the wilderness’ (Acts 7:38).There has ever been only ONE chosen people, ONE family of the Lord, ONE vineyard, ONE bride, ONE New Jerusalem. The gates of that glorious city bear the names of the twelve tribes of Israel, while the foundations carry the names of the twelve apostles. The whole Bible has but ONE story: the sotry of the conflict between Christ and His enemy; between the Seed of the woman and the dragon.” Anderson 1961, p. 113

DIE VROU

Openbaring 12:1 “En ‘n groot teken het in die hemel verskyn: ‘n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof ‘n kroon van twaalf sterre.”

Wie is hierdie vrou? En wie alleen kan vir ons die antwoord gee?

“Want soos ‘n jonkman ‘n jongedogter trou, so sal jou kinders jou trou; en soos die bruidegom bly is oor die bruid, sal jou God oor jou bly wees.” Jesaja 62:5.

Wat ‘n pragtige beeld. Die Here vergelyk Sy ware kerk met ‘n bruid. Leerstellig is Sy kerk rein en lieflik. En Hy is natuurlik die Bruidegom.

2 Korintiërs 11:2 Want ek is jaloers oor julle met ‘n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as ‘n reine maagd aan Christus voor te stel.

Openbaring 12:1 En ‘n groot teken het in die hemel verskyn: ‘n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof ‘n kroon van twaalf sterre.

Waaraan laat die kleding van die vrou jou dink? Waar lees ons van son, maan en sterre?

Genesis 37:9,10 Daarna het hy nog ’n ander droom gehad en dit aan sy broers vertel en gesê: Kyk, ek het nog ’n droom gehad – die son en die maan en elf sterre het hulle voor my neergebuig.(Wie is die 12de ster?)Toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom hard bestraf en aan hom gesê: Wat is dit vir ’n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom, ek en jou moeder en jou broers, om ons voor jou na die aarde neer te buig?

Die vrou, die kerk van die Here, is met lig beklee. Die son, die maan en die sterre. Wat beteken dit? Psalm 104:2 sê dat die Here Homself met lig omhul.

In Lukas 16:8 verwys Jesus na Sy kinders, as die kinders van lig. Kom ons verneem nog meer aangaande hierdie vrou, die kerk.

Openbaring 12:1 En ‘n groot teken het in die hemel verskyn: ‘n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof ‘n kroon van twaalf sterre.

Hoe moet ons die maan onder haar voete verstaan? Vanwaar kry nie maan sy glans? Wat het die kerk in die Ou Testament laat skitter?

Die lig en simboliek van die seremoniële wette het by die kruis in die lig van Jesus die son van Geregtigheid verbygegaan.
“In every page, whether history, or precept, or prophecy, the Old Testament Scriptures are irradiated with the glory of the Son of God… From the promise given to Adam, down through the patriarchal line and the legal economy, heaven’s glorious light made plain the footsteps of the Redeemer…In every sacrifice Christ’s death was shown. In every cloud of incense His righteousness ascended. By every jubilee trumpet His name was sounded. In the awful mystery of the holy of holies His glory dwelt.” DA 212
Ek is so dankbaar dat Jesus, die groot Son van genade Sy lig altyd op Sy kerk laat skyn.

Openbaring 12:2 En sy was swanger en het uitgeroep in haar barensnood.

Wat sou jy sê: Word die werkwoord krazo net tot geboorte pyne beperk of is daar ‘n wyer betekenis? Met verwysing na die vervolgde kerk tydens die vyfde seël, lees ons die volgende:

Openbaring 6:10 En hulle het met ’n groot stem uitgeroep en gesê: Hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie?
Wie dink jy is hierdie kind wat die vrou, die kerk in die wêreld gebring het? Ek sou sê dis Jesus. Kom ons hoor wat die Bybel sê.

Luister hoe pragtig stel Jesaja 9:6 dit: Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors.

Wat gaan gebeur wanneer die Kind Jesus gebore word?

Openbaring 12:3 En ’n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was ’n groot vuurrooi draak met sewe koppe en tien horings, en op sy koppe sewe krone.

Wie sou jy sê is die draak? Is daar skrif om dit te bevestig? Kom ons vra vers 9 om self die antwoord te gee:

Vers 9 En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.

Dis interessant om daarop te let dat die neergeworpe duiwel altyd deur agente werk. Waarom word die draak as “vuurrooi” beskryf?

Deur die eeue het hy gedurig probeer om die kerk van God vervolg en te verwoes. Mag die Here ons teen die Satan die onophoudelike aanvalle bewaar.

Wie is die sewe koppe op die draak? Waar in Openbaring lees ons van hulle? Die seedier 13:1 en die rooi dier van 17:3

Openbaring 17:9 Hier kom die verstand wat wysheid het, te pas. Die sewe koppe is sewe berge waar die vrou op Sit.

Waarmee word die “sewe berge” vergelyk? Sewe konings.

It seems reasonable to conclude that the seven heads of the dragon represents political powers that have championed the cause of the dragon, and through which the dragon has exercised his persecuting power, sê een geleerde.

Wat van die draak se tien horings? Die diere van hoofstuk 13 en 17 het ook tien horings. Hoe verduidelik Daniël die betekenis van die tien horings op die vierde dier?

Openbaring 12:5 En sy het ‘n manlike kind gebaar, wat al die nasies met ‘n ystersepter sou regeer; en haar kind is weggeruk na God en sy troon.”

Waar kry Johannes hierdie beskrywing van Jesus?

 

Psalm 2:7-9 Ek wil vertel wat die Here aangekondig het. Hy het vir my gesê: Jy is my seun, vandag het Ek jou Vader geword. Vra My, en ek gee volke vir jou as eiendom, die hele aarde as jou besitting. Jy sal hulle verpletter met jou ystersepter, hulle flenters slaan soos ‘n kleipot.

Is daar ‘n teks wat sê dat hierdie kind, Jesus, na die Vader geneem is? Ja. Kom ons lees dit:

Efesiërs 1:20 Wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele.

Ek is so dankbaar dat Jesus die tema van die boek Openbaring is. Ek is so dankbaar dat Hy na hierdie hartseer aarde toe gekom het en ons kom red het en dat Hy binnekort gaan terugkom.

Openbaring 12:3,4 En ‘n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was ‘n groot vuurrooi draak met sewe koppe en tien horings, en op sy koppe sewe krone; En sy stert het die derde van die sterre van hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het.”

Watter mag wou Jesus om die lewe bring toe Hy gebore is? Die duiwel se sukses en krag lê in dit wat ons hom toelaat om deur ons te doen. Kom ons kyk hoe die duiwel deur Rome gewerk het:

(1) Die draak het tien horings soos die dier in Daniël 7.
Die tien horings stel die verbrokkeling van die Romeinse ryk voor.

(2) Die draak is algemeen as ‘n Romeinse simbool gebruik.

(3) Tydens die regering van keiser Augustus het Rome Josef en Maria na Bethlehem laat kom om ingeskryf te word. Jesus is toe gebore.

(4) Rome het deur Herodus die Grote probeer om Jesus om die lewe te bring.

(5) Dit was Pilatus wat namens Rome Jesus laat kruisig het
(6) Jesus se graf is deur Romeinse soldate verseël.
(7) Sy graf is deur Romeine soldate bewaak.
(8) Ons sien dus dat die duiwel deur heidense Rome gewerk het om Jesus, “die Manlike Kind” te vervolg.

Openbaring 12:6 En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy ’n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou duisend – tweehonderd – en – sestig dae lank.

Volgende keer kyk ons die oorlog wat tussen die draak en Migael in die hemel ontstaan het. Mag die Here gee dat ons aan die kant van Migael sal veg

Hierdie Onderwerp op YouTube

Was this article helpful?

Related Articles