Openbaring Deel 26 – Hoofstuk 14 (Deel 3)

OPEN 14 – DEEL 3

Openbaring 14:6,7 En ek het ‘n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met ‘n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met ‘n groot stem gesê: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.

Verlede keer het ons gesien hoe die leer van evolusie in 1844 begin manifesteer het. Twee ander baie gevaarlike ismis wat ook hulle kop rondom 1844 uitgesteek het, is kommunisme en spiritisme.

In 1844 ontmoet Karl Marx vir Dr. Engels in Parys en die kummunistiese Manifes word daardie selfde jaar gebore. Hierdie “isme” was daarop gemik om God te onttroon.

Dis ook interessant om sien dat moderne spiritisme rondom 1844 sy kop uitgesteek het. Hierdie dwaalleer is ‘n voortsetting van die duiwel se leun aan Eva dat ‘n mens onsterflik is.

Genesis 3:3,4 Maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie.

By Haifa op die berg Karmel kan mens die Bahaitempel besoek. Raai wanneer het hierdie wêreldgodsdiens sy ontstaan gehad? Gaan kyk gerus op die internet watter belangrike gebeurtenisse in 1844 plaasgevind het.

Die eerste engel se boodskap nooi u om saam met miljoene ander kinders van die Here reg oor die wêreld die goeie nuus van die evangelie te aanvaar en dit op ‘n Sabbat, pleks van die Sondag van die te vier.

Onthou, dis die heel laaste boodskap wat net voor die wederkoms van Jesus verkondig word. Daar sal nie nog ‘n boodskap na hierdie een wees nie. Dit was ook rondom 1844 dat die pousdom se dodelike wond wat hy in 1798 ontvang het, begin genees het. Johannes staan 2000 terug en hy sien presies wat in ons dag gaan gebeur.
Toe die godsdienstige wêreld spiritisme, evolusionisme, Katolosisme en kommunisme begin navolg het, was die Here gereed met ‘n kragtige laaste universele boodskap.
Hy is so bedagsaam omdat Hy ons eendag gered wil sien

DIE TWEEDE ENGEL SE BOODSKAP

Openbaring 14:8 En ‘n ander engel het gevolg en gesê: Geval, geval het Babilon die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van haar hoerery.

Van watter Babilon praat die profeet hier? Waarom kan dit nie antieke Babilon wees? Tydens die skrywe van die Openbaring het die stad in puin gelê. Maar die wyse waarop antieke Babilon die kinders van God vervolg het, help ons om die boodskap aan Babilon in die boek Openbaring beter te verstaan.

Soos byvoorbeeld die universele godsdienstige dekreet wat die koning van Babilon uitgevaardig het. Mense wat God se gebooie bewaar het en geweier het om die beeld te aanbid, is vervolg. Hoeveel keer kom hierdie vervolging in Daniël voo?

Die eerste keer moes ‘n beeld aanbid word en die tweede keer ‘n koning. Onderdane moes tussen God se wet en Babilon se wet kies. Die laaste kerk op aarde, die Sewendedag-Adventiste kerk, verkondig die ernstige boodskap dat Babilon geval en sy ontrou geraak het aan die gebooie van die Here.

Geval het omdat sy mense vervolg wat verkies om die Sabbat van die Here te eerbiedig? Kom ons kyk na nog ‘n verduideliking van wie Babilon is.

“Die benaming ‘Babilon’ is afgelei van ‘Babel’, wat verwarring beteken. Dit word in die Skrifte gebruik om die verskillende vorms van valse of afvallige godsdiens voor te stel. In Openbaring 17 word Babilon deur ‘n vrou voorgestel – ‘n beeld wat in die Bybel gebruik word as simbool vir ‘n kerk; ‘n goeie vrou stel ‘n rein kerk voor, en ‘n slegte vrou ‘n afvalling kerk.” Die Groot Stryd, hoofstuk 21 par. 16.

Terwyl ek na Babiloniese spykerskrif tablette kyk, het ek aan die woorde van Johannes gedink: “Geval, geval het Babilon.” Geval asg. van ongehoorsaamheid aan God se wet.

‘n Bruid val wanneer sy aan die huwelikswet ongehoorsaam is. En dis die tragiese verhaal van die belydende kerk van die Here deur die eeue. Sy bruid was ontrou aan Sy gebooie.

Wat het Konstantyn in die vierde eeu nC. mbt. die Chriselike kerk agterkom?

Dat die Christelike kerk al sterker word en ‘n bedreiging vir sy ryk inhou. En toe? ‘n Kompromie tussen kerk en staat is aangegaan.

En asgevolg van die kompromie tussen kerk en staat, het die kerk geval en die karakter van Babilon aangeneem. Maar die val is progressief en kumulatief.In 1563 verwerp Rome die Bybel as die enigste maatstaf vir waarheid en hy val nog verder.

In die 16de eeu word die kragtige hervorming gebore. Mense word geroep om die suiwer evangelie aan te neem. Die hervorming groei tot op ‘n punt en toe stagneer hy.Daarna val hy so laag dat hy selfs mense vervolg wat met meer lig na hom toe kom.

Jesaja 56:1,2 het voorspel dat die Sabbatwaarheid net voor die wederkoms prominent verkondig gaan word. Maar wat het gebeur toe hierdie pragtige boodskap aan die kerke van die wêreld gebring is?

Hulle het die Sabbat van die Here ten gunste van die Sondag van die pousdom verwerp. Wat ‘n tragiese voortdurende val. Beide die val van antieke en mistieke Babilon is baie hartseer.

En omdat die Here mense wil red, pleit Hy vir eeue aaneen dat kerkleiers hulle self moet bekeer en Hom gehoorsaam. Met groot hartseer roep die Here in Openbaring 14:8 uit:

“…Geval, geval het Babilon die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery.”

Wat stel hierdie wyn voor waarmee Babilon die nasies dronk maak? Twee van Babilon se belangrikste dwalinge is: (1) die leerstelling van die natuurlike onsterflikheid van die siel.

Dit is ‘n onbybelse beskouing. (Kyk Psalms 146:3,4; Prediker 9:5,6,10; Jesaja 38:18,19; 1 Korintiërs 15:22,23,53,54) Dit baan die weg vir duiwels om hulle uit te gee vir die dooies. Op die wyse kan hulle valse beskouings aan gewoonlik rasionele denkers opdis.

(2) Sondagheiliging (of enige ander dag wat as heilig beskou word) vervang die ware Sabbat, wat ‘n teken van God se vermoë is om te skep en ons heilig te maak (Exodus 20:8 11; Esegiël 20:12.)
Geloof in ‘n valse dag van aanbidding weerspreek die gesag van God se wet en dra by tot die onduidelikheid oor die oorsprong van die mens en God se ware verlossingswyse (Genesis 2:1 3; Prediker 3:14).

Babilon stel ook kerke voor wat sy lidmate van die wyn van die valse leerstellings van Rome laat drink. Die Here stel baie hoë eise aan geestelike leiers en wanneer hulle die kudde mislei, beskou Hy dit in ‘n baie ernstige lig.

“Since this message follows the warning of the judgment, it must be given in the last days; therefore it cannot refer to the Roman Church alone, for that church has been in a fallen condition for many centuries. Furthermore, in the eighteenth chapter of the Revelation the people of God are called upon to come out of Babylon.

“According to this scripture, many of God’s people must still be in Babylon. And in what religious bodies are the greater part of the followers of Christ now to be found? Without doubt, in the various churches professing the Protestant faith” GC 383

‘n Baie ernstig oproep word deur nog ‘n engel op die Here se eerlike kinders in Babilon gemaak. Kom ons lees dit:

Openbaring 18:1,2 “En na hierdie dinge het ek ‘n engel sien neerdaal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met ‘n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ‘n woonplek van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls.”

Wat ‘n beskrywing van die valse godsdienste van die laaste dae. Vers 3 sê vir ons waarom Babilon geval het, en vers 4 maak ‘n oproep.

Vers 3 Omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid.

Vers 4 En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.

Wat ‘n pragtige uitnodiging aan God se kinders in Babilon!

Indien die Heilige Gees vir jou oortuig het om uit Babilon te kom, sal Hy jou ook die krag gee om hierdie pynlike maar regte stap te neem.
“Revelation 18 points to the time when, as the result of rejecting the threefold warning of Revelation 14:6-12, the church will have fully reached the condition foretold by the second angel, and the people of God still in Babylon will be called upon to separate from her communion. This message is the last that will ever be given to the world; and it will accomplish its work.
“When those that “believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness” (2 Thessalonians 2:12), shall be left to receive strong delusion and to believe a lie, then the light of truth will shine upon all whose hearts are open to receive it, and all the children of the Lord that remain in Babylon will heed the call: “Come out of her, My people” (Revelation 18:4).
DIE DERDE ENGEL SE BOODSKAP

Johannes sien hoe ‘n derde engel by die eerste twee engele aansluit. Nog nooit het hy so ‘n ernstige boodskap gehoor nie. Dis God se heel laaste boodskap aan die mensdom.

Openbaring 14:9,10 En ‘n derde engel het hulle gevolg en met ‘n groot stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam.

Vers 11 En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang.

Hoeveel kenmerke besit die seël van God? Behalwe op die regte dag te aanbid, wat nog besit hulle?

Openbaring 14:1 En ek het gesien, en kyk, die Lam staan op die Berg Sion, en saam met hom honderd vier en veertigduisend met sy Naam en die Naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe.” Naam en karakter is sinoniem. Eindtyd Sabbathouers sal die karakter van die Here besit.

“Die seël van die lewende God word geplaas op diegene wat die Sabbat van die Here nougeset hou.” Ellen White Comments, SDA Bible Commentary, deel 7, bl. 980. “Diegene wat die seël van die lewende God ontvang, en beskerm word in die tyd van benoudheid, moet die beeld van Jesus ten volle weerkaats.” “Eerste Geskrifte” bl. 62.

“Niemand hoef te sê dat sy geval hopeloos is, dat hy nie die lewe van ‘n Christen kan lei nie. Deur die bloed van Christus is daar vir elke siel ruim voorsiening gemaak…Dit is nou dat ons ons klere van karakter moet was en wit maak in die bloed van die Lam.” “Testimonies” deel 5, bl. 215,216.

Maar net voor die wederkoms van Jesus vertel Johannes ons van ‘n vreeslike konfrontasie tussen die dier, Katolisisme en Jesus se volgelinge. Die dier wil hê dat die hele wêreld sy teken van gesag, nl. die valse Sabbat moet eerbiedig.

En die tweede dier nl. die magtige Amerika steun hom heel- hartig in hierdie saak. Luister hoe stel Openbaring 13:16,17 dit:

“En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word; sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.”

Wat se verweer het ek en jy as ons weier om die valse Sabbat van die dier, nl. Sondag te eerbiedigmens te wees.

Openbaring 14:12 Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar.

Wanneer dink u gaan die pouslike instelling van Sondagviering op die hele wêreld afgedwing word?

“Wanneer Sondagviering deur die wet verpligtend gemaak word en die hele wêreld ingelig is aangaande die verpligting van die ware Sabbat, dan sal diegene wat Gods gebod oortree om ‘n gebod te gehoorsaam wat geen hoër gesag het as die van Rome nie, daardeur die pousdom vereer bokant God. Daardeur sal hulle hulde betoon aan Rome en aan die mag wat ‘n instelling wat deur Rome beveel is, verpligtend maak.

“Hulle sal besig wees om die dier en sy beeld te aanbid…Dit is eers wanneer die saak duidelik onder die aandag van die volk gebring is en hulle voor die keuse gestel word om te kies tussen die gebooie van God en die gebooie van mense, dat diegene wat volhou met hulle oortreding die ‘merk van die dier’ sal ontvang.” Die Groot Stryd hoofstuk 25 par. 44.

Openbaring 14:11 sê dat die ontvangers van die merkteken van die dier geen rus het nie. Waarom nie? Hulle het die simbool van sielerus nl. die Sabbat verwerp. Hoe tragies! Wat gaan nou gebeur?

Openbaring 14:14-16 En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n wit wolk en een soos ‘n Menseseun wat op die wolk sit, met ‘n goue kroon op sy hoof en in sy hand ‘n skerp sekel. En ‘n ander engel het uit die tempel gekom en met ‘n groot stem geroep na Hom wat op die wolk sit: Slaan u sekel in en maai, want die uur het vir U gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het. En Hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai.”

In Johannes 14:21 sê Jesus ‘n baie mooi iets. “Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hom sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan Hom openbaar.” Wat ‘n pragtige belofte. As ek die Here liefhet, sal Hy Homself op ‘n besondere wyse aan my openbaar. Ek het ‘n groot behoefte aan so ‘n openbaring, wat van jou?

Openbaring 22:14 “Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad.”

Die laaste saligspreking in Openbaring is vir gehoorsame mense geskryf. Is jy gehoorsaam? Is ek gehoorsaam?

As jongmens was ek op soek na die oorblyfsel kerk van Bybelse profesie. Nadat ek die profetiese boodskappe van die drie engele van Openbaring 14 biddend bestudeer het, het ek ontdek dat daar net een kerk is wat aan al hierdie kenmerke voldoen. Daardie kerk is die Sewendedag-Adventiste kerk. Ek het hom gevind en by hom aangesluit.

Indien jy dieselfde soeke gehad het en dieselfde ontdekking gemaak het as wat ek gemaak het, nooi ek u uit om ook deel van God se profetiese oorblyfselkerk te word.

 

Was this article helpful?

Related Articles