1. Home
  2. Boeke Van Die Bybel
  3. Die Boek Openbaring
  4. Openbaring Hoofstuk 1 tot 22
  5. Openbaring Deel 31 – Sewe Laaste Plae (Deel 4) Sesde en Sewende Plaag

Openbaring Deel 31 – Sewe Laaste Plae (Deel 4) Sesde en Sewende Plaag

SESDE PLAAG

Openbaring 16:12 “En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die Ooste af kom, reggemaak kon word.

Verse 13,14 En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.

Verse 15,16 Kyk, Ek kom soos ‘n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armageddon.”

Ek besoek rgerfeeld die groot vlakte van Megido. Sy grootte is so 90 kilometers by 40 kilometers. Baie oorloë is al hier geveg.

Die vestingstad wat hierdie deel van Palestina beheer het, was Megido genoem. En die nasie wat Megido beheer het, het beheer oor hierdie belangrike deel van die land gehad.

En dis miskien die rede waarom sommige mense in die verlede tot ‘n baie eienaardige slotsom gekom het. Hulle het besluit dat die vlakte van Megido die plek is waar die laaste groot slag, die slag van Armageddon tussen die Ooste en die Weste gaan plaasvind.

Ongelukkig is daar nie eers genoeg plek om al die donkies van die Midde-Ooste in hierdie ou vlaktetjie in te pas nie. Dis fisies onmoontlik vir al die nasies om hier teen mekaar te kom veg.

Terwyl ek na die oesvelde van Megido gekyk het, het ek aan die interessante wyse gedink waarop die Bybel homself verduidelik. Kom ons lees weer ‘n keer vers 12.

DIE OPDROOG VAN DIE WATERS VAN DIE EUFRAAT

“En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die Ooste af kom, reggemaak kon word.”

Sê my, is dit nodig vir die letterlike Eufraatrivier om op te droog voordat moderne leërs dit kan oorsteek? Nee. Nou wat word dan met die opdroog van die Eufraat bedoel.

Dit was op 12 Oktober 539 v.C. dat die Eufraat opgedroog het en antieke Babilon geval het. Die veroweraar was Kores die Grote, die herder, die gesalfde, ‘n tipe van Jesus. Net in die volgende hoofstuk verneem Johannes dat die waters van die Eufraat waar die hoer op sit, mense voorstel.

Openbaring 17:15 En hy sê vir my. Die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale.

Met ander woorde, die opdroog van die Eufraatrivier tydens die sesde plaag, is ‘n voorspelling dat die ondersteuning wat die misleide nasies van die wêreld aan Babilon gee, gaan opdroog. Wie is Babilon? Die gevalle godsdienste van die wêreld wat onder leiding van Rome staan.

Die hele hoofstuk 17 is ‘n boeiende skets van die tragiese einde van alle valse godsdienste. Daar word meer uitgebrei oor die implikasies wat die sesde plaag op al die bewoners van die aarde sal hê.

DIE DRIE ONREIN GEESTE

Vers 13 “En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom.” Kyk mooi na die volgorde: Die draak. Wie is hy? Die duiwel. Die dier? Rooms Katolisisme. En wie is die valse profeet? Wat word hy in Openbaring 13:11 genoem? Die landdier, of Amerika. Met ander woorde alle gevalle Protestantse Kerke.

Net soos daar ‘n egte drie-engele boodskap is, net so is daar ook ‘n valse drieledige boodskap. In hoofstuk 13 word Amerika die landdier genoem, in hoofstuk 16 die valse profeet. Dit sluit alle afvallige godsdienste in.

Omdat spiritisme Satanies is, kan ons aanneem dat dit ook een van die drie geeste is wat uit die bek van die draak uitkom.

Vers 14 “Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die Almagtige God.”

Wat ‘n skokkende onthulling. Spiritisme, wat leer dat die mens ‘n onsterflike siel het, gaan hand aan hand met Katolisisme en afvalling Protestantisme saamwerk. Vir watter doel? Om die hele wêreld voor te berei vir ‘n oorlog teen God.

Op bladsy 4 van The Thunder of Justice lees ons: “Apparitions of Mary appear at a frequency never seen before in all recorded history.”

Het jy al agtergekom dat al die kerke van die wêreld nader en nader aan mekaar beweeg? Ons noem dit die ekumeniese beweging. Waarvoor doen hulle dit? Om gesamentlik tydens Armageddon teen die Here te gaan oorlog maak. Hoe maak ‘n mens teen Hom oorlog?

Ons kry die antwoord in Handelinge 9:14 waar die Here met Saul praat wat besig is om die kerk te vervolg: “Saul, Saul, waarom vervolg jy My?” Met ander woorde, ek maak oorlog teen die Here wanneer ek Sy kinders, Sy kerk, vervolg. Net voordat Johannes ‘n beskrywing van die slag van Armageddon gee, sê hy:

“Kyk, Ek kom soos ‘n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie.” Vers 15.

Kom ons maak baie seker dat daar nie onbelyde sonde in ons lewe is nie. Kom ons werk aan ‘n verhouding met die Here.

ARMAGEDDON

Vers 16 “En hulle het hul versamel op die plek (tupos) wat in Hebreeus genoem word Armageddon.”

Wie is die “hulle” waarvan gepraat word? Die hele wêreld. Wie het “hulle” by Armageddon saamgebring?

Die drie onreine geeste wat uit die bekke van die draak, die dier en die valse profeet gekom het. Die woord Armageddon kom net een keer in die Bybel voor en nêrens is daar geografies so ‘n plek te vinde nie. Armageddon is nie ‘n fisiese plek nie, dis ‘n toestand. Die drie onreine geeste kry die bewoners van die wêreld in ‘n toestand om oorlog te voer teen die Here, deurdat hulle Sy kinders wil doodmaak. Wie gaan wen? (Tupos, plek het ook ‘n metaforiese betekenis)

SEWENDE PLAAG

Verse 17,18. “En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en ‘n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat gesê het: Dit is verby! En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het ‘n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie so ‘n geweldige groot aardbewing.”

Verse 19. “En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval. En die groot Babilon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn.

Verse 20,21 “En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie; en groot hael, omtrent ‘n talent swaar, het uit die hemel op die mense geval; en die mense het God gelaster oor die plaag van die hael, omdat sy plaag ontsettend groot was.”

Die slag van Armageddon gaan deur die Here gewen word. Net voordat die aardse magte onder aanvoering van die duiwel self die kinders van die Here vernietig, tree God in en stuit hierdie moorddadige poging deur die sewende plaag.

Kom saam met my na die groot vlakte van Ajalon naby Jerusalem. Hierdie pragtige klooster word Latrun genoem en hy staan op die oostelike gedeelte van die groot vlakte.

Vanaf Tel Geser sien mens die vlakte vanaf ‘n westelike hoek. Josua 10:11 vertel van ‘n heidense koalisie wat Israel wou uitwis. Maar die Here het die oorwinning oor Sy vyande behaal deur hulle met groot haelstene te vernietig.

Die slag van Ajalon word ‘n tipe van die groot antitipiese slag van Armageddon. Al die oorloë wat Israel onder leiding van die Here geveg het, was tipes van die antitipiese eindtyd oorlog van Armageddon.

Dis net in die lig van die Ou Testament wat ons die boek Openbaring goed kan verstaan. Dis so belangrik dat ons elke dag ‘n gedeelte van die Bybel lees. Niks het so ‘n positiewe uitwerking op ‘n mens se lewe, soos die lees van die Bybel nie.

Kom ons hoor wat die Here in die boek Job aangaande die sewende plaag sê.
Job 38:22,23 “Het jy gekom by die skatkamers van die sneeu? En het jy die skatkamers van die hael gesien, wat Ek opgespaar het vir die tyd van benoudheid, vir die dag van stryd en oorlog?”

Saam met die groot aardbewing gaan die hael die planeet onherkenbaar verwoes.

Mense wat eendag verlore gaan het hulleself deur ongehoorsaamheid verwoes. Wanneer ons geloofsgehoorsaamheid beoefen gee ons die Here die geleentheid om ons te beskerm. Daniël 12:1 sê:

“En in die tyd sal Migael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ‘n volk bestaan het tot op die tyd nie; maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan.” Wanneer ons benoudheid op sy grootste is, sal Jesus en Sy magtige hemelse armada ons kom verlos.

Wat moes die Israeliete doen om die tiende plaag van die dood vry te spring? Die bloed van die paaslam aan die deurposte van hulle huise stryk. En dis wat ek en jy moet doen. Toelaat dat die bloed van Jesus die deurposte van ons lewe reinig.

As die Woord en die Heilige Gees u van hierdie eindtyd waarheid van die drie engele oortuig het, vra ek u in die naam van Jesus Christus om dit aan te neem en uit te leef.

Was this article helpful?

Related Articles