Openbaring Deel 33 – Hoofstuk 17 (Deel 2) Die Dier

OPENBARING 17 DEEL 2 – DIE DIER

Openbaring 17:6 “En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuienis van Jesus, en ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien.

Vers 7 Toe sê die engel vir my: Waarom het jy jou verwonder? Ek sal jou die verborgenheid van die vrou vertel en van die dier met die sewe koppe en die tien horings, wat haar dra.

Vers 8 “Die dier wat jy gesien het, was en is nie en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar; en die bewoners van die aarde wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is.

Vers 9,10 Hier kom die verstand wat wysheid het, te pas. Die sewe koppe is sewe berge waar die vrou op sit. En hulle is sewe konings: vyf het geval en een is; die ander een het nog nie gekom nie; en wanneer hy kom, moet hy ‘n kort tydjie bly.”

Wie is hierdie dier?

Openbaring 17:6 “En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuienis van Jesus, en ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien.

Vers 7 Toe sê die engel vir my: Waarom het jy jou verwonder? Ek sal jou die verborgenheid van die vrou vertel en van die dier met die sewe koppe en die tien horings, wat haar dra.

Vers 8 “Die dier wat jy gesien het, was en is nie en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar; en die bewoners van die aarde wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is.

Vers 9,10 Hier kom die verstand wat wysheid het, te pas. Die sewe koppe is sewe berge waar die vrou op sit. En hulle is sewe konings: vyf het geval en een is; die ander een het nog nie gekom nie; en wanneer hy kom, moet hy ‘n kort tydjie bly.”

Wie is hierdie dier?

DIE SEWE KOPPIGE MONSTER

Wanneer mens die antieke mitologie bestudeer, ontdek jy dat hulle ook van ‘n sewe koppige monster praat. Kom ons hoor wie hy voorgestel het.
Die Ras Shamra teks (Ugarit) gee ‘n verslag van die Kanaänitiese mites. (1700 1400). Ek lees vir u die gedeelte waar die geveg tussen Anath en die draak beskryf word.

“Ek het die see draak vernietig; ek het die kronkelende slang vernietig; ek het Shalyat, die draak van die onderwêreld met sy sewe koppe vernietig.”

Aan wie laat hierdie mitologiese draak met sewe koppe jou dink? Het Johannes se lesers miskien meer oor hierdie slang draak as ons geweet? Kan dit miskien die duiwel voorstel?

Op sommige van die inskripsies word hierdie sewe koppige draak, Leviatan genoem. Waaraan laat hy u dink? Die duiwel?

By Tel Asmar in Mesopotamië is ‘n silindervormige seël ontdek met ‘n sewe kop draak wat deur twee gode aangeval word. Hierdie Leviatan is as die aartsvyand beskou wat uiteindelik uitgewis moet word. Aan wie laat hy u dink?

Luister hoe die Bybel die Leviatan, die draak met die sewe koppe beskryf. Die eerste teks kom uit Job 41:24,25 “Sy gelyke is daar op die aarde nie, die skepsel sonder vrees. Hy kyk alles aan wat hoog is; hy is koning oor al die trotse roofdiere.”

Die NIV sê: “He is king over all that are proud.” Aan wie laat die Leviatan u dink? Wie is die koning van die trotses? Die duiwel?

Wanneer mens die Bybel by Jesaja 27:1 oopmaak, sê die opskrif: “Verlossing van Israel uit die wêreldmag.” Kom ons lees die teks:

“In die dag sal die Here met sy harde en groot en sterk swaard besoeking doen oor die Leviatan, die vinnige slang, en oor die Laviatan, die kronkelende slang; en Hy sal die draak doodmaak wat in die groot water is.”

Daar is net een wese wat aan die beskrywing van die Leviatan, die sewe kopige slang draak voldoen, en dit is die duiwel. Kom ons hoor in Openbaring 17:8 wat met hom gaan gebeur.

DIE DIER “WAS” EN “IS NIE” EN HET “UIT DIE AFGROND OPKOM”

“Die dier wat jy gesien het, was en is nie en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar…”

Wanneer was die “was” periode van die duiwel, die ou slang, die Leviatan?

Dit was die tydperk toe hy in die hemel gewoon het. Dit sluit ook die tydperk in wat hy op aarde deurgebring het.

Maar nou wil ons weet wanneer moet sy “was nie” periode aanbreek? Die tyd wanneer hy in die “afgrond” gewerp sal word? Openbaring 20:1 verduidelik:

“En ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand.”

Hierdie gevangeskap van die duiwel, hierdie ketting wat hom bind, is die “was nie” periode wanneer hy gedurende die duisend jaar op die aarde gebind sal wees. Moenie die lesing misloop nie.

SAL NA DIE VERDERF GAAN

Openbaring 17:8 sê: “Die dier wat jy gesien het, was en is nie en sal uit die afgrond opkom en na die verderf gaan…”

Wat is hierdie “afgrond” waaruit die duiwel uiteindelik weer sal uitkom? Dis die verwoesting tydens die duisend jaar.

Kom ons lees in Opebaring 20:2,3 aangaande hierdie “was nie” tydperk waarin die duiwel homself binnekort gaan bevind:

“En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie ontbind word.”

Hier is die “is nie” periode van die duiwel omdat daar nie mense op die aarde is om te verlei nie.

In die studie oor die duisend jaar sal ons ontdek dat die duiwel magteloos is omdat al die verlostes in die hemel is en al die goddeloses in die graf.

Vir ‘n duisend jaar gaan hy op hierdie planeet, hierdie afgrond, gebind wees. Sy “is nie” tyd.

Dan sal hy “uit die afgrond opkom” Dit gebeur aan die einde van die duisend jaar wanneer hy uit sy gevangenes losgelaat word omdat daar weer mense sal wees om te verlei.

Maar vers 8 voorspel ook dat hy uiteindelik na “die verderf vaar.” Luister hoe verduidelik Johannes hierdie vernietiging.

Openbaring 20:9 “En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel,

Vers 10 en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.”

In ons volgende lesing sal ons ontdek dat die dag en nag pyniging wat tot in alle ewigheid duur beeldspraak is.

Johannes neem sy taal uit Jesaja 34:9,10 waar die verwoesting van antieke Edom beskryf word. God is nie ‘n tiran wat behae daarin skep om mense tot in ewigheid te pynig nie.

Dis hoe groot gedeeltes van die verwoeste Edom tans lyk.

Wat ‘n tragiese einde aan Lucifer wat eens op ‘n tyd in die teenwoordigheid van God gestaan het.

Sonde en selfsug bevat ‘n kiem van selfvernietiging. Kom ons verloor liewer ons lewe sodat ons dit kan vind.

Terwyl ek die kenmerke van die sewe kop dier bestudeer het, het ek opnuut besef wat ‘n wonderbaarlike akkurate Boek die Bybel is. Daar is volkome harmonie tussen Openbaring 17:8 en die beskrywing van die duiwel in Openbaring 20. En nou wil ons weet wie die sewe koppe is.

DIE SEWE KOPPE

Openbaring 17:9,10 “Hier kom die verstand wat wysheid het, te pas. Die sewe koppe is sewe berge waar die vrou op sit. En hulle is sewe konings: vyf het geval en een is; die ander een het nog nie gekom nie; en wanneer hy kom, moet hy ‘n kort tydjie bly.”

Wanneer ‘n mens ‘n studie van die nasies of te wel berge maak wat daarop uit was om die kinders van Here deur die eeue te vernietig, kom jy op ‘n totaal van sewe af.

Egipte tydens die uittog was die eerste. Farao wou Gods volk heeltemal verwoes.

Daarna het die magtige Assiriërs onder aanvoering van Sanherib probeer om Israel uit te wis.

Daarna volg die Babiloniërs, Medo Perse, Grieke en die Romeine.
Toe Johannes die boek Openbaring geskryf het, het vyf geval. Die Romeinse ryk, die sesde het bestaan, en die volgende een, die sewende, Pouslike Rome, sou nog sy verskyning maak.

En nou vir die laaste groot slag, die slag van Armageddon. Hoofstuk 17 vertel vir ons hoe die Satan die hele verleide wêreld gaan mobiliseer om die kinders van die Here uit te wis.

Openbaring 17:12 “En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier.”

Wanneer daar krone op die koppe van die konings is, is hulle diktatoriaal. Johannes sien die gekroonde konings gedurende die Middeleeue. (Sonder hulle krone, sou hulle demokraties wees.) Kom ons lees hoe Openbaring 13 dit verduidelik:

Vers 1 “En ek het ‘n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone.” Tydens watter tydperk sien Johannes hierdie dier? Die tydperk voor die Protestantse beweging toe al die koninkryke nog diktatoriaal was.

Kom ons lees weer ‘n keer die teks in Openbaring 17:12.

“En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, (hulle is nog nie diktatoriaal of outokraties nie.

Maar luister wat gaan gebeur) maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier.”

Wat gaan hulle nou onder aanvoering van die duiwel en die gevalle vrou doen? Hulle gaan weer Gods gehoorsame kinders vervolg soos wat hulle gedurende die middeleeue gedoen het.

Verse 13,14 “Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin want Hy is die Here van die here en die Koning van die konings en die wat saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou.”

Kan jy nog onthou hoe ‘n mens teen die Here, die Lam oorlog maak? Deur Sy kinders te vervolg.

Openbaring 17 skets vir ons hoe die duiwel en die bose aardse magte ‘n koalisie teen die kinders van die Here gaan vorm om hulle uit te wis. Dis die slag van Armageddon waarvan ons in hoofstuk 16 gelees het.

Maar net voordat God se getroue kinders doodgemaak word, gebeur iets met die waters

Openbaring 16:12 “En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die Ooste af kom, reggemaak kon word.”

Wie word deur hierdie water voorgestel? En watter implikasies het die opdroog van die water?

Openbaring 17:15 “En hy sê vir my: Die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale.”

Wat gebeur wanneer hierdie rivier opdroog, wanneer ondersteuning onttrek gaan word? Wanneer die massas besef dat die geestelikes hulle mislei het? Vers 16 gee die antwoord:

“En die tien horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak, en haar vlees eet en haar met vuur verbrand.”

Dis presies wat in Daniël 6 gebeur het.

Misleide lidmate gaan ongelukkig te laat besef dat hulle geestelike leiers hulle al die jare bedrieg het.
Kom ek lees vir u wat die “Groot Stryd” bl. 622 hieroor sê:

“Die mense sien dat hulle bedrieg was. Die een beskuldig die ander dat hy hom na die verderf gelei het; maar almal tesame veroordeel die predikante.

“Ontroue leraars het strelende dinge verkondig; hulle het hulle toehoorders gelei om die wet van God tot niet te maak en diegene wat dit geheilig het, te vervolg. In hulle wanhoop erken hierdie leraars nou voor die wêreld dat hulle werk ‘n bedrog was. Die skare is met woede vervul.

“Ons is verlore! skreeu hulle, en julle is die oorsaak van ons ondergang, en dan val hulle die valse herders aan. Diegene wat eers die meeste van die predikante gedink het, sal hulle nou die heftigste vervloek.

“Dieselfde hande wat hulle een tyd met ere kranse bekroon het, sal nou opgehef word om hulle te vernietig…Oral is daar stryd en bloedvergieting.”

Net hierna het Johannes ‘n visioen van Jesus se wederkoms:

Openbaring 19:14,15 “En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n ysterstaaf regeer en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige.”

Daar gaan net twee klasse wees wanneer Jesus met die wolke verskyn. Diegene wat die maklike, populêre pad gevolg het en die tradisies van die dier gehoorsaam het.

Die ander klas is diegene wat besluit het om met die geregtigheid van Jesus beklee te word en Sy gebooie te bewaar. Mag die Here gee dat ek en jy onder die geredde gehoorsames sal wees.

Was this article helpful?

Related Articles