Openbaring Deel 36 – Hoofstuk 19 (Deel 1)

OPENBARING 19 – DEEL 1
Every form of evil is to spring into intense activity. Evil angels unite their powers with evil men, and as they have been in constant conflict and attained an experience in the best modes of deception and battle, and have been strengthening for centuries, they will not yield the last great final contest without a desperate struggle. All the world will be on one side or the other of the question. The battle of Armageddon will be fought, and that day must find none of us sleeping. Wide awake we must be, as wise virgins having oil in our vessels with our lamps. . . . {7BC 982.6}
Die gekla en gekerm oor die val van Babilon word deur hemelse klanke verdof. Kom ons lees dit:

Openbaring 19:1 En ná hierdie dinge het ek iets soos ‘n groot stem van ‘n groot menigte in die hemel gehoor wat sê: Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God!

Na hierdie dinge

Dis na die tonele van hoofstukke 17 en 18.
Dit verwys na die volgorde waarin hierdie hoofstukke gegee is nie noodwendig die volgorde van die gebeure wat daarin beskryf word nie.
Wie dink jy was die sangers in hierdie koor en wanneer is dit gesing?
Van vers 2 kan mens aflei dat die lied na die oordeel van die “groot hoer” gesing is. Dis natuurlik ‘n gebeurtenis wat tydens die sewende plaag plaasvind.

Kom ons lees dit:

Openbaring 16:19 En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval. En die groot Babilon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn.

Openbaring 17:1 En een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê: Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit,

Die lied volg direk na die voltooing van die werk van die sewende engel en die sewende plaag.

Kom ons lees die teks weer ‘n keer:
Openbaring 19:1 En ná hierdie dinge het ek iets soos ‘n groot stem van ‘n groot menigte in die hemel gehoor wat sê: Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God!

Die groot menigte in die hemel besef die vyand is finaal verslaan. Die oorwinningslied breek spontaan uit hulle harte en stemme voort.

Die lied word net voor die heerlike glansende wederkoms van Jesus, die Oorwinnaar gesing.

Wat ‘n plegtige oomblik!

Die lied word op versoek van die volgende oproep gesing:

Openbaring 18:20 Verbly jou oor haar, o hemel, en o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het!

Wat beteken Halleluja?

Dis die Griekse Allelouia, ‘n transliterasie van die Hebreeuse halelu-Yah, “loof Yahweh”

Luister hoe die psalmis die word gebruik:

Psalm 104:35 Mag die sondaars omkom van die aarde en die goddelose mense nie meer wees nie! Loof die HERE, o my siel! Halleluja!

Halleluja kom van die woord halal, “om te skyn” om te “te vier” om “te loof”.

Yah, is ‘n afkorting van Yahweh. Net soos die woord “amen,” is “halleluja” in Afrikaans opgeneem. Die vier keer wat die woord in Openbaring 19 gebruik word, is is enigste kere wat dit in die Nuwe Testament gebruik word.

Verse 1–7 bevat beurtsang van koraalmusiek wat uit twee lofsange en twee weerklanke bestaan:

(1) In verse 1–3 word ‘n groot stem gehoor wat die temalied
sing om God te vereer omdat Hy Babilon gestraf het

(2) In vers 4 reageer die lewende wesens en die ouderlinge deur neer te val en te sê, Amen Halleluja.

(3) In vers 5 gaan daar ‘n stem uit die troon wat almal in die heelal roep om God te loof
(4) In verse 6, 7 verenig die ganse heelal om te bevestig dat God die reg op universele sowereiniteit besit. Hierdie oorwinningslied staan in skrille kontras met die klaagsang, die lyksang van hoofstuk 18:10–19.

Die grondidee, die motief van hierdie beurtsang is soortgelyk aan die beurtsang wat ons in Psalm 24:7–10 vind.

Dit was toe die verbondsark singende in ‘n prosessie na Jerusalem gedra is; eeue later ook by die opstanding en die hemelvaart van Jesus. Kom ons keer terug na vers 1:

Openbaring 19:1 En ná hierdie dinge het ek iets soos ‘n groot stem van ‘n groot menigte in die hemel gehoor wat sê: Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God!

Die Heil

Waarom word die woordjie “die” voor elkeen van God se hoedanighede gevoeg? Dit dui op die volheid, die somtotaal van elkeen van Sy goddelike karaktereienskappe.

Waar in Openbaring vind ons ook die gebruik van “heil” en na watter gebeurtenis verwys dit?

Openbaring 12:10 Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.

Hierdie groot stem kondig die verlossing van die aanklaer, die duiwel aan. Dit het met die eerste koms van Jesus na die aarde plaasgevind.

Hier, aan die einde van die groot stryd, hoor ons weer die “groot stem” wat vir ons gaan vertel wat by die wederkoms sal gebeur.

Openbaring 19:1,2 En ná hierdie dinge het ek iets soos ‘n groot stem van ‘n groot menigte in die hemel gehoor wat sê: Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God!
Want sy oordele is waaragtig en regverdig; want Hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het, en Hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek.

Vers 3 En vir die tweede maal het hulle gesê: Halleluja! En haar rook gaan op tot in alle ewigheid.

Wat beteken die rook wat tot in alle ewigheid opgaan? Sy is verbrand. Dis klaar met haar. Haar pyniging is nie vir ewig nie, net die rook wat in die niet verdwyn.

Vers 4 En die vier en twintig ouderlinge en die vier lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op die troon sit, en gesê: Amen, Halleluja!

Gaan jy ook eendag neerval en God dank dat al die trane, al die moeilikheid al die siekte en dood vir ewig iets van die verlede is?

Vere 5 En ‘n stem het uit die troon uitgegaan en gesê: Prys onse God, al sy diensknegte, en julle wat Hom vrees, klein en groot!

Prys onse God beteken om Hom aan te hou prys. Ons sal nie anders kan optree wanneer binnekort die heerlikheid van God se genade en liefde gaan sien nie.

Vers 6 En ek het iets gehoor soos die stem van ‘n groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sê: Halleluja! want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar.

Op ‘n keer het ek die Victoriawatervalle besoek. Wat ‘n magtige gedruis. Dis iets soortgelyks wat Johannes hoor.

Ek was by die Agrabies die keer toe die Oranjerivier sy walle oorstroom het. Dit het my gedagtes na die “geluid van baie waters” geneem waarvan Openbaring 19:6 praat.

Binnekort gaan ek en jy by die wederkoms van Jesus sing. Ons dankbare stemme sal ook soos die geluid van baie waters klink. Maar daar is nog ‘n klankkomponent. Hoe klink dit?

Soos die geluid van sterk donderslae wat sê: Halleluja! want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Wanneer ons binnekort net Een Koning gaan hê, sal daar ‘n crescendo wees, ‘n al-hardendwordende melodie want soos die magtige donderweer klink.

Dis ‘n baie groot ondervinding om die herdersvelde van Betlehem te besoek. Dit is hier waar ‘n engelekoor op ‘n keer gesing het. Het daardie engelekoor ‘n verbintenis met die musiek van Openbaring 19?

“No one born into the world, not even the most gifted of God’s children, has ever been accorded such demonstration of joy as greeted the Babe born in Bethlehem. Angels of God sang His praises over the hills and plains of Bethlehem. “Glory to God in the highest,” they sang, “and on earth peace, good will toward men” (Luke 2:14). O that today the human family could recognize this song!
“The declaration then made, the note then struck, the tune then started, will swell and extend to the end of time, and resound to the ends of the earth. It is glory to God, it is peace on earth, good will to men. When the Sun of Righteousness shall arise with healing in His wings, the song then started in the hills of Bethlehem will be reechoed by the voice of a great multitude, as the voice of many waters, saying, “Alleluia: for the Lord God omnipotent reigneth” (Rev. 19:6). {1SM 250.2}

Hoe dink jy sal dit wees wanneer daar nie meer ‘n duiwel gaan wees wat alles wil verwoes en vernieting? Daardie dag is voor die deur.

“Satan’s work of ruin is forever ended. For six thousand years he has wrought his will, filling the earth with woe and causing grief throughout the universe. The whole creation has groaned and travailed together in pain. Now God’s creatures are forever delivered from his presence and temptations. ‘The whole earth is at rest, and is quiet: they [the righteous] break forth into singing.’ Isaiah 14:7. And a shout of praise and triumph ascends from the whole loyal universe. ‘The voice of a great multitude,’ ‘as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings,’ is heard, saying: ‘Alleluia: for the Lord God omnipotent reigneth. Revelation 19:6. {GC 673.2}

Vers 7 Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak.

“Bly wees” is iets in jou binneste wat jy nie verbaal uitspreek nie. Dis die innerlike aangename ondervinding van die hart.

En wat is die uiterlike uitdrukking wat van die innerlike ondervinding kom? Om jouself te verheug. Dit kom van ‘n hart wat oorloop van geluk omdat Jesus nou die koning is.

Wat word met die bruilof van die Lam bedoel?

Kan jy nog jou troudag onthou? Veral vir die dames is dit die hoogtepunt van geluk. Kom ons kyk na ander tekse wat hieroor praat:

Openbaring 21:2 En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier is.

Hy jy al gesien hoe ‘n bruid op haar troudag lyk?

Waarom gebruik die Here hierdie simbole? Om ‘n onbeskryflike hemelse geluk van die huwelik te probeer voorstel.

Verse 9,10 En een van die sewe engele wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste plae, het na my gekom en met my gespreek en gesê: Kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die Lam. En hy het my in die gees weggevoer op ‘n groot en hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal; Die bruid, die vrou van die Lam, is die groot stad, die heilige Jerusalem.

Die nuwe Jerusalem sal die hoofstad van die nuwe aarde wees, en as sodanig die verteenwoordiger van die koninkryke van die aarde.

Openbaring 11:15 Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.

Die Nuwe Jerusalem bevat die Tuin van Eden met die boom van die lewe. Om te dink ons gaan vrugte eet wat ons vir ewig aan die lewe gaan hou!

“When the tide of iniquity overspread the world, and the wickedness of men determined their destruction by a flood of waters, the hand that had planted Eden withdrew it from the earth. But in the final restitution, when there shall be ‘a new heaven and a new earth (Revelation 21:1), it is to be restored more gloriously adorned than at the beginning.” PP 62

“Before the ransomed throng is the Holy City. Jesus opens wide the pearly gates, and the nations that have kept the truth enter in. There they behold the Paradise of God, the home of Adam in his innocency. Then that voice, richer than any music that ever fell on mortal ear, is heard, saying: ‘Your conflict is ended.’ ‘Come, ye blessed of My Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.’” {GC 646.1}

Die bruilof waarna hier verwys word, behels Jesus se ontvangs van Sy koninkryk, soos voorgestel deur die Nuwe Jerusalem, en Sy kroning as die Koning van die koning en Here van die here. Dit gebeur aan die einde van Sy priesterlike bediening net voor die plae uitgestort word.

Hoedanig gaan die trou-uitrusting van die bruid wees?

Vers 8 En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.

Verdien die bruid guns by die Bruidegom met haar regverdige dade? Nee die teks sê dis aan haar gegee.

Regverdige dade is die natuurlike uitvloeisel van ‘n regverdige karakter. Dikaiōmata verwys na die geheiligde dade van die Christen, sy oorwinnende lewe wat deur die inwonende Christus voortgebring is.

In Matteus 22:11 lees ons van ‘n man wat na die koning se bruilof uitgenooi is. Hy het geweier om die gratis huweliksdrag aan te trek.

Wat het met hom gebeur?

“The spiritual banquet is set before us in rich abundance. The wedding garment, provided at infinite cost, is freely offered to every soul. By the messengers of God are presented to us the righteousness of Christ, justification by faith, the exceeding great and precious promises of God’s word, free access to the Father by Christ, the comfort of the Spirit, the well-grounded assurance of eternal life in the kingdom of God. What could God do for us that He has not done in providing the great supper, the heavenly banquet?” COL 317

Nie almal van ons word na bruilofte uitgenooi nie. Veral mense van aansien, nooi nie sommer enigeen uit nie.

Ek en jy sal nie na ‘n troue in die Buckinghampaleis uitgenooi word nie. Maar ons word nie ‘n baie belangriker bruilof uitgenooi. Ons gaan geestelik met die Bruidegom, Koning Jesus se bruilof toe. En wat meer is, ons is die bruidegom.

Wat noem die Bybel die mens wat na hierdie feestelik uitgenooi is?

Vers 9 Toe sê hy vir my: Skryf salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my: Dit is die waaragtige woorde van God.
10 Vers En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid; maar hy het vir my gesê: Moenie! Ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God. Want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie.
Waarom het Johannes in die tipiese gebaar van eerbied en aanbidding neergeval?
Sou jy nie dieselfde gedoen het as jy in sy plek was nie. Om te dink ons is genooi na die Bruilofsmaal van die Lam. Wat ‘n gedagte!
En om te dink die bruilof is die viering van die oorwinning oor die bose magte wat dit wou verhoed.
Hier kry ons die eerste voorval waar Johannes so teenoor die engel reageer. Dit verteenwoordig die dieptes van emosies wat hom aangegryp het. Die engel keer hom en sê hy is mededienskneg. Wat ‘n gedagte dat ons saam met engele kan werk.
“Die getuienis van Jesus is die gees van die profesie.“
Die Heilige Gees is gestuur om van Jesus te getuig en Sy getuienis is gelyk aan die persoon van Jesus.
Die Gees van profesie is een van die gawes van die Gees. Die manifestasie van hierdie gawe is in die laaste dae aan kinders van God beloof. 12:17.

Volgende keer gaan ons na die Ruiter op die Wit perd kyk.

Mag die Here ons help om vir die grootste gebeurtenis van alle eeue gereed te maak. Hierdie is een geleentheid wat ons nie kan misloop nie.

 

Was this article helpful?

Related Articles