Openbaring Deel 37 – Hoofstuk 19 (Deel 2)

OPENBARING 19 – DEEL 2
Vers 11 Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid.
Geopend Letterlik “staan oop.”

Die hemel was oop toe Johannes se aandag daarop gevestig is
en dit het aangehou oop bly. Vergesel van ‘n engele weermag, daal Jesus na die aarde neer as die Koning van die konings. Hy kom in mag en majesteit om Sy getroue kinders te kom verlos wat op die punt staan om deur die viand uitgewis te word.

Die toneel wat in verse 11-21 beskryf word, is die klimaks van die “oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.” Wat is die ander naam vir hierdie oorlog?

“The battle of Armageddon is soon to be fought. He on whose vesture is written the name, King of kings, and Lord of lords, is soon to lead forth the armies of heaven.” {6T 406.3}

Wit perd.

In Bybel tye was perde byna uitsluitlik vir oorlogvoering of vir staatsdiens gebruik. Wanneer dit figuurlik gebruik word soos hier, is ‘n perd simbolies van oorlog

Waarvoor staan wit? Heiligheid van karakter. Wit perde was nog altyd ‘n gunstelling van konings en militêre leiers. Christus het die reg verdien om of Koning van die konings oor die aarde te regeer. En nou verskyn Hy figuurlik as ‘n oorwinnende vegsman op ‘n wit perd om Sy wettige land in besit te neem en Sy getroue volgelinge terug na die “bruilofsmaal van die Lam”.

Vers 11 Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid.
Wat word Jesus genoem? Wat word met die woorde “getrou en waaragtig bedoel?”

Ons moet eers vasstel hoe mense van die Ooste na ‘n naam gekyk het.

Kom ons lees ‘n teks wat dit sal verduidelik:

Handelinge 3:16 En deur die geloof in sy Naam het sy Naam hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak, en die geloof wat deur Hom is, het hom hierdie volkome gesondheid gegee in die teenwoordigheid van julle almal.
Wat is ‘n sinoniem vir “Naam?”
Die name van Jesus waarvan ons hier lees, tipeer, beskryf Hom as ‘n staatmaker van Sy beleerde mense op aarde. Kom ons kyk na vier stellings mbt Christus se name in verband met die oorlog van Openbaring 19:11–21:
1. hy word genoem “Getrou en Waaragtig” vers 11 omdat Hy volgens Sy belofte in Johannes 14:1-3 Sy kinders kom haal.

Dit voel vir hulle asof Sy wederkoms vertraag het, maar hulle het vir Hom gewag en nou verskyn Hy om hulle te verlos

2. “Hy het ‘n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self” (vers 12) is ‘n naam wat tot dusver onbekend was en wat daarop dui dat Hy die Wreker Sy volk is (16:1). In die uitvoering van hierdie “vreemde” daad (Jesaja 28:21)vertolk Hy ‘n rol wat vir beide mens en engel nuut is.
3. Maar as Wreker en Verlosser van Sy volk is Hy nog steeds “Die Woord van God” (Vers 13). In hierdie hoedanigheid voer Hy nog steeds die wil van Sy Vader op aarde uit. Hierdie keer in oordeel waar Hy dit voorheen in genade gedoen het.

4. Die titel “Die Koning van die konings en die Here van die here” (vers 16) is in hierdie tyd op ‘n spesiale wyse op Jesus van toepassing. Waarom? Hier is die antwoord: Openbaring 17:14 Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin want Hy is die Here van die here en die Koning van die konings en die wat saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Dit gaan oor oorlogvoering.
Alle mag is in Sy hande oorgegee (1 Korintiërs 15:25). Satan het selfsugtig na daardie verhewe posisie gestreef wat vir Christus as die Seun van God gereserveerd was (Jesaja 14:12–14. Maar Christus wat dit nie roof geag het om aan God gelyk te wees nie, het die prerogatiewe van die Godheid vir ‘n tyd lank vrywillig afgelê.
Hierdie daad demonstreer waarom Hy waardig is om die titel “Koning van die koning en Here van die here” te ontvang.
Waarom voer aardse regeerders oorlog? Wat se soort oorlog voer Jesus?
Vers 11 Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid.
Teen wie? Sy getroue diensknegte wat deur die politieke, godsdienstige en militêre magte uitgedelg moet word.

Openbaring 19:12 En sy oë was soos ‘n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het ‘n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self.
Waar nog vind ons hierdie uitdrukking van Sy oë?
Openbaring 1:14 sy oë soos ‘n vuurvlam. Niks kan Sy blik ontsnap nie. Ek is so dankbaar daarvoor. Hy sien ons!
Krone. Grieks diadēma In die Bybel word dit nooit gebruik om die beloning van die heiliges te beskryf nie. Hierdie kroon behoort net aan koninklikes. Maar behalwe vir die kroon wat Jesus as Koning ontvang, dra Hy ook ‘n rosekrans van oorwinning, die stephanos, omdat Hy die Satan verslaan het (12:3; 14:14).

Vers 13 En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God.

In wie se bloed is Sy kleed gedoop? Hy het reeds Sy bloed aan die kruishout gestort. Kom ons hoor wat sê Jesaja vir ons.

Jesaja 63:1 Wie is dit wat daar aankom uit Edom, met bloedrooi klere uit Bosra? Hy daar, pragtig in sy gewaad, wat agteroor buig in die volheid van sy krag? Dit is Ek wat in geregtigheid spreek, wat magtig is om te verlos.
Verse 2-6 Waarom is u gewaad so rooi, en u klere soos dié van een wat die wynpers trap? Ek het die pers alleen getrap, en van die volke was niemand by My nie; en Ek het hulle getrap in my toorn en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle lewensap op my klere gespat en Ek my hele gewaad bevlek het.
Want die dag van wraak was in my hart, en die jaar van my verlossing het gekom. En Ek het uitgekyk, maar daar was geen helper nie; en Ek het My verbaas, maar daar was niemand wat ondersteun nie. Toe het my arm My gehelp en my grimmigheid het My ondersteun. En Ek het volke vertrap in my toorn en hulle dronk gemaak in my grimmigheid; en Ek het hulle lewensap op die aarde laat afloop.
Mag die Here gee dat die bloed van Golgota ons sondes uitwis. Mag dit nie gebeur dat ons bloed op Sy kleed spat wanneer Hy die godeloses kom straf nie.
Woord van God.

Waar nog vind ons hierdie uitdrukking?

In die uitvoering van goddelike geregtigheid teen die onversetlike rebelle, is Christus “Die Woord van God” as toe Hy die eerste keer aarde toe gekom het om aan almal Sy offer van genade en vergifnis gebring het.

Die koms na beide aangeleenthede was ‘n uitdrukking van die goddelike wil

Vers 14 En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne.

Wie kan hulle wees?

Wat ‘n onbegryplike toneel? Wie nog gaan saam met Jesus en die engele na die aarde kom?

Vers 15 En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige.

Wat stel hierdie figuurlike swaard voor?

Hoe het die aarde en sy bewoners tot stand gekom? (Psalm 33:6, 9). En nou verdelg daardie selfde word hulle bestaan (Openbaring 19:20,21).

Ysterstaf.

Die antieke herderstaf het twee funksies gehad. Die een kant het gehelp om die skape te lei terwyl die anderkant a metaal ring gehad wat die staf versterk het en wat ook as wapen gedien het.

Dis nou die oomblik vir die Goeie Herder om die “Ysterstaf” te gebruik om Sy beleërde kudde op aarde te verlos.

Mag ek en jy aan die reddende kant van Sy staf wees en nie aan die vernietigende kant nie.

Vers 16 En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van die here.
Dit sal darem ‘n ongelooflik oomblik wees wanneer ons die Naam van ons splinternuwe Koning gaan sien.
Verse 17,18 En ek het een engel sien staan in die son; en hy het met ‘n groot stem uitgeroep en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg: Kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God, dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor duisend en die vlees van sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit, en die vlees van almal, vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot.
Hy jy al probeer om in die son te kyk? Ons het hier ‘n beskrywing van goddelike glans. Die engel wat hier praat, staan langs Christus.
Ons het ‘n keuse. Of ons word ‘n item op die spyskaart van die voëls, of ons gaan sit aan by die feesmaal van die Lam.
Voëls

Hierdie uitnodiging vir die “voëls” dien as ‘n waarskuwing vir die bose oor die lot wat vir hulle wag.

Om deur roofvoëls verorbe te word is een van die gevolge van ongehoorsaamheid wat Moses in sy afsluitrede aan Israel gegee het.
Deuteronomium 28:26 En jou lyke sal as voedsel dien vir al die voëls van die hemel en vir die diere van die aarde sonder dat iemand hulle skrikmaak.
Maaltyd

Dis die grusame alernatief vir ‘n huweliksete saam met die Lam. Dis vreeslik om daaraan te dink dat as ons nie Sy uitnodiging aanvaar nie, ons gee ander keuse het as om deur aasvoëls verslind te word nie.

Het jy al gesien hoe hulle hulle prooi hanteer? Het jy al die uitnoding na die bruilofsfees van die Lam aangeneem?

Vers 19 En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leërs versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy leër.
Hier het ons al die bose magte onder leiding van Satan om teen die Koning op die perd oorlog te voer.
Wie gaan die slag van Armageddon wen? Hoeveel is saam met Satan en hoeveel is saam met die Ruiter op die wit perd?
Vers 20 En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.
Kan jy nog onthou wie die dier van Openbaring 17 was?
Die beskrywing is kort en dramaties. Die duiwel en die “valse profeet” word gevange geneem.
Uiteindelik is hierdie bose krimineel die Satan wat ons so geteister het, gevange geneem.
Valse profeet?

Misleide afvallige Protestantisme wat saam met hom werk. ‘n “profeet” is iemand wat namens iemand ander praat.

Wat gebeur met die mense wat die merk van die dier ontvang het?

Vers 20 Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.
Vers 21 En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van Hom wat op die perd sit; en al die voëls is versadig van hulle vlees.
Mag die Here gee dat ons nie deur die voëls opgevreet word nie. Mag Hy gee dat ons saam met Hom feesmaal gaan vier.

Was this article helpful?

Related Articles