1. Home
  2. Boeke Van Die Bybel
  3. Die Boek Openbaring
  4. Openbaring Hoofstuk 1 tot 22
  5. Openbaring Deel 8 – Die Seël Van God En Die 144 000

Openbaring Deel 8 – Die Seël Van God En Die 144 000

OPENBARING 7 – DIE SEEL VAN GOD EN DIE 144,000

In ‘n vorige lesing het ons na gevolge van die verwerping van die evangelie boodskap van die witperd gekyk: Rooi van oorlog, swart van hongersnood en die vaal van die dood.

Tydens die vyfde seël roep die bloed van miljoene martelare allegories uit dat hulle dood gewreek moet word.

Openbaring 6:12,13 “En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was ‘n groot aardbewing (1755); en die son het swart geword soos ‘n harige sak, 1780, en die maan het geword soos bloed; en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos ‘n vyeboom wat deur ‘n groot wind geskud word, sy navye laat afval.” (1833)

Die sterrereën van 12 en 13 November 1833 was die skouspelagtigste gebeurtenisse in mense geskiedenis. Kort na middernag het die meteore teen ‘n tempo van 30,000 per uur begin val. Dit het voortgeduur tot sonsopkoms. Hulle het uit een punt, die sterrebeeld van Leo verskiet. Wat gebeur hierna?

Openbaring 6:14,15 “En die hemel het weggewyk soos ‘n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit; en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge,”

Verse 16,17 “En vir die berge en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het
gekom en wie kan bestaan.

Wanneer die sewende seël oopgemaak word is daar ‘n halfuur stilte in die hemel. Waarom? Al die engele gaan Jesus vergesel wanneer Hy binnekort Sy kinders kom haal.

Ek wil jou net weer ‘n keer herinner dat ons in die tydperk tussen die sterre reent van 1833 en die wederkoms van Jesus leef.

Wat dink u, watter soort mens sal in daardie dag kan bestaan? Want onthou. Wanneer Jesus kom, kom Hy in al Sy goddelike heerlikheid, in al Sy Vader se heerlikheid, en al die engele se heerlikheid. Hoofstuk sewe gee vir ons die antwoord:

DIE VERSEELDES

Openbaring 7:1 “En na hierdie dinge het ek vier engele op die vier hoeke van die aarde sien staan, en hulle het die vier winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie.”

In Daniel 7 lees ons hoe vier diere hulle veskyning maak toe wind oor die waters begin waai. Kan u nog die betekenis van wind in ‘n profetiese konteks onthou? Jeremia 49:36 sê dis oorlog.

Terwyl ek die VN se hoofkwartier in New York besoek het, het die gids van die wesenlike gevaar van ‘n derde wêreld oorlog gepraat. Dit het my aan Openbaring 7:1 laat dink waar dit sê dat hierdie oorlogswinde vir ‘n spesifieke doel teruggehou gaan word.

Verse 2,3 “En ek het ‘n ander engel sien opkom van die opgang van die son, met die seël van die lewende God; en hy het met ‘n groot stem geroep na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig en gesê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie.”

Daar sal nie ‘n derde wêreld oorlog wees alvorens die verseëlingswerk afgehandel is nie.

DIE DRIE KENMERKE VAN ‘N ANTIEKE SEEL

Wanneer ‘n mens na die aard van antieke seëls kyk, ontdek jy sekere kenmerke. Die persoon se naam, sy amp en die gebied waaroor hy geregeer het.

Nadat ‘n seël op ‘n voorwerp afgedruk is, het daardie voorwerp aan die persoon behoort wie se naam op die seël verskyn.

Die Bybel leer dat nadat die Here Sy seël op ons geplaas het, behoort ons ook op ‘n baie spesiale wyse aan Hom. Sou u Sy seël wil ontvang?

Efesiërs 4:30 En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot op die dag verlossing.

Terwyl ons na seëls uit die tydperk van die Meders kyk, wil ek net noem dat die begrip “seël” in die Bybel meer as een betekenis het. In die geval van Openbaring 7, dui die verseëlingswerk op iets wat net voor die wederkoms van Jesus gaan plaasvind. ‘n Eskatologiese verseëling.

DIE SEEL VAN GOD IS IN SY WET

Die inhoud van Tutankamun se seël, net soos moderne seëls, bevat die naam, die titel en die gebied van die eienaar. Kom ons kyk in die Bybel of die seël van God dieselfde kenmerke bevat:

Jesaja 8:16 “Bind die getuienis toe, verseël die wet in die hart van my leerlinge.” Daar is ‘n verband tussen die wet en die verseëling. Waar moet ek dus vir die kenmerke van die seël van God gaan soek? In die tien gebooie.

Een oggend vroeg het ek hierdie paar Moslem afgeneem wat besig was om op die berg Sinai te aanbid. Dis hier waar die heilige tien gebooie afgekondig is. Kom ons kyk of ons die drie kenmerke van ‘n seël daarin kry.

Jy kry nie die drie kenmerke van ‘n seël in die eerste drie of laaste ses nie. Die kenmerke kom net in die vierde gebod voor.

Exodus 20:8 11 “Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die Here die sabbatdag geseën en dit geheilig.”

Binne in die hart van Sy heilige wet, binne in die vierde gebod het die Here Sy seël geplaas. Sy Naam is DIE HERE Sy Titel is SKEPPER en Sy gebied waroor Hy regeer, is die hemel en die aarde.

Net voor die wederkoms gaan elke mens die geleentheid kry om die pragtige waarheid van die Sabbat te ontdek. Diegene wat dit aanneem, word dan op spesiale wyse as Sy eiendomsvolk verseël.

Die onderhouding van die sewende dag sabbat word dan die uiterlike teken van my totale toewyding en oorgawe aan die Here.

DIE HONDERD-VIER-EN-VEERTIG DUISEND

In ‘n visioen op die eiland van Patmos sien Johannes hoedat engele in hierdie laat uur van ons wêreld se geskiedenis die winde van ‘n verwoestende derde wêreldoorlog vashou.Waarom? Sodat mense met die seël van God verseel kan word.

Hoeveel mense gaan die Sabbatwaarheid aanneem en met die seël van God in hulle voorhoofde verseël word?

Openbaring 7:4 “En ek het die getal van die verseëldes gehoor: honderd vier en veertig duisend verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel.”

Dink jy dis net 144,000 letterlike Jode wat uiteindelik gered gaan word wanneer Jesus kom? Nee. God se genade word nie net tot sekere sondaars beperk nie, ek en jy het ook ‘n kans. Net soos die vier hoeke en die vier winde van die aarde simbolies is, so ook is die getal 144,000 simbolies.

Toe Johannes die boek Openbaring hier op die pragtige eiland van Patmos geskryf het, was letterlike Israel nie meer die uitverkore volk het. Hulle het Jesus verwerp en Hom gekruisig.

Matteus 21:43 Daarom sê ek vir julle: Die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan ‘n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra.

Wie is nou die nuwe geestelike Israel? En hoe kwalifiseer ek om deel van God se volk te wees?

Galasiërs 6:15,16 Want in Christus Jesus het nog die besnydenis nog die onbesnydenheid enige krag, maar ‘n nuwe skepsel.(En nou vertel Paulus ons van die resultate van wedergeboorte asook van ‘n nuwe title wat die sondaar ontvang.)

En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël, en oor die Israel van God.

Die Israel van die Nuwe Testament is nie etnies ekskusief nie. Die Israel van die Nuwe Testament is inklusief. Dit sluit enige mens in wat Jesus Christus deur die geloof aangeneem het.

Galasiërs 3:29 As julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.

Toe Johannes die 144,000 in ‘n visioen gesien het, het hy meer as net ‘n letterlike getal Jode gesien. Hy het karaktereienskappe van mense gesien wat vir die wederkoms gereed maak. Eers hoor hy hulle getal en toe sien hy hulle.

Openbaring 7:9,10 “Na hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande; en hulle het met ‘n groot stem geroep en gesê: Heil aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam!”

Hierdie teks verduidelik dat die 144,000 verseëlde verlostes deel uit maak van die groot hemelse skare wat niemand kan tel nie. Een van die 24 ouderlinge vra Johannes uit omtrent 144,000 verseëldes. Hoor wat sê hy:

Verse 14 17 “En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien Hom dag en nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie; want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee.”

Ek wil baie graag saam met die 144,000 vir ewig in die Here se teenwoordigheid gaan leef. Ek sal baie graag die wêrelde van die groot heelal wil besoek. Wat van jou?

As jy nog nie rein gewas is in die booed van die Lam nie, as jy nog die vreugde van Sabbatsheiliging geniet nie wil ek net sê dat dit nog nie te laat is nie. Begin daarmee.

KARAKTER-EINSKAPPE VAN DIE 144,000

Voordat Johannes ons van die spesifieke boodskap vertel wat die 144,000 verkondig, wat deur drie engele voorgestel word, skets hy net eers vir ons wat se soort mense hulle is.

Openbaring 14:1 “En ek het gesien, en kyk, die Lam staan op die berg Sion, en saam met hom honderd vier en veertigduisend met Sy Naam en die Naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe.”

Wat sou u sê beteken dit om die Here se Naam op jou voorhoof te hê? In die Bybel is “naam” en “karakter” sinoniem.

Hierdie mense aanbid nie net op die sewendedag sabbat van die Here nie. Hulle weerspieël die pragtige nederige, onselfsugtige, liefdevolle karakter van die Jesus. Waar pas ek en jy by hierdie beskrywing in? Kwalifiseer ons om een van die 144,000 te wees?

Dit was by die Jabbokrivier in Jordanië waar Jakob wat bedriër beteken, een nag met die Engel van die Here geworstel het. Terwyl ek hier besoek het, het ek aan die nuwe naam gedink wat hy na afloop van die worstelling met God ontvang het, nl. Israel.

Waarom het hy die nuwe naam Israel ontvang? Omdat die worsteling met God sy karakter verander het. “Israel” beteken om met God te worstel en te oorwin. Ek en jy word geestelike Israel, die 144,000 wanneer ons met God geworstel het om iemand te vergewe.

Geworstel het om die oorwinning oor ons selfsugtige neigings te behaal. Geworstel het om Sy geregtigheid as ons enigste hoop op verlossing te aanvaar. Mag die Here ons help om aan te hou worstel todat Sy wil ons wil geword het.

Openbaring 14:4 “Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein; dit is hulle wat die Lam volg waar Hy ook heengaan; dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die Lam.”

Van watter besoedeling praat dit hier? ‘n Vrou staan vir ‘n kerk.
Die rein vrou, stel ‘n rein kerk voor en bewaar die gebooie. Die 144,000 is deel van ‘n kerk wat die gebooie van Jesus bewaar. Met ander woorde die 144,000 is leerstellig rein en suiwer.

Openbaring 14:12 Hier kom die lydsaamheid van heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Geloof en gehoorsaamheid mag nie geskei word nie.

Die valse kerk, die prostituut van Openbaring 17 pleeg geestelike owerspel omdat sy die gebooie van God verkrag en die gebooie van mense aanhang. Die 144,000 het hulle self nie met haar valse leerstelling en heidense tradisies besoedel nie.

Terwyl ons aangaande die karaktertrekke van die 144,000 verseëldes lees, moet ek en jy onsself die vraag afvra of ons een van hulle is. Dit kan die verskil tussen lewe en dood beteken.

Vers 5 “En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie; want hulle is sonder gebrek voor die troon van God.”

Die 144,000 aanbid nie net op God se heilige Sabbat van Vrydagaand tot Saterdagaand nie. Hulle het ‘n waaragtige ontmoeting met die Jesus van die Sabbat gehad het. En deur die krag van die Heilige Gees lewe hulle oorwinnende lewens.

DIE BETEKENIS VAN DIE SEEL IN DIE OU TESTAMENT

Die verlossing van Israel uit Egipte verduidelik die verband tussen verseëling en innerlike reinheid baie treffend. Wat moes hulle doen voordat hulle die land van slawerny kon verlaat?

Die pasga vier. Hoekom? Want dit verduidelik die verband tussen verlossing en die seël van God op ‘n treffende wyse.

Exodus 12:12. “Want Ek sal in hierdie nag deur Egipteland trek en al die eersgeborenes in Egipteland tref, van mense sowel as van diere. En Ek sal strafgerig oefen aan al die gode van Egipte.”

Vers 13 “Maar die bloed sal vir julle ‘n teken (seël) wees aan die huise waarin julle is: as Ek die bloed sien, sal Ek by julle verbygaan.

En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer Ek Egipteland tref nie.” Vers 13.

Wat was die teken of seël van verlossing gedurende die uittog uit Egipte? Die bloed aan die deurposte van die huise. Dink u verlossing moet ‘n komponent van die seël van God wees? Beslis.

Daardie nag het die engel deur die land getrek. Die Israelitiese huise waar daar nie bloed aan die deurposte was nie, het ‘n eersgeborene verloor. Ek mag aan die regte kerk behoort maar sonder Jesus se bloed is ek hopeloos verlore.

Die bloed van die paaslam, het ‘n verskil aan die deurposte gemaak. Die bloed van Jesus, Sy lewe moet ook ‘n verskil in ons lewe maak. Die mense naby ons moet dit kan sien. Geloof sonder werke is dood.

Die paaslam van die Ou Testament he took vooruitgewys na die anti-tipiese Paaslam, Jesus Christus wat eendag vir die sondes van die wêreld sou kom sterf.

Jesus staan op die punt om Sy kinders uit hierdie Egipte van sonde, slawerny en ellende te kom verlos. Is jy skoongewas in die bloed van die Lam? Het jy Sy seël onvang? Vier jy Sy heilige Sabbat?

“Die seël van God word geplaas op diegene wat die Sabbat van die Here hou.” SDA Bible Commentary, Deel 7, bl. 980.

“Diegene wat die seël van God ontvang, en beskerm word in die tyd van benoudheid, moet die beeld van Jesus volkome weerkaats.” Eerste Geskrifte, bl. 62.

DIE SEEL IN ESEGIëL SE DAG

Verder sê Esegiël 9:3 6 vir ons dat die seël van God op mense geplaas word wat sug oor die feit dat die wet van Here oortree word. Sug ek en jy oor die wetteloosheid van ons dag?

GOD VOORSIEN DIE KRAG OM SY HEILIGE SABBAT TE ONDERHOU

Ons moet onthou dat wanneer ons die Sabbat uit die tien gebooie neem, ons die seël van God ook verwyder. Besef u wat die duiwel eintlik reg gekry het toe hy die heidense Sondag in die plek van die Here se Sabbat ingebring het? As dit jou hartsbegeerte is om die Here se Sabbat pleks van die mensgemaakte Sondag te heilig, lees ek vir jou hierdie teks:

Hebreërs 8:10 “Want dit is die verbond wat Ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.”

Vers 12 “Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.”

Wanneer jy die Sabbat van die Here begin heilig hou, sal Hy jou vergewe vir die jare wat jy dit nie gedoen het nie.

Terwyl ek op ‘n keer Sinai uitgeklim het, het ek aan die mooi verlossingsboodskap van die Sabbat gedink. Het u geweet dat die onderhouding van die Sabbat ons gedurig aan die feit herinner dat ons onsself nie kan red nie? Kom ons lees dit:

Exodus 31:13 “Spreek jy met die kinders van Israel en sê: Julle moet sekerlik my sabbatte onderhou, want dit is ‘n teken tussen My en julle in julle geslagte, sodat die mense kan weet dat Ek die Here is wat julle heilig.”

Kan ek en jy ons self heilig, ons self red? Nee. Kan die Here dit doen? Ja. Wat is die teken of die waarborg dat Hy dit vir ons kan doen? Die instelling van die Sabbat.

Esegiël 20:12 sê dieselfde: “Daarby het Ek ook my sabbatte aan hulle gegee om ‘n teken (‘n seël) te wees tussen My en hulle, dat hulle kan weet dat dit Ek, die Here, is wat hulle heilig.”

Terwyl ek na die geiser, Old Faithful, in die Yellow Stone park in Amerika gekyk het, het ek gedink. Net so min as wat hierdie stomende water op eie krag die lug kan inskiet, net so min kan ek en jy in ons eie krag gehoorsaam.

Esegiël 36:26,27 stel dit so pragtig.”En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee. En ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen.”

Ek staan en kyk na Old Faithful terwyl hy hoog die lug in skiet en ek bid.”Ag Here, mag die Heilige Gees so kragdadiglik in my lewe werk dat ek hoë hoogtes in my gehoorsaamheid aan U wet sal bereik.”

DIE SABBAT IS DIE TEKEN DAT ONS AAN DIE HERE BEHOORT

Die behoefte om aan iemand te behoort kom by klein en groot voor. Weet u wat? Sabbatsonderhouding is ‘n teken dat ons aan die Here behoort.

Die seël van Tutankamun wat die argeoloë in sy graf ontdek het, het gesê dat hy die eienaar van al die skatte is. Kan ons verwag dat God se seël, die Sabbat dieselfde mooi gedagte van eienaarskap uitbring? Baie beslis! Luister wat sê Esegiël 20:20.

“En heilig my sabbatte; en hulle sal ‘n teken wees tussen My en julle, dat julle kan weet dat Ek die Here julle God.”

Wat ‘n gedagte! Waaragtige, opregte Sabbatsonderhouding word die uiterlike teken dat ek aan die Here behoort.

DIE SABBAT EN DIE EINDTYD

Het jy geweet dat die mooi boodskap van die Sabbat voor Jesus se wederkoms met groot sukses aan die hele wêreld verkondig gaan word?

Deur middel van persoonlike getuienis en die jongste tegnologie soos sateliet-evangelisasie gaan elke mens binnekort die geleentheid kry om te hoor dat God net een dag van die week geseën en geheilig het. Luister wat sê Jesaja:

Jesaja 58:12 “En die wat uit jou voortkom, sal die ou puinhope bou; die fondamente van vorige geslagte sal jy oprig, en jy sal genoem word: Herbouer van gebreekte mure, hersteller van paaie, om bewoonbaar te maak.”

Pad in bybelse simboliek dui op die gebooie. Watter pad, of watter gebod is deur die mens verwoes? Die Sabbatgebod. Kom ons lees dit:

Katolieke Vader T. Enright verklaar: “Die Bybel sê: Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Die Katolieke kerk sê, “Nee. Op grond van my goddelike mag verban ek die Sabbatdag en beveel julle om die eerste dag van die week heilig te hou.” American Sentinel, 1 Junie 1893, bl. 173.

Sal daar in hierdie laat uur mense wees wat die moed gaan hê om teen hierdie instelling van die magtige Katolieke Kerk kapsie te maak en mense te roep om God se dag te heilig? Baie beslis.
Luister wat sê Jesaja oor hierdie belangrike saak:
Verse 13,14 “As jy jou voet terughou van die sabbat – om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die sabbat ‘n verlustiging noem en die heilige dag van die Here hooghou; en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie; dan sal jy jou verlustig in die Here, en Ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob; want die mond van die Here het dit gespreek.”

Time het onlangs van “Doomsday” op sy voorblad gepraat. Die tydskrif is reg. Die einde is hier. Jesus se koms is voor die deur. Luister na hierdie merkwaardige profesie.

Jesaja 56:1,2 “So sê die Here: Bewaar die reg en doen geregtigheid; want my heil is naby om te kom en my geregtigheid om geopenbaar te word. Welgeluksalig is die mens wat dit doen en die mensekind wat daaraan vashou; wat die sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en sy hand terughou, dat dit geen kwaad doen nie.” Jesus se koms is voor die deur. Kom ons heilige Sy heilige Sabbat.

Efesiërs 4:30 “En bedroef nie die heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing.”

Jy het die mooi boodskap van die waarheid van die Sabbat gehoor. Dis ‘n monument gebou uit tyd wat God in Sy totaliteit voorstel Skepper en die Herskepper.

Om die Bybelse Sabbat te vier is een van die grootste geestelike ervarings. Dit bring jou op ‘n baie spesiale wyse in kontak met die magtige Skepper en Herskepper. Dis voorwaar ‘n verlustiging soos die Bybel dit noem.

Die Bybel leer ons in Eksodus 16:23 dat Vrydag die dag van voorbereiding vir die Sabbat is. Nie net fisies nie, maar ook geestelik.

Wanneer die son Vrydagmiddag ondergaan en die heilige ure van die Sabbat van die Here begin, moet al die kosvoorbereidings afgehandel wees. Hoekom? Die Here wil hê ons moet tyd met Hom, Sy woord, die natuur en met ons dierbares deurbring.

Hy nooi jou om Hom op ‘n baie besondere wyse op Sy heilige dag te kom ontmoet. Wat is jou antwoord?

Was this article helpful?

Related Articles