Openbaring Deel 9 – Die Sewe Basuine (Deel 1)

DIE SEWE BASUINE – DEEL I

Is daar iewers ‘n opdrag dat ons die boek Openbaring moet studeer?

“The book of Revelation, in connection with the book of Daniel, especially demands study. Let every God-fearing teacher consider how most clearly to comprehend and to present the gospel that our Saviour came in person to make known to His servant John–“The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto Him, to show unto His servants things which must shortly come to pass.” Revelation 1:1.

“None should become discouraged in the study of the Revelation because of its apparently mystical symbols. “If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not.” James 1:5. “Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein: for the time is at hand.” Revelation 1:3. {Ed 191.3}

In ‘n vorige lesing het ons aangaande die sewe seëls van Openbaring studeer. Johannes sien hoe die Lam, dit is Jesus, die seëls een vir een oopmaak. Toe Hy die eerste een oopmaak, het Johannes ‘n wit perd gesien. Die ruiter het ‘n boog in sy hand en ‘n kroon op sy kop gehad. Die boodskap van die evangelie het deur die destydse wêreld galop.

Waar die evangelie verwerp is, het die rooi perd van oorlog en die swart perd van hongersnood gevolg. Die vierde perd was ‘n vaal perd. Die grond teks sê vir ons dit was die kleur van die dood. En soos ons in hierdie lesing ontdek het, was dit in hierdie tydperk dat die bloed van miljoene martelare na die Here vir vergelding uitgeroep het.

Toe die sesde seël oopgemaak is, was daar ‘n aardbewing. Kort op die hakke van hierdie geweldige skudding, was daar op 19 Mei 1780 ‘n sonsverduistering.

In 1833 het die wêreld die grootste skouspel van verskietende sterre ooit beleef. Dit wat Jesus in Mattheus 24 voorspel het, het Johannes ook in Openbaring voorspel. En soos ons gesien het, alles is in die fynste detail vervul.

Die tonele volg vinnig op mekaar. Johannes sien hoe vier engele besig is om die vier winde van verwoesting vas te hou. Waarom?

Openbaring 7:2,3 “En ek het ‘n ander engel sien opkom van die opgang van die son, met die seël van die lewende God; en hy het met ‘n groot stem geroep na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te besakdig, en gesê: Moenie die aarde op die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie.”

Soos wat ons vroeër gesien het, is ‘n seël ‘n kenmerk van eienaarskap. Dit dui gewoonlik op die naam van die wetgewer, sy titel en die gebied waaroor hy jurisdiksie het.

Al drie hierdie kenmerke van ‘n seël word in die vierde gebod gevind. Die Wetgewer se Naam word genoem; Sy gebied, hemel en aarde; asook Sy titel, die Skepper.

Die oopmaak van die sewende seël eindig in die heerlike wederkoms van Jesus. Op daardie dag sal elke engel in die hemel Hom vergesel wanneer Hy Sy kinders sal kom haal. En nou hoor ons wat die profeet Johannes aangaande die sewe basuine sê.

Openbaring 8:1 “En toe Hy die sewende seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent ‘n halfuur lank.

Hoe belangrik is die boodskap van die oopmaak van die sewende seël?

“The opening of the seventh seal involves events of the greatest significance. Here is nothing less than the final opening of the world’s great book of destiny. Here God’s great plan for this earth finally goes into execution, here the saints enter upon their eternal rewards and the final doom of Satan and all his evil host is fixed.

“Here the work of god’s messengers reaches its culmination, – the white horse of victory has attained its goal of glory, and the plae horse of death has carried out its awful work of doom.
It was Jesus, the lamb of God and the Lion of the tribe of Judah, who alone has the right to break the seals binding this book of fate and to open the book and carry into effect its decrees of life or death.

“When Jesus opens that book then will the kingdom be given to Him whose right it is, and to the saints who will sit and reign with Him. Then will the hour have arrived when the wicked are shut out forever from an inheritance in the earth, while the righteous are eternally secure in possession ‘of their title to the inheritance of the sons of God.’

“Although the seventh seal covers such a short period of time, it embraces a series of events on this earth greater and more telling than anything in any like portion of time – the resurrection of the just and the slaying of the wicked by the consuming glory of Christ’s coming. Then Satan will begin his long prison sentence of one thousand years.” Edwin Thiele, Outline Studies in Revelation, p. 158

Die oopmaak van die sewende seël neem ons tot by die wederkoms van Jesus. Wat ‘n onbeskryflike gebeurtenis wanneer Jesus in al Sy glorie, al die Glorie van die Vader en al die glorie van die engele gaan verskyn.

Before His presence “all faces are turned into paleness;” upon the rejecters of God’s mercy falls the terror of eternal despair. “The heart melteth, and the knees smite together, . . . and the faces of them all gather blackness.” Jeremiah 30:6; Nahum 2:10. The righteous cry with trembling: “Who shall be able to stand?” The angels’ song is hushed, and there is a period of awful silence.

Then the voice of Jesus is heard, saying: “My grace is sufficient for you.” The faces of the righteous are lighted up, and joy fills every heart. And the angels strike a note higher and sing again as they draw still nearer to the earth. GC 641

Dankie tog dat ons deur genade nou en tydens die wederkoms gered word.

Openbaring 8:2 En ek het die sewe engele gesien wat voor God staan, en sewe basuine is aan hulle gegee.

Wie is hierdie sewe engele?

Miskien dieselfde engele wat die sewe laaste plae gaan uitstort. Wie gee aan die engele die sewe basuine? Semitiese goddelike passief. God se naam word nie onnodig gebruik nie.

“Thy right hand, O God, shall dash in pieces Thine enemies. Revelation 6 and 7 are full of meaning. Terrible are the judgments of God revealed. The seven angels stood before God to receive their commission. To them were given seven trumpets. The Lord was going forth to punish the inhabitants of the earth for their iniquity, and the earth was to disclose her blood and no more cover her slain. Give the description in chapter 6. 15MR 219

Onder liberale teoloë word verkondig dat God nie regtig
sonde straf nie. Hulle leer dat die gevolge van sonde die uitsluitlike straf is.

‘n Skotse predikant het eenkeer gesê: “sommige mense het nog nie die stormkant (stormy side) van Jesus Christus raakgesien nie.” Ons kry God se stromkant in die geskiedenis van die Israeliete in die woestyn.

Waar nog in Openbaring vind ons daardie kant? Die sewe gemeentes. Die basuine is die verhaal van God se oordeel, maar gelukig ook van Sy ewige liefde en genade.

Vers 3 En ‘n ander engel het gekom en met ‘n goue wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê;

Waarna wil Johannes ons gedagtes neem voordat hy ons van die oordele van die blaas van die sewe basuine vertel?

Eksodus 30:7,8 En Aäron moet daarop reukwerk van speserye aan die brand steek; elke môre as hy die lampe regmaak, moet hy dit aan die brand steek.8En as Aäron teen die aand die lampe opsteek, moet hy dit aan die brand steek as ’n voortdurende reukwerk voor die aangesig van die HERE in julle geslagte.

Waar nog lees ons van hierdie gewyde diens?

Levitikus 16:11,12 Wanneer Aäron die sondeofferbul offer wat vir homself bedoel is en waarmee hy vir hom en al die priesters versoening doen, moet hy die bul slag 12en moet hy ’n vuurpan vol maak met gloeiende kole van die altaar af wat in die teenwoordigheid van die Here staan. Aäron moet ook ’n dubbele handvol fyngestampte wierook vat en daarmee agter die voorhangsel ingaan.

Vers 13 Daar in die teenwoordigheid van die Here moet hy dan die wierook op die kole gooi sodat dit ’n rookwolk maak wat die deksel van die ark bedek waarin die getuienis is. Dan sal hy nie sterf nie.

Besef ons dat ons dag en nag na Here kan gaan om vir Hom te vra om ons te vergewe?

Openbaring 8:3,4 En ‘n ander engel het gekom en met ‘n goue wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê; En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van engel opgegaan voor God.

Kan ons gebede sonder die reukwerk van Jesus se geregtigheid aanvaar word?

“The religious services, the prayers, the praise, the penitent confession of sin ascend from true believers as incense to the heavenly sanctuary; but passing through the corrupt channels of humanity, they are so defiled that unless purified by blood, they can never be of value with God.

“They ascend not in spotless purity, and unless the Intercessor who is at God’s right hand presents and purifies all by His righteousness, it is not acceptable to God. All incense from earthly tabernacles must be moist with the cleansing drops of the blood of Christ.

“He holds before the Father the censer of His own merits, in which there is no taint of earthly corruption. He gathers into this censer the prayers, the praise, and the confessions of His people, and with these He puts His own spotless righteousness. Then, perfumed with the merits of Christ’s propitiation, the incense comes up before God wholly and entirely acceptable. Then gracious answers are returned.

“O, that all may see that everything in obedience, in penitence, in praise and thanksgiving must be placed upon the glowing fire of the righteousness of Christ. The fragrance of this righteousness ascends like a cloud around the mercy seat (MS 50, 1900).

Is dit nie pragtig nie! Moet ons nie meer bid nie? Kom ons lees nog een:

”The prayer of the humble suppliant He presents as His own desire in that soul’s behalf. Every sincere prayer is heard in heaven. It may not be fluently expressed; but if the heart is in it, it will ascend to the sanctuary where Jesus ministers, and He will present it to the Father without one awkward, stammering word, beautiful and fragrant with the incense of His own perfection.” DA 667

Openbaring 8:3,4 En ‘n ander engel het gekom en met ‘n goue wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê; En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van engel opgegaan voor God.

Praat dit iewers in Openbaring van ‘n altaar en gebede?

Openbaring 6:9,10 En toe Hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het.10En hulle het met ’n groot stem uitgeroep en gesê: Hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie?

Waar lees ons weer van hierdie gebede?

Vers 5 En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde gegooi; en daar het stemme gekom en donderslae en weerligte en ‘n aardbewing.

Dieselfde wierookbak met die smeekgebede word nou met vuur van altaar beantwoord en op die aarde gegooi. Waar nog lees ons van ‘n soortgelyke insident?

Esegiël 10:1,2 DAARNA het ek gekyk—en daar was op die uitspansel, oor die hoof van die gérubs, iets soos ’n saffiersteen; iets wat soos die gestalte van ’n troon gelyk het, het oor hulle sigbaar geword.2En Hy het die man aangespreek wat met linne bekleed was, en gesê: Gaan in tussen die ratwerk onder die gérub in, en vul jou twee hande met gloeiende kole tussen die gérubs vandaan, en strooi dit oor die stad. Toe gaan hy voor my oë daar in.

Na watter oordeel oor Jerusalem verwys dit hier? Wat het Nabukadnesar met die goddelose stad gemaak?

Lukas 12:49 EK het gekom om vuur op die aarde te werp, en hoe wens Ek dat dit al aangesteek was!

Waar nog lees ons van vuur, donderslae, weerligte en aardbewing?

Eksodus 19:16,17 En op die derde dag toe dit môre word, was daar donderslae en blitse en ’n swaar wolk op die berg en die geluid van ’n baie sterk basuin, sodat die hele volk wat in die laer was, gebeef het.17Daarop het Moses die volk uit die laer gelei om God te ontmoet, en hulle het gaan staan by die voet van die berg.

Verse 18,19 En die hele berg Sinai het gerook, omdat die HERE in ’n vuur daarop neergedaal het. En sy rook het opgetrek soos die rook van ’n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe.19Toe die geluid van die basuin sterker en sterker word, het Moses gespreek, en God het hom telkens hardop geantwoord.

Mag hierdie magsvertoning by die gee van die wet vir ons ‘n les wees. Iewers vorentoe gaan die oortreders van Sy wet met die Wetgewer te make hê. Hoe ernstig neem ek die gebooie van die Here op? Wanneer laas het ek hulle biddend deurgelees?

Vers 6 En die sewe engele met die sewe basuine het hulle gereedgemaak om te blaas.

Wat wil die voorstelling van die reukwerk op die goue altaar (8:3) en die vuur wat op die aarde gegooi word vir die sewe engele sê? (8:6) Dit dien as tekens vir die sewe engele om hulle basuine te blaas en aan te kondig dat God se oordele op die aardbewoners uitgestort gaan word.

Het die gebede van die heiliges tydens die vyfde seël enige invloed op die basuinoordele wat die aarde gaan tref?

Openbaring 6:10 En hulle het met ’n groot stem uitgeroep en gesê: Hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie?

God reageer op hierdie gebede en oordeel “die wat op die aarde woon” (8:13)

Dit herinner aan Eksodus 3:7 En die HERE sê: Ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is; en Ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor, ja, Ek ken hulle smarte.

Is daar mense wat jou lewe wil verwoes? Almal wat godsvrugtig wil leef, sal vervolg word. Praat met die Here oor die saak. Hy slaap nie. Vertrou in stilte op Hom.

Volgende keer kyk ons na gebeure rondom die blaas van die eerste basuin.

Was this article helpful?

Related Articles