1. Home
  2. Jesus
  3. Gelykenisse Van Christus
  4. Twee Aanbidders Deel 2 – Gelykenis 34

Twee Aanbidders Deel 2 – Gelykenis 34

Jesus het beloof om ons Middelaar en waarborg te wees en Hy slaan niemand oor nie. Hy kon nie sien dat ons aan ewige verderwing oorgegee word nie. Hy sou die straf vat en in ons plek kom sterf.

Ons kan met vrymoedigheid ons seer en ons sondes na Hom toe neem. Sy Woord nooi ons om al ons vertroue in Hom te plaas. Hy het die mag en liefde om ons karakters en ons wil soos Syne te verander. Daar is nie mag in Satan en sy geledere om ‘n sondaar te verwoes wat sy vertroue op Jesus geplaas het nie. Hy kyk met die grootste jammerte na elke sondaar wat besef dat hy of sy hulle self nie kan red nie. As ons met moedverlorenheid na die redding kom, leef ons vir ewig saam met Hom.

Ons kan met vrymoedigheid ons seer en ons sondes na Hom toe neem. Sy Woord nooi ons om al ons vertroue in Hom te plaas. Hy het die mag en liefde om ons karakters en ons wil soos Syne te verander. Daar is nie mag in Satan en sy geledere om ‘n sondaar te verwoes wat sy vertroue op Jesus geplaas het nie.

Jesaja 40:29 Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. 

As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. 1 Johannes 1:9.

Die Here sê: Alleenlik, ken jou ongeregtigheid, dat jy teen die HERE jou God oortree het. Jeremia. 3:13

Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig. Esegiël 36:25.

Maar ons moet ons tekortkominge erken want kennis bringing berou en ootmoed. Dit moet gebeur voordat ons vergifnis en vrede by die Here kan vind. Die fariseër het geen berou getoon nie. Die Heilige Gees kon niks vir hom doen nie. Sy siel was met ‘n eiegeregtige wapenrusting omhul wat God verhoed het om sy hart te kon mooi maak het.

Dis net die mens wat besef dat hy of sy sondig is, wat Jesus kan red. Hy het gekom om die wat “Verbryseld van hart is, te genees; om aan die gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die aangename jaar van die Here aan te kondig.” Lukas 4:18 “Dié wat gesond is, het nie ‘n dokter nodig nie, maar dié wat siek is.” Lukas 5:31.

Dis belangrik dat ons ons gevalle toestand moet besef anders sal ons nooit ons behoefte aan Jesus se voel aanvoel nie. Ons moet van ons gevare bewus wees of ons sal nooit na ‘n veilige plek vlug nie.

Ons moet die pyn van ons wonde voel want dan sal ons mediese hulp gaan soek. Die Here sê: Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Openbaring 3:17,18

Die gelouterde goud is geloof wat deur liefde werk. Dit alleen kan ons in harmonie met God bring. Ons kan bedrywig wees maar sonder liefde, ‘n liefde soos die liefde in Jesus se hart, kan ons nooit deel van die hemelse familie wees nie.

Nieman kan waarlik sy ontsettende gevallenheid raaksien nie. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken? Jeremia 17:9. Ons lippe mag miskien sielsbehoeftes bely waarvan die hart niks weet nie. Terwyl ons met God oor die armoede van ons gees praat, kan die hart terselfdertyd sy bors in   verwaantheid uitstoot en homself met verhewe nederigheid en geregtigheid bluf.

Daar is net een manier waarop ons ‘n kennis van ons ware toestand kan verkry. Ons moet Jesus aanskou. Dit is ‘n gebrek aan kennis van Jesus, wat mens so goed oor hulle eie geregtigheid laat voel.

Wanneer ons oor Sy vlekkeloosheid en reinheid peins, sal ons ons geestelike bankrotskap raaksien. Ons sal ons verlorenheid besef en kennis neem van ons klere van eie-geregtigheid. Ons sal nie anders as ander sondaars lyk en voorkom nie. Ons sal besef dat as ons ooit gered word dit nie asgevolg van ons goedheid is nie, maar uitsluitlik deur die Here se onpeilbare liefde en genade.

Die gebed van die tollenaar is beantwoord omdat hy net op die Here vir redding staatgemaak het. Sy eie geregtigheid het vir hom walglik gelyk. Dis hoe ons moet optree wanneer ons in ons diepe gevallenheid na God uitroep. Ons moet met ‘n geloof van zero selfvertroue op die oneindige krag van die Here aanspraak maak.

Geen uiterlike optrede en aksies kan die plek van eenvoudige geloof en totale verloëning van self inneem nie. Maar geen mens kan homself van die lelik in homself leegmaak nie. Ons kan net toestem dat die Here die werk sal volbring. Dan sal die taal en lied van die siel wees:

“Ag Here, neem asseblief my hart want ek kan dit nie gee nie. Dis U eiedom. Hou my hart rein want ek kan dit nie regkry nie. Red my tenspyte van myself, my selfsugtige onchistelike gedrag. Verhef my na U rein atmosfeer waar die ryke strome van U liefde deur my siel na ander kan vloei.”

Dit is nie net aan die begin van die Christelike lewe dat hierdie verloëning van self gemaak moet word nie. By elke tree hemelwaarts, moet dit vernuwe word. Al ons goeie werke is afhanklik van ‘n krag buite onsself.

Daar moet ‘n onverpoosde, voortdurende soeke na God wees. ‘n Voortdurende, ernstige hartverskeurende belydenis van sonde en ’n vernedering van my siel voor Hom. Net deur ‘n gedurige selfverwerping en gedurige vertroue op Jesus kan ons veilig deur die lewe gaan.

Hoe nader ons aan Jesus kom, hoe duideliker sal ons die reinheid van Sy karakter waarneem, en hoe meer sal ons ons ontsettende gevallenheid besef. Ons sal onsself minder wil verhef en Hom meer wil verhoog.

Hulle wat die hemel as heiliges beskou sal die laaste wees om van hulleeie goedheid te praat. Petrus het ‘n getroue getuie van Jesus geword en hy was grootliks met goddelike lig en krag vereer. Hy het baie vir die opbou van Jesus se gemeente gedoen.

Maar Petrus het nooit sy verskriklike skandelike verloëning van Jesus vergeet nie. Hy was tot in die grond verneder. Sy sonde is vergewe; maar hy het besef dat slegs die genade van Christus hom kon help. Hy het niks in homself gesien waaroor hy kon trots wees nie.

Nie een van die apostels of profete het ooit gesê dat hulle sondeloos was nie. Mense wat eerder sou sterf voordat hulle ‘n verkeerde daad sou pleeg, was almal mense wat hulle sondige gevalle nature bely het. Hulle het geen vertroue in hulle self gehad nie en hulle het op geen geregtigheid van hulle eie staatgemaak nie. Hulle het uitsluitlik op die geregtigheid van Jesus vertrou. So sal dit met almal gaan wie se oë op Jesus gevestig bly.

Hoe verder ons op die pad van bekering stap, hoe dieper en mooier sal ons bekering word. Dit is vir hulle wat die Here vergewe het, vir hulle wat Hy as Sy kinders beskou, dat Hy sê:

Dan sal julle dink aan jul verkeerde weë en aan jul handelinge wat nie goed was nie; en julle sal vir julleself walglik wees oor jul ongeregtighede en oor jul gruwels. Esegiël 36:31

En Ek sal my verbond met jou oprig, en jy sal weet dat Ek die HERE is; sodat jy kan nadink en beskaamd staan en jou mond nie meer oopmaak vanweë jou skande nie, as Ek vir jou versoening sal bewerk oor alles wat jy gedoen het, spreek die Here HERE. Esegiël 16:62,63

Ons sal nie meer oor ons sogenaamde geestelike prestasies spog nie. Ons sal terdeë besef dat ons geestelikie welstand net in Jesus alleen is. Ons sal Paulus se belydenis ons eie maak: Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie; want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Romeine 7:18.

Galasiërs 6:14  Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. 

In harmonie hiermee lees ons die volgende:

Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing;want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Filippense 2:12,13.

Ons hoef nie bekkomerd te wees dat God sal nalaat om Sy beloftes aan ons na te kom nie. Dat Sy geduld miskien met ons sal opraak nie of dat Hy Sy liefde en deernis van ons sal onttrek nie.

Dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae.

Wees liewer bang dat selfsug tussen jou en Hom sal ontstaan.

Vrees liewer dat jou eie wil met die van die Here se edel drome vir jou sal bots en Sy ideale vir jou nie sal verwesenlik nie. Vrees dat jy op jou eie krag sal vertrou, vrees dat jy jou hand uit Sy hand gaan losmaak en sonder Sy teenwoordigheid deur die lewe gaan probeer stap.

Ons moet alles wat trots en selfsug aanwakker vermy. Daarom moet ons waak om nie te vlei of gevlei te wil word nie. Dit is Satan se werk om te vlei. Hy spesialiseer in vleitaal, beskuldigings en om mense te veroordeel. Hy doen enigiets om ons te verwoes. As ons mense vlei en prys, kan ons moontlik as Satan se agente optree. Kom ons herlei elke woord van vlei en prys weg van onsself. Kom ons haal onsself uit die prentjie.

Net Jesus alleen mag verhoog word. Hoekom? Want “Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed.” Openbaring 1:5. Mag ons lof altyd na Hom opstyg.

Die hart waarin die vrees van God gekoester word is vry van somberheid. Dit is die afwesigheid van Jesus, wat lyftaal negatief maak en ons in klaagkouse verander. Mense wat met eie-belang gevul is, het nie ‘n behoefte aan ‘n persoonlike verhouding met Jesus nie.

Die hart wat nie op die Rots geval en gebreek is nie, spog daarmee dat nog heel is en niks oorgekom het nie. Hulle soek ‘n populêre godsdiens. Hulle wil op ‘n breë pad stap waar al hulle goeie hoedanighede vertoon kan word. Hulle eie liefde, en honger na gewildheid en waardering, sluit Jesus uit hulle harte uit. Sonder Hom is daar maar baie droefheid. Maar met Jesus in ons harte is ons soos ‘n fontein vol borrellende waters van vreugde. Almal wat Hom aanneen het rede om te juig en te sing.

Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig is sy Naam: Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Jesaja 57:15

Dit was toe Moses in die Rotsskeur geskuil het dat hy die heerlikheid van God gesien het. Wanneer ons in Jesus die Rots skuil, sal Hy ons met Sy deurboorde hand beskerm word en ons sal hoor wat Hy so graag vir ons, Sy diensknegte wil vertel. Hy wil hê ons moet ervaar wat Moses ervaar het:

En toe die HERE by hom verbygaan, het Hy geroep: HERE, HERE, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou; wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie; wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag.  Eksodus 34:6, 7

Die werk van verlossing het gevolge wat moeilik is om mooi te kan verstaan. Soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet. 1 Korintiërs 2:9.

Wanneer die sondaar deur liefde van Jesus getrek word en voor die kruis neerval, vind ‘n nuwe skepping plaas. Hy kry ‘n nuwe hart en word ‘n nuwe skepsel in Jesus. Daar is niks meer wat hy ndoig het nie. Verlossing het vir hom alles gegee.

God “Oordeel regverdig deurdat Hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo.” Romeine 3:26.

En “Dié wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek. En dié wat Hy vrygespreek het, het Hy ook verheerlik.” Romeine 8:30.

Die skande en verwoesting wat sonde veroorsaak is ontsettend groot. Maar oneindig groter gaan die eer en verheffing deur God verlossende liefde wees. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en wat homself verneder, sal verhoog word. Lukas 14:11

  Jy kan jou gelukkig ag dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want God sal jou vergoed by die opstanding van dié wat reg gedoen het.” Lukas 14:14

VOLGENDE KEER

Die Edelman en sy baie geld.

Was this article helpful?

Related Articles