1. Home
  2. Jesus
  3. Gelykenisse Van Christus
  4. Vra Om Te Kan Gee Deel 2 – Gelykenis 30

Vra Om Te Kan Gee Deel 2 – Gelykenis 30

Daar is nog ‘n ander saak wat ons dikwels uit die oog verloor wanneer ons die Here in gebed soek.  Is ons eerlik teenoor Hom? Hy praat met ons deur die profeet Maleagi:

Sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk en dit nie onderhou nie. Keer terug na My, en Ek wil na julle terugkeer, sê die HERE van die leërskare. Maar julle vra: Waarin moet ons terugkeer? Mag ‘n mens God beroof? Want julle beroof My, en julle sê: Waarin het ons U beroof? In die tiendes en die offergawe. Maleagi 3:7,8

As die Skenker van al ons tallose seëninge, soek Hy erkenning by ons. Dis hoe Hy die preek van die vangelie finansier. Wanneer ons iets na Hom terugbring, toon ons ons dankbaarheid vir Sy gawes.

Maar hoe kan Hy ons seën wanneer ons terughou wat aan Hom behoort? As ons nie getroue rentmeesters van aardse skatte is nie, hoe kan Hy ons met die hemelse skatte vertrou? Dit mag wees dat Hy nie ons gebede beantwoord nie om ons nie eerlik met Hom is nie. Gelukkig is die Here in Sy groot genade gereed om ons te vergewe. Hy sê:

Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin, sê die HERE van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ‘n oorvloedige seën sal uitstort nie. Malagi 3:10 Maar ons moet ‘n standhoudende ferm, onwankelbare geloof en vertroue in God ontwikkel. Met kere antwoord Hy nie dadelik nie want Hy toets die opregtheid van ons hartsbegeertes.

Maar nadat ons Hom volgens die voorwaardes van Sy Woord gevra het, moet ons ons versoeke met volharding na Hom toe bring wat nie gestuit sal word nie. Die Here sê nie ons moet noodwendig een keer vra en ons sal dan dadelik ontvang nie. Ons moet volhardend bid. Deur aanhoudend tot die Here te bid, kweek ons in ‘n belangrike  gesindheid, ‘n gewoonte. Dit gee ons ‘n groter aansporing om met groter erns tot God te bid.

Ek sal ook die sprinkaan vir julle afweer, sodat hy die opbrings van julle grond nie sal verwoes nie; ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die HERE van die leërskare. En al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle die land van welbehae sal wees, sê die HERE van die leërskare. Malagi 3:11,12

So is dit ook met al die ander van God se vereistes. Al Sy gawes word op grond van gehoorsaamheid gegee. Die Here het ‘n hemel vol seëning wat Hy op mense wil uitstort wat saam met Hom wil werk. Almal wat Hom gehoorsaam, kan Hom met vrymoediheid vra om Sy beloftes te vervul.

Jesus het vir Marta by Lasarus se graf gesê:“Het Ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie? Johannes 11:40. S

o baie van ons het nie ‘n lewende geloof nie en daarom ervaar ons nie meer van God se almag nie. Ons swakheid is die gevolg van ons ongeloof. Ons het met kere meer geloof in onsself as in die Here.

Met tye neem ons sake in ons eie hande; ons bid min en het nie daardie ernstige opregte vertroue

in die Here nie.  Met tye dink ons ons het geloof wanneer dit eintlik net ‘n momentele impuls was.

Ons laat na om ons eie diepe behoefte aan God te besef. Ons onderskat God se gewilligheid om ons gebede te beantwoord. Ons gebede is nie dringend en pleitend soos die man wat daardie middernag brood vir sy vriend gaan vra het nie. 

Hoe ernstiger en vasberader ons gebede is, hoe hegter sal ons geestelike band met God wees. Ons sal meer seëninge ontvang omdat ons meer geloof in die Here openbaar. Ons deel is om te waak, te bid en te glo. Ons het te make met ‘n God wat graag gebede wil beantwoord. Hou in gedagte dat  ons medewerkers van God is. 1 Korintiërs 3:9. 

Praat en handel in ooreensteming met jou gebede. Dit sal die verskil toon of ons ons gebede eg was en of dit net ‘n gedaante van ‘n gebed was. Ons belas hulle met ons laste wat hulle nie kan verlig nie. Ons soek ondersteuning by vallende, sterwende mense terwyl ons al die ondersteuning by die Here kan kry. Ons hoef nie die wêreld te deurkruis op soek na wysheid nie. God is sommer hier by ons.

Dis nie die bekwaamhede wat jy tans besit of eendag sal besit nie wat jou sukses sal verseker nie. Dit is wat die Here vir jou kan doen. Hy verlang naarstiglik dat ons in geloof na Hom vir ondersteuning sal kom.

Praat en tree op asof jou vertroue in die Here onwalkelbaar is want Hy is ryk aan middelle en besit die wêreld. Kyk in geloof na Bo; kyk na Hom wat lig en krag en bewaamheid besit. Ware geloof is veerkragtig en onwankelbaar. Tyd en ontbering is magteloos om dit aan te tas.

Die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs; maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Jesaja 40:30, 31

Daar is baie wat graag mense om hulle wil help maar hulle voel dat hulle nie geestelike krag en lig het om te gee nie. Neem hierdie versoek na die troon van genade. Pleit vir die Heilige Gees want die Here waarborg dat Hy elke belofte wat Hy gemaak het, sal uitvoer. Met die Bybel in jou hande kan jy sê: “Ek het gedoen wat U vir my beloof het. Ek maak staat op U belofte:’’

Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. Matteus 7:7. Ons moenie net in die naam van Jesus bid nie, maar ook deur die ingewing van die Heilige Gees. Romeine 8:26  En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. Die Here skep behae in hierdie soort onselfsugtige gebede.

Wanneer ons vuriglik in Jesus se Naam bid, is daar ‘n dringendheid om die gebed te beantwoord. “En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk.” Efesiërs 3:20Jesus het gesê: “Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.” Mark 11:24.

“En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.” Johannes 14:13. As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen. Johannes 14:14 

Graf van Johannes die Doper in Efese herinner ons aan hy onder inspirasie van die Heilige Gees geskryf het:

En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het.  1 Johannes 5:14,15 

Omdat ons almal gesondig het, verdien ons nie Sy genade nie. Tog het Hy die mooiste versoeke op ons lippe kom plaas:

Jeremia 14:21  Ter wille van u Naam, Here, moet ons tog nie verwerp nie. Moenie dat die plek waar u magtige teenwoordigheid regeer, verag word nie. Dink aan u verbond met ons, moet dit tog nie prysgee nie! 

Wanneer ons berouvol ons onwaardigheid teenoor Hom bely, beloof Hy om na ons smeekbede te luister. Die eer van Sy troon is op die spel om ons genadiglik te vergewe. Soos Aaron die name van die stamme op sy hart gedra het, so dra Jesus ons name op Sy hart. Ons Hoëpriester onthou al die woorde waarmee Hy ons bemoedig het om Hom te vertrou. Hy hou gedurig Sy verbond met ons in gedagte.

Almal wat Hom soek, sal Hom vind. Vir almal wat klop, sal oopgemaak word. Daar sal nie ‘n verskoning wees wat sê moenie my lastig val nie, die deur is al gesluit nie. Ek wil nie nou oopmaak nie. Niemand gaan weier om te help nie. Mense wat om middernag vir brood vra om ander mense te voed, sal nie teleurgesteld wees nie.

In die gelykenis het die man wat vir ‘n vreemdeling brood gevra het, alles gekry “wat hy nodig” gehad het. En hoe gaan God optree as ons brood vir iemand anders vra? “Aan elkeen van ons is ‘n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het.” Efesiërs 4:7

Engele hou ons met groot belangstelling dop om te sien hoe ons mekaar hanteer.  Wanneer hulle Christelike deernis vir die gevallenes by ons bespeur, ondersteun hulle ons met woorde wat soos sielevoedsel vir die onderdruktes is. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.  Filipense 4:19 

Jou opregte getuienis sal van y seëninge op jou lewe getuiug. Die woord van die Here sal in jou mond met waarheid en geregtigheid gevul wees . Baie gebed is nodig wanneer ons met mense werk. Dit vra begrip om die wetenskap van sieleredding reg aan te wend. Voordat ons met mense verkeer, moet ons tyd met die Here deurbring.  By die troon van hemelse genade moet ons toegerus word om siele te bearbei.

Laat jou hart met verlange na die die lewende God breek. Die lewe van Jesus het getoon wat die mens kan verrig wanneer hy die goddelike natuur deelagtig word. Alles wat Jesus van die Vader ontvang het, kan ons ook ontvang. Vra dan en ontvang.

Met die volhardende geloof van Jakob; met die vasberadenheid van Elia, vra vir jouself alles wat God beloof het. Laat die glansbeeld van God se karakter jou betower. Laat jou lewe met die onsigbare bande van Jesus se lewe saamgesnoer word en een word. Hy wat beveel het dat lig uit die duisternis moet skyn, is gewillig om Sy lig in jou hart te laat skyn.

Die Heilige Gees sal die dinge van God neem, dit aan jou openbaar en as ‘n lewende krag in jou gehoorsame hart kom plant. Jesus sal jou tot by die drumpel van die Oneindige liefdevolle God lei.

Jy word genooi om die heerlikheid agter die voorhangelsel te aanskou en om die rykdom van God se liefde te openbaar wat altyd gewillig is om vir ons in tree.

VOLGENDE KEER

Die onregverdige Regter

Was this article helpful?

Related Articles